Daňové a odvodové termíny po konci pandémie v roku 2020

Obdobie pandémie pre daňové účely končí dňom 30. septembra 2020. Aké termíny v oblasti daní a odvodov musia podnikatelia dodržať? Prinášame prehľadnú tabuľku termínov.

Parlament dňa 22.9.2020 schválil ukončenie mimoriadnej situácie, ktorú vyhlásila vláda SR od 12. marca 2020. Obdobie pandémie sa na daňové účely považuje za skončené 30. septembra 2020. Vyplýva to z novely zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len tzv. „lex korona“).

Čo všetko ovplyvní zrušenie pandémie pre daňové účely, si prečítate v článku Koniec pandémie na daňové účely: termín daňového priznania a iných povinností.

V článku prinášame prehľad termínov v oblasti daní a odvodov, ktoré sú daňovníci (podnikatelia, zamestnávatelia či iné fyzické a právnické osoby) povinní dodržať.

Daňové a odvodové termíny po konci pandémie – prehľadná tabuľka

Poznámka: nakoľko termín pre povinnosti, ktoré majú daňovníci povinnosť splniť do konca kalendárneho mesiaca po skončení obdobia pandémie, t. j. do 31.10.2020 pripadne na sobotu, platí termín 2. november 2020
Prehľad termínov v oblasti daní a odvodov po konci pandémie na daňové účely
Povinnosť daňovníka Termín po skončení pandémie
Podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty uplynul počas obdobia pandémie do 2.11.2020
Zaplatenie dane z príjmov fyzických a právnických osôb do 2.11.2020
Zostavenie a uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok – daňovník, ktorý má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov do 2.11.2020 (v termíne na podanie daňového priznania)
Zostavenie a uloženie účtovnej závierky do registra účtovných závierok – daňovník, ktorý nemá povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov do 31.12.2020
Platenie preddavkov na daň z príjmov podľa podaného daňového priznania za rok 2019 od 1.11.2020
Neplatenie preddavkov na daň z príjmov z dôvodu poklesu tržieb najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka poslednýkrát za preddavky splatné v septembri 2020
Vznik, zánik, resp. zmena výšky odvodovej povinnosti do Sociálnej poisťovne od 1.1.2021
Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane zamestnancom, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie dane do 30.11.2020
Pokračovanie v prerušených daňových kontrolách, s výnimkou tých, ktoré boli prerušené z iných dôvodov ako z dôvodu pandémie od 1.10.2020
Pokračovanie v prerušených daňových konaniach od 1.10.2020
Uhradenie vyrubenej sumy dane neuhradenej počas obdobia pandémie, ktorá sa nebude považovať za nedoplatok do 2.11.2020
Aktualizácia zoznamu daňových dlžníkov, zoznamu platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvodu na zrušenie registrácie a zoznamu vymazaných platiteľov DPH od 1.1.2021
Článok pokračuje pod reklamou

Daňové termíny po konci pandémie pre zamestnávateľov – prehľadná tabuľka

Prehľad termínov v oblasti daní pre zamestnávateľov po konci pandémie na daňové účely
Povinnosť zamestnávateľa Termín po skončení pandémie
Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti a zaplatenie dane do 30.11.2020
Vykonanie ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnávateľom za zamestnancov do 31.10.2020
Doručenie dokladu o vykonaní ročného zúčtovania a výpočtu dane z príjmov zamestnancovi do 30.11.2020
Vrátenie preplatku zamestnancovi z ročného zúčtovania dane najneskôr pri zúčtovaní mzdy za november 2020
Vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane (2 %, resp. 3%) zamestnávateľom pre zamestnanca do 15.11.2020

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Odklad daňového priznania za rok 2022 (v roku 2023) – vzor

Lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2022 si môže daňovník predĺžiť. Na ako dlho a za akých podmienok? Prinášame aj vzor odkladu daňového priznania.

Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2022 (v roku 2023)

Dokedy vám bude vrátený preplatok na dani z príjmov, ak vám vyšiel v daňovom priznaní za rok 2022? Nezabudnite o daňový preplatok v daňovom priznaní požiadať a vyplniť potrebné údaje.

Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)

Kto môže požiadať o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 a v akom termíne? Aké tlačivo použiť pri podaní žiadosti o ročné zúčtovanie dane za rok 2022 (v roku 2023)?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2022?

Kedy vzniká povinnosť fyzickej alebo právnickej osobe podať daňové priznanie k dani príjmov za rok 2022? A naopak, kedy daňovník daňové priznanie za rok 2022 podať nemusí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky