Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?

Transferové oceňovanie je nástroj, ktorý má zabezpečiť použitie trhových, respektíve obvyklých cien pri uskutočnených obchodoch medzi závislými osobami. Použitie takýchto trhových cien daňovník preukáže pomocou vedenia transferovej dokumentácie. Proces transferového oceňovania bol spočiatku zavedený pre účely zamedzenia cezhraničných transakcií, pri ktorých daňovníci presúvali najmä svoje dosiahnuté zisky mimo územia Slovenska do krajiny s nižším daňovým zaťažením. Postupným vývojom sa však zaviedlo transferové oceňovanie aj pre tuzemské transakcie. Od roku 2015 teda musí každý daňovník, ktorý uskutoční kontrolovanú transakciu (cezhraničnú aj tuzemskú) upravovať svoj základ dane o rozdiel medzi zobchodovanou cenou a trhovou cenou. Výšku použitej trhovej ceny ako i všetky dôležité skutočnosti uskutočnenej kontrolovanej transakcie preukazuje daňovník vo vypracovanej transferovej dokumentácii.

Transferové oceňovanie a v súvislosti s tým aj transferová dokumentácia, prešli od roku 2023 zmenami, ktoré mali znížiť byrokratické zaťaženie najmä menších daňovníkov. Najväčšia zmena nastala v zadefinovaní významnej kontrolovanej transakcie a sčítavania podielov blízkych osôb. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorý upravuje túto problematiku, nepoznal do roku 2023 definíciu termín významná kontrolovaná transakcia, čo malo za následok, že každá jedna kontrolovaná transakcia musela byť skúmaná v súvislosti s úpravou základu dane a vedenia transferovej dokumentácie. Od roku 2023 budú daňovníci skúmať vedenie transferovej dokumentácie už len v súvislosti s významnými kontrolovanými transakciami.

Koho sa týka od roku 2023 transferové oceňovanie

Nato, aby daňovník vedel posúdiť, či má povinnosť viesť transferovú dokumentáciu, je potrebné poznať základné skutočnosti, ktorými sú:

 • Ide o transakciu alebo skupinu transakcii medzi závislými osobami ?
 • Ide o kontrolovanú transakciu ?
 • Ide o významnú kontrolovanú transakciu?

Za závislú osobu sa považuje:

 1. blízka osoba, ktorou sa rozumie najmä príbuzný v priamom rade (manžel, manželka, dieťa) ktorú definuje zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov alebo osoby pokladajúce sa za blízke (ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú, napríklad druh alebo družka žijúci v spoločnej domácnosti);
 2. ekonomicky, personálne alebo inak prepojená osoba, čím sa rozumie najmä účasť osoby alebo subjektu na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby, jej blízkej osoby alebo subjektu alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel;
 3. osoba alebo subjekt, ktorý je na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

Kontrolovanou transakciou sa rozumie právny vzťah alebo iný obdobný vzťah medzi dvomi alebo viacerými závislými osobami, pričom aspoň jedna z týchto osôb dosahuje zdaniteľný príjem (výnos) z činnosti alebo z nakladania s majetkom. Za kontrolovanú transakciu sa nepovažuje dlhodobý prenájom nehnuteľnosti, z ktorého plynú daňovníkovi príjmy, ak ide o nehnuteľnosť nezaradenú do obchodného majetku a nájomcom je fyzická osoba, ktorá túto nehnuteľnosť využíva na osobné účely. Za kontrolovanú transakciu sa tiež nepovažuje príjem zo závislej činnosti.

Príklad na kontrolovanú transakciu v roku 2023

Peter Novák je 100 % vlastníkom spoločnosti OP s.r.o.. Táto spoločnosť nakúpi od živnostníka Milana Nováka (syn Petra Nováka) službu vytvorenia webovej stránky za sumu 7 000 eur. Považuje sa takáto transakcia za kontrolovanú?

Transakcia sa považuje za kontrolovanú, nakoľko blízke osoby, ktorými sú otec a syn uskutočnili transakciu, z ktorej spoločnosti vzniká daňovo uznateľný náklad a živnostníkovi zdaniteľný príjem.

Za významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií sa na účely určenia základu dane závislej osoby považuje právny vzťah alebo iný obdobný vzťah, na ktorého základe v príslušnom zdaňovacom období jedna alebo viac závislých osôb dosiahne zdaniteľný príjem (výnos) alebo daňový výdavok (náklad) v hodnote prevyšujúcej 10 000 eur, pričom za významnú kontrolovanú transakciu sa považuje aj úver alebo pôžička s istinou nad 50 000 eur.

Príklady na posúdenie významnosti kontrolovanej transakcie a vedenia transferovej dokumentácie od roku 2023

1. Manžel je 100 % vlastníkom spoločnosti B s.r.o., manželka je 100 % vlastníkom spoločnosti A s.r.o.. Spoločnosť A s.r.o. predá spoločnosti B s.r.o. vozidlo (majetok spoločnosti A s.r.o.) za sumu 7 000 eur. V danom roku už tieto spoločnosti medzi sebou neuskutočnia žiadnu kontrolovanú transakciu. Budú mať povinnosť viesť spoločnosti A a B s.r.o. o tejto transakcii transferovú dokumentáciu?

Spoločnosti A a B s.r.o. uskutočnili kontrolovanú transakciu medzi závislými osobami, avšak nebudú mať povinnosť viesť transferovú dokumentáciu o tejto transakcii, nakoľko sa táto transakcia nepovažuje za významnú transakciu.

2. Spoločnosť C s.r.o., ktorá vlastní 80 % podiel v spoločnosti D s.r.o., predala tejto spoločnosti v januári 2023 materiál v sume 2 000 eur, vo februári materiál v sume 7 000 eur a v decembri 2023 predá materiál v sume 2 000 eur. Budú mať tieto spoločnosti povinnosť viesť v roku 2023 transferovú dokumentáciu?

Spoločnosti C a D s.r.o uskutočnili skupinu kontrolovaných transakcií vo výške 11 000 eur, čo im zakladá povinnosť viesť o tejto skupine kontrolovaných transakcií transferovú dokumentáciu, nakoľko sa považuje za významnú.

3. Spoločnosť E s.r.o., ktorá má 60 % účasť na vedení spoločnosti F s.r.o., poskytne tejto spoločnosti pôžičku 2 000 000 eur, pričom za rok 2023 si spoločnosť E s.r.o. nárokuje úrok v celkovej výške 12 000 eur z tejto poskytnutej pôžičky. Spoločnosť E s.r.o. má internou smernicou určené, že za významnú kontrolovanú transakciu sa pri výnose z úrokov z titulu pôžičiek považuje len transakcia pri ktorej je poskytnutá istina vyššia ako 500 000 eur. Budú mať tieto spoločnosti povinnosť viesť v roku 2023 transferovú dokumentáciu?

Spoločnosti E a F s.r.o uskutočnili významnú kontrolovanú transakciu, nakoľko istina poskytnutej pôžičky presahuje sumu 50 000 eur. Spoločnosť E s.r.o. dosahuje z poskytnutia tejto pôžičky zdaniteľný príjem a spoločnosť F s.r.o. daňovo uznateľný náklad. Spoločnosti musia skúmať obsah a rozsah povinností vedenia transferovej dokumentácie. Interná smernica nesmie byť v rozpore s platným zákonom.

Kto je povinný viesť transferovú dokumentáciu v roku 2023 a typy dokumentácií

V súlade s § 17 ods. 5 novelizovaného zákona o dani z príjmov, ktorý je v platnosti od roku 2023 sa ukladá povinnosť viesť transferovú dokumentáciu pri uskutočnení významných kontrolovaných transakcii medzi závislými osobami, ktorej obsahom má byť určenie cien alebo podmienok, ktoré by sa použili medzi nezávislými osobami v porovnateľných transakciách.

Obsah a rozsah dokumentácie o kontrolovaných transakciách a použitých metódach určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Podmienky ako i obsah vedenia transferovej dokumentácie upravuje od roku 2023 Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/020061/2022-724. Toto usmernenie zverejňuje ministerstvo na svojej webovej stránke.

V závislosti od výšky a obsahu transakcie, vznikne daňovníkovi povinnosť viesť jeden z týchto typov transferovej dokumentácie:

 • úplná dokumentácia,
 • základná dokumentácia,
 • skrátená dokumentácia.
Článok pokračuje pod reklamou

Pri kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovníkovi nevznikne povinnosť viesť ani jednu z vyššie uvedených dokumentácií (transakcia nesplní podmienky ani jedného typu dokumentácie) je povinnosť v súvislosti s transferovou dokumentáciou splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Daňovník, ktorý je právnickou osobou, vypĺňa údaje o kontrolovaných transakciách v tlačive daňového priznania v časti III.,
tabuľka I., pričom v hlavičke formulára zaznačí ekonomické, personálne alebo iné prepojenie.
Daňovník, ktorý je fyzickou osobou vypĺňa údaje v tlačive daňového priznania v oddiele XIII., kde uvedie druh prepojenia a identifikácia osôb, s ktorými je prepojený a v hlavičke tlačiva zaznačí ekonomické, personálne alebo iné prepojenie.

Prečítajte si tiež

Transferová dokumentácia sa vedie za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak nenastanú žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob ocenenia kontrolovaných transakcií, pri vypracovaní dokumentácie sa môže daňovník odvolať na informácie uvedené v dokumentácii za predchádzajúce zdaňovacie obdobia.

V zmysle vypracovania transferovej dokumentácie podľa usmernenia Ministerstva financií sa cezhraničnou významnou kontrolovanou transakciou rozumie významná kontrolovaná transakcia, ktorej sa zúčastňuje jedna alebo viacero závislých osôb, ktoré nie sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo jedna alebo viacero stálych prevádzkarní daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené v zahraničí.

Tuzemskou významnou kontrolovanou transakciou sa rozumie významná kontrolovaná transakcia, ktorej sa zúčastňujú len daňovníci s neobmedzenou daňovou povinnosťou alebo stále prevádzkarne daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré sú umiestnené na území Slovenskej republiky.

Úplná transferová dokumentácia, jej rozsah a podmienky v roku 2023

Daňovník má povinnosť viesť úplnú dokumentáciu ak v zdaňovacom období uskutočnil:

 • cezhraničnú významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu cezhraničných kontrolovaných transakcií, a tento daňovník je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
 • cezhraničnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu cezhraničných kontrolovaných transakcií podľa článku a hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur,
 • cezhraničnú významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu cezhraničných kontrolovaných transakcií so závislou osobou, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu,
 • kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií, pri ktorej daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia,
 • kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií, pri ktorej daňovník žiada o úpravu základu dane, okrem úpravy základu dane z príjmov vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám,
 • kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií, pri ktorej za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia,
 • cezhraničnú významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu cezhraničných kontrolovaných transakcií, ak daňovník v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Úplná dokumentácia pozostáva z dvoch častí, a to zo všeobecnej skupinovej dokumentácie a špecifickej dokumentácie. Všeobecná časť obsahuje najmä identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny závislých osôb, jednotlivé štruktúry, podnikateľskú činnosť a obchodnú stratégiu, finančné fungovanie, stratégiu cenotvorby a podobné údaje, ktoré detailne popisujú fungovanie skupiny závislých osôb voči trhu a v rámci trhu. Špecifická časť obsahuje najmä identifikáciu a právnu formu samotného daňovníka, popis jeho podnikateľskej činnosti a údaje o samotnej kontrolovanej transakcii, a to vrátane metódy ocenenia, interného porovnania, podrobných popisov, analýz a iných podobných nástrojov. V špecifickej časti daňovník musí preukazne dokázať použitie trhovej ceny.

Základná transferová dokumentácia, jej rozsah a podmienky v roku 2023

Daňovník má povinnosť viesť základnú dokumentáciu, ak nemusí vypracovávať úplnú dokumentáciu a  v zdaňovacom období uskutočnil:

 • cezhraničnú významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu cezhraničných kontrolovaných transakcií, pričom celkové výnosy daňovníka z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahlo 8 000 000 eur,
 • cezhraničnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu cezhraničných kontrolovaných transakcií, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 eur,
 • tuzemskú významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu významných kontrolovaných transakcií a tento daňovník si v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani,
 • kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií so závislou osobou, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu.

Základná dokumentácia pozostáva, tak ako úplná, zo všeobecnej skupinovej dokumentácie a špecifickej dokumentácie. Základná dokumentácia na rozdiel od úplnej nie je taká detailná a rozsiahla. Vo všeobecnej časti stačí popísať identifikáciu a právnu formu jednotlivých členov skupiny, popis organizačnej a vlastníckej štruktúry skupiny, stručný popis funkcií, rizík a aktív jednotlivých členov skupiny a všeobecný popis spôsobu financovania skupiny. Špecifická časť popisuje identifikáciu samotného daňovníka, kontrolovanú transakciu a preukaznosť trhovej ceny, avšak neobsahuje také množstvo analýz a porovnaní ako úplná dokumentácia.

Skrátená transferová dokumentácia, jej rozsah a podmienky v roku 2023

Skrátená dokumentácia si prešla najväčšou zmenou v porovnaní s predošlými rokmi. Daňovník má povinnosť viesť skrátenú dokumentáciu, ak nemusí vypracovávať úplnú alebo základnú dokumentáciu a v zdaňovacom období uskutočnil:

 • významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií a tento daňovník v príslušnom zdaňovacom období:
  • vykázal daňovú stratu podľa zákona o dani z príjmov,
  • uplatňuje odpočet daňovej straty podľa zákona o dani z príjmov,
  • neuplatňuje 15 % sadzbu dane podľa zákona o dani z príjmov,
 • kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií, ak daňovník v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Skrátená dokumentácia musí obsahovať všetky informácie, ktoré Ministerstvo financií uvádza vo vzorovom štruktúrovanom tlačive pre skrátenú dokumentáciu.

Prečítajte si tiež

Transferová dokumentácia sa neprikladá ako príloha daňového priznania. Dokumentácia sa predkladá až na výzvu daňového úradu, a to do 15 dní odo dňa doručenia výzvy. V prípade daňovej kontroly u daňovníka, kde by daňová kontrola spochybnila cenu obchodu medzi závislými osobami, a to bez ohľadu nato, že zo zákona o dani z príjmov nevzniká povinnosť viesť pre tento obchod transferovú dokumentáciu, musí daňovník preukázať opodstatnenosť použitej ceny.

Metódy preukázania trhovej hodnoty transakcie v transferovom oceňovaní v roku 2023

Daňovník musí daňovému úradu preukázať, že ceny, za ktoré sa daný obchod uskutočnil, prípadne ceny, ktoré použil pri vyčíslení rozdielu pri úprave základu dane zodpovedajú trhovým cenám. Zákon o dani z príjmov hovorí o dvoch metódach, ktorými daňovník preukazuje tento súlad.

 • Metóda porovnania ceny, kde možno použiť:
  • metódu nezávislej trhovej ceny, kde daňovník porovnáva obdobne uskutočnený obchod medzi nezávislými osobami,
  • metódu následného predaja, kde daňovník prepočíta cenu, za ktorú uskutočnil obchod medzi závislými osobami na nezávislú trhovú cenu z ceny, za ktorú táto závislá osoba majetok opätovne predáva nezávislej osobe,
  • metódu zvýšených nákladov, kde daňovník vypočíta nezávislú trhovú cenu zo skutočných priamych a nepriamych nákladov zvýšených o sumu hrubej ziskovej prirážky, ktorú daňovník uplatňuje nezávislým osobám.
 • Metóda porovnania zisku, kde možno použiť:
  • metódu delenia zisku, ktorá vychádza z takého delenia zisku dosiahnutého závislými osobami, aké by uplatnili nezávislé osoby pri spoločnom podnikaní pri dodržaní princípu nezávislého vzťahu,
  • metódu čistého obchodného rozpätia, ktorá zisťuje výšku čistej ziskovej prirážky alebo čistej ziskovej marže z právneho vzťahu alebo obdobného vzťahu medzi závislými osobami vo vzťahu k nákladom, tržbám alebo inej základni, ktorú porovnáva s čistou ziskovou prirážkou alebo čistou ziskovou maržou používanou vo vzťahu k nezávislým osobám.

Prehľad podmienok kontrolovaných transakcii v súvislosti s transferovou dokumentáciou na určenie potrebnej dokumentácie v roku 2023

Zdroj: Vlastné spracovanie
Typ transakcie Úplná Základná Skrátená
cezhraničné kontrolované transakcie nad 10 000 000 eur X X
cezhraničné kontrolované transakcie nad 1 000 000 eur X X
cezhraničné významné kontrolované transakcie so závislou osobou, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu X X
kontrolované transakcie so závislou osobou, ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu X X
kontrolované transakcie, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasenie metódy ocenenia X X
významné kontrolované transakcie, ak daňovník vykazuje daňovú stratu, odpočítava daňovú stratu, neuplatňuje 15 % sadzbu dane X X
tuzemské významné kontrolované transakcie, ak daňovník uplatňuje úľavu na dani X X
kontrolované transakcie, ak daňovník uplatňuje úľavu na dani X X
kontrolované transakcie, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu dane X X
cezhraničné významné kontrolované transakcie u daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani X X
tuzemské významné kontrolované transakcie u daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani X X

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky