Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2017?

Kedy je daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 a kedy ho naopak podať nemusí?

Podávanie daňového priznania a platenie dane z príjmov vo všeobecnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Obchodné spoločnosti a podávanie daňového priznania za rok 2017

Obchodné spoločnosti (napríklad s. r. o. alebo a. s.) majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov vždy bez ohľadu na výšku ich dosiahnutých zdaniteľných príjmov počas zdaňovacieho obdobia (roku 2017).

Ďalšou z povinností, ktorú obchodným spoločnostiam ukladá zákon o dani z príjmov je povinnosť zostaviť účtovnú závierku ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania ju uložiť podľa osobitného predpisu. Účtovná závierka sa tiež podáva daňovému úradu (aj napriek tomu, že nie je prílohou k daňovému priznaniu) a ten ju následne uloží do Registra účtovných závierok.

Fyzické osoby a podávanie daňového priznania za rok 2017

Pri fyzických osobách je rozhodujúcim kritériom pre podanie daňového priznania k dani z príjmov výška ich zdaniteľných príjmov dosiahnutá počas zdaňovacieho obdobia.

Zdaniteľnými príjmami sa rozumejú akékoľvek príjmy, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Medzi zdaniteľné príjmy patria napríklad príjmy zo živnosti, príjmy zo zamestnania, príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo príjmy z kapitálového majetku. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (t.j. daňovníka, ktorý má na území SR trvalý pobyt, alebo ktorý sa na území SR zdržuje viac ako 183 dní v kalendárnom roku).

Hranica pre podanie, resp. nepodanie daňového priznania, sa vypočíta ako 50 % nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá v roku 2017 bola vo výške 3 803,33 €. Vo všeobecnosti platí, že ak fyzické osoby dosiahli počas zdaňovacieho obdobia (roku 2017) zdaniteľné príjmy, ktoré:

 • nepresiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. nepresiahli hranicu 1 901,67 €, nemajú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017,
 • presiahli 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. presiahli hranicu 1 901,67 €, majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017.

Avšak aj z tohto pravidla existujú výnimky, ktoré si rozoberieme ďalej v článku.

Do sumy 1 901,67 € sa nezahŕňajú napríklad príjmy získané darovaním, dedením alebo príjmy, z ktorých už bola daň vybraná zrážkou (ak vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť a táto daň sa nebude považovať za preddavok).

Ktoré fyzické osoby musia podať daňové priznanie za rok 2017?

Ako sme už vyššie v článku uviedli, podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 musia tie fyzické osoby, ktoré počas roku 2017 dosiahli zdaniteľné príjmy presahujúce hranicu 1 901,67 €.

Daňové priznanie však musia podať aj tie fyzické osoby, ktorých príjem bol počas roku 2017 nižší ako 1 901,67 €, avšak dosiahli daňovú stratu.

Príklad: Andrea počas roka 2017 bola študentkou, avšak rozhodla sa založiť živnosť. Príjmy zo živnosti mala vo výške 1 500 € a jej daňové výdavky predstavovali až 2 000 €. Pretože Andrea dobre nehospodárila, dosiahla daňovú stratu, a tak jej vznikla povinnosť podať daňové priznanie napriek tomu, že jej príjmy nepresiahli 1 901,67 €. Ak by sa však rozhodla uplatniť paušálne, nie skutočné výdavky, daňová strata by jej nevznikla (pri uplatnení paušálnych výdavkov nie je možné, aby vznikla daňová strata) a pri uvedených príjmoch by jej nevznikla povinnosť podať daňové priznanie.

Daňové priznanie za rok 2017 je povinný podať aj ten daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce hranicu 1 901,67 €, ak tieto príjmy:

 • plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dani a ani zahraničným platiteľom dane,
 • plynuli zo zdrojov v zahraničí okrem prípadov uvedených v §32 ods. 4 zákona o dani z príjmov,

nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň.

Zamestnanci majú možnosť požiadať svojho zamestnávateľa do 15. februára 2018 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, avšak do tohto dátumu mu musia predložiť všetky potrebné doklady na jeho vykonanie. V prípade, ak daňovník:

 • zabudol požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 €,
 • nedodal zamestnávateľovi všetky potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania a dosiahol zdaniteľné príjmy vyššie ako 1 901,67 €,
 • poberal iné druhy zdaniteľných príjmov, teda nielen príjmy zo závislej činnosti alebo ak je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu porušenia podmienok pri uplatňovaní niektorých nezdaniteľných častí,

má povinnosť podať si daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017.

Príklad: Soňa bola počas roka 2017 zamestnaná v pracovnom pomere u dvoch zamestnávateľov a zarobila 15 000 €. Obaja zamestnávatelia jej po skončení zdaňovacieho obdobia poslali Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, ktoré je potrebné na vykonanie ročného zúčtovania. Soňa požiadala svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, avšak do 15. februára 2018 mu zabudla odovzdať Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch od predchádzajúceho zamestnávateľa. Z tohto dôvodu si Soňa musí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 – typ A.

Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorému povinnosť podať daňové priznanie zo zákona nevznikla, ale bol vyzvaný správcom dane na jeho podanie.

Ktoré právnické a fyzické osoby majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?

Článok pokračuje pod reklamou

Aký druh daňového priznania k dani z príjmov za rok 2017 podať?

Existujú tri typy daňových priznaní k dani z príjmov, ktoré môže daňovník za rok 2017 podať, a to:

 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A,
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B,
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby.

Daňové priznanie typ A je povinná podať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti a ktorej príjem v roku 2017 presiahol 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 1 901,67 eura. V prípade, ak daňovník dosiahol počas roka 2017 aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, napr. príjmy z predaja nehnuteľností, príjmy z prenájmu nehnuteľností alebo si uplatňuje paušálne výdavky, musí podať daňové priznanie fyzickej osoby typ B.

Obchodné spoločnosti (napríklad s. r. o. alebo a. s.) majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby. Vzory týchto tlačív každoročne zverejňuje Finančná správa.

Viac o vypĺňaní daňových priznaní sa dočítate v článkoch Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2017, Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2017 – typ A alebo v článku Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2017, Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2017.

Na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 použite program TAXA - daňové priznania. Vždy s aktuálnymi tlačivami, praktickým sprievodcom na vyplnenie a automatickými kontrolami. Vyskúšajte ho hneď teraz.

 

Ktoré fyzické osoby nemusia podať daňové priznanie za rok 2017?

Podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 nemusia tie fyzické osoby, ktoré počas roku 2017 dosiahli zdaniteľné príjmy nepresahujúce hranicu 1 901,67 € a nedosiahli daňovú stratu.

Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období príjmy iba zo závislej činnosti, nie je povinný podať daňové priznanie, ak do 15. februára 2018 požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V takom prípade zaňho ročnú daň vysporiada jeho zamestnávateľ prostredníctvom ročného zúčtovania, teda nie je povinný podať si daňové priznanie sám.

Prečítajte si tiež

Príklad: Lucia bola počas roka 2017 zamestnaná v pracovnom pomere u dvoch zamestnávateľov a zarobila 10 000 €. Obaja zamestnávatelia jej po skončení zdaňovacieho obdobia poslali Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Lucia požiadala do 15. februára 2018 svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a dodala všetky potrebné dokumenty. Z tohto dôvodu si Lucia nemusí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017.

Fyzická osoba môže daňové priznanie podať aj napriek tomu, že jej povinnosť na podanie daňového priznania nevznikla. Častými prípadmi sú študenti alebo dôchodcovia, ktorí počas roka príležitostne pracovali. Výsledkom takto podaného daňového priznania je preplatok na dani z príjmov. Dobrovoľne podať daňové priznanie je napríklad výhodné, ak:

 • daňovník platil počas roka preddavky na daň z príjmov, avšak jeho zdaniteľný príjem za rok 2017 nepresiahol výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 3 803,33 €,
 • daňovník platil počas roka preddavky na daň z príjmov, ale neuplatňoval si u svojho zamestnávateľa nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a v dobrovoľne podanom daňovom priznaní si ju uplatní.

Viac o výhodách podania daňového priznania sa dočítate v stále aktuálnom článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017.

Aká je lehota na podanie daňového priznania za rok 2017

Daňové priznanie je daňovník povinný podať a zároveň aj daň zaplatiť najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (zdaňovacím obdobím je rok 2017), t. j. do 31. marca 2018. Keďže tento deň pripadá na sobotu a v pondelok je štátny sviatok, fyzická osoba musí podať daňové priznanie najneskôr v utorok 3. apríla 2018.

Daňovník si za zákonom stanovených podmienok môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov, ak mu počas zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Ak fyzické alebo právnické osoby z určitých dôvodov nevedia splniť lehotu na podanie daňového priznania, môžu si túto lehotu predĺžiť. Viac o odklade lehoty na podanie daňového priznania sa dočítate v článku Odklad daňového priznania a vzor odkladu v roku 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové priznanie pri príjmoch zo zamestnania zo zahraničia za rok 2023 (v roku 2024)

Dosiahli ste v roku 2023 príjem zo zamestnania zo zahraničia? Máte povinnosť zdaniť takýto príjem na Slovensku? Ako vyplniť daňové priznanie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky