Daňový bonus v roku 2016

Daňový bonus v roku 2016
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Komu a kedy vzniká alebo zaniká nárok na daňový bonus v roku 2016? Ako, do kedy a komu sa tento nárok preukazuje?

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) pomenúva daňový bonus ako daňové zvýhodnenie na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti. Daňový bonus je daňové zvýhodnenie, ktoré nie len znižuje výslednú daňovú povinnosť (daň z príjmov), ale môže byť aj príjmom daňovníka, ak jeho výsledná daňová povinnosť bude nižšia ako suma daňového bonusu.

Aká je výška daňového bonusu v roku 2016

Daňový bonus je v roku 2016 (od 1.1.2016 do 31.12.2016)

 • 21,41 Eur mesačne,
 • 256,92 Eur ročne.

Poznámka: S účinnosťou od 1. januára 2015 sa suma daňového bonusu upravuje nie k 1. júlu kalendárneho roka ale k 1. januáru. Zmena nastala novelou zákona o dani z príjmov od roku 2015.

Kto má nárok na daňový bonus v roku 2016 (za rok 2016)

Na daňový bonus má nárok daňovník (fyzická osoba), ktorý mal v kalendárnom roku (v našom prípade 2016) zdaniteľné príjmy:

 • zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov, ďalej len „zamestnanec”) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy,
 • z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, ďalej len „podnikateľ”) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal z týchto činností základ dane (čiastkový základ dane).

Minimálna mzda pre rok 2016 (základná) je vo výške 405 Eur. Nárok na daňový bonus vzniká zamestnancovi a podnikateľovi v prípade, ak dosiahnu zdaniteľné príjmy vo výške 2 430 Eur a viac.

Ako preukazuje nárok na daňový bonus v roku 2016 podnikateľ

Podnikateľ (ak nie je zároveň zamestnancom) nárok na daňový bonus v priebehu roka nemá. Môže si ho uplatniť iba v daňovom priznaní za rok 2016, ktoré bude podávať v nasledujúcom roku.

Doklady, ktoré preukazujú nárok na daňový bonus v roku 2016, podnikateľ priloží k daňovému priznaniu. Týmito dokladmi sú najmä:

 • kópia rodného listu (v prípade, ak sa dieťa ešte nepripravuje na budúce povolanie štúdiom),
 • kópia rodného listu a potvrdenie o návšteve školy (v prípade, ak sa dieťa pripravuje na budúce povolanie štúdiom),
 • potvrdenie príslušného územného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz,
 • potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na vyživované dieťa (ide o univerzálne potvrdenie, ktoré nahrádza ktorýkoľvek vyššie uvedený doklad),
 • kópia sobášneho listu, ak sa daňový bonus uplatňuje na dieťa druhého z manželov.

Doklady sa doručujú miestne príslušnému daňovému úradu v listinnej alebo elektronickej podobe v lehote na podanie daňového priznania.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako preukazuje nárok na daňový bonus v roku 2016 zamestnanec (počas roka 2016)

Zamestnanec má nárok na daňový bonus aj v priebehu kalendárneho roka 2016 prostredníctvom svojho zamestnávateľa. O sumu daňového bonusu mu zamestnávateľ zníži preddavky na daň z príjmov alebo mu vyplatí daňový bonus, alebo jeho časť z vlastných prostriedkov. Pre uplatňovanie daňového bonusu mesačne musia byť splnené podmienky:

 • zamestnanec musí mať u zamestnávateľa podpísané Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu (ďalej len „vyhlásenie”),
 • zamestnanec musí zamestnávateľovi preukázať nárok na daňový bonus, pričom zamestnávateľ prihliadne na predložené doklady,
 • zamestnanec musí v kalendárnom mesiaci dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy (202,50 Eur).

Ak sa zamestnancovi narodí dieťa, dieťa si osvojí alebo dieťa prevezme do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, zamestnávateľ prizná zamestnancovi daňový bonus už v kalendárnom mesiaci, v ktorom uvedená skutočnosť nastala, ak zamestnanec predloží doklad o preukázaní splnenia podmienok na uplatnenie daňového bonusu do 30 dní odo dňa, keď uvedená skutočnosť nastala. Rovnaký postup sa uplatní aj pri začatí sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie.

Prečítajte si tiež

Dokladom o preukázaní splnenia podmienok v tomto prípade rodný list (jeho kópia) alebo rozhodnutie súdu o osvojení (jeho kópia). Problémom môže byť situácia, ak zamestnávateľ uzavrie výplatu miezd za kalendárny mesiac a zamestnanec mu príslušné doklady nedoručí, i keď zákonom stanovená lehota ešte neuplynula. Zamestnanec o daňový bonus nepríde. Bude mu doplatený v ročnom zúčtovaní alebo si ho uplatní v daňovom priznaní.

V prípade, keď dieťa skončí povinnú školskú dochádzku (obvykle 16-tym rokom veku) a pokračuje v príprave na svoje budúce povolanie, dokladom preukazujúcim splnenie podmienok na uplatnenie daňového bonusu je aj potvrdenie o sústavnej príprave na povolanie štúdiom (napr. potvrdením o návšteve školy). Rodný list nie je potrebné opäť predložiť, ak nenastali relevantné zmeny. Potvrdenie o návšteve školy platí vždy len na ten školský rok, na ktorý bolo vydané.

Preukázanie splnenia podmienok na uplatnenie daňového bonusu možno aj potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poberaní prídavku na vyživované dieťa (je univerzálnym dokladom).

Príklad: Michalovi sa narodí dieťa 17. novembra 2015. U zamestnávateľa má podpísané vyhlásenie, ktorým si mesačne uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Dňa 27. novembra 2015 prinesie zamestnávateľovi kópiu rodného listu a do vyhlásenia doplní zmenu - začatie uplatňovania daňového bonusu.

Ak zamestnanec, ktorý nastúpi do zamestnania (nový zamestnanec), predloží doklad o preukázaní splnenia podmienok na uplatnenie daňového bonusu do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, zamestnávateľ prizná zamestnancovi daňový bonus už v tomto mesiaci. Podmienkou je, aby si ho v tomto kalendárnom mesiaci neuplatňoval u iného zamestnávateľa.

Príklad: Ján nastúpi do zamestnania 9. októbra 2015. Má dcéru v predškolskom veku. U nového zamestnávateľa podpíše dňa 12. októbra 2015 vyhlásenie a predloží mu kópiu rodného listu svojej dcéry. Zamestnávateľ mu prizná daňový bonus už za mesiac október 2015.

V ostatných prípadoch zamestnanec, ktorý si uplatňuje daňový bonus u zamestnávateľa (podpíše u zamestnávateľa vyhlásenie), je povinný preukázať tomuto zamestnávateľovi splnenie podmienok na priznanie daňového bonusu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom tieto podmienky spĺňa. Na predložené doklady zamestnávateľ prihliadne od nasledujúceho kalendárneho mesiaca, t. j. od mesiaca bezprostredne nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mu budú príslušné doklady predložené.

Kedy je daňový bonus daňovníkovi vyplatený

Pri vyplatení daňového bonusu podnikateľovi postupuje daňový úrad ako pri vrátení daňového preplatku.

Čas vyplatenia daňového bonusu u zamestnanca závisí od toho, či uplatňuje daňový bonus mesačne, v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní. Ak zamestnanec

 • uplatňuje daňový bonus mesačne, bude mu vyplatený zamestnávateľom pri výplate mzdy,
 • uplatní daňový bonus pri ročnom zúčtovaní, bude mu vyplatený zamestnávateľom najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl,
 • uplatňuje daňový bonus v daňovom priznaní, pri vyplatení daňového bonusu sa postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.

Odporúčame v súvislosti s daňovým bonusom

Aplikovateľné príklady aj na rok 2016 nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2012 a 2013.

Od februára 2014 došlo k zmenám a na daňový bonus majú nárok aj rodičia (alebo iné oprávnené osoby) detí, ktoré opakujú ročník na vysokej škole. U maturantov nárok na daňový bonus trvá až do skončenia školského roka, v ktorom dieťa ukončilo štúdium maturitou, a to bez ohľadu na skutočnosť, či začalo pracovať alebo podnikať.

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2020 nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky