Príležitostné príjmy v daňovom priznaní za rok 2015

Ako zdaniť príjmy z príležitostných činností (ostatné príjmy) a kedy je potrebné podať daňové priznanie?

K príležitostným príjmom patria jednorazové alebo náhodilé príjmy. Aj v tomto prípade platí, že ak celkové príjmy daňovníkanepresiahnu sumu 1901,67 eura, nemusí podať daňové priznanie. Pozor však na prípady, kedy je daňové priznanie (typ B) potrebné podať.

Ktoré príležitostné príjmy za rok 2015 sa zdaňujú?

K ostatným príjmom, resp. príležitostným príjmom patria v zmysle platnej legislatívy tieto:

 • príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí,
 • príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,
 • príjmy z predaja hnuteľných vecí,
 • príjmy z prevodu opcií,
 • príjmy z prevodu cenných papierov,
 • príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva,
 • príjmy zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu,
 • dôchodky a podobné opakujúce sa požitky,
 • výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,
 • ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • príjmy z derivátových operácií,
 • peňažné a nepeňažné plnenie, ktoré bolo poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnancovi alebo zdravotníckemu pracovníkovi od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, farmaceutickej spoločnosti, výrobcu zdravotníckej pomôcky, výrobcu dietetickej potraviny alebo prostredníctvom tretej osoby,
 • kompenzačné platby,
 • náhrada nemajetkovej ujmy, okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená trestným činom.

Oslobodenie od dane vo výške 500 eur pri príležitostných príjmoch za rok 2015

Príležitostné príjmy, resp. rozdiel príjmov a výdavkov z príležitostných činností je v niektorých prípadochoslobodený od dane z príjmov, ak nepresiahne 500 eur. Ak tieto príjmy, resp. rozdiel príjmov a výdavkov bude vyšší ako 500 eur, zdaní sa len tá časť, ktorá bude presahovať 500 eur.

Od dane sa oslobodzuje len príjem v prípade príjmov z príležitostných činností, vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí. Zároveň sa príjmy po oslobodení neznížia o celkové daňové výdavky. Daňové výdavky sa skrátia v rovnakom pomere, v akom sa do základu dane zahrnú príjmy.

Príklad: Martina predala v septembri 2015 prebytky zemiakov, celkovo v sume 500 eur. V roku 2015 bola zamestnaná v pracovnom pomere. Keďže si môže od dane z príjmov oslobodiť celý predaj zemiakov (500 eur), mohla požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov alebo si podá daňové priznanie (typ A).

Príklad: Pán Ondrej predal koncom roka 2015 prebytky vlašských orechov, celkovo v sume 2 400 eur. Je dôchodca a v roku 2015 nemal iný príjem ako starobný dôchodok. I keď jeho príjem presiahol 500 eur, nemusí podať daňové priznanie, lebo jeho zdaniteľné príjmy nepresiahli 1901,67 eura (2 400 - 500 = 1 900).

Príklad: Paula prenajala v roku 2015 trikrát prívesný vozík za osobný automobil. Z tohto príležitostného prenájmu získala Paula príjmy vo výške 600 eur. V novembri 2015 predala prebytky ovocia zo záhrady, za čo mala príjem celkovo vo výške 300 eur. Celý rok 2015 bola zamestnaná. Jej príjmy z príležitostných činností sú 900 eur. Keď prihliadne na oslobodenie od dane z príjmov vo výške 500 eur, jej zdaniteľné príjmy z príležitostných činností sú 400 eur. Musí podať daňové priznanie pre fyzické osoby (typ B).

Od dane z príjmov sa oslobodzuje rozdiel príjmov a výdavkov pri týchto príležitostných príjmoch:

 • príjmy z prevodu opcií,
 • príjmy z prevodu cenných papierov,
 • príjmy z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo z prevodu členských práv družstva.

Tieto príjmy je možné znížiť len o skutočné výdavky, a to napríklad:

 • kúpnu cenu opcií alebo cenných papierov,
 • vklad alebo obstarávaciu cenu podielu.

Na rozdiel od predchádzajúceho prípadu (príležitostný prenájom hnuteľných vecí, predaj poľnohospodárskych prebytkov), daňové výdavky sa po uplatnení oslobodenia nekrátia, nakoľko sa v tomto prípade od dane z príjmov oslobodzuje kladný rozdiel príjmov a výdavkov (nie je možné dosiahnuť daňovú stratu).

Príklad: Michal vložil pri založení s.r.o. do základného imania vklad 5 000 eur. Je to jeho podiel na s.r.o. V roku 2015 svoj podiel predal za 7 000 eur. Príjmy z predaja podielu na s.r.o. zníži o daňové výdavky (vklad) a zistí rozdiel 2 000 eur. Keď tento rozdiel zníži o 500 eur, jeho zdaniteľné príjmy sú 1 500 eur. Ak by v roku 2015

 • nemal iné zdaniteľné príjmy (napr. z dohody), nemusí podávať daňové priznanie,
 • mal iné zdanitľné príjmy a prekročili by sumu 1 901,67 eura, musí podať daňové priznanie (typ B).

Príležitostným príjmom je aj predaj nehnuteľnosti a predaj hnuteľných vecí

Predaj nehnuteľnosti a predaj hnuteľných vecí sa zdaňuje len v prípade, ak tento predaj nie je od dane z príjmov oslobodený. K zdaňovaniu predaja nehnuteľnosti nájdete viac informácií v článku Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2015.

Hnuteľné veci (napr. automobil, počítač, telefón, poľnohospodársky stroj a pod.) sa zdaňujú v prípade, ak sa predaj uskutoční do piatich rokov odo dňa ich vyradenia z obchodného majetku. Hnuteľná vec je z obchodného majetku vyradená dňom, v ktorý sa o nej posledný raz účtovalo alebo v ktorý sa posledný raz uvádzala v daňovej evidencii.

Príklad: Marek je živnostník a v obchodnom majetku má zaradený osobný automobil. Osobný automobil vyradil z obchodného majetku v roku 2013, nakoľko ho úplne odpísal. V roku 2015 ho predal za 3 000 eur, čím z predaja dosiahol základ dane 3 000 eur. Predaj podlieha dani z príjmov a musí podať daňové priznanie - typ B (zdaniteľné príjmy sú vyššie ako 1 901,67 eura). Zároveň bude predaj podliehať aj odvodu zdravotného poistenia.

Kompenzačné platby

Kompenzačné platby sú náhrady, ktoré platí regulovaný subjekt zákazníkovi za nedodržanie štandardu kvality (napr. nedodržanie štandardu kvality prenosu elektriny, nedodržanie štandardu kvality dodávky elektriny). Zdaňujú sa zrážkou, t. j. daň z príjmov vyberie a odvedie daňovému úradu regulovaný subjekt (napr. dodávateľ elektriny). Zákazníkovi vyplatí kompenzačnú platbu už po zrazení dane. Do daňového priznania sa tento príjem už neuvádza.

Článok pokračuje pod reklamou

Zdaňovanie výhier (peňažných a nepeňažných) v roku 2015

Príležitostné príjmy z výhier sú:

 • výhry v lotériách a iných podobných hrách,
 • výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,
 • ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti.

Príjmy z výhier nie je možné znížiť o daňové výdavky, okrem poistného na zdravotné poistenie. V zásade platí, že:

 • výhry v lotériách a iných podobných hrách sú od dane z príjmov oslobodené a
 • iné výhry a ceny sa zdaňujú v sume, ktorá prevyšuje 350 eur. Každá cena a výhra sa posudzuje samostatne.
Druh výhry Zdaniteľný príjem
výhra v lotérii a inej podobnej hre oslobodené od dane
výhra v reklamnej súťaži alebo v žrebovaní nad 350 €
cena z verejnej súťaže
cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže
cena zo súťaže, v ktorej usporiadateľ vyberá súťažiacich
cena zo športovej súťaže (ak nejde o SZČO športovca)

Poznámka: Ak je súčasťou odmeny alebo výhry aj odmena za použitie diela alebo výkonu (autorská licencia), táto sa zdaňuje ako licenčný príjem z autorskej (duševnej) činnosti.

Od dane z príjmov sú oslobodené len tie výhry v lotérii a inej podobnej hre, ktoré sú prevádzkované na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií SR a obdobné výhry zo zahraničia. Výhry v lotériách a iných podobných hrách, ktoré nie sú prevádzkované na základe individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií SR sa zdania, ak sú:

 • peňažné, zrážkou,
 • nepeňažné, v daňovom priznaní.

Príklad: Pani Kristína si kúpi žreb. Vyhrá 1 000 eur. Táto výhra je od dane z príjmov oslobodená, nakoľko prevádzkovateľ okamžitej lotérie je držiteľom individuálnej licencie udelenej Ministerstvom financií SR.

Príklad: Katarína vyhrá v streleckej súťaži (športová súťaž) peňažnú cenu 300 eur. Organizátor súťaže jej vyplatí celú peňažnú cenu, nakoľko neprevyšuje sumu oslobodenia od dane z príjmov 350 eur.

Príklad: Radoslav vyhral vo februári 2015 na plese v tombole robotický vysávač. Organizátor plesu (a zároveň aj tomboly) mu oznámil cenu nepeňažnej výhry 700 eur. Keďže cena výhry je vyššia ako suma oslobodenia od dane z príjmov (350 eur), prevyšujúcu sumu (350 eur) zdaní v daňovom priznaní. Z tejto sumy zaplatí aj zdravotné poistenie (14 %). Toto poistné si môže uplatniť ako daňový výdavok dodatočne.

Zdaňovanie výhier a cien (peňažných aj nepeňažných) v zahraničí upravujú medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ak sú uzavreté). Ak majú výhry a ceny zdroj na území SR, tak sa zdaňujú nasledovne.

Peňažná cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania, cena zo športovej súťaže, ak je vyššia ako 350 eur, zdaňuje sa zrážkou (daň vyberie a zaplatí platiteľ výhry alebo ceny).

Nepeňažná cena z verejnej súťaže, cena zo súťaže, v ktorej je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, výhra z reklamnej súťaže alebo zo žrebovania, cena zo športovej súťaže, ak je vyššia ako 350 eur, zdaňuje sa v daňovom priznaní. Daň prizná a zaplatí výherca, pričom hodnotu výhry alebo ceny mu oznámi napr. organizátor súťaže. V tomto prípade platí výherca z hodnoty výhry nad 350 eur aj odvod na zdravotné poistenie (14 %).

Zdaňovanie peňažných a nepeňažných príjmov lekárov od farmaceutických spoločností

Peňažné aj nepeňažné príjmy lekárov od farmaceutických spoločností sa zdaňujú zrážkou. V prípade

 • peňažných príjmov zrážku vykoná farmaceutická spoločnosť,
 • nepeňažných príjmov zrážkovú daň odvedie lekár.

Do daňového priznania sa neuvádzajú. Lekár má však povinnosť podať oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z nepeňažného plnenia.

Podrobnejšie informácie nájdete v článkoch:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby za rok 2015 (v roku 2016)

Vyplnenie vybraných častí daňového priznania právnickej osoby za rok 2015.

Daňové priznanie občianskeho združenia za rok 2015

Kedy musí podávať daňové priznanie občianske združenie či iná organizácia nezaložená alebo nezriadená na podnikanie?

Ako vyplniť daňové priznanie SZČO (živnostníka) za rok 2015

Prehľad dôležitých bodov, na ktoré by si mala každá samostatne zárobkovo činná osoba (živnostník) pri vypĺňaní daňového priznania za rok 2015 dať pozor.

Daňové priznanie za rok 2015 - príjmy od viacerých zamestnávateľov v roku 2015

Ako vyplniť daňové priznanie s príjmami od viacerých zamestnávateľov, vrátane vyplneného vzorového daňového priznania v PDF.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky