Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov v roku 2016

Prinášame prehľad jednotlivých druhov nezdaniteľných častí základu dane z príjmov, ktoré si môže daňovník uplatniť v roku 2016 a znížiť tak svoj daňový základ.

Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov sú upravené v § 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”). V súlade so zákonom o dani z príjmov existujú štyri druhy nezdaniteľných častí základu dane:

 • nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 • nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela,
 • suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, tzv. II. pilier ako nezdaniteľná časť základu dane,
 • suma príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie (a doplnkové dôchodkové sporenie podobného druhu platené v zahraničí), tzv. III. pilier ako nezdaniteľná časť základu dane.

Súčtom vyššie spomenutých nezdaniteľných častí základu dane vznikne suma, ktorá znižuje čiastkový základ dane daňovníka z príjmov zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov), z príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) a z príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov). V nasledujúcom článku budeme označovať súčet týchto čiastkových základov dane ako “základ dane”.

Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane približujeme v článku Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2016 a jej výpočet

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje sumu, ktorá znižuje základ dane daňovníka. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2016 sa odvíja od:

 • výšky základu dane dosiahnutej v roku 2016 a
 • sumy životného minima platnej k 1.1.2016 pre plnoletú fyzickú osobu.

K 1.1.2016 je životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu stanovené vo výške 198,09 eur. Táto suma sa v porovnaní s rokom 2015 nezmenila.

Základ dane daňovníka v roku 2016 sa porovnáva so sumou 100-násobku sumy životného minima, teda 100*198,09 = 19 809 eur.

V prípade, že základ dane daňovníka ≤ 19 809 eur, ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka = 19,2*198,09 (19,2-násobok sumy platného životného minima k 1.1.2016) = 3803,328 = 3803,33 eur*.

*Poznámka: Nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 zákona o dani z príjmov sa zaokrúhľujú na eurocenty (dve desatinné miesta) nahor.

Mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka sa vypočíta ako ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka vydelená počtom mesiacov v kalendárnom roku = 3803,33/12 = 316,94 eur.

Príklad č. 1 - Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a upraveného základu dane daňovníka

Michal Serentov bol počas roka 2016 živnostníkom a zároveň zamestnancom. Počas roka mal nasledovné príjmy a výdavky:

Druh príjmov Príjmy v EUR Výdavky v EUR Čiastkový základ dane v EUR
Príjem zo závislej činnosti (zamestnania) 5 040 675,36 (poistné a príspevky do Soc. a zdravotnej poisťovne platené zamestnancom) 4 364,64
Príjmy z podnikania (živnosti) 19 250 13 452 5 798
Spolu 24 290 14 127,64 10 162,64

Základ dane Michala Serentova je v roku 2016 nižší ako 19 809 eur. Jeho nezdaniteľná časť v roku 2016 = 3803,33 eur. Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka sa vypočíta nasledovne: 10162,64 - 3803,33 = 6359,31 eur.

Prečítajte si tiež

V prípade, že základ dane daňovníka > 19 809 eur, ročná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka = 44,2*198,09 (44,2-násobok platného životného minima) - ¼ základu dane daňovníka = 8755,578 - ¼ základu dane daňovníka. Ak vyjde daňovníkovi záporné číslo, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je v tom prípade nula.

Príklad č. 2 - Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a upraveného základu dane daňovníka

Michal Serentov bol počas roka 2016 živnostníkom a zároveň zamestnancom. Počas roka mal nasledovné príjmy a výdavky:

Druh príjmov Príjmy v EUR Výdavky v EUR Čiastkový základ dane v EUR
Príjem zo závislej činnosti (zamestnania) 12 000 1 608 (poistné a príspevky do Soc. a zdravotnej poisťovne platené zamestnancom) 10 392
Príjmy z podnikania (živnosti) 19 250 6 340 12 910
Spolu 31 250 7 948 23 302

Základ dane Michala Serentova je v roku 2016 vyšší ako 19 809 eur. Nezdaniteľná časť základu dane = 8755,578 - 23302/4 = 8755,578 - 5825,50 = 2930,08 eur. Základ dane znížený o nezdaniteľnú časť základu dane bude 23302 - 2930,08 = 20371,92 eur.

Ako výpočítať nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka v roku 2020 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka - dôchodcu

Daňovníci, ktorí boli na začiatku roku 2016 poberateľmi (alebo im bol spätne k začiatku roku 2016 priznaný):

 • starobného dôchodku,
 • dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
 • výsluhového dôchodku,
 • predčasného starobného dôchodku,
 • vyrovnávacieho príplatku,
 • starobného dôchodkového sporenia,

(ďalej ich budeme súhrnne označovať “dôchodok”) nemajú nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ak suma dôchodku v roku 2016 je vyššia ako 3803,33 eur.

Ak suma dôchodku v roku 2016 nepresiahne sumu 3803,33 eur , daňovník - dôchodca má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka vo výške rozdielu medzi 3803,33 eur a sumou vyplateného dôchodku.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2016 a jej výpočet

Na nezdaniteľnú časť základu dane na manželku/manžela majú v roku 2016 vplyv:

 • výška základu dane daňovníka dosiahnutá v roku 2016,
 • suma životného minima na fyzickú osobu platného k 1.1.2016,
 • vlastný príjem manželky/manžela dosiahnutý v roku 2016,
 • podmienky, na základe ktorých si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.

Daňovník si v prvom rade musí zistiť, či spĺňa podmienky na to, aby si mohol uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Manželka/manžel na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku musí žiť s daňovníkom v domácnosti a musí spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok:

 1. v roku 2016 sa starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti,
 2. v roku 2016 poberala príspevok na opatrovanie,
 3. bola v roku 2016 zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie,
 4. považuje sa za občana so zdravotným alebo s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku vo výške 1/12 za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého spĺňala podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. Ak bude napríklad manželka zaradená v evidencii uchádzačov o zamestnanie od 13. júna 2016, daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane za manželku až od júla 2016 vo výške 6/12 nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.

V prípade, že manželka spĺňa v roku 2016 aspoň jednu z vyššie uvedených podmienok, porovnáva daňovník svoj základ dane so sumou vypočítanou ako 176,8-násobok platného životného minima a následne porovnáva vlastný príjem manželky v roku 2016 so sumou potrebnou pre výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.

Pre výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku sa daňovník zaradí do jednej z dvoch kategórií daňovníkov:

 1. v prvej kategórii daňovníkov sú tí daňovníci, ktorých základ dane ≤ 35 022,31 eur (176,8*198,09).
 2. v druhej kategórii daňovníkov sú tí daňovníci, ktorých základ dane > 35 022,31 eur.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku pre daňovníkov zaradených do prvej kategórie (so základom dane za rok 2016 do 35 022,31 eur) sa odvíja od porovnania sumy 19,2-násobku životného minima platného k 1.1.2016 a vlastného príjmu manželky dosiahnutého v roku 2016.

Podľa § 11 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov sa nezdaniteľná časť základu dane na manželku rovná sume 19,2*198,09 = 3803,33 eur, ak manželka počas roka 2016 nemala vlastný príjem. Ak mala manželka počas roka 2016 vlastný príjem, nezdaniteľná časť základu dane na manželku sa vypočíta ako 3803,33 - vlastný príjem manželky. V prípade, že z výpočtu vyjde záporné číslo, nezdaniteľná časť základu dane na manželku je nula, nemôže byť záporná.

Ak má daňovník v roku 2016 základ dane vyšší ako 35 022,31 eur (daňovník z druhej kategórie), nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 63,4*198,09 (63,4-násobok platného životného minima) - ¼ základu dane daňovníka = 12558,906 - ¼ základu dane daňovníka. Tento výpočet sa použije, ak manželka nemá vlastný príjem. V prípade, že manželka má vlastný príjem,nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 63,4*198,09 - ¼ základu dane daňovníka - vlastný príjem manželky. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku nemôže byť záporná.

Pre účely zistenia sumy vlastného príjmu manželky musí daňovník vedieť, čo sa do vlastného príjmu manželky zahŕňa a čo nie. Za vlastný príjem manželky sa na účely zistenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku považuje príjem manželky znížený o poistné a príspevky zaplatené z tohto príjmu.

Do vlastného príjmu manželky sa nezahŕňa:

 • zamestnanecká prémia,
 • daňový bonus,
 • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
 • štátne sociálne dávky - príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na viac súčasne narodených detí, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa a príplatok k prídavku, opakovaný príspevok a osobitný opakovaný príspevok náhradnému rodičovi, príspevok na starostlivosť o dieťa,
 • štipendium poskytnuté študentovi.

Akékoľvek iné príjmy sa zahŕňajú do vlastného príjmu manželky na účely zistenia nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, aj v prípade, ak sú oslobodené od dane, napr. materské sa do vlastného príjmu manželky zahŕňa, ale rodičovský príspevok nie.

Príklad č. 3 - Výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a upraveného základu dane daňovníka

Michal Serentov bol počas roka 2016 živnostníkom a zároveň zamestnancom. Počas roka mal nasledovné príjmy a výdavky:

Druh príjmov Príjmy v EUR Výdavky v EUR Čiastkový základ dane v EUR
Príjem zo závislej činnosti (zamestnania) 12 000 1 608 (poistné a príspevky do Soc. a zdravotnej poisťovne platené zamestnancom) 10 392
Príjmy z podnikania (živnosti) 38 000 12 350 25 650
Spolu 50 000 13 958 36 042

Jeho manželka mala v roku 2016 príjem v sume 2500 eur.

Michal mal v roku 2016 čiastkový základ dane v sume 36042 eur, čo presahuje hranicu 35 022,31 eur. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na manželku použije vzorec: Nezdaniteľná časť základu dane na manželku = 63,4*198,09 - 36042/4 - 2500 = 12558,906 - 9010,5 - 2500 = 1048,406 = 1048,41 eur.

Nezdaniteľná časť základu dane v sume dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier) v roku 2016

Daňovník si posledný rok môže uplatniť aj nezdaniteľnú časť základu dane v sume preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Je nutné upozorniť, že nárok má len ten daňovník, ktorý okrem povinných príspevkov zo mzdy do II. piliera prispieva aj dobrovoľne.

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane vo výške dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie najviac do výšky 2% zo súčtu čiastkových základov dane z príjmov zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť maximálne do sumy 1029,60 eur, čo predstavuje 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy (858 eur) zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok 2014.

Ak daňovník počas roka zaplatil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie v sume 650 eur a za rok 2016 dosiahol základ dane v sume 5630 eur, porovnáva sumu dobrovoľných príspevkov s 2% zo sumy 5630 eur = 112,60€ < 1029,60€. Daňovník síce počas roka zaplatil dobrovoľné príspevky vo výške 650 eur, ale ako nezdaniteľnú časť základu dane si môže uplatniť len sumu 112,60€. Táto suma je nižšia ako 1029,60€, čo je 2% zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy za rok 2014, teda si môže uplatniť sumu 112,60€ ako nezdaniteľnú časť základu dane.

Nezdaniteľná časť základu dane v sume príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v tuzemsku aj v zahraničí (III. pilier) v roku 2016

V súlade s § 11 ods. 11 zákona o dani z príjmov si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v sume preukázateľne zaplatených príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie maximálne do sumy 180 eur ročne . Do úhrnu príspevkov za rok 2016 sa ráta aj príspevok zaplatený do 31. januára 2017.

Daňovník si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane v sume príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie v roku 2016 po splnení dvoch podmienok:

 1. zmluva, na základe ktorej platil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie musí byť uzatvorená najskôr 1.1.2014 alebo daňovník musí mať zrušený dávkový plán pri zmluve uzavretej do 31.12.2013,
 2. nemá žiadnu inú zmluvu uzatvorenú do 31.12.2013 alebo ak má zmluvu uzatvorenú do 31.12.2013, má pri nej zrušený dávkový plán.

Prečítajte si aj článok Dôležité čísla v podnikaní v roku 2016, kde je prehľad všetkých dôležitých čísel platných pre rok 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky