Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2017 - typ A

Čo treba vedieť pri vypĺňaní daňového priznania fyzickej osoby – typ A za rok 2017?

Daňové priznanie typ A k dani z príjmov fyzickej osoby podáva daňovník, fyzická osoba, ktorá má príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb len zo závislej činnosti a nie sú oslobodené od dane.

Závislou činnosťou sa podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov rozumie práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobitne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom. Medzi príjmy zo závislej činnosti môžeme teda zaradiť napríklad príjmy z pracovného pomeru, dohody o brigádnickej práci študentov, príjmy spoločníkov, konateľov (napríklad na základe mandátnej zmluvy), ústavných činiteľov alebo likvidátorov.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2017 – typ A

Daňové priznanie typ A je povinná podať každá fyzická osoba, ktorá dosiahla príjmy len zo závislej činnosti a ktorej príjem v roku 2017 presiahol 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, t. j. 1 901,67 eura. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorému povinnosť podať daňové priznanie zo zákona nevznikla, ale bol vyzvaný správcom dane na jeho podanie. V prípade, ak daňovník dosiahol počas roka 2017 aj iné príjmy ako zo závislej činnosti, napr. príjmy z predaja nehnuteľností alebo príjmy z prenájmu nehnuteľností, musí podať daňové priznanie fyzickej osoby typ B.

Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období príjmy iba zo závislej činnosti, nie je povinný podať daňové priznanie, ak do 15. februára 2018 požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. V takom prípade zaňho ročnú daň vysporiada jeho zamestnávateľ prostredníctvom ročného zúčtovania, teda nie je povinný podať si daňové priznanie sám.

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania fyzickej osoby, ktorá mala zdaniteľné príjmy zo zamestnania za rok 2019 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2019.

Doklady potrebné pre vyplnenie daňového priznania fyzickej osoby za rok 2017 – typ A

Podkladom pre vyplnenie daňového priznania sú doklady, ktoré sú individuálne a môžu sa líšiť v závislosti od situácie. Doklady sa uvádzajú ako prílohy daňového priznania a odovzdávajú sa pri jeho podaní. K hlavným dokladom patria kópie všetkých potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo zamestnania plynúcich zo zdrojov na území SR (ide o tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti) a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom.

Pri uplatnení daňového bonusu je potrebný doklad preukazujúci, že ide o vlastné/osvojené dieťa alebo prevzaté do starostlivosti, napr. kópia rodného listu dieťaťa alebo kópia rozhodnutia o osvojení. V prípade dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku sa vyžaduje aj potvrdenie o návšteve školy, resp. potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa. Avšak ak daňovník za obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie predložil tieto doklady svojmu zamestnávateľovi a ten mu priznal daňový bonus v plnej výške, doklady sa nezaraďujú medzi prílohy.

Ďalšou prílohou k daňovému priznaniu môže byť aj písomné potvrdenie o vykonávaní činnosti dobrovoľníka, ak fyzická osoba túto činnosť vykonávala najmenej 40 hodín a ak sa rozhodla poukázať sumu do výšky 3 % zaplatenej dane.

Prečítajte si tiež

K uplatneniu nezdaniteľnej časti na manželku/manžela nie je potrebné k daňovému priznaniu prikladať žiadne prílohy, uvedú sa iba požadované údaje (meno, rodné číslo, vlastný príjem manžela/manželky a počet mesiacov) a uviesť výslednú čiastku uplatnenej nezdaniteľnej časti. V praxi sa však stáva, že daňový úrad následne požaduje od daňovníka doklady preukazujúce správnosť týchto údajov. V takom prípade je potrebné samozrejme správcovi dane tieto údaje preukázať príslušnými dokladmi (napr. doklad o poberaní rodičovského príspevku a pod.), ale prílohou k daňovému priznaniu tieto doklady prvotne nie sú.

Prílohu k daňovému priznaniu taktiež netreba prikladať v prípade uplatnenia si nezdaniteľnej časti na príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie (III. pilier).

Uplatňovanie daňových zvýhodnení pri daňovom priznaní fyzickej osoby za rok 2017 – typ A

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov si daňovník môže v daňovom priznaní uplatniť nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka a na jeho manželku (manžela), ako aj uplatniť daňový bonus na dieťa za splnenia zákonom vymedzených podmienok, a tak si upraviť (znížiť) svoj základ dane. Viac o nezdaniteľných častiach základu dane sa dočítate v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2017. Viac o daňovom bonuse sa dozviete v článku Daňový bonus v roku 2017.

Výpočet dane z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Základ dane znížený o nezdaniteľné časti sa zdaní sadzbou:

  • 19% ak základ dane nepresiahol 176,8-násobok sumy platného životného minima, t. j. 35 022,31 €,
  • 25 % z časti základu dane, ktorá presiahla 176,8 násobok platného životného minima, t. j. 35 022,31 €.

Daň sa zaokrúhli na eurocenty na dol. Vypočítaná daňová povinnosť sa zníži o daňový bonus v prípade, ak si ho daňovník uplatňuje vo svojom daňovom priznaní.

Spôsoby vyplnenia daňového priznania typu A za rok 2017

Formulár aktuálneho daňového priznania typ A za rok 2017 je dostupný na stiahnutie na stránke Finančnej správy. Spôsob, ako ho vyplniť, si už zvolí každý sám. Tlačivo si môžete vytlačiť a vyplniť ručne, vyplniť priamo v počítači a následne ho vytlačiť alebo ho podať elektronicky. Okrem elektronickej formy podania daňového priznania môžeme vyplnené tlačivo spolu s prílohami odoslať na daňový úrad poštou, pričom zásielku treba poslať doporučene, aby ste mali potvrdenie o jej odoslaní alebo osobne doručiť do podateľne daňového úradu.

Vzory daňových priznaní za rok 2017 nájdete v článku Nové vzory daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2017.

Lehota na podanie daňového priznania typu A za rok 2017

Daňové priznanie je fyzická osoba povinná podať a zároveň aj daň zaplatiť najneskôr do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (zdaňovacím obdobím je rok 2017), t. j. do 31. marca 2018. Keďže tento deň pripadá na sobotu a v pondelok je štátny sviatok, fyzická osoba musí podať daňové priznanie najneskôr v utorok 3. apríla 2018.

Daňovník si za zákonom stanovených podmienok môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o tri mesiace, resp. o šesť mesiacov, ak mu počas zdaňovacieho obdobia plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí.

Článok pokračuje pod reklamou

Postup vyplnenia daňového priznania typu A krok za krokom uvedený na príklade

Tlačivo daňového priznania typu A obsahuje 6 strán. Pred tým, ako začnete vypĺňať jednotlivé riadky tlačiva, je dôležité pozorne si ich prečítať a pochopiť ich obsahu. V prípade, ak daňové priznanie vypisujete ručne, treba písať čitateľne paličkovým písmom. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne.

Pre lepšiu predstavu si vypĺňanie daňového priznania typu A za rok 2017 ukážeme na príklade.

Daňové priznanie zamestnanca: Soňa bola počas roka zamestnaná v pracovnom pomere u dvoch zamestnávateľov. Nemá žiadne deti a je slobodná. Počas roka si uplatňovala si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka najprv u prvého a neskôr u druhého zamestnávateľa. Obaja zamestnávatelia jej po skončení zdaňovacieho obdobia poslali Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch. Soňa sa rozhodla, že svojho terajšieho zamestnávateľa nepožiada o vykonanie ročného zúčtovania, ale daňové priznanie k dani z príjmov si podá sama. Jej zárobky počas roka 2017 ako aj zaplatené poistné a preddavky na daň sa nachádzajú v nasledujúcej tabuľke:

Mesiace Hrubý príjem Socálne poistenie Zdravotné poistenie Preddavky na daň
1 - 8 8 400 789,60 336,00 900,32
9 - 12 2 800 263,20 112,00 219,80
Spolu 11 200 1 052,80 448,00 1 120,12

Keďže mala Soňa počas zdaňovacieho obdobia príjmy iba zo závislej činnosti, ročné zúčtovanie jej zamestnávateľ nevykonal a jej celkový ročný úhrn zdaniteľných príjmov v roku 2017 bol vyšší ako 1 901,67 €, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ A.

Ako prvé je potrebné označiť druh daňového priznania – či ide o daňové priznanie, resp. opravné alebo dodatočné daňové priznanie, v prípade Soni ide o daňové priznanie. Keďže Soňa nemá pridelené DIČ, napíše do riadku 1 svoje rodné číslo bez lomky. Daňové priznanie podáva za rok 2017. Na prvej strane v oddiele I. údaje o daňovníkovi vypíše svoje identifikačné údaje.

Pozor: Na vrchu každej strany daňového priznania sa nachádza DIČ, ktoré taktiež nezabudnite vyplniť (v prípade ak nemáte DIČ pridelené, napíšete svoje rodné číslo).

Soňa bude ďalšie údaje vyplňovať až v oddiele V. – výpočet základu dane z príjmov zo závislej činnosti. Jej celkový príjem od všetkých zamestnávateľov, t. j. sumu 11 200 € vpíše do riadku 32. Sumu povinného poistenia spolu (sociálneho aj zdravotné) vpíše do riadku 33 a následne túto sumu rozdelí na sumu sociálneho poistenia 1 052,80 € (riadok 33a) a zdravotného poistenia 448,00 € (riadok 33b).

Keď Soňa odpočíta sumu v riadku 33 od riadka 32, dostanete základ dane vo výške 9 699,20 €, ktorý napíše do riadku 34 aj riadku 36 (pretože nevyplnila riadok 35).

Do riadku 37 si napíše sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá je pre rok 2017 v sume 3 803,33 €. Soňa si neuplatňuje inú nezdaniteľnú časť základu dane, preto túto istú sumu napíše aj do riadku 41. Rozdiel medzi jej základom dane (9 699,20 €) a výškou nezdaniteľnej časti (3 803,33 €), teda suma 5 895,87 € uvedie v riadku 42.

Príjem Soni počas roka 2017 nepresiahol hranicu 35 022,31 €, teda jej základ dane znížený o nezdaniteľnú časť sa zdaní sadzbou dane z príjmov vo výške 19 %. Výška dane 1 120,21 € (19 % 5 895,87 €) sa vykáže v riadku 43.

Soni nevznikol nárok na uplatnenie si zamestnaneckej prémie, neuplatňuje si daňový bonus a taktiež nemala príjmy zo zahraničia, preto sumu 1 120,21 € z riadku 42 vpíše aj do riadkov 56 a 58.

Výšku preddavkov na daň z príjmov 1 120,12 €, ktoré za ňu počas roka 2017 odviedol zamestnávateľ, napíše do riadku 64. Rozdiel 0,09 € medzi jej vzniknutou výškou dane 1 120,21 € na riadku 58 a zaplatenými preddavkami na daň vo výške 1 120,12 € pre Soňu predstavuje daň na úhradu na riadku 65. Avšak daň na úhradu sa neplatí ak je nižšia ako 5 €, pričom sa na tomto riadku uvedie nula.

Soňa sa rozhodla poukázať 2 % podiel zaplatenej dane vo výške 22,40 € Združeniu mladých podnikateľov Slovenska, preto v oddiele VIII. vyplní ich identifikačné údaje. Prípadne môže zaškrtnúť políčko, že súhlasí so zaslaním svojich údajov tomuto združeniu. Ak sa nepodáva daňové priznanie elektronicky, je potrebné sa na tomto mieste tiež podpísať.

V riadku 79 uvedie počet príloh, ktoré prikladá k daňovému priznaniu. V tomto prípade treba priložiť dve prílohy, t. j. kópie potvrdení o zdaniteľných príjmoch od dvoch zamestnávateľov, u ktorých pracovala. Pod tento riadok Soňa napíše dátum, v ktorý vypísala toto daňové priznanie a vedľa do rámčeka sa podpíše.

Súčasťou daňového priznania pri jeho osobnom podaní na daňovom úrade je aj Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Vyplnenie tohto tlačiva je veľmi jednoduché. Vyplnia sa údaje o daňovníkovi a následne potrebné údaje o daňovom priznaní. Do prvého riadka tabuľky sa uvedie suma z riadku 42 daňového priznania, do druhého riadka suma z riadku 46, daň na úhradu sa nachádza v riadku 65, resp. daňový preplatok v riadku 66. Takto vyplnené tlačivo sa opäť podpíše a odovzdá spolu s daňovým priznaním. Toto tlačivo predstavuje pre daňovníka potvrdenie, že daňové priznanie je naozaj podané.

Pozrite si vyplnené daňové priznanie fyzickej osoby – typ A za rok 2017 z tohto modelového príkladu.

Prehľad praktických rád a postup ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019 nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky