Vykonávanie činnosti športovcov od roku 2016 (daňové a odvodové aspekty)

Vykonávanie činnosti športovcov od roku 2016 (daňové a odvodové aspekty)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako sa budú spravovať vzťahy medzi športovcami a športovými klubmi podľa nového zákona o športe z daňového a odvodového aspektu. Kedy sa vykonávanie športovej činnosti považuje za samostatnú zárobkovú činnosť a kedy za závislú činnosť.

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon o športe”). Zákon reaguje na naliehavú potrebu právnej úpravy (okrem iného) vykonávania činnosti športovcov, najmä z dôvodu špecifického charakteru tejto činnosti, vykonávania športu. Prax v športovom odvetví tlačila športovcov a športové organizácie (napr. športové kluby) k uzatváraniu zmluvných vzťahov, ktoré bolo možné z pohľadu zákonnosti považovať za problematické.

Činnosť športovca a zmluvné vzťahy

Športovec môže vykonávať šport buď ako jednotlivec, alebo ako člen športovej organizácie (napr. športového klubu).

V prípade vykonávania športu ako jednotlivec (samostatne), vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s cieľom živiť sa touto činnosťou, ide o vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.

Vykonávanie športu športovcom pre športovú organizáciu (napr. hokejista hrá za hokejový klub) napĺňa znaky závislej práce. Znaky závislej práce aplikované pre oblasť športu možno určiť aj tak, že športovec vykonáva šport:

 • vo vzťahu nadriadenosti športového klubu a podriadenosti športovca,
 • pre športový klub osobne,
 • podľa pokynov športového klubu,
 • v mene športového klubu,
 • v čase určenom športovým klubom.

Závislú prácu možno vykonávať len na základe zmluvy uzavretej podľa zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákonník práce”). Avšak žiadny zo zmluvných typov upravujúci pracovnoprávne vzťahy nie je pre oblasť športu v dostatočnej miere vyhovujúci. Preto jedným z cieľov zákona o športe je zaviesť poriadok v zmluvných vzťahoch medzi športovcami a športovými klubmi (resp. športovými organizáciami).

Zákonom o športe sa zaviedli nové typy zmluvných vzťahov, a to:

 • zmluva o profesionálnom vykonávaní športu,
 • zmluva o amatérskom vykonávaní športu,
 • zmluva o príprave talentovaného športovca.

Zákonník práce (vybrané ustanovenia) sa použijú len v prípadoch, ak to zákon o športe výslovne uvádza.

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu - daň z príjmov a odvody

Zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu môže uzavrieť so športovou organizáciou (napr. športovým klubom) ten športovec, ktorého výkon športovej činnosti spĺňa znaky závislej práce. Nie je pritom rozhodujúce pomenovanie zmluvy, ale skutočný stav. Ak skutočný charakter športovej činnosti spĺňa definíciu závislej práce, nemožno k profesionálnemu športovcovi pristupovať ako k samostatne zárobkovo činnej osobe.

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu je vždy odplatná. Povinnou náležitosťou tejto zmluvy je určenie mzdy a mzdových podmienok športovca. Mzda profesionálneho športovca nemôže byť nižšia ako minimálna mzda. Športovec má nárok na dovolenku, pričom za dovolenku patrí športovcovi taktiež mzda.

Mzda sa zdaňuje ako príjem zo závislej činnosti, t. j. rovnako ako príjem “bežného” zamestnanca. Profesionálny športovec, ktorému plynie mzda na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu má nárok tak na nezdaniteľné časti základu dane ako aj na daňový bonus. Počas kalendárneho roka mu športová organizácia bude mzdu znižovať o preddavky na daň z príjmov a tieto bude odvádzať daňovému úradu. Po skončení kalendárneho roka ju môže požiadať o ročné zúčtovanie dane alebo si daň vysporiada v daňovom priznaní.

Odvody (sociálne a zdravotné poistenie) zo mzdy dočasne neplatí ani športovec, ani športová organizácia (napr. športový klub). Platenie sociálneho poistenia z príjmu zo zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu je odložené až do konca roka 2018. Ak sa právny stav účinný v súčasnosti nezmení, profesionálny športovec bude z príjmov plynúcich na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu platiť sociálne poistenie až od 1. januára 2019.

Upozornenie: Neplatenie poistného na účely sociálneho poistenia síce znamená zvýšenie čistého príjmu športovca a zníženie ceny práce pre športovú organizáciu, avšak profesionálny športovec nemá následne nárok na sociálne dávky.

V prípade zdravotného poistenia nie je príjem plynúci na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu definovaný v rámci zárobkovej činnosti, t. j. nevstupuje do vymeriavacieho základu tak pre výpočet preddavkov na poistné, ani do vymeriavacieho základu v ročnom zúčtovaní.

Upozornenie: Ak profesionálny športovec nie je zdravotne poistný z iného dôvodu (napr. má príjem “na dohodu” alebo prevádzkuje živnosť), musí sa poistiť ako samoplatiteľ.

Existujúce zmluvné vzťahy športovcov a športových organizácií (napr. športových klubov) nie je nevyhnutné nahradiť zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu ihneď od 1.1.2016. Zákon o športe v prechodných ustanoveniach stanovuje adaptačnú dobu do konca roka 2018.

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu a zmluva o príprave talentovaného športovca - daň z príjmov a odvody

Zákon o športe považuje za amatérskych športovcov tých športovcov, pre ktorých nie je vykonávanie športu hlavným zdrojom príjmov. Sú nimi najmä fyzické osoby, ktoré vykonávajú šport popri svojej hlavnej zárobkovej činnosti (napr. zamestnaní, podnikaní).

Zmluva o amatérskom vykonávaní športu môže byť bezodplatná aj odplatná. Odmena amatérskeho športovca nie je povinnou náležitosťou zmluvy o amatérskom vykonávaní športu. Ak je táto zmluva odplatná, výška odmeny nesmie presiahnuť minimálnu mzdu a amatérsky športovec sa považuje za samostatne zárobkovo činnú osobu.

Článok pokračuje pod reklamou

V zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa príjmy plynúce na základe zmluvy o amatérskom vykonávaní športu zatriedia k príjmom z inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov]. Pri zdaňovaní týchto príjmov má športovec možnosť uplatniť skutočné výdavky (napr. vedením daňovej evidencie alebo účtovníctva) alebo paušálne výdavky. Keďže ide o tzv. aktívne príjmy, má nárok na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu.Športová organizácia (napr. športový klub), s ktorou má amatérsky športovec uzavretú zmluvu o amatérskom vykonávaní športu, nie je v postavení zamestnávateľa, i keď vykonávanie športu spĺňa znaky závislej práce. Amatérskemu športovcovi počas roka neznižuje odmenu o preddavky na daň z príjmov a daň si musí tento športovec vysporiadať v daňovom priznaní.

Z pohľadu sociálneho poistenia aj zdravotného poistenia sa príjem plynúci zo zmluvy o amatérskom vykonávaní športu považuje za zárobkovú činnosť. Ide o rovnaký druh príjmu ako napríklad príjem živnostníka. Príjmy z vykonávania športu sa amatérskemu športovcovi započítajú do príjmov, ktoré sú rozhodujúce pre vznik povinnosti platiť poistné na účely sociálneho poistenia. V prípade zdravotného poistenia môžu tieto príjmy ovplyvniť výšku preddavkov na toto poistenie platených počas kalendárneho roka (ak je amatérskym športovcom napr. živnostník alebo architekt) a zároveň vstupujú aj do vymeriavacieho základu v ročnom zúčtovaní (napr. pri zamestnancoch môžu znížiť výšku odpočítateľnej položky až na nulu).

Talentovaným športovcom je v zmysle § 4 ods. 5 zákona o športe športovec do 18 rokov veku, ktorý prejavil vysokú úroveň talentu, športových zručnosti a športových schopností a je zaradený do zoznamu talentovaných športovcov. Príslušný národný športový zväz môže predpisom určiť vyššiu hranicu veku talentovaného športovca, najviac však do 23 rokov veku.

Zmluvou o príprave talentovaného športovca sa talentovaný športovec zaväzuje vykonávať šport za športovú organizáciu (napr. športový klub) a športová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť prípravu a výchovu talentovaného športovca. Zákon o športe výslovne nezakazuje, aby na základe tejto zmluvy bola talentovanému športovcovi priznaná odmena.

V prípade zdaňovania príjmov talentovaného športovca sa postupuje rovnako ako v prípade amatérskeho športovca. Z pohľadu odvodov (poistného plateného do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne), kým talentovaný športovec nedovŕši 18 rokov veku, nepovažuje sa za samostatne zárobkovo činnú osobu. Z toho dôvodu neplatí poistné na účely sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Po dovŕšení 18 rokov veku postupuje rovnako ako ostatné samostatne zárobkovo činné osoby.

Kategórie športovcov od roku 2016 - dane a odvody podľa právneho základu vykonávania športu

Zákon o športe rozdeľuje športovcov do troch kategórií:

 • profesionálny športovec,
 • amatérsky športovec a
 • neorganizovaný športovec (rekreačný športovec).

Profesionálny športovec a amatérsky športovec vykonáva šport v športovej organizácii (napr. športovom klube), za ktorú je registrovaný v zdrojovej evidencii. Neorganizovaný športovec nie je členom športovej organizácie.

Kategória športovca Právny základ pre vykonávanie športu (odmeňovanie športovca) Zdaňovanie príjmov a odvody (poistné na účely sociálneho a zdravotného poistenia)
profesionálny športovec zmluva o profesionálnom vykonávaní športu (ak vykonávanie športu spĺňa znaky závislej práce) Príjem sa zdaňuje ako závislá činnosť (rovnako ako u “bežných” zamestnancov). Príjem je vyňatý zo sociálneho poistenia do 31. 12. 2018. Z príjmu sa neplatí zdravotné poistenie.
pracovnoprávny vzťah alebo obdobný pracovný vzťah s rezortným športovým strediskom Príjem sa zdaňuje ako závislá činnosť (rovnako ako u “bežných” zamestnancov). Z príjmu platí profesionálny športovec aj rezortné športové stredisko poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie.
samostatná zárobková činnosť (najmä v prípade individuálnych športov) Príjem sa zdaňuje ako samostatná zárobková činnosť (rovnako ako u napr. živnostníkov). Príjem sa započítava do príjmov pre účely (ne)platenia poistného na sociálne poistenie. Príjem sa zahŕňa do vymeriavacieho základu pre platenie zdravotného poistenia.
amatérsky športovec zmluva o amatérskom vykonávaní športu
zmluva o príprave talentovaného športovca
bez zmluvy (len na základe registrácie v zdrojovej evidencii)
dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru Príjem sa zdaňuje ako závislá činnosť (rovnako ako u “bežných” zamestnancov). Z príjmu platí amatérsky športovec aj športový klub poistné na sociálne poistenie a zdravotné poistenie.
neorganizovaný športovec - -

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky