Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2019

V prípade odpisovania dlhodobého hmotného majetku je pre výpočet daňových odpisov kľúčové, do akej odpisovej skupiny zaradiť konkrétne druhy dlhodobého majetku.

Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) sa odpisovaním rozumie postupné zahrňovanie odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov, ktorý je účtovaný (v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve) alebo evidovaný (v daňovej evidencii) a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov.

Odpis predstavuje trvalé zníženie hodnoty majetku, t. j. časť hodnoty dlhodobého majetku vyjadrenú v peňažných jednotkách, ktorá zodpovedá opotrebeniu majetku za určité obdobie.

Aký je postup zaraďovania majetku do odpisových skupín v roku 2021 nájdete v článku Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2021.

Majetok, ktorý je predmetom odpisovania v roku 2019

Majetok, ktorý je predmetom odpisovania v roku 2019, je uvedený v zákone o dani z príjmov. Ide o vybrané druhy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku, pričom krátkodobý majetok (s dobou použiteľnosti kratšou ako jeden rok) nie je predmetom odpisovania.

Podľa zákona o dani z príjmov účtovná jednotka v roku 2019 odpisuje tieto druhy dlhodobého hmotného majetku:

 • samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí (napríklad automobil alebo výrobná linka), ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, a ktorých vstupný cena je vyššia ako 1 700 € a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva),
 • pestovateľské cely trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona,
 • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrňujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
 • technické rekultivácie,
 • technické zhodnotenie.

Odpisy sa delia na:

 • účtovné odpisy – vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku, pričom účtovná jednotka si sama stanoví, koľko rokov bude majetok odpisovať,
 • daňové odpisy -  nevyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku, a teda vyjadrujú iba to, akú výšku vstupnej ceny dlhodobého majetku si účtovná jednotka môže podľa zákona o dani z príjmov v danom roku uplatniť do daňových výdavkov.

Výška daňových odpisov závisí okrem iných faktorov aj od odpisovej skupiny, do ktorej je majetok zaradený podľa zákona o dani z príjmov, a preto sa tomuto druhu odpisov budeme venovať aj ďalej v článku.

Viac o účtovných a daňových odpisoch a ich výpočte sa môžete dočítať v článku Odpisovanie majetku v roku 2019 (účtovné, daňové odpisy).

Zaraďovanie hmotného majetku do odpisových skupín v roku 2019

Zaradenie majetku do správnej odpisovej skupiny je kľúčovým krokom pri výpočte správnej výšky daňových odpisov. V prvom roku odpisovania hmotného majetku je účtovná jednotka povinná zaradiť majetok do jednej z odpisových skupín. Zákon o dani z príjmov definuje šesť odpisových skupín, pričom doba odpisovania je nasledovaná:

Doba odpisovania
Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 8 rokov
4 12 rokov
5 20 rokov
6 40 rokov

V prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov je presne vymedzená odpisová skupina spolu s majetkom, ktorý do nej spadá.

Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy č. 1, a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2, t. j. bude sa odpisovať šesť rokov. Toto neplatí pre majetok odpisovaný časovou a výkonovou metódou, ktorý je upravený v § 26 ods. 6 a 7 zákona o dani z príjmov.

Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu (okrem pozemkov) sa odpisuje do výšky vstupnej ceny podľa jeho zaradenia do príslušnej odpisovej skupiny.

Daňová odpisová skupina 1

Majetok sa v tejto odpisovej skupine odpisuje 4 roky. Patria sem napríklad tieto druhy majetku:

 • počítače,
 • osobné automobily,
 • spotrebná elektronika,
 • kancelárske stroje,
 • stroje pre poľnohospodárstvo, výrobu potravín alebo textilný priemysel,
 • autobusy,
 • dojnice, ovce, husi.

Daňová odpisová skupina 2

Majetok zaradený v tejto odpisovej skupine sa odpisuje 6 rokov. Táto skupina je charakteristická aj tým, že majetok v nej zaradený sa môže odpisovať aj zrýchlene. Patria sem napríklad tieto druhy majetku:

 • nábytok,
 • motocykle a prívesné vozíky,
 • hudobné nástroje,
 • stroje na výrobu papiera, plastov a gumy,
 • stroje pre stavebníctvo,
 • hodiny a hodinky,
 • elektrické svietidlá,
 • trolejbusy,
 • radiátory.
Článok pokračuje pod reklamou

Daňová odpisová skupina 3

Majetok zaradený v tejto odpisovej skupine sa odpisuje 8 rokov. Aj pri majetku zaradenom v tejto odpisovej skupine sa môže účtovná jednotka rozhodnúť, že bude majetok odpisovať zrýchlene. Do tejto skupiny patria napríklad tieto druhy majetku:

 • elektrické motory, generátory a transformátory,
 • turbíny,
 • pece, horáky a ich časti,
 • plynové generátory.

Daňová odpisová skupina 4

Majetok zaradený v tejto odpisovej skupine sa odpisuje 12 rokov. Do tejto skupiny patria napríklad tieto druhy majetku:

 • montované budovy z betónu alebo kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • lode a plavidlá,
 • zbrane a munícia.

Daňová odpisová skupina 5

Majetok zaradený v tejto odpisovej skupine sa odpisuje 20 rokov. Do tejto skupiny patria tieto druhy majetku:

 • budovy okrem tých, ktoré sú uvedené v odpisovej skupine 6,
 • inžinierske stavby okrem stavieb uvedených v iných odpisových skupinách.

Daňová odpisová skupina 6

Majetok zaradený v tejto odpisovej skupine sa odpisuje najdlhšie, a to 40 rokov. Do tejto skupiny patria najmä budovy, pričom ak sa budova používa na niekoľko účelov, jej zaradenie do odpisovej skupiny bude rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Ide o tieto typy majetku:

 • bytové budovy,
 • hotely a podobné budovy,
 • budovy pre administratívu,
 • budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo,
 • ostatné nebytové budovy okrem nebytových poľnohospodárskych budov a ostatných budov nikde neuvedených,
 • ostatné inžinierske stavby.

Odpisovanie nehmotného majetku v roku 2019

Dlhodobý nehmotný majetok je majetok so vstupnou cenou vyššou ako 2 400 € a dobou použiteľnosti, resp. s prevádzkovo-technickými funkciami dlhšími ako jeden rok. Môže ísť napríklad o softvér alebo oceniteľné práva ako sú licencie alebo know-how.

Prečítajte si tiež

Odpisovanie nehmotného majetku je v zákone o dani z príjmov upravené veľmi okrajovo. Dlhodobý nehmotný majetok sa odpíše v súlade s účtovnými predpismi (v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), najviac do výšky vstupnej ceny s výnimkou goodwillu a záporného goodwillu, ktorý sa zahŕňa do základu dane podľa osobitných ustanovení.

Z uvedeného vyplýva, že daňové odpisy nehmotného majetku sú zhodné s účtovnými odpismi nehmotného majetku a nevzťahujú sa na ne žiadne odpisové skupiny. Účtovná jednotka si tak sama určí dobu odpisovania a sadzby odpisovania nehmotného majetku.

Ako prebieha odpisovanie hmotného a nehmotného majetku v roku 2020, ako aj zmeny, ktoré pri odpisovaní nastali nájdete v článku Daňové a účtovné odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky