Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2017

Mnoho fyzických osôb má povinnosť podať za rok 2017 daňové priznanie k dani z príjmov. Tento článok vám pomôže zorientovať sa v druhoch príjmov, v spôsobe ich zdaňovania a v správnom type daňového priznania.

Druhy príjmov fyzických osôb, ktoré podliehajú zdaneniu v daňovom priznaní

Predpisom, ktorý upravuje zdaňovanie príjmov fyzických osôb, je zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“). V § 3 zákona o dani z príjmov je uvedené, čo je predmetom dane z príjmov (z čoho sa daň z príjmov platí) a čo nie je predmetom dane z príjmov (z čoho sa daň z príjmov neplatí). Niektoré z príjmov fyzických osôb sú oslobodené od dane, niektoré sa zdaňujú zrážkou a k niektorým príjmom fyzických osôb je za rok 2017 potrebné podávať daňové priznanie.

Prostredníctvom daňového priznania sa zdaňujú nasledujúce príjmy fyzických osôb:

 • príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z kapitálového majetku (§ 7 zákona o dani z príjmov),
 • ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov).

Druhy daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017

Na zdanenie príjmov, ktoré sa zdaňujú prostredníctvom daňového priznania, je potrebné si zvoliť aj vhodný typ daňového priznania pre fyzické osoby. Existujú dva typy daňových priznaní pre fyzické osoby – daňové priznanie typ A a daňové priznanie typ B. Daňové priznanie typ A používajú len tie fyzické osoby, ktoré v roku 2017 mali len príjmy zo závislej činnosti.

Podľa druhov príjmov si musí fyzická osoba zvoliť správny typ daňového priznania.

Daňové priznanie typ B používajú tie fyzické osoby, ktoré za rok 2017 dosiahli aj niektorý z nasledujúcich druhov príjmov: príjmy z podnikania, príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu, príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku a ostatné príjmy.

Aktuálne vzory daňových priznanie za rok 2017 môžete nájsť v článku Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017.

Lehota na podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmov za rok 2017

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb sa podáva do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Keďže posledný marcový deň pripadá na sobotu a nasledujúcim dňom je nedeľa, daňové priznanie za rok 2017 je potrebné podať do 2. apríla 2017. Okrem toho je možné využiť aj inštitút predĺženia lehoty na podanie daňového priznania až o ďalšie tri kalendárne mesiace alebo v osobitných prípadoch až o šesť ďalších kalendárnych mesiacov.

Daňové priznanie je potrebné podať do 2. apríla 2017, ale túto lehotu je možné aj predĺžiť.

Najviac o tri kalendárne mesiace, teda do 2. júla 2017, si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť každý, ale musí to daňovému úradu oznámiť najneskôr do 2. apríla 2017. Najviac o šesť kalendárnych mesiacov, teda do 1. októbra 2017, si môže lehotu na podanie daňového priznania predĺžiť len ten kto, mal aj zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (aj v tomto prípade je potrebné predĺženie lehoty na podanie daňového priznania daňovému úradu oznámiť do 2. apríla 2017).

Lehota na podanie daňového priznania je zároveň aj lehotou, v ktorej je potrebné daň z príjmov daňovému úradu aj zaplatiť.

Kedy z príjmov zo závislej činnosti nie je potrebné podávať daňové priznanie za rok 2017

Medzi príjmy zo závislej činnosti patria predovšetkým príjmy z pracovnoprávneho vzťahu (príjmy na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru) alebo z obdobného vzťahu. Ak mal niekto len príjmy zo závislej činnosti, použije na podanie daňového priznania formulár daňového priznania typ A. Podkladom na vyplnenie daňového priznania typ A zamestnanca je potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti od všetkých zamestnávateľov (prípadne aj od zamestnávateľov zo zahraničia). Toto potvrdenie je slovenský zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi najneskôr do 10. marca 2017.

Prečítajte si tiež

V praxi však väčšina zamestnancov nemusí daňové priznanie podávať. Podľa § 32 zákona o dani z príjmov daňové priznanie nemusia podávať tie fyzické osoby, ktoré v roku 2017 mali len príjmy zo závislej činnosti (suma hrubých miezd) nepresahujúce 1901,67 eura.

Ak ste aj v roku 2017 mali príjmy len zo závislej činnosti presahujúce 1901,67 eura, daňové priznanie musíte podať len vtedy, ak:

 1. plynuli od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane (z vašich príjmov zo zamestnania nebola odvádzaná daň z príjmov),
 2. plynuli zo zdrojov v zahraničí (od zamestnávateľa s bydliskom alebo sídlom v zahraničí),
 3. nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň z dôvodu, že ste poberali mzdu len alebo prevažne vo forme nepeňažného plnenia,
 4. nepožiadali ste zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania alebo ste ho o vykonanie ročného zúčtovania požiadali, ale nepredložili ste mu v ustanovenom termíne potrebné doklady na jeho vykonanie.

V praxi je najčastejším dôvodom na to, že aj zamestnanci sú povinní podať daňové priznanie, vykonávanie práce v zahraničí alebo nepožiadanie svojho slovenského zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie k príjmom z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2017

Medzi príjmy z podnikania a príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti v praxi najčastejšie patria príjmy živnostníkov, lekárov, advokátov, notárov, architektov, stavebných inžinierov, geodetov, hercov, autorov, znalcov, tlmočníkov, finančných agentov, športovcov, spoločníkov v.o.s. a komplementárov k.s. Príjmy autorov, hercov, umelcov a iných osôb z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu do tejto kategórie príjmov patria len vtedy, ak sa s vyplácateľom týchto príjmov dohodli na nezdanení týchto príjmov zrážkovou daňou. Fyzická osoba s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti je povinná za rok 2017 podať daňové priznanie vtedy, ak za toto obdobie dosiahla zdaniteľné príjmy presahujúce 1 901,67 eura alebo aj vtedy, ak ich výšku nedosiahla, ale vykazuje daňovú stratu. Na podanie daňového priznania k príjmom z podnikania a k príjmom z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa používa daňové priznanie typ B.

Na daňové priznanie k príjmom z podnikania a z inej SZČO sa použije formulár typu B.

Pri vypĺňaní daňového priznania pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sa môže postupovať rôznym spôsobom v závislosti od spôsobu preukazovania výdavkov daňovníka (vypĺňajú sa rôzne údaje v daňovom priznaní). Pri týchto príjmoch je totižto možné si uplatňovať skutočné výdavky vedením daňovej evidencie, jednoduchého účtovníctva a podvojného účtovníctva, alebo je možné si uplatňovať výdavky percentom z príjmov (tiež nazývané aj ako „paušálne výdavky“). Práve posledné spomínané uplatňovanie výdavkov percentom z príjmov je u tejto skupiny daňovníkov veľmi obľúbené. Ich výška je 60 % z úhrnu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, najviac však 20 000 eur. V daňovom priznaní je tiež možné si od základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti odpočítať daňovú stratu dosiahnutú za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Daňové priznanie k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2017

Častým zdrojom príjmov mnohých Slovákom sú aj príjmy z prenájmu nehnuteľností. Pri týchto príjmov je možné si uplatňovať len skutočné výdavky a títo prenajímatelia musia viesť o týchto príjmoch a o výdavkoch s nimi súvisiacich buď daňovú evidenciu, jednoduché účtovníctvo alebo podvojné účtovníctvo. Osobitosťou príjmov z prenájmu nehnuteľností je, že podľa § 6 ods. 6 zákona o dani z príjmov pri nich nie je možné dosiahnuť daňovú stratu. Ak teda vaše výdavky z prenájmu budú prevyšovať vaše príjmy z prenájmu, na tento rozdiel sa neprihliada. Na zdanenie príjmov z prenájmu sa používa daňové priznanie typ B.

Pri príjmoch z prenájmu si nezabudnite v daňovom priznaní uplatniť oslobodenie od dane.

Pri vypĺňaní daňového priznania k príjmom z prenájmu netreba zabudnúť ani na možnosť uplatniť si oslobodenie týchto príjmov od dane vo výške 500 eur. Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona o dani z príjmov sa do základu dane zahrnú len príjmy nad 500 eur a výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Zdaňovanie príjmov z kapitálového majetku a ostatných príjmov za rok 2017

K príjmom z kapitálového majetku patria predovšetkým príjmy súvisiace s finančným majetkom – napríklad úroky z cenných papierov, úroky na bankových účtoch, úroky z poskytnutých úverov. Väčšina príjmov z kapitálového majetku je zdaňovaná zrážkovou daňou a daňové priznanie sa k nim preto nepodáva. To ale neplatí, ak ide o príjmy z kapitálového majetku dosahované zo zdrojov v zahraniční alebo o úroky z poskytnutých úverov, výnosy zo zmeniek, výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok, ktoré sa vždy zdaňujú prostredníctvom daňového priznania typ B.

Zdaňovanie ostatných príjmov závisí od konkrétneho prípadu.

Medzi ostatné príjmy patria napríklad príjmy z príležitostných činností, z predaja nehnuteľnosti, z predaja hnuteľných vecí, z predaja cenných papierov, výhry v lotériách a iných podobných hrách, ceny z verejných súťaží a podobne. Zdaňovanie ostatných príjmov je rôznorodé a závisí od konkrétnych okolností konkrétneho druhu príjmov. Niektoré z týchto príjmov sú od dane z príjmov čiastočne alebo úplne oslobodené, niektoré sa zdaňujú zrážkovou daňou a niektoré je potrebné uviesť v daňovom priznaní typ B.

Ako si pomôcť pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Pri podávaní daňového priznania je potrebné najskôr zistiť, či vám vzniká povinnosť podať daňové priznanie, potom si na základe druhov príjmov vybrať správny typ aktuálneho formuláru daňového priznania za rok 2017 a nakoniec ho vyplniť. Samotné vypĺňanie daňového priznania je možné urobiť ručne alebo automatizovane. Ručné vypĺňanie je zdĺhavejšie a náchylnejšie na chyby. Daňové priznanie fyzickej osoby vám teda odporúčame vyplniť automatizovaným spôsobom, pri ktorom vám príslušný softvér ponúka pomoc a kontroluje chyby. Využiť môžete programy ako napríklad TaxEdit a TAXA (pre jedno daňové priznanie sú zadarmo). Veľmi dobre môže poslúžiť aj interaktívny formulár daňového priznania nachádzajúci sa na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky.

Prehľad praktických rád a postup ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky