Podnikateľské kilečko – schválené opatrenia od roku 2020 a neskôr

Od roku 2020 sa postupne zavedú opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia redukujúce byrokraciu a niektoré povinnosti podnikateľov.

Pôvodne navrhovaných 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia schválených vládou (tzv. podnikateľského kilečka) prešlo ešte revíziou a v parlamente boli napokon schválené s vyše 50 úpravami, zmenami či doplneniami. Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní.

Väčšina ustanovení začne platiť už v júli 2020, avšak nie od 1. júla 2020, ako bolo pôvodne plánované. Účinnosť týchto ustanovení je stanovená dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov (doplnené - dňa 21.7.2020). Ďalšie ustanovenia majú stanovenú účinnosť od 1. septembra 2020, od 1. januára 2021 alebo neskôr.

V mnohých prípadoch nejde o zásadné zmeny, avšak spôsobia výrazné zníženie byrokracie v podnikaní a odstránia viaceré body, na ktoré podnikatelia poukazovali v ankete Byrokratický nezmysel roka.

11 opatrení pre zlepšenie podnikateľského prostredia

Niektoré z opatrení sú už premietnuté priamo do paragrafových znení, pri iných sa ministerstvá zaviazali, že v dohľadnej dobe (najmä v roku 2020) predložia potrebné zmeny zákonov, prípadne upravia vyhlášky či usmernenia v ich kompetencii. Ide napríklad o úpravy podmienok home-office, dočasného prideľovania zamestnancov, možnosti výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravu či zdobrovoľnenia príspevkov do umeleckých fondov.

Zo schválených opatrení vyberáme jedenásť z nich, ktoré sa dotknú mnohých podnikateľov a ušetria im časť byrokracie, či nákladov:

1. Zvýšenie limitu pre uplatnenie výdavkov na spotrebované pohonné látky do daňových výdavkov – spotreba z technického preukazu automaticky zvýšená o 20 %, čím sa dosiahne zreálnenie spotreby, teda uznanie väčšej sumy do daňových výdavkov pri tomto spôsobe uplatňovania výdavkov na spotrebované pohonné látky (ostatné dva spôsoby ostávajú bez zmeny).

Viac o reálnejšej spotrebe, ale aj príklad na uplatnenie spotreby pohonných látok do daňových výdavkov, nájdete v článku Spotreba pohonných látok v daňových výdavkoch od 21.7.2020.

2. Zvýšenie veľkostných kritérií pre povinný audit účtovnej závierky spoločností – pôjde o postupné zvyšovanie kritérií v roku 2021 a od roku 2022, pričom kritérium obratu finálne vzrastie zo 4 mil. eur na 8 mil. eur, počet zamestnancov sa zvýši z 30 na 50 a suma majetku z 2 mil. eur na 4 mil. eur, čím spadne do povinnosti auditu menej spoločností.

Viac o kritériách pre povinný audit v rokoch 2021 a 2022, nájdete v článku Povinnosť auditu - zvýšenie kritérií od roku 2021 a 2022 alebo Zvyšovanie základného imania s.r.o. - zrušenie povinnosti auditu.

3. Nedoplatenie rozdielu na zaplatených preddavkoch na daň z príjmov počas pandémie – v súvislosti s platením preddavkov na daň z príjmov počas pandémie novela zákona upúšťa od vyrovnania zaplatených preddavkov na daň z príjmov do konca kalendárneho mesiaca po podaní daňového priznania po skončení pandémie alebo do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, ak táto lehota je dlhšia ako lehota po skončení obdobia pandémie, a to u daňovníkov, ktorí platili nižšie preddavky, resp. neplatili preddavky na základe zákona o dani z príjmov.

Viac o preddavkoch na daň počas pandémie približujeme v článku Preddavky na daň z príjmov počas pandémie – ako dorovnať rozdiel?

4. Zrušenie či zjednodušenie niektorých povinností cestovných kancelárií a cestovných agentúr – napríklad voči Slovenskej obchodnej inšpekcii, zrušenie povinnosti zahraničnej cestovnej kancelárie predkladať cestovnej kancelárii úradne osvedčený preklad oprávnenia na podnikanie, či spresnenie obsahu poznámok účtovných závierok cestovných kancelárii a zasielanie SOI iba údaje z poznámok každej účtovnej závierky.

Prehľad a bliŽšie informácie o zmenách pre cestovné kancelárie, nájdete v článku Zmeny pre cestovné kancelárie a agentúry od 21.7.2020.

5. Zrušenie povinnosti mať zverejnený reklamačný poriadok na viditeľnom mieste – predávajúci je naďalej povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv. Po novele zákona však reklamačný poriadok už nemusí byť na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. V dôvodovej správe sa uvádza, že sa zrušuje povinnosť predávajúceho mať vypracovaný reklamačný poriadok a zverejňovať ho na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi. Zvlášť je novelou upravené, že povinnosť mať reklamačný poriadok sa nevzťahuje na zariadenia spoločného stravovania.

Zmeny nastali napríklad aj pri uľahčení vybavovania reklamácie ale druhej šanci pri pokutách. Viac si o zmenách prečítate v článku Zmeny v zákone o ochrane spotrebiteľa a v reklamáciách od 21.7.2020.

6. Zrušenie niektorých povinností voči Sociálnej poisťovni a predĺženie lehoty na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia (ELDP) – napríklad zrušenie povinnosti odhlasovať sa zo Sociálnej poisťovne ako zamestnávateľ (odhlásenie bude automatické odhlásením posledného zamestnanca), zrušenie oznamovania materskej či rodičovskej dovolenky zamestnanca. Lehota na predloženie evidenčného listu dôchodkového poistenia (ELDP) bude po novom až do konca mesiaca nasledujúceho po skončení pracovného pomeru.

Aké povinnosti sa zrušili a ktoré zmenili, nájdete v článku Zmeny v povinnostiach voči Sociálnej poisťovni od 21.7.2020 a 1.1.2021.

Článok pokračuje pod reklamou

7. Zrušenie oznamovania zamestnancov kategórie 2 a menej časté posudzovanie ich zdravotného rizika – viaceré zmeny sa týkajú zákona o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia, pričom zmeny nastávajú aj pri zamestnancoch zaradených do 2. kategórie prác. Pri týchto zamestnancoch má zamestnávateľ povinnosť aktualizovať posúdenie zdravotných rizík s kategorizáciou prác pravidelne, po novom každých 24 mesiacov (pôvodne 18 mesiacov), alebo pri podstatnej zmene pracovných podmienok. Zároveň zamestnávateľ nebude povinný nahlasovať Úradu verejného zdravotníctva SR údaje týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do druhej kategórie.

Čo všetko sa zmení pri nahlasovaní zamestnancov do druhej kategórie prác, nájdete v článku Oznamovanie kategórie práce 2 – zmeny od 21.7.2020.

8. Umožnenie vstupu osôb so spoločenským zvieraťom do reštaurácií, ak vstup povolí prevádzkovateľ – zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia doposiaľ umožňoval vstúpiť do zariadení verejného stravovania so zvieraťom len osobám ťažko zdravotne postihnutým odkázaným na sprievod špeciálne vycvičeného psa. Po prehodnotení hygienických požiadaviek sa do zákona dopĺňa paragraf, ktorý umožní vstup so psom, mačkou alebo iným spoločenským zvieraťom do gastro podnikov všetkým zákazníkom. Súhlas však musí udeliť prevádzkovateľ a dodržané musia byť aj náležité hygienické opatrenia na ochranu hotových pokrmov a nápojov.  

Za akých podmienok môžu spoločenské zvieratá vstúpiť do prevádzok, približujeme v článku Vstup so psom do reštaurácie či kaviarne - zrušenie zákazu od 21. 7. 2020.

9. Zrušenie povinnosti mať na každom predajnom mieste sprístupnené vyobrazenie pokladničného dokladu z eKasy – podnikateľ bol povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou pokladnicou eKasa tak, aby to bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Novelou zákona sa toto ustanovenie vypúšťa a povinnosť je zrušená.

Viac o zrušení povinnosti mať na predajnom mieste vytlačený blok, nájdete v článku Vzor pokladničného dokladu z eKasy už na predajnom mieste netreba.

10. Zúženie a zjednodušenie povinnosti vydavateľov posielať tlačené výtlačky do knižníc – vydavatelia neperiodických publikácií musia aj naďalej odovzdať do 10 dní od začatia ich rozširovania povinné výtlačky do knižníc. Koľko výtlačkov a kam pošlú sa však doteraz líšilo podľa počtu kusov danej publikácie (do 500 a nad 500). Po novom sa pravidlá pre všetky neperiodické tlačoviny zjednotili, počet vydaných kusov titulu už nebude podstatný. Upravil sa tiež zoznam knižníc, do ktorých je diela potrebné rozosielať. Rozhodujúcim teraz nie je náklad konkrétnej knihy, ale jej obsah. Cieľom je vyhnúť sa posielaniu výtlačkov kníh do knižníc, ktoré s ich zameraním nesúvisia.

O koľko výtlačkov menej budú musieť posielať vydavatelia do knižníc a kam, nájdete v článku Povinné výtlačky kníh a iných publikácií - zmena od 21. júla 2020.

11. Zrušenie alebo zníženie viacerých pokút, druhá šanca – napríklad zrušenie sankcií za nesplnenie povinnosti zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesto úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, nevyrubenie pokuty za nedodržanie niektorých lehôt podľa zákona o sociálnom poistení do 7 dní po skončení tejto lehoty či druhá šanca pri zistení drobných nedostatkov kontrolou Slovenskej obchodnej inšpekcie.

Zmenami prešli aj mnohé ďalšie oblasti. Upravená bola napríklad výška niektorých správnych poplatkov, novela ruší viacero oznamovacích povinností podnikateľov, podnikateľom sa tiež zvýši termín na vyjadrenie sa k protokolu z daňovej kontroly zo súčasných 15 pracovných dní na 30 pracovných dní od doručenia protokolu. Úpravy sa týkajú aj mimoriadneho odpočtu daňovej straty. Ruší sa tiež povinnosť bánk uhrádzať splátky osobitného odvodu na 3. a 4. štvrťrok 2020, ktorý bol najviac diskutovaným bodom v parlamente.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky