Poukázanie 2 percent z daní v roku 2021 (za rok 2020)

Kedy môže fyzická alebo právnická osoba darovať 2 % (prípadne 1 % či 3 %) z daní za rok 2020? Prehľad podmienok a termínov na poukázanie podielu zaplatenej dane v roku 2021.

Fyzická a právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vybranej organizácii (resp. organizáciám) v prípade, ak splní zákonom stanovené podmienky. Poukázanie podielu zaplatenej dane upravuje § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

V tomto článku sa budeme venovať podmienkam poukázaniu podielu zaplatenej dane a spôsobu jeho poukázania zo strany fyzickej, ako aj právnickej osoby.

Komu môže fyzická alebo právnická osoba poukázať podiel zaplatenej dane v roku 2021 (za rok 2020)?

Fyzická alebo právnická osoba môže po splnení zákonom stanovených podmienok poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, resp. 3 % (ak ide o fyzickú osobu) alebo 2 %, resp. 1 % (ak ide o právnickú osobu) len vybraným prijímateľom, ktorí sa nachádzajú vo verejnom zozname prijímateľov. Zoznam prijímateľov je každoročne zverejnený do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poukázať podiel zaplatenej dane, a to Notárskou komorou Slovenskej republiky.

Ide o prijímateľov, ako sú napr. občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, Slovenský Červený kríž a iné, ktorých predmetom činnosti sú napr. ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj športu, podpora vzdelávania, a pod.

Kedy môže fyzická osoba poukázať 2 %, resp. 3 % podielu zaplatenej dane v roku 2021 (za rok 2020)?

Fyzická osoba, napr. zamestnanec, či živnostník, môže poukázať 2 % podielu zaplatenej dane, v prípade, ak jej vyšla daňová povinnosť v dostatočnej výške pre poukázanie podielu z dane. Poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 3 % môže však len tá fyzická osoba, ktorá okrem toho, že jej vyšla daňová povinnosť, splnila podmienku výkonu dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín v danom zdaňovacom období podľa osobitného predpisu (potvrdenie o vykonaní dobrovoľníckej činnosti je povinnou prílohou, ak fyzická osoba chce poukázať 3 %).

Fyzická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % alebo 3 % v prípade, ak je suma na poukázanie minimálne vo výške 3 €.

Podmienky a postup poukázania 2 %, resp. 3 % z daní u fyzickej osoby v roku 2021 (za rok 2020), ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane

Ak chce fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ za rok 2020 vykonal ročné zúčtovanie dane poukázať 2 %, resp. 3 % v roku 2021, musí:

  • preukázať potvrdením od zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie roku 2020, mu bola zrazená,
  • preukázať, že nedoplatok na dani za zdaňovacie obdobie roku 2020, vysporiada v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia.

Uvedené podmienky splní tým, že v prvom rade požiada od svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré je zamestnávateľ povinný vystaviť najneskôr do 15.04.2021.

Prečítajte si tiež

Po obdržaní daného potvrdenia od zamestnávateľa je potrebné, aby fyzická osoba vyplnila Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Údaje do tohto vyhlásenia vypĺňa fyzická osoba z potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

Pozor, k vyhláseniu musí fyzická osoba pripojiť povinné prílohy, ktorými sú:

  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, a
  • potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti (ak chce poukázať 3 % z daní),

pričom vyhlásenie spolu s prílohami musí predložiť správcovi dane (t. j. daňovému úradu) do 30.4.2021 (na podateľňu alebo poštou).

Podmienky a postup poukázania 2 %, resp. 3 % z daní u fyzickej osoby v roku 2021 (za rok 2020), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov

Ak chce fyzická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020 poukázať 2 %, resp. 3 % v roku 2021, musí vyplniť príslušný oddiel v daňovom priznaní a zaplatiť daňovú povinnosť vypočítanú na základe daňového priznania najneskôr do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 15.4.2021, ak podáva fyzická osoba daňové priznanie v riadnom termíne). Znamená to, že fyzická osoba nemôže mať nedoplatok na dani, pričom za nedoplatok sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá využila odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, môže taktiež poukázať 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane.

Fyzická osoba vypĺňa nasledovný oddiel v daňovom priznaní, a to podľa typu daňového priznania, ktoré podáva:

  • typ A: vypĺňa údaje v VIII. oddiele,
  • typ B: vypĺňa údaje v XII. oddiele,

pričom pri jeho vypĺňaní je potrebné dať pozor na uvedenie správnych údajov, nakoľko uvedenie nesprávnych údajov bude mať za následok nepoukázanie podielu zaplatenej dane. Správca dane o tom upovedomí bez zbytočného odkladu fyzickú osobu.

Článok pokračuje pod reklamou

Upozorňujeme, že ak fyzická osoba poukazuje podiel zaplatenej dane vo výške 3 %, musí k daňovému priznaniu pripojiť povinnú prílohu, ktorou je „Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ v rozsahu najmenej 40 hodín.

Poznámka: Ak fyzická osoba zistí chybu v podanom daňovom priznaní, v ktorom poukázala podiel zaplatenej dane a podá dodatočné daňové priznanie, výška podielu zaplatenej dane sa už neupravuje. Rovnako nie je možné v dodatočnom daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane, ak v riadnom daňovom priznaní, podiel zaplatenej dane, poukázaný nebol.

Kedy môže právnická osoba poukázať 1 %, resp. 2 % podielu zaplatenej dane v roku 2021 (za rok 2020)?

Právnická osoba, môže poukázať 1 % podielu zaplatenej dane, v prípade, ak jej vyšla daňová povinnosť v dostatočnej výške pre poukázanie podielu z dane. Poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 2 % môže však len tá právnická osoba, ktorá okrem toho, že jej vyšla daňová povinnosť, splnila podmienku darovania finančných prostriedkov najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, a to v roku 2020, najneskôr však do lehoty na podanie daňového priznania za rok 2020. Darovanie týchto peňažných prostriedkov určeným daňovníkom, ktorí neboli založení alebo zriadení na podnikanie podľa § 50 ods. 4 zákona o dani z príjmov a ich výšku musí právnická osoba uviesť v riadku číslo 2 v VI. časti daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. Odporúčame aby si právnická osoba viedla zoznam týchto poskytnutých peňažných darov spolu spolu s vymedzením, či ide o daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie, ktorého predmetom činnosti je napr. ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj športu, podpora vzdelávania a iné uvedené v § 50 ods. 5 zákona.

Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane viacerým prijímateľom (nie len jednému, ako je to u fyzických osôb).

Právnická osoba môže poukázať podiel zaplatenej dane vo výške 1 % alebo 2 % v prípade, ak je suma na poukázanie minimálne vo výške 8 € pre jedného prijímateľa.

Podmienky a postup poukázania 1 %, resp. 2 % z daní u právnickej osoby v roku 2021 (za rok 2020) v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov

Ak chce právnická osoba, ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2020  poukázať 1 %, resp. 2 % v roku 2021, musí vyplniť príslušný oddiel v daňovom priznaní a zaplatiť daňovú povinnosť vypočítanú na základe daňového priznania najneskôr do pätnástich dní po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (t. j. do 15.4.2021, ak podáva právnická osoba daňové priznanie v riadnom termíne). Znamená to, že právnická osoba nemôže mať nedoplatok na dani, pričom za nedoplatok sa nepovažuje suma nepresahujúca 5 eur.

Právnická osoba, ktorá využila odklad daňového priznania k dani z príjmov za rok 2020 a predĺžila si lehotu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane, môže taktiež poukázať 1 %, resp. 2 % zo zaplatenej dane. V prípade odkladu daňového priznania, môže právnická osoba darovať finančné prostriedky najneskôr do tejto predĺženej lehoty (ak chce darovať 2 % z daní).

Právnická osoba vypĺňa v daňovom priznaní VI. časť daňového priznania, a to „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby, pričom pri jeho vypĺňaní je potrebné dať pozor na uvedenie správnych údajov, nakoľko uvedenie nesprávnych údajov bude mať za následok nepoukázanie podielu zaplatenej dane. Správca dane o tom upovedomí bez zbytočného odkladu právnickú osobu.

Poznámka: Ak právnická osoba zistí chybu v podanom daňovom priznaní, v ktorom poukázala podiel zaplatenej dane a podá dodatočné daňové priznanie, výška podielu zaplatenej dane sa už neupravuje. Rovnako nie je možné v dodatočnom daňovom priznaní poukázať podiel zaplatenej dane, ak v riadnom daňovom priznaní, podiel zaplatenej dane, poukázaný nebol.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky