Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2019

V prípade odpisovania dlhodobého hmotného majetku je pre výpočet daňových odpisov kľúčové, do akej odpisovej skupiny zaradiť konkrétne druhy dlhodobého majetku.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa odpisovaním rozumie postupné zahrňovanie odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný (v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve) alebo evidovaný (v daňovej evidencii) a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Odpis predstavuje trvalé zníženie hodnoty majetku, t. j. časť hodnoty dlhodobého majetku vyjadrenú v peňažných jednotkách, ktorá zodpovedá opotrebeniu majetku za určité obdobie.

Aký je postup zaraďovania majetku do odpisových skupín v roku 2021 nájdete v článku Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2021.

Majetok, ktorý je predmetom odpisovania v roku 2019

Majetok, ktorý je predmetom odpisovania v roku 2019, je uvedený v zákone o dani z príjmov. Ide o vybrané druhy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, pričom krátkodobý majetok (s dobou použiteľnosti kratšou ako jeden rok) nie je predmetom odpisovania.

Podľa zákona o dani z príjmov účtovná jednotka v roku 2019 odpisuje tieto druhy dlhodobého hmotného majetku:

 • samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí (napríklad automobil alebo výrobná linka), ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, a ktorých vstupný cena je vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva),
 • pestovateľské cely trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona,
 • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrňujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
 • technické rekultivácie,
 • technické zhodnotenie.

Odpisy sa delia na:

 • účtovné odpisy – vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku, pričom účtovná jednotka si sama stanoví, koľko rokov bude majetok odpisovať,
 • daňové odpisy -  nevyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku, a teda vyjadrujú iba to, akú výšku vstupnej ceny dlhodobého majetku si účtovná jednotka môže podľa zákona o dani z príjmov v danom roku uplatniť do daňových výdavkov.

Výška daňových odpisov závisí okrem iných faktorov aj od odpisovej skupiny, do ktorej je majetok zaradený podľa zákona o dani z príjmov, a preto sa tomuto druhu odpisov budeme venovať aj ďalej v článku.

Viac o účtovných a daňových odpisoch a ich výpočte sa môžete dočítať v článku Odpisovanie majetku v roku 2019 (účtovné, daňové odpisy).

Zaraďovanie hmotného majetku do odpisových skupín v roku 2019

Zaradenie majetku do správnej odpisovej skupiny je kľúčovým krokom pri výpočte správnej výšky daňových odpisov. V prvom roku odpisovania hmotného majetku je účtovná jednotka povinná zaradiť majetok do jednej z odpisových skupín. Zákon o dani z príjmov definuje šesť odpisových skupín, pričom doba odpisovania je nasledovaná:

Doba odpisovania
Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

V prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov je presne vymedzená odpisová skupina spolu s majetkom, ktorý do nej spadá.

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy č. 1, a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2, t. j. bude sa odpisovať šesť rokov. Toto neplatí pre majetok odpisovaný časovou a výkonovou metódou, ktorý je upravený v § 26 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov.

Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu (okrem pozemkov) sa odpisuje do výšky vstupnej ceny podľa jeho zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny.

Daňová odpisová skupina 1

Majetok sa v tejto odpisovej skupine odpisuje 4 roky. Patria sem napríklad tieto druhy majetku:

 • počítače,
 • osobné automobily,
 • spotrebná elektronika,
 • kancelárske stroje,
 • stroje pre poľnohospodárstvo, výrobu potravín alebo textilný priemysel,
 • autobusy,
 • dojnice, ovce, husi.

Daňová odpisová skupina 2

Majetok zaradený v tejto odpisovej skupine sa odpisuje 6 rokov. Táto skupina je charakteristická aj tým, že majetok v nej zaradený sa môže odpisovať aj zrýchlene. Patria sem napríklad tieto druhy majetku:

 • nábytok,
 • motocykle a prívesné vozíky,
 • hudobné nástroje,
 • stroje na výrobu papiera, plastov a gumy,
 • stroje pre stavebníctvo,
 • hodiny a hodinky,
 • elektrické svietidlá,
 • trolejbusy,
 • radiátory.
Článok pokračuje pod reklamou

Daňová odpisová skupina 3

Majetok zaradený v tejto odpisovej skupine sa odpisuje 8 rokov. Aj pri majetku zaradenom v tejto odpisovej skupine sa môže účtovná jednotka rozhodnúť, že bude majetok odpisovať zrýchlene. Do tejto skupiny patria napríklad tieto druhy majetku:

 • elektrické motory, generátory a transformátory,
 • turbíny,
 • pece, horáky a ich časti,
 • plynové generátory.

Daňová odpisová skupina 4

Majetok zaradený v tejto odpisovej skupine sa odpisuje 12 rokov. Do tejto skupiny patria napríklad tieto druhy majetku:

 • montované budovy z betónu alebo kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • lode a plavidlá,
 • zbrane a munícia.

Daňová odpisová skupina 5

Majetok zaradený v tejto odpisovej skupine sa odpisuje 20 rokov. Do tejto skupiny patria tieto druhy majetku:

 • budovy okrem tých, ktoré sú uvedené v odpisovej skupine 6,
 • inžinierske stavby okrem stavieb uvedených v iných odpisových skupinách.

Daňová odpisová skupina 6

Majetok zaradený v tejto odpisovej skupine sa odpisuje najdlhšie, a to 40 rokov. Do tejto skupiny patria najmä budovy, pričom ak sa budova používa na niekoľko účelov, jej zaradenie do odpisovej skupiny bude rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Ide o tieto typy majetku:

 • bytové budovy,
 • hotely a podobné budovy,
 • budovy pre administratívu,
 • budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo,
 • ostatné nebytové budovy okrem nebytových poľnohospodárskych budov a ostatných budov nikde neuvedených,
 • ostatné inžinierske stavby.

Odpisovanie nehmotného majetku v roku 2019

Dlhodobý nehmotný majetok je majetok so vstupnou cenou vyššou ako 2 400 € a dobou použiteľnosti, resp. s prevádzkovo-technickými funkciami dlhšími ako jeden rok. Môže ísť napríklad o softvér alebo oceniteľné práva ako sú licencie alebo know-how.

Prečítajte si tiež

Odpisovanie nehmotného majetku je v zákone o dani z príjmov upravené veľmi okrajovo. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými predpismi (v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), najviac do výšky vstupnej ceny s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zahŕňa do základu dane podľa osobitných ustanovení.

Z uvedeného vyplýva, že daňové odpisy nehmotného majetku sú zhodné s účtovnými odpismi nehmotného majetku a nevzťahujú sa na ne žiadne odpisové skupiny. Účtovná jednotka si tak sama určí dobu odpisovania a sadzby odpisovania nehmotného majetku.

Ako prebieha odpisovanie hmotného a nehmotného majetku v roku 2020, ako aj zmeny, ktoré pri odpisovaní nastali nájdete v článku Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky