Zdaňovanie dividend v roku 2019 (rozdelenie zisku za rok 2018)

Ako zdaniť vyplatené dividendy zo zisku v roku 2019? Pozor pri zdaňovaní dividend na odlišné sadzby dane z príjmov u fyzickej, či právnickej osoby a taktiež na zdroj príjmu.

Zdaňovanie dividend upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Zdaňovanie dividend prešlo v minulých rokoch viacerými reformami, avšak v súčasnosti platí, že z prijatých dividend sa od 1.1.2018 (t.j. zo zisku vytvoreného v roku 2017 a neskôr) neplatí zdravotné poistenie, ale takýto príjem sa spravidla zdaňuje zrážkovou daňou z príjmov podľa § 43 zákona.

Dividendy, ktoré sú predmetom dane v roku 2019

Podľa § 3 ods. 1 písm. e) zákona o dani z príjmov je predmetom dane:

 • dividenda (podiel na zisku), ktorý je vyplácaná zo zisku obchodnej spoločnosti alebo družstva osobám, ktoré sa podieľajú na základnom imaní, členom štatutárneho orgánu, či členom dozorného orgánu (tantiéma),
 • príjem plynúci zo zníženia základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva v časti, v akej bolo predtým zvýšené zo zisku po zdanení,
 • výplata prostriedkov z kapitálového fondu z príspevkov, ktorý bol tvorený prerozdelením vlastných zdrojov obchodnej spoločnosti zo zisku po zdanení,
 • podiel na likvidačnom zostatku obchodnej spoločnosti alebo družstva,
 • vyrovnací podiel,
 • podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi.

Za obchodnú spoločnosť alebo družstvo sa v tomto prípade považuje aj zahraničná osoba, ktorá vypláca obdobný príjem.

Ako zdaniť dividendy v roku 2021 a akú sadzbu dane použiť približujeme v článku Zdaňovanie dividend v roku 2021 (rozdelenie zisku za rok 2020).

Dividenda sa vypláca z čistého zisku (po zdanení)

Pred rozdelením zisku za rok 2018 musí právnická osoba vykonať napr. povinný prídel do zákonného rezervného fondu, či do iných fondov, taktiež nesmie zabudnúť napr. na úhradu strát minulých rokov a pod. Následne až po takomto „očistení“ zisku môže tento čistý zisk rozdeliť.

O tom, ako postupovať pri zrážke dane z dividendy si môžete prečítať v článku Ako odviesť zrážkovú daň v roku 2018 pri výplate dividendy za rok 2017?

Sadzby dane pre dividendy vyplatené fyzickej osobe v roku 2019 (zo zisku vytvoreného v roku 2018)

Sadzby dane, ako aj spôsob zdanenia závisí od toho, či ide o dividendu vyplatenú v roku 2019 fyzickej osobe – rezidentovi SR alebo nerezidentovi SR. Ak je prijímateľom dividendy fyzická osoba, zdaňuje sa výplata dividend v roku 2019 nasledovne:

Prijímateľ dividendy Zdroj príjmu Sadzba dane Zdanenie
FO – rezident SR Tuzemsko 7 % zrážkovou daňou podľa § 43
Zahraničný zmluvný štát 7 % v daňovom priznaní
Zahraničný nezmluvný štát 35 % v daňovom priznaní
FO – nerezident SR (zmluvný štát) Tuzemsko 7 % zrážkovou daňou podľa § 43
FO – nerezident SR (nezmluvný štát) 35 %

V prípade, ak bude fyzickej osobe vyplatená dividenda, ktorá sa zdaní zrážkovou daňou, fyzická osoba už nemá žiadne daňové povinnosti, nakoľko sa jej príjem považuje za vysporiadaný.

Fyzická osoba, ktorej bude vyplatená dividenda, ktorá nebude zdanená zrážkovou daňou, je povinná tento príjem priznať a zdaniť prostredníctvom osobitného základu dane podľa § 51 e) zákona o dani z príjmov.

Príklad na zdanenie dividendy (podielu na zisku za rok 2018) vyplatenej v roku 2019 fyzickej osobe

Spoločnosť Podnikajte.sk,  s.r.o. so sídlom v Považskej Bystrici dosiahla za rok 2018 čistý zisk 2 500 eur, pričom sa rozhodla tento zisk rozdeliť jedinému spoločníkovi – fyzickej osobe (rezident SR).

Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. túto dividendu zdaní zrážkovou daňou vo výške 7 % a vyplatí spoločníkovi dividendu už zníženú o zrážku dane, t.j. 2 325 eur (2 500 eur – 7 % dane: 175 eur).

Sadzby dane pre dividendy vyplatené právnickej osobe v roku 2019 (zo zisku vytvoreného v roku 2018)

V niektorých prípadoch vyplatenia dividendy právnickej osoby, nie je vyplatená dividenda predmetom dane z príjmov a teda sa nezdaňuje žiadnou sadzbou dane. Ak je prijímateľom dividendy právnická osoba, zdaňuje sa výplata dividend v roku 2019 nasledovne:

Prijímateľ dividendy Zdroj príjmu Sadzba dane Zdanenie
PO – rezident SR Tuzemsko nie je predmetom dane
Zahraničný zmluvný štát nie je predmetom dane
Zahraničný nezmluvný štát 35 % v daňovom priznaní
PO – nerezident SR (zmluvný štát) Tuzemsko nie je predmetom dane
PO – nerezident SR (nezmluvný štát) 35 % zrážkovou daňou podľa § 43

Rovnako, ako u fyzickej osoby, aj tu platí, že v prípade právnickej osoby, ktorej bude vyplatená dividenda už znížená o zrážkovú daň,  považuje sa tento príjem z dividendy u právnickej osoby za vysporiadaný.

Ak právnickej osobe vznikne povinnosť priznať vyplatenú dividendu v daňovom priznaní, urobí tak prostredníctvom zahrnutia tohto príjmu do osobitného základu dane podľa § 51 e) zákona o dani z príjmov.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na zdanenie dividendy (podielu na zisku za rok 2018) vyplatenej v roku 2019 fyzickej a právnickej osobe

Spoločnosť RadeX, s.r.o. so sídlom v Košiciach dosiahla za rok 2018 čistý zisk vo výške 86 000 eur. Tento zisk sa rozhodla rozdeliť medzi 3 spoločníkov, a to podľa percentuálnej účasti na základnom imaní nasledovne:

 • fyzickej osobe (rezident SR) s 10 % účasťou na základnom imaní: dividenda vo výške 8 600 eur,
 • právnickej osobe  (rezident SR) s 60 % účasťou na základnom imaní: dividenda vo výške 51 600 eur,
 • právnickej osobe (rezident ČR) s 30 % účasťou na základnom imaní: dividenda vo výške 25 800 eur.
 • Zdanenie dividend vykoná spoločnosť RadeX, s.r.o. nasledovne:
 • fyzickej osobe (rezidentovi SR) vyplatí dividendy znížené o zrážkovú daň vo výške 7 %, t.j. 7 998 eur (8 600 – 7 % : 602 eur),
 • právnickej osobe (rezidentovi SR) vyplatí dividendy v plnej výške, t.j. 51 600 eur, nakoľko nie sú predmetom dane z príjmov,
 • právnickej osoby (nerezidentovi SR) vyplatí dividendy taktiež v plnej výške, t.j. 25 800 eur, nakoľko nie sú predmetom dane z príjmov.

Štáty považované za „zmluvné štáty“

V zdaňovaní dividendy sa sadzba dane rozlišuje aj podľa toho, či ide o zmluvný, resp. nezmluvný štát.

Zmluvný štát je taký, s ktorým má Slovenská republika uzatvorenú medzinárodnú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, resp. má uzatvorenú zmluvu o výmene informácií týkajúcich sa daní. Zoznam zmluvných štátov je zverejnený na webovej stránke Ministerstva financií SR.

Kedy dividenda nie je predmetom dane

V prípade, ak spoločnosť, ktorá vypláca dividendu si neuplatní výšku vyplatenej dividendy do daňových výdavkov, dividenda nie je predmetom dane ani u prijímateľa tejto dividendy (výnimky sú však uvedené v § 12 ods. 7 písm. c).

Zdanenie vyplatených dividend zamestnancom v roku 2019 (zo zisku za rok 2018)

V prípade vyplatenia dividend zamestnancom, ide o vyplatenie fyzickej osobe bez účasti na základnom imaní. Ak sa obchodná spoločnosť alebo družstvo ako zamestnávateľ rozhodne, že vyplatí dividendy (podiely na zisku) za rok 2018 v roku 2019, zahrnie ich ako príjem zo závislej činnosti, t.j. z § 5 zákona o dani z príjmov.

Prečítajte si tiež

Nakoľko je takýto príjem považovaný za príjem zo závislej činnosti, bude z neho zrazený preddavok na daň z príjmov zo závislej činnosti, a to v mzde za mesiac, v ktorom boli dividendy zamestnancovi vyplatené. Zároveň je potrebné z tohto príjmu zaplatiť aj všetky odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Príklad na zdanenie dividendy (podielu na zisku za rok 2018) vyplatenej v roku 2019 zamestnancovi

Spoločnosť ABCX, s.r.o. so sídlom v Bratislave dosiahla za rok 2018 čistý zisk vo výške 52 000 eur. Spoločnosť sa rozhodla, že 3 % zo zisku vyplatí obchodnému riaditeľovi Jánovi Čiernemu v mzde za mesiac apríl 2019. Obchodný riaditeľ je zamestnanec, ktorý nemá žiadnu účasť na základnom imaní.

Ján Čierny bude mať mzdu sa mesiac apríl 2019 vyššiu o príjem dividendy vo výške 1 560 eur, t.j. 3 % z 52 000 = 1 560 eur. Táto dividenda mu bude znížená o preddavok na daň zo závislej činnosti vo výške 19 %, t.j. o 296,40 eur, taktiež znížená aj o príslušné odvody do Sociálnej a zdravotnej poisťovne. Odvody zaplatí aj zamestnávateľ. 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky