Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Povinnosťou závislých osôb je aj vedenie dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania. Od roku 2015 sa táto povinnosť vzťahuje aj na tuzemské závislé osoby.

Povinnosť závislých osôb viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní

Jednou zo zásadných zmien, ktoré so sebou od roku 2015 priniesla novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), je rozšírenie pravidiel transferového oceňovania aj na všetky tuzemské závislé osoby (právnické osoby aj fyzické osoby).

Závislé osoby sú povinné sledovať ceny, za ktoré sa uskutočňujú medzi nimi obchodné a finančné vzťahy. V prípade, že tieto ceny nekorešpondujú s cenami používanými medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných a finančných vzťahoch a v dôsledku tohto rozdielu došlo k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty, musia o tento rozdiel upraviť základ dane. Na vyčíslenie uvedeného rozdielu sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania. O používanej metóde transferového oceňovania musia títo daňovníci povinne viesť osobitnú dokumentáciu - dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania, o ktorej vám všeobecné informácie sprostredkuje tento článok.

Aktuálne informácie o transferovom oceňovaní a o tom, kedy vzniká povinnosť viesť transferovú dokumentáciu nájdete v článku Transferové oceňovanie a dokumentácia v roku 2021.

Nové usmernenie Ministerstva financií SR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

Za účelom zabezpečenia jednotného postupu daňovníkov v oblasti vedenia a obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky usmernenie o určení obsahu dokumentácie o metóde transferového oceňovania používanej daňovníkom. V roku 2014 bolo vydané nové Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8120/2014-721 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „usmernenie MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania“), ktoré nahradilo doterajšie usmernenie č. MF/8288/2009-72.

Nové usmernenie MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2014. Pre závislé osoby prináša niekoľko podstatných zmien a má sa použiť už za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. januára 2014. Rozsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania bol revidovaný a rozšírený. Podľa nového usmernenia vedú daňovníci skrátenú dokumentáciu, základnú dokumentáciu alebo úplnú dokumentáciu. Predtým existovala len zjednodušená a základná dokumentácia. Zmeny nastali aj v okruhu daňovníkov, ktorí sú povinní viesť určitý typ dokumentácie.

Novinkou je tiež možnosť za určitých podmienok uvádzať v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania súhrnné informácie o skupine porovnateľných kontrolovaných transakcií. Ďalšou zmenou je možnosť daňovníka odvolať sa na informácie uvedené v dokumentácii za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ak v príslušnom zdaňovacom období nenastali žiadne zmeny vplývajúce na ocenenie kontrolovaných transakcií.

Poznámka: Kontrolovanou transakciou sa rozumie transakcia uskutočňovaná medzi závislými osobami, tzn. transakcia medzi blízkymi, ekonomicky, personálne alebo inak prepojenými osobami.

Článok pokračuje pod reklamou

Všeobecné zásady dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

Ako sme už v predchádzajúcej časti článku spomínali, z hľadiska rozsahu informácií uvádzaných v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania sa rozlišuje skrátená dokumentácia, základná dokumentácia a úplná dokumentácia. Požiadavky kladené na obsah dokumentácie uvedené v usmernení MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania predstavujú len minimálny rozsah povinných informácií uvádzaných v dokumentácii a daňové subjekty môžu v dokumentácii uviesť aj dodatočné informácie, ktoré budú preukazovať, že kontrolované transakcie sa uskutočňujú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Správca dane môže pri výkone daňovej kontroly od daňovníka požadovať aj uvedenie ďalších informácií v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania, ak to má slúžiť k preukázaniu súladu s princípom nezávislého vzťahu.

Prečítajte si tiež

Základná dokumentácia a úplná dokumentácia pozostáva z dvoch zložiek: všeobecnej dokumentácie a špecifickej dokumentácie. Všeobecná dokumentácia obsahuje súbor informácií poskytujúcich celkový prehľad o skupine závislých osôb. Špecifická časť dokumentácie nadväzuje na všeobecnú dokumentáciu a obsahuje informácie týkajúce sa konkrétneho daňovníka. V prípade, že sa informácie zo všeobecnej a špecifickej dokumentácie navzájom prelínajú, postačuje ich uvedenie v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania len raz.

V dokumentácii o transferovom oceňovaní sa uvádzajú informácie samostatne za každú kontrolovanú transakciu alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií. Skupina kontrolovaných transakcií predstavuje viacero kontrolovaných transakcií s tým istým členom skupiny závislých osôb, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • ide o transakcie rovnakého druhu, ktoré sú uzatvorené za porovnateľných podmienok, alebo
  • ide o transakcie vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo
  • ide o transakcie, ktoré sú porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík,

ak vypracovanie dokumentácie za tieto transakcie kumulatívne poskytne spoľahlivejší obraz o použitých metódach ocenenia. Dôvody zlúčenia jednotlivých kontrolovaných transakcií do skupiny kontrolovaných transakcií musí daňovník v dokumentácii uviesť.

Dôležitým ustanovením nachádzajúcim sa v usmernení MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania je to, že daňovníci sú povinní viesť dokumentáciu o kontrolovaných transakciách významného charakteru a do dokumentácie môžu tiež zahrnúť aj informácie o transakciách nevýznamného charakteru. Pri posúdení významnosti kontrolovanej transakcie sa usmernenie odvoláva na dva predpisy. Jedným je Nariadenie komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v znení neskorších predpisov a druhým § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa uvedených predpisov by sa informácie alebo položky považovali za významné vtedy, ak by ich vynechanie v účtovnej závierke alebo ich chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo jednotlivo alebo spoločne ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľov účtovnej závierky.

Prečítajte si tiež

Dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania vedú daňovníci za príslušné zdaňovacie obdobie. V prípade, že nenastanú žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob ocenenia kontrolovaných transakcií, daňovníci nemusia dokumentáciu za príslušné zdaňovacie obdobie zostavovať odznova. Pri vypracovaní dokumentácie sa v takýchto prípadoch môžu odvolať na informácie uvedené v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Predloženie dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania správcovi dane alebo Finančnému riaditeľstvu SR

V zmysle § 18 ods. 6 zákona o dani z príjmov pri daňovej kontrole v súvislosti s transferovým oceňovaním správca dane alebo Finančné riaditeľstvo SR posudzujú správnosť použitia metódy transferového oceňovania a správnosť vyčíslenia rozdielu, o ktorý sa transferové ceny odchyľujú od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných a finančných vzťahoch, ak tento rozdiel spôsobil zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty. Pri daňovej kontrole sa vychádza z princípu nezávislého vzťahu, z používanej metódy transferového oceňovania a z analýzy porovnateľnosti ocenenia.

V odôvodnených prípadoch je správca dane alebo Finančné riaditeľstvo SR oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania. Na predloženie tejto dokumentácie má pritom daňovník len 15 dní odo dňa doručenia výzvy na jej predloženie. Dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania sa predkladá v štátnom jazyku, no na základe žiadosti môže byť daňovníkovi povolené predloženie dokumentácie aj v inom ako štátnom jazyku.

Doba uchovávania dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

Dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania je daňovník povinný uchovávať počas obdobia, kým nezanikne právo vyrubiť daň podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Tieto lehoty môžu trvať v závislosti od okolností päť až desať rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný zaplatiť daň bez povinnosti podať daňové priznanie.

O požiadavkách na konkrétny obsah informácií uvádzaných v jednotlivých typoch dokumentácie o transferovom oceňovaní a o presnom okruhu daňovníkov povinných viesť konkrétny typ dokumentácie z hľadiska jej rozsahu sa podrobne dočítate v článku Transferová dokumentácia – kedy a ako sa vedie (vzor).

Ďalšie články v súvislosti s transferovým oceňovaním, ktoré by vás mohli zaujímať:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?

Transferové oceňovanie v roku 2023

Aké sú v roku 2023 podmienky transferového oceňovania? Čo je pojem bezpečný prístav? Je potrebné viesť transferovú dokumentáciu pri obchodoch do 10 000 eur či odmene konateľa?

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?

Transakcie so závislými osobami čaká efektívnejšia kontrola, pomôže dotazník

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty rozposlal daňovým subjektom dotazník zameraný na transakcie so závislými osobami. Čo je dôvodom a dokedy ho treba vyplniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky