Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2015 (v roku 2016)

Vyplnenie vybraných častí daňového priznania právnickej osoby za rok 2015.

Právnická osoba môže účtovať v jednoduchom účtovníctve alebo v podvojnom účtovníctve. Vedenie typu účtovníctva závisí od typu právnickej osoby, resp. právnej formy, ale aj od ďalších skutočností. Občianske združenie je taktiež právnickou osobou, ale môže účtovať v jednoduchom účtovníctve. Môže sa tiež rozhodnúť, že bude účtovať v podvojnom účtovníctve. V niektorých prípadoch musí účtovať v podvojnom účtovníctve.

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2015 - aktuálny vzor

Pre rok 2015 je ustanovený nový vzor daňového priznania právnickej osoby. Tlačivo bolo vydané opatrením Ministerstva financií SR č. MF/16772/2015-721 a bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 10/2015.

Či daňovník používa aktuálny vzor daňového priznania môže overiť tak, že skontroluje číselné označenie v ľavom dolnom a hornom rohu. Na každej strane tlačiva daňového priznania právnickej osoby musí byť v ľavom dolnom rohu kód MF/017084/2015-721 a v ľavom hornom rohu DPPOv15.

Rovnaké daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2015 použije podnikateľský subjekt aj nepodnikateľský subjekt.

Zostavenie daňového priznania právnickej osoby za rok 2015

Pri zostavovaní daňového priznania vychádza daňovník účtujúci v podvojnom účtovníctve aj daňovník účtujúci v jednoduchom účtovníctve z výsledku hospodárenia. Zásadný rozdiel je vo výpočte výsledku, na čo nadväzuje aj jeho úprava na základ dane v daňovom priznaní.

Úvodná strana daňového priznania obsahuje identifikačné údaje o daňovom priznaní a prvú časť, v ktorej sa uvádzajú identifikačné údaje právnickej osoby, resp. stálej prevádzkarne umiestnenej na území SR.

Na úvodnej strane sa zároveň označujú skutočnosti, za ktorých je daňové priznanie právnickej osoby zostavené, napríklad skutočnosť, že právnická osoba:

 • započítala v daňovom priznaní daňovú licenciu,
 • je závislou osobou,
 • je platiteľom DPH k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia,
 • presiahla obrat za zdaňovacie obdobie 500 000 eur.

Podstatnú časť daňového priznania tvorí II. časť - Výpočet základu dane a dane. V tejto časti sa upraví výsledok hospodárenia na základ dane a vypočíta sa daň z príjmov právnickej osoby, prípadne sa vyčísli daňová licencia.

Tip: Výsledok hospodárenia môžete upraviť na základ dane aj prostredníctvom praktickej pomôcky, ktorú nájdete v našom eshope.

Podpornú časť pre výpočet základu dane a dane z príjmov právnickej osoby tvorí III. časť - Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov. V jednotlivých častiach sa nachádzajú detaily o jednotlivých pripočítateľných alebo odpočítateľných položkách.

Tabuľka A obsahuje nedaňové výdavky, ktoré zvyšujú výsledok hospodárenia. Často ide o tieto položky:

 • nadspotreba pohonných látok (riadok 3),
 • výdavky na reprezentáciu (riadok 6),
 • manká a škody presahujúce prijaté náhrady (riadok 7),
 • poskytnuté dary (riadok 8),
 • tvorba nedaňových rezerv (riadok 10).

Tabuľka B obsahuje podrobnosti o účtovných a daňových odpisoch hmotného majetku. Nehmotný majetok sa daňovo odpisuje rovnako ako účtovne.

Príklad: Podnikajte, s.r.o. zaradila do užívania osobný automobil v máji 2015. Vstupná cena bola 12 000 eur, ročný odpis je 8 000 eur. V roku 2015 spoločnosť uplatní pomernú časť ročného odpisu prenesenú z roku 2012 vo výške 500 eur (účtovná jednotka zmenila 2 x zdaňovacie obdobie).

Podnikajte, s.r.o. v roku 2015 prenajímala kopírovací stroj, ktorého ročné odpisy sú 950 eur. Nájomné za rok 2015 bolo vo výške 900 eur ročne. Rozdiel 50 eur vstúpi do riadku 3 tabuľky B.

Podnikajte, s.r.o. predala v júni 2015 osobný automobil, ktorý zaradila do užívania v roku 2014. Ročný odpis automobilu je 4 000 eur. V roku 2015 uplatní do daňových výdavkov odpis 2 000 eur a uvedie ho na riadku 5 tabuľky B. Ide o novinku, ktorá vstúpila do účinnosti od 1.1.2016.

Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku 1 9 200,00
Daňové odpisy hmotného majetku 2 8 500,00
Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku 3 50,00
Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania 4  
Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku 5 2 000,00
Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane 6 10 450,00

K daňovému priznaniu za rok 2015 odporúčame: Novela zákona o dani z príjmov od roku 2016 ovplyvní aj daňové priznania za rok 2015

Riadok 6 tabuľky B vstupuje buď do riadku 150 (ak je suma na riadku 6 nižšia ako suma na riadku 1) alebo do riadku 250 daňového priznania (ak je suma na riadku 6 vyššia ako suma na riadku 1).

Daňové straty v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2015

V tabuľke D sa vedie evidencia o daňových stratách k riadku 410 daňového priznania právnickej osoby.

Od roku 2014 nastala v odpisovaní daňových strát zmena a odpisujú sa rovnomerne počas 4 zdaňovacích období, napr. kalendárnych rokov. Pri neuplatnených daňových stratách za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 sa postupuje rovnako.

Na riadkoch 2 sa uvádza vždy skutočná výška daňových strát odpočítavaných v príslušnom zdaňovacom období. Súhrnná suma druhých riadkov nesmie byť vyššia ako základ dane uvedený na riadku 400 daňového priznania.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové licencie v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2015

V tabuľke K sa vedie evidencia a započítavanie daňovej licencie. Do tabuľky v stĺpci 2 sa vyplní kladný rozdiel daňovej licencie a dane z príjmov právnickej osoby (ďalej len “daňová licencia”). Ak právnická osoba dosiahne daňovú stratu, vyplní sa v tomto stĺpci suma vo výške daňovej licencie. Evidencia sa musí vyplniť aj v prípade, ak právnická osoba nebude za rok 2015 započítavať daňovú licenciu, ale v minulosti jej nárok na zápočet vznikol.

Príklad: Spoločnosť Podnikajte, s.r.o. dosiahla v roku 2014 daňovú stratu a za tento rok platila daňovú licenciu 960 eur. V roku 2015 vyčíslila v daňovom priznaní daň z príjmov vo výške 1 500 eur. V lehote na podanie daňového priznania zaplatí daň len vo výške 960 eur (vo výške daňovej licencie). Zvyšnú časť platiť nebude, ale započíta ju s už zaplatenou časťou daňovej licencie.

Zdaňovacie obdobie Výška kladného rozdielu medzi DL a daňou DL už započítaná DL započítaná v roku 2015 Zostávajúca časť na započítanie
01.01.2014 31.12.014 960,00   540,00 420,00

Poznámka: DL - daňová licencia

Spoločnosť Podnikajte, s.r.o. môže započítať voči daňovej povinnosti, ktorá presahuje daňovú licenciu (540 eur) daňovú licenciu zaplatenú za rok 2014. V nasledujúcich dvoch zdaňovacích obdobiach bude môcť započítať ešte 420,00 eur.

Daňovú licenciu možno započítať len do výšky dane z príjmov právnickej osoby, ktorá presahuje výšku daňovej licencie. Suma z riadku 5 štvrtého stĺpca tabuľky K sa prenáša na riadok 920 daňového priznania a nemôže byť vyššia ako suma na riadku 910 daňového priznania. V tabuľke K sa neuvádza výška daňovej licencie za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie. Ak by právnická osoba bola povinná za rok 2015 platiť daňovú licenciu, neuvedie ju v tabuľke K, ale len na riadku 820 daňového priznania.

O započítaní daňovej licencie nájdete viac príkladov v článku Daňová licencia a príklady na jej započítavanie.

Poukázanie podielu zaplatenej dane v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2015

Zmena od roku 2016 spočíva vo výške dane, ktorú môže právnická osoba poukázať. Právnická osoba môže poukázať 1 % zo zaplatenej dane, najmenej však 8 eur, vybranému prijímateľovi (napr. občianskemu združeniu). Ak v roku 2015 alebo do lehoty na podanie daňového priznania daruje právnická osoba subjektu s vymedzenými činnosťami (napr. podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv) finančný dar vo výške 0,5 % zaplatenej dane, môže akémukoľvek prijímateľovi poukázať 2 % zo zaplatenej dane.

Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane aj viacerým prijímateľom. Každému prijímateľovi musí poukázať minimálne 8 eur. V tomto prípade sa k daňovému priznaniu právnickej osoby prikladá aj príloha, v ktorej sú uvedené údaje o ďalších prijímateľoch podielu zaplatenej dane.

Iné údaje uvádzané v daňovom priznaní právnickej osoby za rok 2015

Tabuľky C1 a C2 sú určené pre daňovníkov, ktorí nie sú zriadení alebo založení na podnikanie. Príslušnú tabuľku vyplní napríklad občianske združenie, ktoré vykonáva ako vedľajšiu činnosť podnikateľskú činnosť, a to v závislosti od toho, či vedie jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo.

V tabuľke F uvádza podnikateľský subjekt účtujúci v sústave podvojného účtovníctva a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva, tieto doplňujúce údaje:

 • súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti,
 • súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť,
 • výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (zisk alebo strata).

Na tento riadok nadväzuje prvý riadok daňového priznania (100). Pri vyplňovaní výnosov a nákladov je potrebné vychádzať z postupov účtovania v podvojnom účtovníctve.

Do výnosov sa zahrnú všetky výnosy, okrem vnútroorganizačných výnosov. Súčasťou výnosov v tabuľke F sú aj výnosy, ktoré boli zdanené zrážkou (napr. úroky na bežných účtoch). Tieto sa uvedú ako odpočítateľná položka na riadku 240.

Do nákladov sa zahrnú všetky náklady, okrem nákladov na daň z príjmov (účty 591, 592 a 595) a vnútroorganizačných nákladov.

Tabuľky G1, G2 a G3 vypĺňajú právnické osoby, ktoré sú povinné zostavovať účtovnú závierku podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (štandardov IAS a IFRS).

Tabuľku H vypĺňa právnická osoba, ktorá nie je daňovým rezidentom SR a v roku 2015:

 • podnikala na území SR prostredníctvom stálej prevádzkarne,
 • dosahovala príjmy, ktoré majú zdroj v SR.

V tabuľke I sa uvádza výška transakcií so závislými osobami.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024)

Praktické informácie k podávaniu daňových priznaní za rok 2023 – kto (ne)musí podať priznanie, aké príjmy sa zdaňujú, v akých lehotách a akým spôsobom podať daňové priznanie či ako označiť platbu dane, sa dozviete v článku.

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky