Daňové priznanie športovcov a športových odborníkov za rok 2016

Daňové priznanie športovcov a športových odborníkov za rok 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Športovci aj športoví odborníci majú povinnosť podať daňové priznanie, podobne ako bežní zamestnanci alebo živnostníci.

Príjmy športovcov a športových odborníkov sa kategorizujú ako príjmy:

  • zo závislej činnosti alebo
  • z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • iné príjmy (sponzorské dary).

K zdaňovaniu príjmov športovcov a športových odborníkov za rok 2016 odporúčame prečítať si najskôr aj články Vykonávanie činnosti športovcov od roku 2016 (daňové a odvodové aspekty) a Sponzorský dar a daň z príjmov od roku 2016.

Príjmy športovcov a športových odborníkov zo závislej činnosti a daňové priznanie za rok 2016

Športovec alebo športový odborník (napr. tréner, športový inštruktor), ktorý má príjmy za vykonávanie športu zo závislej činnosti (napr. má uzavretú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, pracovnú zmluvu alebo obdobnú zmluvu) sa považuje na účely zdanenia príjmov za zamestnanca. Ak športovú organizáciu nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovania, je povinný podať daňové priznanie typ A, ak mu táto povinnosť zo zákona o dani z príjmov vznikla.

Základnou podmienkou pre vznik povinnosti podať daňové priznanie je dosiahnutie zdaniteľných príjmov aspoň vo výške 1 901,68 eura. Zákon o dani z príjmov definuje podrobne aj iné podmienky, kedy je daňovník (aj športovec) povinný podať daňové priznanie. Podrobnejšie informácie k povinnosti podať daňové priznania za rok nájdete v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?

Daňové priznanie sa vyplní na základe potvrdenia alebo viacerých potvrdení od športových organizácií (zamestnávateľov), konkrétne ide o tlačivo „Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti a ďalších údajoch podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov“. Športovcovi alebo športovému odborníkovi vznikla povinnosť podať daňové priznanie typ A za rok 2016, ak suma na riadku 01 uvedeného potvrdenia je vyššia ako 1 901,67 eura.

Športovci alebo športoví odborníci, ktorí sú zamestnancami, môžu prijímať sponzorské dary. Aj tieto príjmy musia uviesť v daňovom priznaní a zdaniť ich. Z dôvodu zdanenia sponzorských darov je potrebné podávať daňové priznania typ B.

Príjmy zo sponzorského daru je možné znížiť o výdavky, na úhradu ktorých bol sponzorský dar použitý v súlade so zmluvou o sponzorstve v športe. Ak zo zmluvy vyplýva, že použitie prijatého sponzorského daru presahuje jedno zdaňovacie obdobie (kalendárny rok), do daňového priznania sa zahrnie len vyčerpaná suma sponzorského daru (na úhradu oprávnených výdavkov).

Ak športovec alebo športový odborník, ktorý má príjmy zo závislej činnosti, prijal sponzorský dar, má povinnosť podať daňové priznanie typ B vtedy, ak suma na riadku 01 potvrdenia o zdaniteľných príjmoch a výšky zdaňovaného sponzorského daru je aspoň vo výške 1 901,68 eura.

Príjmy športovcov a športových odborníkov z inej samostatnej zárobkovej činnosti a daňové priznanie za rok 2016

Športovec alebo športový odborník (napr. tréner, športový inštruktor), ktorý vykonáva šport alebo činnosť športového odborníka individuálne, t. j. ako inú samostatnú zárobkovú činnosť (podniká), je povinný podať daňové priznanie typ B, ak splnil podmienky podľa zákona o dani z príjmov.

Aj v tomto prípade platí základná podmienka, že daňové priznanie je povinný podať len vtedy, ak zdaniteľné príjmy presiahli v roku 2016 sumu 1 901,67 eura. Zároveň však platí aj druhá základná podmienka, že daňové priznanie má športovec alebo športový odborník povinnosť podať aj vtedy, ak dosiahne daňovú stratu (t. j. bude mať vyššie daňové výdavky ako zdaniteľné príjmy z vykonávanej športovej činnosti). Podrobnosti nájdete aj k tejto téme v článku Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2016. Do zdaniteľných príjmov sa zahrňujú aj prijaté sponzorské dary, a to podľa spôsobu uplatňovania daňových výdavkov.

Prečítajte si tiež

V daňovom priznaní športovec alebo športový odborník môže uplatniť skutočne preukázateľné daňové výdavky (vedie účtovníctvo alebo daňovú evidenciu) alebo paušálne výdavky.

K uplatneniu daňových výdavkov v daňovom priznaní nájdete viac podrobností v článku Paušálne výdavky alebo skutočné výdavky v daňovom priznaní za rok 2016. Na konci článku nájdete aj súbor na stiahnutie (Excel), ktorý Vám na základe niekoľkých vstupných súm pomôže rozhodnúť sa, ktorý spôsob uplatnenia daňových výdavkov je vo Vašej situácii výhodnejší. Pre komplexné informácie odporúčame kontaktovať daňového poradcu.

Daňové zvýhodnenia športovcov alebo športových odborníkov uplatniteľné v daňovom priznaní za rok 2016

Športovci aj športoví odborníci, ktorí majú príjem zo závislej činnosti, ako aj príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti, majú nárok na daňové zvýhodnenia vo forme:

  • nezdaniteľných častí základu dane,
  • daňového bonusu.

Základná suma ročnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka je vo výške 3 803,33 eura a ročného daňového bonusu na jedno vyživované dieťa vo výške 256,92 eura.

Nezdaniteľné časti základu dane v daňovom priznaní znižujú sumu, z ktorej sa vypočítava daň z príjmov. Podrobnosti k nezdaniteľným častiam za rok 2016 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane z príjmov v roku 2016.

Daňový bonus znižuje už vypočítanú daň a ak je nárok na daňový bonus v sume vyššej ako vypočítaná daň, tak športovec alebo športový odborník môže požiadať daňový úrad o vyplatenie rozdielu. Viac k daňovému bonusu za rok 2016 nájdete v článku Daňový bonus v roku 2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Zdaňovanie príjmov športovcov a športových odborníkov od 1.1.2024

Od roku 2024 bude možné zdaniť príjmy športových odborníkov aj zrážkou, podobne ako to v platí pre autorov. Úprava má znížiť administratívu, avšak nie je zrejmé, koľko športových odborníkov ju využije.

Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2023

Predali ste v roku 2023 nehnuteľnosť? V článku nájdete, za akých podmienok nemusíte platiť daň z jej predaja a mnoho ďalších užitočných informácií týkajúcich sa zdaňovania tohto príjmu.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2022 – typ B (vzor)

Na vzorovom príklade uvedieme, ako správne vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby – typ B, ktorá v roku 2022 dosahovala rôzne druhy príjmov. Súčasťou článku je aj vyplnené daňové priznanie.

Preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Fyzická osoba je povinná platiť preddavky, ak jej posledná známa daňová povinnosť presiahne stanovenú sumu. O akú sumu ide a v akej výške a periodicite bude platiť fyzická osoba preddavky na daň v roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky