Poukázanie 2 percent z daní v roku 2021 (za rok 2020)

Kedy môže fyzická alebo právnická osoba darovať 2 % (prípadne 1 % či 3 %) z daní za rok 2020? Prehľad podmienok a termínov na poukázanie podielu zaplatenej dane v roku 2021.

Fyzická a právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vybranej organizácii (resp. organizáciám) v prípade, ak splní zákonom stanovené podmienky. Poukázanie podielu zaplatenej dane upravuje § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

V tomto článku sa budeme venovať podmienkam poukázaniu podielu zaplatenej dane a spôsobu jeho poukázania zo strany fyzickej, ako aj právnickej osoby.

Komu môže fyzická alebo právnická osoba poukázať podiel zaplatenej dane v roku 2021 (za rok 2020)?

Fyzická alebo právnická osoba môže po splnení zákonom stanovených podmienok poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % (ak ide o fyzickú osobu) alebo 2 %, resp. 1 % (ak ide o právnickú osobu) len vybraným prijímateľom, ktorí sa nachádzajú vo verejnom zozname prijímateľov. Zoznam prijímateľov je každoročne zverejnený do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane, a to Notárskou komorou Slovenskej republiky.

Ide o prijímateľov, ako sú napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, Slovenský Červený kríž a iné, ktorých predmetom činnosti sú napr. ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj športu, podpora vzdelávania, a pod.

Kedy môže fyzická osoba poukázať 2 %, resp. 3 % podielu zaplatenej dane v roku 2021 (za rok 2020)?

Fyzická osoba, napr. zamestnanec, či živnostník, môže poukázať 2 % podielu zaplatenej dane, v prípade, ak jej vyšla daňová povinnosť v dostatočnej výške pre poukázanie podielu z dane. Poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 3 % môže však len tá fyzická osoba, ktorá okrem toho, že jej vyšla daňová povinnosť, splnila podmienku výkonu dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín v danom zdaňovacom období podľa osobitného predpisu (potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti je povinnou prílohou, ak fyzická osoba chce poukázať 3 %).

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 3 % v prípade, ak je suma na poukázanie minimálne vo výške 3 €.

Podmienky a postup poukázania 2 %, resp. 3 % z daní u fyzickej osoby v roku 2021 (za rok 2020), ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

Ak chce fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ za rok 2020 vykonal ročné zúčtovanie dane poukázať 2 %, resp. 3 % v roku 2021, musí:

  • preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie roku 2020, mu bola zrazená,
  • preukázať, že nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie roku 2020, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia.

Uvedené podmienky splní tým, že v prvom rade požiada od svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný vystaviť najneskôr do 15.04.2021.

Prečítajte si tiež

Po obdržaní daného potvrdenia od zamestnávateľa je potrebné, aby fyzická osoba vyplnila Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Údaje do tohto vyhlásenia vypĺňa fyzická osoba z potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Pozor, k vyhláseniu musí fyzická osoba pripojiť povinné prílohy, ktorými sú:

  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, a
  • potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti (ak chce poukázať 3 % z daní),

pričom vyhlásenie spolu s prílohami musí predložiť správcovi dane (t. j. daňovému úradu) do 30.4.2021 (na podateľňu alebo poštou).

Podmienky a postup poukázania 2 %, resp. 3 % z daní u fyzickej osoby v roku 2021 (za rok 2020), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov

Ak chce fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 poukázať 2 %, resp. 3 % v roku 2021, musí vyplniť príslušný oddiel v daňovom priznaní a zaplatiť daňovú povinnosť vypočítanú na základe daňového priznania najneskôr do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 15.4.2021, ak podáva fyzická osoba daňové priznanie v riadnom termíne). Znamená to, že fyzická osoba nemôže mať nedoplatok na dani, pričom za nedoplatok sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá využila odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, môže taktiež poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane.

Fyzická osoba vypĺňa nasledovný oddiel v daňovom priznaní, a to podľa typu daňového priznania, ktoré podáva:

  • typ A: vypĺňa údaje v VIII. oddiele,
  • typ B: vypĺňa údaje v XII. oddiele,

pričom pri jeho vypĺňaní je potrebné dať pozor na uvedenie správnych údajov, nakoľko uvedenie nesprávnych údajov bude mať za následok nepoukázanie podielu zaplatenej dane. Správca dane o tom upovedomí bez zbytočného odkladu fyzickú osobu.

Článok pokračuje pod reklamou

Upozorňujeme, že ak fyzická osoba poukazuje podiel zaplatenej dane vo výške 3 %, musí k daňovému priznaniu pripojiť povinnú prílohu, ktorou je „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ v rozsahu najmenej 40 hodín.

Poznámka: Ak fyzická osoba zistí chybu v podanom daňovom priznaní, v ktorom poukázala podiel zaplatenej dane a podá dodatočné daňové priznanie, výška podielu zaplatenej dane sa už neupravuje. Rovnako nie je možné v dodatočnom daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane, ak v riadnom daňovom priznaní, podiel zaplatenej dane, poukázaný nebol.

Kedy môže právnická osoba poukázať 1 %, resp. 2 % podielu zaplatenej dane v roku 2021 (za rok 2020)?

Právnická osoba, môže poukázať 1 % podielu zaplatenej dane, v prípade, ak jej vyšla daňová povinnosť v dostatočnej výške pre poukázanie podielu z dane. Poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % môže však len tá právnická osoba, ktorá okrem toho, že jej vyšla daňová povinnosť, splnila podmienku darovania finančných prostriedkov najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, a to v roku 2020, najneskôr však do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020. Darovanie týchto peňažných prostriedkov určeným daňovníkom, ktorí neboli založení alebo zriadení na podnikanie podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov a ich výšku musí právnická osoba uviesť v riadku číslo 2 v VI. časti daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Odporúčame aby si právnická osoba viedla zoznam týchto poskytnutých peňažných darov spolu spolu s vymedzením, či ide o daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, ktorého predmetom činnosti je napr. ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj športu, podpora vzdelávania a iné uvedené v § 50 ods. 5 zákona.

Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane viacerým prijímateľom (nie len jednému, ako je to u fyzických osôb).

Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 1 % alebo 2 % v prípade, ak je suma na poukázanie minimálne vo výške 8 € pre jedného prijímateľa.

Podmienky a postup poukázania 1 %, resp. 2 % z daní u právnickej osoby v roku 2021 (za rok 2020) v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov

Ak chce právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020  poukázať 1 %, resp. 2 % v roku 2021, musí vyplniť príslušný oddiel v daňovom priznaní a zaplatiť daňovú povinnosť vypočítanú na základe daňového priznania najneskôr do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 15.4.2021, ak podáva právnická osoba daňové priznanie v riadnom termíne). Znamená to, že právnická osoba nemôže mať nedoplatok na dani, pričom za nedoplatok sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur.

Právnická osoba, ktorá využila odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, môže taktiež poukázať 1 %, resp. 2 % zo zaplatenej dane. V prípade odkladu daňového priznania, môže právnická osoba darovať finančné prostriedky najneskôr do tejto predĺženej lehoty (ak chce darovať 2 % z daní).

Právnická osoba vypĺňa v daňovom priznaní VI. časť daňového priznania, a to „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby, pričom pri jeho vypĺňaní je potrebné dať pozor na uvedenie správnych údajov, nakoľko uvedenie nesprávnych údajov bude mať za následok nepoukázanie podielu zaplatenej dane. Správca dane o tom upovedomí bez zbytočného odkladu právnickú osobu.

Poznámka: Ak právnická osoba zistí chybu v podanom daňovom priznaní, v ktorom poukázala podiel zaplatenej dane a podá dodatočné daňové priznanie, výška podielu zaplatenej dane sa už neupravuje. Rovnako nie je možné v dodatočnom daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane, ak v riadnom daňovom priznaní, podiel zaplatenej dane, poukázaný nebol.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky