Mimoriadny odpočet neuplatnenej straty pri hospodárskom roku

Podmienky pre odpočet doteraz neuplatnených strát sa menia pre daňovníkov, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok.

Dňa 9.7.2020 bola schválená novela zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (ďalej len „lex korona“), a to v rámci prijatých opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, ktoré boli prijaté v rámci tzv. podnikateľského „kilečka“.

Účinnosť novely je stanovená dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, teda od 21. júla 2020.

Novela lex korona prináša zmeny v preddavkoch na daň z príjmov, či v mimoriadnom odpočte daňových strát

Ako sme už informovali aj v článku Preddavky na daň z príjmov počas pandémie – ako dorovnať rozdiel?jednou zo zmien prijatých v rámci tzv. podnikateľského „kilečka“ v lex korona je vypustenie povinnosti vyrovnať zaplatené preddavky na daň z príjmov u daňovníkov, ktorí platili nižšie preddavky, resp. preddavky na daň z prímov neplatili.

V tomto článku sa budeme venovať ďalším zmenám, ktoré nastali v novele lex korona, a to:

  • upresneniu mimoriadneho odpočtu daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobie ukončené v rokoch 2015 až 2018 u daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok, a
  • odkladu lehoty v oblasti automatickej výmeny informácií o finančných účtoch o 3 mesiace, ktorá platí pre príslušný orgán, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR (pôvodná každoročná lehota do 30. septembra, sa mení na novú lehotu do 31. decembra 2020).

Koho sa týka mimoriadny odpočet doteraz neuplatnených strát z minulých období?

Medzi schválené ekonomické opatrenia, ktorými chce štát pomôcť podnikateľom – právnickým osobám, ako aj fyzickým osobám prekonať „koronakrízu“ patrí aj mimoriadny odpočet doteraz neuplatnených strát. Tento mimoriadny odpočet neuplatnených strát z minulých období upravuje § 24b lex korona.

Doteraz neuplatnené straty z minulých období si môžu odpočítať tí podnikatelia, ktorí v predošlých zdaňovacích obdobiach dosiahli daňovú stratu, pričom v bežnom zdaňovacom období vykázali kladný základ dane. To znamená, že ide o mimoriadny odpočet daňových strát, ktoré neboli doteraz uplatnené a nárok na ich uplatnenie nezanikol.

Aké doteraz neuplatnené straty z minulých období si môže daňovník v roku 2020 odpočítať?

Ide o doteraz neuplatnené straty z minulých období, ktoré boli vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, pričom fyzická alebo právnická osoba si môže odpočítať daňové straty v úhrnnej sume najviac 1 000 000 €.

Prečítajte si tiež

U daňovníkov, ktorých zdaňovacím obdobím je kalendárny rok platí, že odpočet doteraz neuplatnených strát bude možný v tom daňovom priznaní, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1.1.2020 do 31.12.2020.

U daňovníkov, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok však novelou lex korona nastáva zmena, ktorú uvádzame nižšie.

Ďalšie informácie spolu s praktickým príkladom na odpočet doteraz neuplatnených strát z minulých období nájdete v článku Mimoriadny odpočet neuplatnenej straty z minulých období v roku 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Zmeny v odpočte doteraz neuplatnených strát z minulých období u daňovníkov so zdaňovacím obdobím hospodársky rok

Kým doteraz podľa § 24b ods. 2 lex korona platilo, že odpočet daňovej straty môže daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31. októbra 2019, tak podľa novely lex korona si môže takýto daňovník odpočet daňovej straty uplatniť iba v jednom zdaňovacom období, ak lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie v roku 2020 za viaceré zdaňovacie obdobia.

Uvedené znamená, že podľa novely lex korona nebude teda záležať, kedy skončí daňovníkovi zdaňovacie obdobie, ale bude podstatné to, že lehota na podanie daňového priznania, či už riadna alebo predĺžená uplynie v priebehu kalendárneho roka 2020.

Prečítajte si tiež

Zároveň touto zmenou sa spresňuje možnosť uplatnenia odpočtu daňovej straty iba v jednom zdaňovacom období, a to v prípade, ak nastane situácia, že v priebehu roka 2020 uplynie u daňovníka lehota na podanie daňového priznania za viac zdaňovacích období. Ak u daňovníka však takáto situácia nastane, môže sa sám rozhodnúť, v ktorom z týchto zdaňovacích období si uplatní odpočet doteraz neuplatnených strát. Napríklad: daňovník so zdaňovacím obdobím hospodársky rok od 1.10.2018 do 30.9.2019, ktorý oznámil správcovi dane odklad lehoty na podanie daňového priznania o celé tri kalendárne mesiace, nebude povinný podať daňové priznanie do 31.12.2019, ale až do 31.3.2020 a zároveň za zdaňovacie obdobie od 1.10.2019 do 30.9.2020 mu riadna lehota na podanie daňového priznania uplynie 31.12.2020, to znamená, že v roku 2020 mu uplynie lehota na podanie daňového priznania za dve rôzne zdaňovacie obdobia a je na jeho rozhodnutí, v ktorom z týchto zdaňovacích období uplatní odpočet doteraz neuplatnenej straty z minulých období.

Zmena odkladu lehoty v oblasti automatickej výmeny informácií o finančných účtoch

Novela lex korona v druhej časti dopĺňa trinástu hlavu s názvom: „Opatrenia v oblasti automatickej výmeny informácií na účely správy daní“, ktorou odkladá lehotu v oblasti automatickej výmeny informácií o finančných účtoch o 3 mesiace. Tento odklad umožní príslušnému orgánu, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR, zaslať informácie o finančných účtoch nerezidentov príslušným orgánom členských štátov, zmluvných štátov a Spojených štátov amerických (na základe dohody FATCA) do 31.12.2020 (pôvodná každoročná lehota je do 30.9.).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky