Prílohy daňového priznania k dani z príjmov zo závislej činnosti

Aké dokumenty sa prikladajú k daňovému priznaniu fyzickej osoby, ktorá má príjmy zo závislej činnosti a podáva daňové priznanie typu A.

Prílohami k daňovému priznaniu sú všetky kópie dokladov, ktoré dokazujú skutočnosti uvádzané v daňovom priznaní. Tieto doklady je možné podľa skutočností, ktoré dokazujú rozdeliť do štyroch nasledujúcich kategórií:

 •     potvrdenia o výške príjmov,
 •     potvrdenia na zníženie základu dane,
 •     potvrdenia na uplatnenie daňového bonusu,
 •     potvrdenia na účel poukázania 3 % zo zaplatenej dane.

Potvrdenia o výške príjmov

K daňovému priznaniu je potrebné priložiť potvrdenia o všetkých príjmoch zo závislej činnosti zo zdrojov na území SR a zo zdrojov zo zahraničia, o zaplatenom poistnom, o zrazených preddavkoch a o uplatnenom daňovom bonuse u niektorého zo zamestnávateľov. Ak zamestnanec poberal nepeňažné príjmy, z ktorých nebolo možné zraziť preddavok na daň, tak aj potvrdenie o ich výške. Na vyššie uvedené účely slúži potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti od zamestnávateľov (je povinnosť zamestnávateľa vyhotoviť ho podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov), prípadne potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania, pri príjmoch zo zahraničia najmä potvrdenie o príjmoch od zahraničného zamestnávateľa, potvrdenie od zahraničného správcu dane, výplatné pásky a pod.

Potvrdenia na zníženie základu dane

Na účely preukázania nároku na niektoré nezdaniteľné časti základu dane je potrebné splnenie týchto podmienok preukázať. Nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) je vhodné preukázať, napr. potvrdeniami o uzavretí manželstva, o výške príjmov, potvrdeniami zo sociálnej poisťovne, úradu práce a čestným vyhláseným o výške vlastného príjmu manžela/-ky. Na účely zníženia nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov poberatelia dôchodkov potvrdzujú, že ich dôchodok nepresahuje sumu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, a to posledným rozhodnutím o priznaní dôchodku alebo dokladom o ročnom úhrne vyplateného dôchodku. Daňovníci, ktorí si znižujú základ dane podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov o dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, ktoré neodvádzal ich zamestnávateľ, musia ich odvedenie podložiť potvrdením o zaplatení dobrovoľných príspevkoch z dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Potvrdenia na uplatnenie daňového bonusu

Splnenia požiadaviek na uplatnenie daňového bonusu je potrebné preukázať na každé vyživované dieťa. To sa potvrdzuje napr. potvrdením o návšteve školy, kópiou rodného listu, kópiou rozhodnutia o osvojení dieťaťa. Ďalšími dokladmi môže byť potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa, alebo potvrdenie príslušného úradu o tom, že pre chorobu alebo úraz dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť.

Uvedené doklady nie sú prílohou daňového priznania, ak daňovník v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a neuplatňuje si daňový bonus ani jeho časť podaním daňového priznania.

Potvrdenia na účel poukázania 3 % zo zaplatenej dane

Daňovník, ktorý vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve v rozsahu aspoň štyridsať hodín sa môže rozhodnúť poukázať 3 % zo zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Musí priložiť k daňovému priznaniu písomné potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti od príslušnej organizácie. Poznámka: Pri poukazovaní 2 % zo zaplatenej dane nie je potrebné prikladať k daňovému priznaniu žiadne doklady.

Daňové zvýhodnenia, ktoré znižujú základ dane/celkovú daňovú povinnosť

Samotná daň z príjmov, resp. preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti sa počítajú zo zdaniteľných príjmov zamestnanca znížených o niektoré položky. Výsledkom je zdaniteľná mzda. Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z prímov v tomto kontexte umožňuje uplatniť určité zvýhodnenia, ktorými sú:

 •     nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka,
 •     nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela),
 •     daňový bonus,
 •     zamestnanecká prémia.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka znižuje základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5, z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2, alebo čiastkový základ dane ako úhrn týchto príjmov. Existuje tu však výnimka a obmedzenie, ktoré sú uvádzané § 11 ods. 6 zákona o dani z príjmov, ktoré sa týkajú poberateľov rôznych druhov dôchodkov. Výšku a spôsob výpočtu nezdaniteľnej časti ZD na daňovníka nájdete v tomto článku.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela)

Rovnako ako nezdaniteľná časť ZD na daňovníka aj nezdaniteľná časť ZD na manžela/-ku znižuje základ dane, no s tým rozdielom, že sa naň prihliada až pri ročnom zúčtovaní podľa § 35 ods. 1 písm. b) alebo pri podaní daňového priznania. Spôsob výpočtu nezdaniteľnej časti ZD na manžela/-ku a podmienky, ktoré musia byť splnené na jej uplatnenie nájdete v tomto článku.

Daňový bonus

O sumu daňového bonusu sa znižuje už vypočítaná daň z príjmov. Daňový bonus sa uplatňuje mesačne na každé vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom. Daňový bonus na každé dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov. Ak má viac zamestnávateľov, len u jedného zamestnávateľa. Výška daňového bonusu sa pravidelne valorizuje k 1. júlu každého roka v nadväznosti na úpravu životného minima. Pre rok 2013 platia nasledujúc sumy:

 •     január až jún - 21,03 eur mesačne/jedno dieťa,
 •     júl až december - 21,41 eur mesačne/jedno dieťa,
 •     na celý kalendárny rok 2013 je to 254,64 eur/jedno dieťa (21,03 x 6 + 21,41 x 6).

Podrobnejšie informácie o podmienkach o tom, kto, kedy a akým spôsobom si môže uplatniť daňový bonus prinášame v tomto článku.

Pripravili sme pre vás aj podrobný príklad s komentárom na vyplnenie daňového priznania zo závislej činnosti typ A z príjmov od viacerých zamestnávateľov zo SR a tiež príklad na vyplnenie daňového priznania typ A z príjmov zo SR a zo zahraničia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky