Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Dokumentácia o transferovom oceňovaní

Povinnosťou závislých osôb je aj vedenie dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania. Od roku 2015 sa táto povinnosť vzťahuje aj na tuzemské závislé osoby.

Povinnosť závislých osôb viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní

Jednou zo zásadných zmien, ktoré so sebou od roku 2015 priniesla novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), je rozšírenie pravidiel transferového oceňovania aj na všetky tuzemské závislé osoby (právnické osoby aj fyzické osoby).

Závislé osoby sú povinné sledovať ceny, za ktoré sa uskutočňujú medzi nimi obchodné a finančné vzťahy. V prípade, že tieto ceny nekorešpondujú s cenami používanými medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných a finančných vzťahoch a v dôsledku tohto rozdielu došlo k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty, musia o tento rozdiel upraviť základ dane. Na vyčíslenie uvedeného rozdielu sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania. O používanej metóde transferového oceňovania musia títo daňovníci povinne viesť osobitnú dokumentáciu - dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania, o ktorej vám všeobecné informácie sprostredkuje tento článok.

Nové usmernenie Ministerstva financií SR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

Za účelom zabezpečenia jednotného postupu daňovníkov v oblasti vedenia a obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania vydáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky usmernenie o určení obsahu dokumentácie o metóde transferového oceňovania používanej daňovníkom. V roku 2014 bolo vydané nové Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8120/2014-721 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „usmernenie MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania“), ktoré nahradilo doterajšie usmernenie č. MF/8288/2009-72.

Nové usmernenie MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 8/2014. Pre závislé osoby prináša niekoľko podstatných zmien a má sa použiť už za zdaňovacie obdobia začínajúce najskôr 1. januára 2014. Rozsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania bol revidovaný a rozšírený. Podľa nového usmernenia vedú daňovníci skrátenú dokumentáciu, základnú dokumentáciu alebo úplnú dokumentáciu. Predtým existovala len zjednodušená a základná dokumentácia. Zmeny nastali aj v okruhu daňovníkov, ktorí sú povinní viesť určitý typ dokumentácie.

Novinkou je tiež možnosť za určitých podmienok uvádzať v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania súhrnné informácie o skupine porovnateľných kontrolovaných transakcií. Ďalšou zmenou je možnosť daňovníka odvolať sa na informácie uvedené v dokumentácii za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ak v príslušnom zdaňovacom období nenastali žiadne zmeny vplývajúce na ocenenie kontrolovaných transakcií.

Poznámka: Kontrolovanou transakciou sa rozumie transakcia uskutočňovaná medzi závislými osobami, tzn. transakcia medzi blízkymi, ekonomicky, personálne alebo inak prepojenými osobami.

Článok pokračuje pod reklamou

Všeobecné zásady dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

Ako sme už v predchádzajúcej časti článku spomínali, z hľadiska rozsahu informácií uvádzaných v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania sa rozlišuje skrátená dokumentácia, základná dokumentácia a úplná dokumentácia. Požiadavky kladené na obsah dokumentácie uvedené v usmernení MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania predstavujú len minimálny rozsah povinných informácií uvádzaných v dokumentácii a daňové subjekty môžu v dokumentácii uviesť aj dodatočné informácie, ktoré budú preukazovať, že kontrolované transakcie sa uskutočňujú v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Správca dane môže pri výkone daňovej kontroly od daňovníka požadovať aj uvedenie ďalších informácií v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania, ak to má slúžiť k preukázaniu súladu s princípom nezávislého vzťahu.

Základná dokumentácia a úplná dokumentácia pozostáva z dvoch zložiek: všeobecnej dokumentácie a špecifickej dokumentácie. Všeobecná dokumentácia obsahuje súbor informácií poskytujúcich celkový prehľad o skupine závislých osôb. Špecifická časť dokumentácie nadväzuje na všeobecnú dokumentáciu a obsahuje informácie týkajúce sa konkrétneho daňovníka. V prípade, že sa informácie zo všeobecnej a špecifickej dokumentácie navzájom prelínajú, postačuje ich uvedenie v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania len raz.

V dokumentácii o transferovom oceňovaní sa uvádzajú informácie samostatne za každú kontrolovanú transakciu alebo spoločne za skupinu kontrolovaných transakcií. Skupina kontrolovaných transakcií predstavuje viacero kontrolovaných transakcií s tým istým členom skupiny závislých osôb, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

  • ide o transakcie rovnakého druhu, ktoré sú uzatvorené za porovnateľných podmienok, alebo
  • ide o transakcie vzájomne úzko prepojené a vzájomne podmienené, alebo
  • ide o transakcie, ktoré sú porovnateľné z hľadiska využívaného majetku, funkcií a rizík,

ak vypracovanie dokumentácie za tieto transakcie kumulatívne poskytne spoľahlivejší obraz o použitých metódach ocenenia. Dôvody zlúčenia jednotlivých kontrolovaných transakcií do skupiny kontrolovaných transakcií musí daňovník v dokumentácii uviesť.

Dôležitým ustanovením nachádzajúcim sa v usmernení MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania je to, že daňovníci sú povinní viesť dokumentáciu o kontrolovaných transakciách významného charakteru a do dokumentácie môžu tiež zahrnúť aj informácie o transakciách nevýznamného charakteru. Pri posúdení významnosti kontrolovanej transakcie sa usmernenie odvoláva na dva predpisy. Jedným je Nariadenie komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v znení neskorších predpisov a druhým § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Podľa uvedených predpisov by sa informácie alebo položky považovali za významné vtedy, ak by ich vynechanie v účtovnej závierke alebo ich chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo jednotlivo alebo spoločne ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľov účtovnej závierky.

Dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania vedú daňovníci za príslušné zdaňovacie obdobie. V prípade, že nenastanú žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob ocenenia kontrolovaných transakcií, daňovníci nemusia dokumentáciu za príslušné zdaňovacie obdobie zostavovať odznova. Pri vypracovaní dokumentácie sa v takýchto prípadoch môžu odvolať na informácie uvedené v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

Predloženie dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania správcovi dane alebo Finančnému riaditeľstvu SR

V zmysle § 18 ods. 6 zákona o dani z príjmov pri daňovej kontrole v súvislosti s transferovým oceňovaním správca dane alebo Finančné riaditeľstvo SR posudzujú správnosť použitia metódy transferového oceňovania a správnosť vyčíslenia rozdielu, o ktorý sa transferové ceny odchyľujú od cien používaných medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných a finančných vzťahoch, ak tento rozdiel spôsobil zníženie základu dane alebo zvýšenie daňovej straty. Pri daňovej kontrole sa vychádza z princípu nezávislého vzťahu, z používanej metódy transferového oceňovania a z analýzy porovnateľnosti ocenenia.

V odôvodnených prípadoch je správca dane alebo Finančné riaditeľstvo SR oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania. Na predloženie tejto dokumentácie má pritom daňovník len 15 dní odo dňa doručenia výzvy na jej predloženie. Dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania sa predkladá v štátnom jazyku, no na základe žiadosti môže byť daňovníkovi povolené predloženie dokumentácie aj v inom ako štátnom jazyku.

Doba uchovávania dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

Dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania je daňovník povinný uchovávať počas obdobia, kým nezanikne právo vyrubiť daň podľa § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Tieto lehoty môžu trvať v závislosti od okolností päť až desať rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný zaplatiť daň bez povinnosti podať daňové priznanie.

O požiadavkách na konkrétny obsah informácií uvádzaných v jednotlivých typoch dokumentácie o transferovom oceňovaní a o presnom okruhu daňovníkov povinných viesť konkrétny typ dokumentácie z hľadiska jej rozsahu sa podrobne dočítate v článku Obsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania.

Ďalšie články v súvislosti s transferovým oceňovaním, ktoré by vás mohli zaujímať:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia.


Transferová dokumentácia za rok 2018

Obsah transferovej dokumentácie sa oproti minulému roku zmenil. Ako vyhotoviť transferovú dokumentáciu za rok 2018 a kto má povinnosť ju viesť?

Transferové oceňovanie v roku 2018 – koho sa týka?

Transferové oceňovanie sa spája s pojmom závislé osoby. Kto sa považuje za závislé osoby, kedy vzniká kontrolovaná transakcia a aké povinnosti majú závislé osoby v súvislosti s transferovým oceňovaním? Odpovede v skratke nájdete v našom článku.

Rozšírená definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018

Od 1. januára 2018 nadobudne účinnosť nová definícia závislých osôb na účely transferového oceňovania. Závislými osobami od roku 2018 bude omnoho širší okruh osôb a subjektov ako tomu bolo doteraz.

Závislé osoby v transferovom oceňovaní od roku 2017

V transferovom oceňovaní od roku 2017 nastali viaceré zmeny. Jednou z najväčších je zmena definície závislých osôb. Pravidlá transferového oceňovania sa už vzťahujú na transakcie podstatne širšieho okruhu osôb.