Odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania správcom dane

Daňovník má možnosť vopred požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania. Ako treba postupovať a aké podmienky pri tom platia?

Možnosť požiadať správcu dane o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania

§ 18 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) dáva daňovníkom - závislým osobám právo požiadať správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania . Príležitosť využitia tohto práva dáva daňovníkovi možnosť overiť si vopred, ešte pred uskutočnením obchodu so závislou osobou, či je navrhovaný spôsob ocenenia tejto transakcie v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Takáto žiadosť musí byť písomná a je potrebné ju doručiť miestne príslušnému správcovi dane (u fyzickej osoby podľa miesta trvalého pobytu a u právnickej osoby podľa sídla) najneskôr 60 dní pre začiatkom zdaňovacieho obdobia, počas ktorého sa metóda transferového oceňovania navrhovaná na odsúhlasenie má uplatňovať. K samotnej žiadosti musí daňovník ešte pripojiť prílohu, ktorou je dokumentácia o použitej metóde transferového oceňovania. Predkladaná dokumentácia žiadateľov o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania musí byť pritom zostavená v úplnom rozsahu a pozostáva zo všeobecnej a špecifickej dokumentácie.

Poplatok za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania

Od 1. septembra 2014 nadobudla účinnosť novela zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov v súvislosti s vydávaním záväzných stanovísk Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky k daňovým predpisom a v nadväznosti na ňu sa doplnil aj § 18 ods. 4 zákona o dani z príjmov.

V zmysle tohto ustanovenia je potrebné spolu so žiadosťou o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania zaplatiť úhradu:

a) ak ide o jednostranné odsúhlasenie správcom dane, vo výške 1 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 4 000 eur a najviac 30 000 eur alebo

b) ak ide o odsúhlasenie na základe uplatnenia medzinárodných zmlúv podľa § 1 ods. 2 zákona o dani z príjmov (dvojstranné alebo viacstranné opatrenie predchádzajúce oceneniu), 2 % zo sumy predpokladaného obchodného prípadu, najmenej však 5 000 eur a najviac 30 000 eur.

Poplatok za vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia konkrétnej metódy transferového oceňovania daňový subjektuhradí na osobitné číslo účtu SK45 8180 0000 0070 0043 7861 vedené v Štátnej pokladnici a túto úhradu opatrí variabilným symbolom, ktorým bude DIČ daňového subjektu [nejde o daň a preto sa nehradí na osobný účet daňovníka (OÚD)].

Článok pokračuje pod reklamou

Vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania

Ak správca dane žiadosti daňovníka o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania nevyhovie, odošle o tom daňovníkovi písomné oznámenie. Ak správca dane žiadosti daňovníka o odsúhlasenie použitia metódy transferového oceňovania vyhovie, môže sa platnosť tohto rozhodnutie vzťahovať najviac na päť zdaňovacích období.

Najmenej 60 dní pred uplynutím lehoty platnosti tohto pôvodného rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania môže daňovník požiadať správcu dane o vydanie ďalšieho rozhodnutia najviac na päť ďalších zdaňovacích období. Takúto žiadosť je možné podať len vtedy, ak daňovník preukáže, že nedošlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo predchádzajúce rozhodnutie o odsúhlasení metódy transferového oceňovania vydané. Proti rozhodnutiu o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania nemožno podať odvolanie.

Zrušenie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania

Zákon o dani z príjmov v § 18 ods. 5 uvádza tiež niekoľko prípadov, kedy môže správca dane zrušiť alebo zmeniť rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania.

Ide o nasledujúce situácie:

  • ak bolo rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania vydané na základe nepresných alebo nepravdivých údajov poskytnutých daňovníkom, správca dane toto rozhodnutie zruší,
  • ak došlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie o odsúhlasení metódy ocenenia vydané a daňovník nepožiada o jeho zmenu, správca dane toto rozhodnutie zruší alebo zmení,
  • ak došlo k zmene podmienok, na základe ktorých bolo rozhodnutie o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania vydané a daňovník túto skutočnosť preukáže a zároveň požiada o zrušenie alebo zmenu rozhodnutia, správca dane môže toto rozhodnutie zrušiť alebo zmeniť.

V súvislosti s témou transferového oceňovania vám dávame do pozornosti aj nasledujúce články:

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové kontroly transferového oceňovania v rokoch 2017 až 2020

Koľko kontrol zameraných na transferové oceňovania vykonali daňové úrady v uplynulých rokoch a v koľkých prípadoch tieto kontroly skončili dodatočným vyrubením dane z príjmov?

Transferové oceňovanie a dokumentácia v roku 2021

Koho sa týka transferové oceňovanie? Povinnosť viesť transferovú dokumentáciu majú podnikatelia v prípade, že uskutočňujú kontrolované transakcie. Kedy presne táto povinnosť v roku 2021 vzniká?

Transferová dokumentácia – kedy a ako sa vedie (vzor)

V súvislosti s transferovým oceňovaním vzniká povinnosť viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. Kto a v akom rozsahu je povinný túto dokumentáciu vyhotoviť a čo je jej účelom?

Transferové oceňovanie v praxi – najčastejšie otázky

Vy sa pýtate, my odpovedáme. V rámci našej poradne Podnikajte s odborníkmi ste nám zaslali otázky k transferovému oceňovaniu, v ktorom nastalo niekoľko zmien po vydaní usmernenia na konci roku 2018. Na otázky odpovedala Marcela Bošková zo Slovenskej komory daňových poradcov zo spoločnosti A&T Solutions.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky