Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2016 – typ A

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2016 – typ A
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy je potrebné podať daňové priznanie za rok 2016 typ A, aké sú lehoty na jeho podanie a do kedy je potrebné zaplatiť daň? Viac sa dočítate v tomto článku.

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby podávajú daňovníci, ktorí mali v roku 2016 zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, t. j. príjmy podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Povinnosť podať daňové priznanie nemajú všetky fyzické osoby s príjmami zo závislej činnosti, každá sa však môže rozhodnúť, že daňové priznanie podá.

Kedy (nie) je povinnosť podať daňové priznanie fyzickej osoby typ A za rok 2016

Daňové priznanie nemusia podať daňovníci, ktorých zdaniteľný príjem za rok 2016 nepresiahol sumu 50 % sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka t. j. sumu 1 901,67 eura. Zároveň ho nemusia podávať ani zamestnanci, ktorým zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie. Zamestnanci, ktorí nepožiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania musia podať daňové priznanie – typ A.

Rovnako musia podať daňové priznanie (typ A) aj zamestnanci, ktorí síce svojho zamestnávateľa požiadali o ročné zúčtovanie, ale nedoručili mu včas všetky doklady potrebné k tomu, aby zamestnávateľ ročné zúčtovanie vykonal.

Príklad: Daňovník mal príjmy zo zamestnania za rok 2016 vo výške 12 000 eur. Do 15. februára 2017 nepožiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania. Daňovú povinnosť za rok 2016 si musí vysporiadať v daňovom priznaní fyzickej osoby typ A.

Ak mal daňovník príjmy zo závislej činnosti (zo zamestnania) zo zahraničia v sume vyššej ako 1 901,67 eura, musí podať daňové priznanie, pričom na zamedzenie dvojitého zdanenia sa použije príslušná metóda podľa medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, prípadne sa príjmy zo zdroja v zahraničí vyjmú zo základu dane, ak boli v zahraničí preukázateľne zdanené.

Metódu vyňatia príjmov je možné použiť aj v prípade, ak je zmluvne dohodnutá metóda započítania dane zaplatenej zahraničí, avšak postup vyňatia príjmov je pre daňovníka výhodnejší. Príjmy vynímané zo základu dane musia byť v zahraničí zdanené.

Príklad: Daňovník bol v mesiacoch január až august 2016 nezamestnaný (evidovaný na úrade práce). V mesiacoch september a október bol zamestnaný v SR, pričom zdaniteľný príjem predstavuje v úhrne 810 eur. V mesiacoch november a december bol zamestnaný v ČR, pričom zdaniteľný príjem prepočítaný na eurá predstavuje 1 000 eur. Celkový zdaniteľný príjem daňovníka je 1 810 eur, t. j. suma zdaniteľného príjmu je nižšia ako 1 901,67 eura, tak nemusí za rok 2016 podať daňové priznanie fyzickej osoby typ A.

Bez ohľadu na výšku príjmu, fyzická osoba nemá povinnosť podať daňové priznanie typ A za rok 2016, ak mala zdaniteľný príjem zo závislej činnosti, ktorý plynie od

 • Európskej únie alebo jej orgánov a ktorý bol preukázateľne zdanený v prospech všeobecného rozpočtu Európskej únie,
 • zahraničného zastupiteľského úradu na území SR, a súčasne je daňovníkom, ktorí požíva výsady a imunity podľa medzinárodného práva.
Prečítajte si tiež

Do sumy príjmov rozhodujúcich pre vznik povinnosti podať daňové priznanie (t. j. výška príjmu, ktorá sa porovnáva so sumou 1 901,67 eura) sa nezapočítavajú príjmy:

 • ktoré sú od dane z príjmov oslobodené (napr. príjmy z predaja hnuteľných vecí alebo nehnuteľností – pozor na splnenie podmienok),
 • z ktorých sa daň vybrala zrážkou a daňovník ju považuje za vysporiadanú (napr. zrážkou zdanené príjmy z vrátenia podielových listov).

Daňové priznanie typ A je povinný podať daňovník, ak má príjmy len zo závislej činnosti presahujúce sumu 1 901,67 eura a

 • ktorý je povinný zvýšiť základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 zákona o dani z príjmov (t. j. o uplatnené nezdaniteľné časti v minulých rokoch),
 • ktorý mal príjmy zo závislej činnosti (nepeňažné príjmy), z ktorých nebolo možné zraziť preddavok na daň,
 • ktorý mal príjmy zo závislej činnosti od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane (t. j. zamestnanec si platí preddavky na daň sám),
 • ktorý nemôže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z dôvodu zániku zamestnávateľa,
 • ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, avšak daňovník mu nepredložil všetky potrebné doklady (napr. daňovník mal viac zamestnávateľov),
 • na výzvu daňového úradu.

Príklad: Zamestnávateľ poskytol zo sociálneho fondu bývalému zamestnancovi pôžičku. Splatenie zostávajúcej časti pôžičky vo výške 2 000 eur zamestnancovi odpustil. V zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov ide o dar, ktorý je príjmom zo závislej činnosti od bývalého zamestnávateľa. Keďže zdaniteľný príjem presahuje 1 901,67 eura a ide o nepeňažný príjem (z ktorého zamestnávateľ nemohol zraziť preddavok na daň), fyzická osoba (bývalý zamestnanec) musí podať daňové priznanie a daň za rok 2016 vysporiadať v daňovom priznaní.

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania fyzickej osoby, ktorá mala zdaniteľné príjmy zo zamestnania nájdete v článku Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2019.

Článok pokračuje pod reklamou

Lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 – typ A

Daňové priznanie za rok 2016 (typ A) majú fyzické osoby povinnosť podať do 31.3.2017. V lehote na podanie daňového priznania je aj daň z príjmov splatná.

Oznámením daňovému úradu môžu túto lehotu predĺžiť najviac o tri celé kalendárne mesiace, t. j. alternatívna lehota na podanie daňového priznania môže uplynúť 1.5.2017 (30.4.2017 je nedeľa), 31.5.2017 alebo 30.6.2017.

Fyzické osoby, ktoré mali v roku 2016 aj príjmy zo závislej činnosti zo zdroja v zahraničí (napr. príjmy zo zamestnania v zahraničí), môžu odložiť podanie daňového priznania až o 6 celých kalendárnych mesiacov, t. j. títo daňovníci majú okrem vyššie uvedených možností predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania za rok 2016 (typ A) až do 31.7.2017, 31.8.2017 alebo 2.10.2017 (30.9.2017 je sobota).

Na predĺženie lehoty pre podanie daňového priznania nie je potrebný súhlas daňového úradu. Daňovému úradu sa predloží písomne alebo elektronicky oznámenie, z ktorého obsahu jednoznačne vyplýva, že fyzická osoba predlžuje lehotu na podanie daňového priznania a o akú dobu sa lehota na podanie daňového priznania predlžuje.

Vzor oznámenia nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2017 a vzor odkladu.

Predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je vhodné vopred zvážiť, nakoľko ak bude výsledkom vysporiadania daňovej povinnosti za rok 2016 daňový preplatok, daňový úrad ho vráti neskôr – po podaní daňového priznania. Naopak, ak má byť výsledok vysporiadania daňovej povinnosti za rok 2016 nedoplatok vo vyššej sume, týmto je možné úhradu dane posunúť o niekoľko mesiacov.

Spôsob podania daňového priznania za rok 2016 – typ A

Daňové priznanie možno podať osobne na podateľni daňového úradu alebo na podateľni kontaktného miesta daňového úradu. Za deň podania daňového priznania sa považuje deň, v ktorý bolo daňové priznania odovzdané na podateľni. Podanie daňového priznania potvrdí daňový úrad na tlačive – Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2016 (typ A), ktoré je súčasťou daňového priznania.

V tlačenej forme možno daňové priznanie podať poštou alebo faxom. Za deň podania daňového priznania sa v tomto prípade považuje deň, keď bolo odovzdané na poštovú prepravu alebo elektronicky odoslané faxom. Daňové priznanie odoslané elektronicky faxom je potrebné do piatich pracovných dní odo dňa odoslania doručiť aj v listinnej forme, inak sa bude považovať za nedoručené.

Daňové priznanie je možné podať aj elektronicky online a to prostredníctvom osobnej internetovej zóny na internetovej stránke finančnej správy (www.financnasprava.sk). K elektronickému podaniu daňového priznania je potrebné disponovať zaručeným elektronickým podpisom alebo mať uzavretú dohodu o elektronickom doručovaní. Daňové priznanie je v tomto prípade podané dňom, kedy bolo elektronické podanie prijaté na adrese elektronickej podateľne, o čom je fyzická osoba informovaná správou v osobnej internetovej zóne.

Platenie dane uvedenej v daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2016 typ A

Ak vyjde v daňovom priznaní daň na úhradu 5 eur a menej, neplatí sa. Ak bude suma dane na úhradu vyššia ako 5 eur, musí sa uhradiť na účet daňového úradu najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania.

Daň možno zaplatiť

 • bezhotovostným prevodom z účtu v banke. V tomto prípade sa za deň platby dane považuje deň, keď je platba odpísaná z účtu fyzickej osoby (t. j. banka musí transakciu aj zrealizovať).
 • v hotovosti poštovým poukazom. V tomto prípade sa za deň platby považuje deň, keď pošta prijala hotovosť.

Podrobnosti o platbe dane za rok 2016 nájdete v článku Platenie a označovanie platby dane z príjmov fyzickej a právnickej osoby v roku 2017 (za rok 2016).

Platbu dane je možné odložiť, prípadne je možné daň zaplatiť v splátkach. Za dobu povoleného odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach zaplatí fyzická osoba úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky. Od roku 2017, po novele daňového poriadku, nie sú časové obmedzenia pre podanie žiadosti o povolenie odkladu platenia dane alebo žiadosti o povolenie platenia dane v splátkach.

Sankcie za nepodanie daňového priznania za rok 2016 – typ A

Za nepodanie daňového priznania v ustanovenej lehote uloží daňový úrad pokutu vo výške od 30 do 16 000 eur. V rovnakej výške sa uloží pokuta aj v prípade, ak na výzvu daňového úradu nepodá daňové priznanie fyzická osoba, ktorá nemá povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016.

Pokuta vo výške od 60 do 32 000 eur bude uložená fyzickej osobe, ak mala povinnosť podať daňové priznanie za rok 2016 (typ A) a nepodala ho ani na výzvu daňového úradu.

Ak je v daňovom priznaní uvedená daň, ktorá je nižšia ako daň, ktorá mala byť v daňovom priznaní uvedená, daňový úrad uloží pokutu vo výške minimálne 10 % zo sumy rozdielu dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky