Transferová dokumentácia – kedy a ako sa vedie (vzor)

Transferová dokumentácia – kedy a ako sa vedie (vzor)
Zdroj: Rawpixel.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

V súvislosti s transferovým oceňovaním vzniká povinnosť viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. Kto a v akom rozsahu je povinný túto dokumentáciu vyhotoviť a čo je jej účelom?

Kontrolované transakcie a závislé osoby

Podnikateľom, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie vznikajú povinnosti vyplývajúce z medzinárodnej právnej úpravy, ktorá sa uplatňuje aj na Slovensku. Ide o Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/019153/2018-724 o určení obsahu dokumentácie  podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Usmernenie MF SR“).

Transferovým oceňovaním sa má zabrániť prelievaniu ziskov medzi krajinami za účelom zníženia alebo obchádzania daňových povinností, ale i presúvaniu ziskov zo ziskových spoločností do spoločností v strate v rámci Slovenskej republiky.

Kontrolovanou transakciou sa rozumie určitá obchodná činnosť (transakcia), ktorú medzi sebou uskutočňujú dve závislé osoby.

Za závislé osoby sa považujú:

 • blízke osoby,
 • ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby alebo subjekty,
 • osoby alebo subjekty, ktoré sú na účely konsolidácie súčasťou konsolidovaného celku.

V praxi sa často vyskytujúce kontrolované transakcie sú napríklad poskytované služby alebo predávané tovary medzi dvomi spoločnosťami, ktoré sú vlastnené jednou a tou istou osobou alebo osobou, ktorá má v týchto spoločnostiach aspoň 25 %-ný podiel, služby poskytované medzi samostatne zárobkovo činnou osobou (SZČO) a spoločnosťou, ktorú vlastní táto fyzická osoba – živnostník alebo je v nej aspoň 25 %-ným spoločníkom, preradenie automobilu z podnikania do súkromného vlastníctva alebo predaj automobilu vyradeného z podnikania osobe, ktorá je v rodinnom či inom obdobnom vzťahu (blízkej osobe) voči spoločníkovi, či konateľovi spoločnosti a pod.

Viac o závislých osobách a kontrolovaných transakciách sa dočítate v článku Transferové oceňovanie v praxi v malých firmách.

Dokumentácia k transferovému oceňovaniu a jej rozsah

Osoby, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie majú vo všeobecnosti povinnosť viesť dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. Výnimkou je prípad, kedy podnikatelia uskutočňujú iba nevýznamné transakcie so závislými osobami. V tejto súvislosti Usmernenie MF SR definuje, čo sa rozumie významnou transakciou a odvoláva sa na ustanovenie § 17 ods. 9 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a na nariadenie Komisie (ES) č. 1126/2008 z 3. novembra 2008.

Informácia sa považuje za významnú vtedy, ak by jej neuvedenie v účtovnej závierke alebo jej chybné uvedenie v účtovnej závierke mohlo ovplyvniť úsudok alebo rozhodovanie používateľa. Ak kontrolované transakcie podnikateľa splnia podmienku (ne)významnosti, nemusí podnikateľ vyhotovovať žiadnu dokumentáciu k transferovému oceňovaniu. Jeho povinnosť vyplývajúca z uskutočňovaných kontrolovaných transakcií je splnená podaním riadne vyplneného daňového priznania k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie. Ak tak neurobí, je potrebné, aby podnikateľ pripravil skrátenú dokumentáciu o týchto transakciách.

Pozor však na prípad, ak podnikatelia uskutočňujú nevýznamné transakcie s osobami z nespolupracujúceho štátu (do roku 2020 sa používa pojem nezmluvného štátu) alebo ak podnikatelia uplatňujú úľavu na dani. V prípade týchto nevýznamných transakcií nebude postačovať podanie daňového priznania.

V prípade uskutočňovania významných transakcií musia podnikatelia viesť jednu z troch typov dokumentácie:

 • skrátená,
 • základná,
 • úplná.

Úplná dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Povinnosť viesť úplnú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu majú podnikatelia, ktorí podľa Usmernenia MF SR uskutočňujú vybrané transakcie, pričom ide najmä o hodnotovo významné transakcie s cezhraničným prvkom alebo transakcie pri ktorých podnikatelia uplatňujú špeciálny postup.

Úplná dokumentácia k transferovému oceňovaniu sa na základe Usmernenia MF SR vedie o:

 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je povinný vykazovať výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo,
 • cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine cezhraničných kontrolovaných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií za zdaňovacie obdobie presiahla 10 000 000 eur,
 • významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nespolupracujúceho štátu,
 • kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení metódy ocenenia,
 • kontrolovaných transakciách, pri ktorých daňovník žiada o úpravu základu dane, okrem úpravy základu dane z príjmov vo vzťahu k tuzemským kontrolovaným transakciám, 
 • kontrolovaných transakciách, pri ktorých za príslušné zdaňovacie obdobie bola podaná žiadosť o začatie mechanizmu riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia,
 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Kedy a komu vzniká povinnosť viesť transferovú dokumentáciu v roku 2021 nájdete v článku Transferové oceňovanie a dokumentácia v roku 2021.

Základná dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Ak podnikatelia nespadnú pod jeden z bodov úplnej dokumentácie uvedených vyššie, majú povinnosť viesť o svojich kontrolovaných transakciách dokumentáciu v základnom rozsahu, ak uskutočňujú transakcie podľa bodov nižšie.

Základná dokumentácia k transferovému oceňovaniu sa na základe Usmernenia MF SR sa tak vedie o:

 • významných cezhraničných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorého celkové výnosy z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti za príslušné zdaňovacie obdobie presiahli 8 000 000 eur,
 • cezhraničnej kontrolovanej transakcii alebo skupine kontrolovaných cezhraničných transakcií, ktoré je možné zlúčiť, ak ročná hodnota takejto kontrolovanej transakcie alebo skupiny kontrolovaných transakcií presiahla 1 000 000 eur,
 • významných tuzemských kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani,
 • nevýznamných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi nespolupracujúceho štátu.

Skrátená dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Ak nevzniká povinnosť  vypracovať úplnú alebo základnú dokumentáciu, skrátená dokumentácia  sa vedie o:

 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka, na ktorého sa za príslušné zdaňovacie obdobie vzťahuje povinnosť overovania účtovnej závierky audítorom podľa § 19 zákona o účtovníctve,
 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka fyzickej osoby, ktorá zisťuje základ dane alebo daňovú stratu podľa § 17 zákona o dani z príjmov,
 • významných kontrolovaných transakciách so závislými osobami, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou, okrem kontrolovaných transakcií vo vzťahu k stálym prevádzkarňam týchto daňovníkov umiestnených v zahraničí,
 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý je konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými osobami, ktoré sú konsolidujúcou účtovnou jednotkou alebo konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s osobami podľa nasledujúceho bodu nižšie,
 • významných kontrolovaných transakciách daňovníka s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorý nie je konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve, pre tuzemské kontrolované transakcie s inými daňovníkmi s priamou účasťou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole alebo vedení, ktorí nie sú konsolidovanou účtovnou jednotkou podľa § 22a zákona o účtovníctve alebo s daňovníkmi podľa predchádzajúceho bodu,
 • nevýznamných kontrolovaných transakciách daňovníka, ktorý v zdaňovacom období uplatňuje úľavu na dani.

Čo musí obsahovať úplná dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Úplná dokumentácia je povinnosť spoločností vyplývajúca z legislatívy, ktorou sa dokazuje, že ich ocenenie kontrolovaných transakcií a spôsob tvorby cien je v súlade s princípom nezávislého vzťahu. V dokumentácii sa uvádzajú všetky skutočnosti, ktoré majú vplyv na ocenenie týchto kontrolovaných transakcií (t .j. zohľadňuje sa postavenie spoločnosti v skupine závislých osôb ako aj na samotnom trhu, aktuálny vývoj daného odvetvia a pod.)

Prečítajte si tiež

Úplná dokumentácia pozostáva z dvoch častí: všeobecnej skupinovej dokumentácie a špecifickej dokumentácie.

Zatiaľ čo do všeobecnej skupinovej dokumentácie uvádza spoločnosť informácie o skupine jeho prepojených osôb, ktorými približuje detailné fungovanie skupiny spolu s nastavením celého financovania skupiny, špecifická dokumentácia sa zameriava už len na detailné priblíženie samotnej spoločnosti a jej postaveniu na trhu. Špecifická dokumentácia zároveň obsahuje aj popis konkrétnej kontrolovanej transakcie, resp. viacerých kontrolovaných transakcií s hodnotovým vyjadrením a zdôvodnením použitej metódy, ktorou bude spoločnosť dokazovať súlad vykonávanej transakcie s princípom nezávislého vzťahu. Viac o jednotlivých metódach v transferovom oceňovaní sa dočítate v článku nižšie.

Článok pokračuje pod reklamou

Čo musí obsahovať základná dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Základná dokumentácia sa zostavuje za rovnakým účelom ako úplná dokumentácia, líši sa však náležitosťami, ktoré základná dokumentácia obsahovať nemusí.

Podobne ako úplná dokumentácia, aj základná dokumentácia pozostáva z dvoch častí: všeobecnej skupinovej dokumentácie a špecifickej dokumentácie.

Prečítajte si tiež

Vo všeobecnej skupinovej sa na rozdiel od dokumentácie úplnej uvádzajú o skupine stručnejšie informácie. Špecifická dokumentácia obsahuje tiež o čosi stručnejšie informácie, ale podstatná časť popisu kontrolovanej transakcie a preukázanie jej súladu s princípom nezávislého vzťahu ostávajú rovnaké.

Preukázanie súladu kontrolovanej transakcie s princípom nezávislého vzťahu

V špecifickej dokumentácii (časti) v oboch typoch dokumentácií uvádzaných vyššie je potrebné preukázať za každú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií :

 • detailný opis transakcie,
 • hodnotu transakcie (t. j. suma výnosov alebo nákladov zaúčtovaná v účtovníctve) za dané zdaňovacie obdobie, ak sa rovnaká transakcia uskutočňuje s viacerými závislými osobami, hodnoty je potrebné sledovať samostatne,
 • uzatvorené zmluvy medzi stranami vrátane všetkých dodatkov k danej transakcii (ak sú k dispozícii),
 • analýzu funkcií, rizík a aktív spoločnosti a príslušných závislých osôb v súvislosti s danou transakciou,
 • popis systému transferového oceňovania spoločnosti obsahujúci informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metódy transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií,
 • interné porovnateľné transakcie, externé porovnateľné transakcie alebo údaje nezávislých osôb, vrátane popisu zdrojov a metódy získavania týchto údajov, analýza porovnateľnosti (iba pri úplnej dokumentácii),
 • popis úprav pre účely porovnateľnosti, ak boli vykonané (iba pri úplnej dokumentácii),
 • zdôvodnenie súladu ocenenia kontrolovanej transakcie s princípom nezávislého vzťahu (iba pri úplnej dokumentácii),
 • zhrnutie finančných informácií využitých pri použití konkrétnej metódy ocenenia kontrolovanej transakcie a popis väzby na údaje v účtovnej závierke (iba pri úplnej dokumentácii).

Medzi metódy, ktorými sa preukazuje súlad s princípom nezávislého vzťahu patria 2 druhy metód. Prvým druhom metód sa preukazuje porovnávanie cien, druhý vychádza z porovnávania zisku.

Metódy založené na porovnávaní ceny sú:

 • metóda nezávislej trhovej ceny,
 • metóda následného predaja,
 • metóda zvýšených nákladov.

Metódy založené na porovnávaní zisku sú:

 • metóda delenia zisku,
 • metóda čistého obchodného rozpätia.
Prečítajte si tiež

Vhodnosť výberu metódy a jej obhájenie závisí na samotných spoločnostiach. Je rovnako potrebné poznamenať, že aj keď sa dokumentácia vedie za príslušné zdaňovacie obdobie, ak nenastanú žiadne nové skutočnosti ovplyvňujúce spôsob ocenenia kontrolovaných transakcií, v nasledujúcom zdaňovacom období bude postačovať, ak sa spoločnosti (podnikatelia) odvolajú na informácie uvedené v minuloročnej dokumentácii a nemusia tak vypracovávať nanovo celú dokumentáciu. 

Skrátená dokumentácia k transferovému oceňovaniu

Skrátená dokumentácia je práve typ dokumentácie, s ktorým sa menší podnikatelia najpravdepodobnejšie stretnú. Od roku 2019 sa tento typ dokumentácie značne zjednodušil. Pri predchádzajúcich dvoch typoch neexistuje totiž presne predpísaná štruktúra či rozsah dokumentácie, Usmernenie MF SR len vymenováva všetky náležitosti, ktoré by mal konkrétny typ dokumentácie obsahovať. Skrátená dokumentácia sa však základe Usmernenia MF SR vypĺňa v predpísanej štruktúre. Tlačivo pre skrátenú dokumentáciu k transferovému oceňovaniu nájdete tu: Príloha k Usmerneniu č. MF/019153/2018-724. 

Nová predpísaná štruktúra skrátenej dokumentácie sa použije ešte aj na transakcie za rok 2018 a neskôr, rovnako ako nové pravidlá a náležitosti pri úplnej a základnej dokumentácii.

V skrátenej dokumentácii k transferovému oceňovaniu sa ani nepoužije žiadna z metód uvádzaných vyššie. Podnikatelia by však v prípade potreby mali vedieť obhájiť ich nastavenie cien kontrolovaných transakcií.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky