Transferové ceny

Transferové ceny sú ceny, za ktoré zahraničné závislé osoby uskutočňujú vzájomné transakcie. Ak nezodpovedajú princípu nezávislého vzťahu, musí sa vykonávať úprava základu dane.

V našom článku Transakcie medzi závislými osobami sme podrobne opísali to, ktoré subjekty sa považujú za zahraničné závislé osoby a prečo je téma transferového oceňovania stále aktuálna a dôležitá. Veľmi stručne povedané, zahraničnou závislou osobou je blízka alebo vzájomne ekonomicky, personálne alebo inak prepojená tuzemská fyzická osoba alebo tuzemská právnická osoba so zahraničnou fyzickou osobou alebo zahraničnou právnickou osobou.

Transferové ceny

Transferové ceny sú ceny, za ktoré sa uskutočňujú obchodné transakcie zahraničných závislých osôb. To znamená, že transferové ceny sú ceny použité v transakciách uskutočňovaných medzi blízkou, ekonomicky, personálne alebo inak prepojenou tuzemskou fyzickou alebo právnickou osobou a zahraničnou fyzickou alebo právnickou osobou. Výšku transferových cien v nadnárodných spoločnostiach spravidla určuje materská spoločnosť pre všetky dcérske spoločnosti patriace do skupiny, ktoré majú častokrát sídla v rôznych krajinách. Správne nastavené transferové ceny by mali byť stanovené v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Princíp nezávislého vzťahu je opísaný v § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o dani z príjmov“).

Princíp nezávislého vzťahu je založený na porovnávaní podmienok dohodnutých v obchodných vzťahoch alebo finančných vzťahoch medzi zahraničnými závislými osobami s podmienkami, ktoré by za porovnateľných okolností medzi sebou dohodli nezávislé osoby v porovnateľných obchodných alebo finančných vzťahoch. Podmienky sú vzájomne porovnateľné, ak medzi nimi nie je zásadný rozdiel alebo ak možno vplyv týchto rozdielov odstrániť. Ak sú transferové ceny nastavené tak, že zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu, nemusí zahraničná závislá osoba uskutočňovať neúčtovnú úpravu základu dane alebo daňovej straty, ktorá bude mať za následok zvýšenie základu dane alebo zníženie daňovej straty.

Úprava základu dane zahraničných závislých osôb

Povinnosťou zahraničných závislých osôb je v súlade s § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov aj úprava základu dane. V zmysle uvedeného ustanovenia sa do základu dane zahraničných závislých osôb zahŕňa aj rozdiel medzi cenami použitými pri vzájomných obchodných vzťahoch zahraničných závislých osôb - transferovými cenami (vrátane cien za poskytnuté služby, pôžičky, úvery a podobne) a cenami používanými medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch. Úprava základu dane zahraničných závislých osôb o rozdiel medzi cenami v závislých transakciách a porovnateľných nezávislých transakciách sa uskutočňuje len vtedy, ak tento rozdiel znížil základ dane alebo zvýšil daňovú stratu tuzemskej fyzickej alebo právnickej osoby.

Táto úprava základu dane sa v daňovom priznaní k dani z príjmov právnických osôb vykonáva na riadku 110 a v daňovom priznaní k dani z príjmov fyzických osôb typ B na riadku 41 a/alebo 50. V opačných prípadoch, ak nedošlo v dôsledku uplatňovania transferových cien v závislých transakciách k zníženiu základu dane alebo zvýšeniu daňovej straty, sa úprava základu dane nevykonáva. V návrhu novely zákona o dani z príjmov , ktorej účinnosť sa navrhuje od roku 2015, je zakomponovaný aj zámer rozšíriť ustanovenia týkajúce sa úpravy základu dane a pravidiel transferového oceňovania aj na tuzemské závislé osoby.

Metódy transferového oceňovania

Transferové ceny sa na účely vyššie spomínanej úpravy základu dane z príjmov podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov porovnávajú s cenami používanými pri porovnateľných transakciách medzi nezávislými osobami. Na zistenie rozdielu medzi transferovými cenami a cenami používanými medzi nezávislými osobami v porovnateľných obchodných vzťahoch sa používajú rôzne metódy transferového oceňovania, ktorých použitie musí byť v súlade s princípom nezávislého vzťahu. Tieto metódy, ako aj pravidlá a princípy transferového oceňovania všeobecne, vychádzajú zo Smernice OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a správu daní. Aj keď na Slovensku nie je všeobecne záväzným právnym predpisom, bola zverejnená vo Finančnom spravodajcovi po jednotlivých častiach (Finančný spravodajca č. 14/1997, 20/1999 a 3/2002) a považuje sa za všeobecne akceptovaný manuál v oblasti transferového oceňovania.

Zákon o dani z príjmov rozlišuje tieto druhy metód transferového oceňovania:

  •  metódy, ktoré sú založené na porovnávaní ceny (metóda nezávislej trhovej ceny, metóda následného predaja, metóda zvýšených nákladov),
  •  metódy, ktoré sú založené na porovnávaní zisku (metóda delenia zisku, metóda čistého obchodného rozpätia),
  •  metóda vychádzajúca z kombinácia metódy založenej na porovnávaní ceny a metódy založenej na porovnávaní zisku,
  •  iné metódy neuvedené v predchádzajúcich bodoch, ak ich použitie je v súlade s princípom nezávislého vzťahu.
Článok pokračuje pod reklamou

Dokumentácia o použitej metóde transferového oceňovania

Zahraničná závislá osoba musí viesť o použitej metóde transferového oceňovania dokumentáciu. Obsah dokumentácie je ustanovený v Usmernení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8288/2009-72 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Toto usmernenie je publikované vo Finančnom spravodajcovi č. 1/2009. Zahraničné závislé osoby, ktoré zostavujú individuálnu účtovnú závierku podľa IFRS vedú o použitej metóde transferového oceňovania základnú dokumentáciu, ostatné osoby zjednodušenú dokumentáciu.

Dokumentáciu o použitej metóde transferového oceňovania musí zahraničná závislá osoba uchovávať po dobu, kým nezanikne právo vyrubiť daň uvedenú v § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov. Daňový úrad alebo Finančné riaditeľstvo SR môže zahraničnú závislú osobu v odôvodnených prípadoch vyzvať na predloženie dokumentácie o metóde transferového oceňovania. Vtedy ju potrebné túto dokumentáciu predložiť do 15 dní odo dňa doručenia výzvy.

Odsúhlasenie metódy transferového oceňovania

Podľa § 18 ods. 4 zákona o dani z príjmov môže zahraničná závislá osoba požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania. Túto žiadosť je potrebné podať najneskôr 60 dní pred začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého sa má metóda predkladaná na odsúhlasenie začať používať. K žiadosti je potrebné tiež priložiť aj dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Metódu transferového oceňovania môže správca dane odsúhlasiť najviac na obdobie piatich rokov. Toto rozhodnutie o odsúhlasení možno opätovne na základe žiadosti predĺžiť na obdobie ďalších päť rokov, ak preukázateľne nedošlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania vydané.

Rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového ocenenia platí dovtedy, kým ho správca dane nezmení alebo nezruší z dôvodu, že:

  •  bolo vydané na základe nepresných alebo nepravdivých údajov poskytnutých daňovníkom (zahraničnou závislou osobou),
  •  došlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo vydané a daňovník nepožiada o jeho zmenu,
  •  o to požiada daňovník, pričom preukáže, že došlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo vydané.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Bezpečný prístav v transferovom oceňovaní od roku 2023

Aké povinnosti majú závislé osoby, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie v nízkych hodnotách v roku 2023? Ako sa posudzuje hranica 10 000 eur a kedy je potrebné viesť transferovú dokumentáciu?

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?

Transferové oceňovanie v roku 2023

Aké sú v roku 2023 podmienky transferového oceňovania? Čo je pojem bezpečný prístav? Je potrebné viesť transferovú dokumentáciu pri obchodoch do 10 000 eur či odmene konateľa?

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky