Daňové a odvodové termíny po konci pandémie v roku 2020

Obdobie pandémie pre daňové účely končí dňom 30. septembra 2020. Aké termíny v oblasti daní a odvodov musia podnikatelia dodržať? Prinášame prehľadnú tabuľku termínov.

Parlament dňa 22.9.2020 schválil ukončenie mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda SR od 12. marca 2020. Obdobie pandémie sa na daňové účely považuje za skončené 30. septembra 2020. Vyplýva to z novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len tzv. „lex korona“).

Čo všetko ovplyvní zrušenie pandémie pre daňové účely, si prečítate v článku Koniec pandémie na daňové účely: termín daňového priznania a iných povinností.

V článku prinášame prehľad termínov v oblasti daní a odvodov, ktoré sú daňovníci (podnikatelia, zamestnávatelia či iné fyzické a právnické osoby) povinní dodržať.

Daňové a odvodové termíny po konci pandémie – prehľadná tabuľka

Poznámka: nakoľko termín pre povinnosti, ktoré majú daňovníci povinnosť splniť do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, t. j. do 31.10.2020 pripadne na sobotu, platí termín 2. november 2020
Prehľad termínov v oblasti daní a odvodov po konci pandémie na daňové účely
Povinnosť daňovníka Termín po skončení pandémie
Podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty uplynul počas obdobia pandémie do 2.11.2020
Zaplatenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb do 2.11.2020
Zostavenie a uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok – daňovník, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov do 2.11.2020 (v termíne na podanie daňového priznania)
Zostavenie a uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok – daňovník, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31.12.2020
Platenie preddavkov na daň z príjmov podľa podaného daňového priznania za rok 2019 od 1.11.2020
Neplatenie preddavkov na daň z príjmov z dôvodu poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka poslednýkrát za preddavky splatné v septembri 2020
Vznik, zánik, resp. zmena výšky odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021
Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane do 30.11.2020
Pokračovanie v prerušených daňových kontrolách, s výnimkou tých, ktoré boli prerušené z iných dôvodov ako z dôvodu pandémie od 1.10.2020
Pokračovanie v prerušených daňových konaniach od 1.10.2020
Uhradenie vyrubenej sumy dane neuhradenej počas obdobia pandémie, ktorá sa nebude považovať za nedoplatok do 2.11.2020
Aktualizácia zoznamu daňových dlžníkov, zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvodu na zrušenie registrácie a zoznamu vymazaných platiteľov DPH od 1.1.2021
Článok pokračuje pod reklamou

Daňové termíny po konci pandémie pre zamestnávateľov – prehľadná tabuľka

Prehľad termínov v oblasti daní pre zamestnávateľov po konci pandémie na daňové účely
Povinnosť zamestnávateľa Termín po skončení pandémie
Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a zaplatenie dane do 30.11.2020
Vykonanie ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnávateľom za zamestnancov do 31.10.2020
Doručenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnancovi do 30.11.2020
Vrátenie preplatku zamestnancovi z ročného zúčtovania dane najneskôr pri zúčtovaní mzdy za november 2020
Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane (2 %, resp. 3%) zamestnávateľom pre zamestnanca do 15.11.2020

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky