Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017?

V ktorých prípadoch nemá fyzická osoba povinnosť podať daňové priznanie, no jeho podanie sa môže oplatiť?

Kto je povinný podať daňové priznanie za rok 2017?

Podľa § 32 zákona č. 595/2003 Z. z.o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) má povinnosť podať daňové priznanie daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy, ktoré presahujú 50% sumy podľa § 11 ods.2 písm. a) , t. j. ak jeho zdaniteľné príjmy presiahli sumu 1901,67 €, alebo ak vykazuje daňovú stratu.

Kto nemá povinnosť podať daňové priznanie?

Daňové priznanie nemá povinnosť podať fyzická osoba:

 • ak celkové zdaniteľné príjmy v roku 2017 nepresiahli sumu 1901,67 €, okrem daňovníka, ktorý vykázal daňovú stratu,
 • ak za zdaňovacie obdobie mal len príjmy zo závislej činnosti (podľa §5), ktoré presiahli sumu 1901,67 €, a nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 zákona o dani z príjmov, alebo
 • ak má len príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43 a ak sa rozhodne, že túto daň vyberanú zrážkou nebude považovať za preddavok.

Čo sa zaraďuje medzi zdaniteľné príjmy v daňovom priznaní?

Do celkových zdaniteľných príjmov, ktoré je potrebné zdaňovať v daňovom priznaní za rok 2017 sa zahrňujú:

 • príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
 • príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6),
 • príjmy z kapitálového majetku (§ 7),
 • ostatné príjmy (§ 8).

Do sumy zdaniteľných príjmov sa nezapočítavajú príjmy, z ktorých bola daň vybraná zrážkou podľa § 43 zákona o dani z príjmov, ak:

 • vybraním tejto dane je splnená daňová povinnosť (§ 43 ods. 6), alebo
 • daňovník neuplatní postup podľa § 43 ods. 7, t.j. ak sa daňovník rozhodne, že daň vybraná zrážkou podľa § 43 nebude považovať za preddavok na daň.

Viac informácií o povinnosti podávať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017 nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2017?

Komu sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2017?

Daňové priznanie sa oplatí podať fyzickej osobe, ktorá nedosiahla príjem vo výške presahujúcej sumu 1901,67 € (napr. zo zamestnania alebo z práce na dohodu), ale boli jej zrazené počas roka preddavky na daň, napríklad:

 • osobe na materskej, resp. rodičovskej dovolenke a osobám zamestnaným iba časť roka, ktorým boli zrážky z dane vykonávané iba určitú časť roka;
 • študentom, ktorý majú viacero brigád, pričom iba u jedného zamestnávateľa môžu podpísať vyhlásenie o uplatnení nezdaniteľnej časti; v týchto prípadoch si daňovník uplatní celoročnú nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 803,33€, čo je suma vyššia ako celkové príjmy, takže sa jej všetky zaplatené preddavky počas roka vrátia;
 • dôchodcom (poberateľ starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku), pretože sa im základ dane neznižuje o nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka, ak výška dôchodku je vyššia ako suma nezdaniteľnej časti, t.j. 316,94 eur/mesačne a teda zamestnávateľ v takomto prípade zráža daň z celého zdaniteľného príjmu. Ak suma dôchodku neprevyšuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane, poberateľom dôchodku sa základ dane znižuje len vo výške rozdielu medzi sumou nezdaniteľnej časti základu dane a vyplatenou sumou dôchodku. Pre dôchodcov je výhodné podať daňové priznanie, pretože podľa § 46 zákona o dani z príjmov platí, že daň fyzickej osoby sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne 17 eur alebo celkové zdaniteľné príjmy tohto daňovníka nepresiahnu polovicu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t.j. 1901,67 €.

Uvedeným osobám vznikne v takomto prípade preplatok na dani, ktorý im bude vrátený prostredníctvom daňového úradu. Ide o osoby, ktoré mali príjem zo závislej činnosti (podľa §5) z trvalého pracovného pomeru alebo dohôd o pracovnej činnosti/vykonaní práce a nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Fyzická osoba podá daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, kde je súčasťou daňového priznania aj žiadosť o vrátenie preplatku na dani.

Preplatok na dani z príjmov bude fyzickej osobe vrátený do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, najneskôr do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku, t. j. po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, ak je výška preplatku viac ako 5 €. Pre rok 2017 je termín na podanie daňového priznania 3.4.2018 a preplatok bude vrátený do 11.5.2018.

V prípade, že zdaniteľné príjmy presiahli hranicu 1 901,67€ a sú nižšie ako nezdaniteľná časť (3 803,33 €), je daňovník síce povinný podať daňové priznanie, ale vznikne mu určite preplatok, ak mu boli počas roka zrážané preddavky na daň. Ide najmä o také osoby, ktoré pracovali iba časť roka, alebo osoby ktoré mali príjem od viacerých zamestnávateľov a iba u jedného zamestnávateľa si mohli uplatniť odpočet nezdaniteľnej časti základu dane.

Na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017 použite program TAXA - daňové priznania. Vždy s aktuálnymi tlačivami, praktickým sprievodcom na vyplnenie a automatickými kontrolami. Vyskúšajte ho hneď teraz.

Komu sa oplatí podať daňové priznanie v roku 2020 nájdete v článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2019.

Uvedieme niekoľko príkladov

Príklad na výhodnosť podania daňového priznania za rok 2017 u zamestnanca s nízkym príjmom

Pani Erika je zamestnaná na trvalý pracovný pomer a pracuje ako predavačka.

V mesiacoch január 2017 – marec 2017 mala zdaniteľné príjmy z pracovného pomeru vo výške 1800 eur, v mesiacoch apríl 2017 – december 2017 bola práceneschopná a zamestnávateľ jej zrazil preddavky na daň vo výške 115,50 eur.

Jej príjem za rok 2017 je menší ako 1901,67 € a teda nemá povinnosť podať daňové priznanie, ak ho však podá má nárok na vrátenie zrazených preddavkov na daň v plnej výške.

Záver: Ak chce pani Erika získať preplatok na dani, musí podať daňové priznanie do 3.4.2018 alebo do 15.2.2018 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na výhodnosť podania daňového priznania za rok 2017 u dôchodcu

Pán František v mesiacoch január - december 2017 poberal starobný dôchodok vo výške 300 eur mesačne. Zároveň mal v mesiacoch január – december 2017 príjem z dohody o pracovnej činnosti vo výške 1500 eur, zamestnávateľ mu zrazil preddavky vo výške 285 eur.

Jeho príjem je menší ako 1901,67 € a teda nemá povinnosť podať daňové priznanie, ak ho však podá má nárok na vrátenie zrazených preddavkov na daň vo výške 285 eur.

Záver: Ak chce pán František získať preplatok na dani, musí podať daňové priznanie do 3.4.2018 alebo do 15.2.2018 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Príklad na výhodnosť podania daňového priznania za rok 2017 u študenta-brigádnika

Študentka Emília bola zamestnaná na dohodu o brigádnickej práci študenta u dvoch zamestnávateľov. V roku 2017 pracovala ako predavačka zmrzliny a ako anketárka pre sprostredkovateľa mobilných služieb.

V mesiacoch júl 2017 – august 2017 mala zdaniteľný príjem ako predavačka zmrzliny 480 eur, zamestnávateľ jej zrazil preddavky na daň vo výške 45 eur.

Prečítajte si tiež

V júli 2017 mala zdaniteľný príjem ako anketárka 60 eur, ale zrážané preddavky na daň jej neboli nakoľko u tohto zamestnávateľa podpísala vyhlásenie o uplatnení nezdaniteľnej časti.

Záver: Jej príjem je menší ako 1901,67 € a teda nemá povinnosť podať daňové priznanie, ak ho však podá, vrátia sa jej zrazené preddavky na daň vo výške 45 eur. Študentka Emília podá daňové priznanie do 3.4.2018 alebo do 15.2.2018 požiada posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Príklad na výhodnosť podania daňového priznania za rok 2017 osoby na materskej a rodičovskej dovolenke

Pani Jarmila je zamestnaná na trvalý pracovný pomer a pracuje ako účtovník.

V januári 2017 mala zdaniteľný príjem z pracovného pomeru vo výške 800 eur, február 2017 – september 2017 bola na materskej dovolenke a poberala materské v úhrne vo výške 3640 eur, október – december 2017 poberala rodičovský príspevok vo výške 640 eur, zamestnávateľ jej zrazil zo mzdy za január preddavok na daň vo výške 71 eur.

Jej príjem je menší ako 1901,67 € a teda nemá povinnosť podať daňové priznanie (materské a rodičovský príspevok sa do zdaniteľných príjmov nezahŕňajú), ak ho však podá, má nárok na vrátenie zrazených preddavkov na daň vo výške 71 eur.

Záver: Ak chce pani Jarmila získať preplatok na dani z príjmov za rok 2017, musí podať daňové priznanie do 3.4.2018 alebo do 15.2.2018 požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky