Daňový bonus na dieťa v roku 2012 a 2013

Daňový bonus na dieťa v roku 2012 a 2013
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Fyzické osoby, ktoré vykonávajú nejakú zárobkovú činnosť, či už sú zamestnancami alebo podnikajú, musia platiť daň z príjmov, ktoré nadobudnú z tejto činnosti. Postup výpočtu tejto dane upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ZDP), kde sa postupne cez jednotlivé kroky (nezdaniteľné časti, prípadne výdavky u fyzických osôb podnikateľov alebo samostatne zárobkové činné osoby) dopracujeme k základu dane, z ktorého sa vypočíta daň z príjmov. Táto suma nemusí byť konečná. Daňový bonus možno charakterizovať ako nepriamy príspevok zamestnancovi alebo podnikateľovi od štátu. Daňový bonus tvorí čiastku, ktorú si môže oprávnená osoba odpočítať od vyrubenej dane v prípade, ak splní podmienky. Veľmi jednoducho povedané, o sumu daňového bonusu zaplatíte nižšiu daň = viac peňazí k výplate resp. vyššie čisté príjmy z podnikania. Účelom tohto článku je zrozumiteľne vysvetliť, kto si môže uplatniť daňový bonus, kedy má na daňový bonus nárok, akým spôsobom tento nárok preukáže a aké podmienky musí splniť, aby mu bol daňový bonus priznaný.

KTO SI MÔŽE UPLATNIŤ DAŇOVÝ BONUS

Uplatniť daňový bonus si môže daňovník, ktorý:

 • v zdaňovacom období mal zdaniteľné príjmy podľa § 5 Zákona o dani z príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo,
 • mal zdaniteľné príjmy podľa § 6 Zákona o dani z príjmov aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6,
 • je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou, ak úhrn jeho zdaniteľných príjmov zo zdrojov na území Slovenskej republiky (§ 16 ZDP) v príslušnom zdaňovacom období tvorí najmenej 90 % zo všetkých príjmov tohto daňovníka, ktoré mu plynú zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí,

a súčasne preukázal, že vyživované dieťa žije s daňovníkom v domácnosti. Domácnosť tvoria fyzické osoby, ktoré spolu trvale žijú a spoločne uhrádzajú náklady na svoje potreby. Prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosti nemá vplyv na uplatnenie tohto daňového bonusu.

 

Článok pokračuje pod reklamou

Z uvedeného vyplýva, že podľa súčasnej platnej legislatívy si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa ten daňovník (tá fyzická osoba), ktorý dosahuje aktívne príjmy (podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2) aj pasívne príjmy (podľa § 6 ods. 3 a 4). Od 1. 1. 2013 bude mať nárok na daňový bonus len ten daňovník, ktorý dosiahne 6-násobok minimálnej mzdy len  z aktívnych príjmov (podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2).

Zákonom stanovená podmienka dosiahnutia zdaniteľného príjmu vo výške 6-násobku minimálnej mzdy pre rok 2012 predstavuje sumu 1 963,20 € (pre rok 2013 predstavuje sumu 2 026,20 €). Nie je podstatné, či daňovník dosiahol zdaniteľné príjmy v jednom mesiaci alebo za niekoľko viac mesiacov.

Príklad: Daňovník dosiahol v roku 2012 príjem zo zamestnania 1 000 €, príjem zo živnosti 500 € a príjem z prenájmu 500 €. Jeho brutto príjem za rok 2012 bol 2 000 €. Splnil podmienku pre uplatnenie daňového bonusu lebo jeho príjmy za zdaňovacie obdobie 2012 boli vyššie ako 6-násobok minimálnej mzdy platnej pre toto obdobie, čo je 1 963,20 €.

Príklad: Daňovník dosiahol v roku 2013 príjem zo zamestnania 1 000 €, príjem zo živnosti 500 € a príjem z prenájmu 500 €. Jeho brutto príjem za rok 2013 bol 2 000 €. Na účely uplatnenia daňového bonusu sa berú do úvahy len príjmy podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov. Suma brutto príjmov z týchto činností je 1 500 €. To je menej ako 6-násobok minimálnej mzdy platnej pre obdobie roku 2013, teda sumy 2 026,20 €. Daňový bonus si nemôže uplatniť.
 

Príklad: Daňovník dosiahol v roku 2013 príjem z prenájmu vo výške 6 000 EUR (500 EUR mesačne). Od príjmu si odpočítal skutočne vynaložené výdavky na jeho dosiahnutie a vykázal základ dane 3 300 EUR. Daňovník nemal aktívne príjmy a preto si nemôže uplatniť daňový bonus aj keď mal príjmy vyššie ako 6-násobok minimálnej mzdy a vykázal základ dane.

Na výpočet minimálnej podmienky dosiahnutia zdaniteľného príjmu pre účel daňového bonusu sa použije mesačná minimálna mzda platná k 1. januáru daného zdaňovacieho obdobia. Sumy a výpočty sú uvedené nižšie v tabuľke.

ROK SUMA
2013 6 x 337,70 = 2 026,20 €
2012 6 x 327,20 = 1 963,20 €
2011 6 x 317,00 = 1 902,00 €

Ak dieťa (deti) vyživujú v domácnosti viacerí daňovníci, môže si daňový bonus uplatniť len jeden z nich. Daňovníci sa môžu dohodnúť, že si budú daňový bonus uplatňovať len časť zdaňovacieho obdobia pričom platí, že nie je možné rozdeliť deti, len mesiace. Ak podmienky na uplatnenie daňového bonusu spĺňa viac daňovníkov a ak sa nedohodnú inak, daňový bonus na všetky vyživované deti sa uplatňuje alebo sa prizná v poradí matka, otec, iná oprávnená osoba.

V prípade, že jeden z daňovníkov nesplnil podmienky na uplatnenie plnej výšky ročného daňového bonusu, neuplatnenú časť si môže po skončení zdaňovacieho obdobia uplatniť iný daňovník, ktorý vyživuje dieťa (napr. manžel).

Vyživované dieťa daňovníkom je dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do starostlivosti nahradzujúci starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu a dieťa druhého z manželov.

Prečítajte si tiež

Za vyživované dieťa sa podľa § 33 ods. 2 zákona o dani z príjmov považuje nezaopatrené dieťa. Toto označenie je bližšie špecifikované zákonom č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o prídavku na dieťa. V zmysle § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 600/2003 Z. z. v z. n. p. sa nezaopatreným dieťaťom rozumie dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku ak,

 • sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo
 • sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz.

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je štúdium na:

 • strednej škole, okrem štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov, od začiatku školského roka prvého ročníka na strednej škole,
 • vysokej škole, okrem externého štúdia, odo dňa zápisu na vysokoškolské štúdium prvého stupňa alebo na vysokoškolské štúdium druhého stupňa a trvá do ukončenia štúdia.
 • iné štúdium alebo výučba podľa rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Súčasťou sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie sú aj opakované ročníky štúdia.

Osobitosti sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie je aj obdobie

 • bezprostredne nadväzujúce na skončenie štúdia na strednej škole, najdlhšie do skončenia školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

Príklad: Dieťa skončilo štúdium na strednej škole maturitnou skúškou 20. 5. 2012 a nepokračuje v štúdiu na vysokej škole. Daňovník, ktorý vyživuje toto dieťa má nárok na daňový bonus aj za obdobie jún, júl, august. Za mesiac september a nasledujúce už nárok na daňový bonus nemá.

 • od konca školského roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole, do zápisu na vysokú školu vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo štúdium na strednej škole,

Príklad: Dieťa skončilo štúdium na strednej škole maturitnou skúškou 20. 5. 2012 a pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Zápis do prvého ročníka vysokoškolského štúdia je 20. 10. 2012. Daňovník, ktorý vyživuje toto dieťa má nárok na daňový bonus aj za mesiace jún až september.

 • po skončení posledného ročníka strednej školy do vykonania skúšky podľa osobitného predpisu, najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť štúdium skončené,

Príklad: Dieťa neurobilo maturitnú skúšku 20. 5. 2012 a zúčastní sa náhradného termínu v septembri. Daňovník, ktorý vyživuje dieťa má nárok na daňový bonus aj za mesiace jún až august. V septembri už nárok na daňový bonus nemá.

 • po skončení vysokoškolského štúdia prvého stupňa, ktoré podľa študijného programu nepresiahlo štandardnú dĺžku, do zápisu na vysokoškolské štúdium druhého stupňa vykonaného najneskôr v októbri bežného roka, v ktorom dieťa skončilo vysokoškolské  štúdium prvého stupňa,

Príklad: Dieťa skončilo štúdium na vysokej škole vykonaním štátnej záverečnej skúšky dňa 1. 6. 2012 a pokračuje v štúdiu na vysokej škole. Zápis do prvého ročníka druhého stupňa vysokoškolského štúdia je 20. 10. 2012. Daňovník, ktorý vyživuje toto dieťa má nárok na daňový bonus aj za mesiace júl – september.

 • opakovaný ročník štúdia.

Príklad: Dieťa neukončilo štvrtý ročník na strednej škole, bude ho opakovať. Daňovník, ktorý toto dieťa vyživuje má nárok na daňový bonus do konca školského roka (júl, august) aj v priebehu opakovaného ročníka.

Daňovník nemá nárok na daňový bonus počas obdobia bezprostredne nadväzujúceho na skončenie štúdia na strednej škole, ak počas tohto obdobia vyživované dieťa vykonávalo zárobkovú činnosť s výnimkou dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce alebo ak dieťa bolo zaradené do evidencie nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie; ani počas obdobia v ktorom sa štúdium prerušilo.

V zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 600/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov nezaopatrené dieťa nie je dieťa,

 • ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok alebo poberá sociálny dôchodok,
 • ktorého štúdium na vysokej škole podľa študijného programu presahuje štandardnú dĺžku, alebo
 • ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Príklad: Nezaopatrené dieťa ja aj dieťa, ktoré študuje na vysokej škole do dovŕšenia 25 rokov veku. Študent, 23 rokov, ukončil štúdium druhého stupňa na vysokej škole záverečnou skúškou v 16. 6. 2012. Nárok na daňový bonus budú mať rodičia naposledy za mesiac jún daného roka.

Mesačný daňový bonus

Suma mesačného (a následne s vplyvom na ročný daňový bonus) daňového bonusu na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom sa upravuje vždy k 1. júlu daného roka v nadväznosti na valorizáciu sumy životného minima. Podľa Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 181/2012 o úprave súm životného minima z 20. júna 2012 je od 1. júla 2012 platné životné minimum pre plnoletú fyzickú osobu vo výške 194,58 eur. Na účely výpočtu daňového bonusu sa aplikuje suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu.

Výška mesačného daňového bonusu pre zdaňovacie obdobie kalendárny rok 2012 je 21,03 eur resp. 20,51 eur na každé vyživované dieťa (počet detí nie je pri uplatňovaní daňového bonusu obmedzený).

Rok Kalendárny mesiac Výška daňového bonusu Absolútny nárast
2012 júl - december 21,03 0,52
2012 január - jún 20,51  


Ročný daňový bonus

Suma ročného daňového bonusu pre zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2012 predstavuje sumu 249,24 eur.

január až jún 20,51 x 6 = 123,06 €
júl až december 21,03 x 6 = 126,18 €
SPOLU 249,24 €

KEDY SI MÔŽE DAŇOVNÍK UPLATNIŤ DAŇOVÝ BONUS

Doba, kedy si môže daňovník - zamestnanec uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti je upravená v § 33 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Podľa tohto ustanovenia, daňovníkovi, ktorý vyživuje dieťa len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období, možno znížiť daň alebo preddavky na daň z príjmov podľa § 5 (závislej činnosti) len o sumu daňového bonus za každý kalendárny mesiac, na začiatku ktorého boli splnené podmienky na jeho uplatnenie.

Daňový bonus možno uplatniť už v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo alebo v ktorom sa začína sústavná príprava dieťaťa na budúce povolanie, alebo v ktorom bolo osvojené alebo prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

V nadväznosti na dobu, kedy si možno daňový bonus uplatniť a spôsob (uvedené nižšie v článku), akým si ho možno uplatniť je dôležité povedať, že zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, prihliadne na predložené doklady začínajúc nasledujúcim kalendárnym mesiacom po mesiaci, v ktorom boli predložené doklady. Zákon umožňuje aj určité výnimky.

V prípade, ak sa narodí počas zdaňovacieho obdobia dieťa, ktoré sa považuje za vyživované daňovníkom, (alebo si dieťa osvojí, prevezme do starostlivosti) má nárok na daňový bonus už v tom mesiaci, v ktorom sa dieťa narodilo, ak predloží zamestnávateľovi doklad o splnení podmienok na uplatnenie daňového bonusu (napr. kópiu rodného listu) do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala. Rovnaký postup sa uplatní aj pri začatí sústavnej prípravy dieťaťa na povolanie.

Ak zamestnanec nastúpi do zamestnania a predloží zamestnávateľovi doklady (preukazujúce nárok na daňový bonus) do konca kalendárneho mesiaca v ktorom do zamestnania nastúpil, zamestnávateľ prihliadne na tieto skutočnosti už v tom kalendárnom mesiaci. Podmienkou je, že daňový bonus si neuplatňuje u iného zamestnávateľa.

AKÝM SPÔSOBOM SI DAŇOVNÍK UPLATNÍ DAŇOVÝ BONUS

Fyzická osoba – zamestnanec si môže uplatniť daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti počas zdaňovacieho obdobia mesačne pri výpočte dane (ak splní podmienku podľa zákona o dani z príjmov), ročne, ak požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie (musí preukázať zamestnávateľovi potrebné doklady do 15. februára roka nasledujúceho po zdaňovacom období, za ktoré si uplatňuje daňový bonus) alebo prostredníctvom podania daňového priznania.

Zamestnanec si uplatní daňový bonus u zamestnávateľa tak, že podá do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia písomné vyhlásenie o tom,

 • že uplatňuje daňový bonus a spĺňa podmienky na jeho priznanie, prípadne kedy a ako sa zmenili,
 • že súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje nárok na daňový bonus u iného zamestnávateľa a že právo na daňový bonus na tie isté osoby súčasne za rovnaké zdaňovacie obdobie neuplatňuje iný daňovník.

Spomínané vyhlásenie je dostupné tu.

V prípade, ak má zamestnanec viac zamestnávateľov, písomné vyhlásenie predloží len jednému z nich

Ak si chce zamestnanec uplatniť daňový bonus v priebehu zdaňovacieho obdobia na mesačnej báze musí spĺňať podmienku, že jeho zdaniteľný príjem za kalendárny mesiac je aspoň v sume polovice minimálnej mzdy platnej pre príslušné zdaňovacie obdobie (pre rok 2012 je suma polovice minimálnej mzdy 327,20 / 2 = 163,60 €).

Ak daňovník v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti aspoň vo výške polovice minimálnej mzdy len v niektorých kalendárnych mesiacoch a zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, priznal v týchto kalendárnych mesiacoch daňový bonus, nestráca nárok na už priznaný daňový bonus.

Inými slovami, tento odsek hovorí o tom, že ak mal daňovník podpísané vyhlásenie u zamestnávateľa, splnil si „preukazovaciu“ povinnosť a jeho mesačná mzda bola vyššia ako 163,60 € ale na konci zdaňovacieho obdobia nesplnil podmienku 6-násobku minimálnej mzdy, už vyplatený daňový bonus nemusí vrátiť.

Príklad: Matka dvoch detí (školákov) bola zamestnaná v roku len 5 mesiacov a mala u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie - uplatňovala si daňový bonus mesačne, avšak na konci zdaňovacieho obdobia nedosiahla sumu potrebnú na uplatnenie ročného daňového bonusu. Otec splnil podmienku na uplatnenie ročného daňového bonusu. Na konci zdaňovacieho obdobia by to vyriešili takto. Za mesiace, kedy bola matka zamestnaná si uplatní daňoví bonus na obidve deti ona. Za zvyšné mesiace si uplatní daňový bonus na obidve deti otec.

Daňový bonus si môže uplatniť aj daňovník, ktorý v zdaňovacom období nedosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 (závislej činnosti) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, ak v tomto zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal základ dane z týchto príjmov.

Príklad: Daňovník mal príjmy zo zamestnania nižšie ako 1 963,20 €, ale zo živnosti dosiahol príjmy vyššie ako 1 963,20 € a vykázal základ dane (jeho zdaniteľné príjmy boli vyššie ako daňové výdavky).

Ak dôjde v priebehu zdaňovacieho obdobia k zmene podmienok rozhodujúcich na priznanie daňového bonusu, zamestnanec je povinný oznámiť tieto skutočnosti písomne, napríklad zmenou vo vyhlásení zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane, u ktorého si daňový bonus uplatňuje, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena nastala. Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, poznamená zmenu na mzdovom liste zamestnanca.

AKÝM SPÔSOBOM PREUKAZUJE DAŇOVNÍK NÁROK NA DAŇOVÝ BONUS

Podľa zákona o dani z príjmov, nárok na priznanie daňového bonusu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,

 • predložením dokladu o oprávnenosti nároku na priznanie daňového bonusu na vyživované dieťa (rodný list) a potvrdením školy, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom, alebo potvrdením príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
 • potvrdením príslušného územného úradu o tom, že dieťa žijúce so zamestnancom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdením príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa,
 • predložením dokladu o tom, že mladistvý zamestnanec nadobudne plnoletosť alebo sa považuje za invalidného rozhodnutím o priznaní invalidného dôchodku alebo o odňatí dôchodku.

Uvedené doklady sú platné dovtedy, kým nedôjde k zmene údajov v nich uvedených. Potvrdenie školy platí vždy na školský rok, na ktorý bolo vydané.

Fyzická osoba – podnikateľ (osoba, ktorá má zdaniteľné príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov) si uplatňuje len ročný daňový bonus prostredníctvom podania daňového priznania k dani z príjmov (doklady preukazujúce nárok na daňový bonus sú prílohou daňového priznania).

Aká je výška daňového bonusu na dieťa v roku 2020 nájdete v článku Daňový bonus na dieťa v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky