Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2013

V nasledujúcom článku uvádzame výpočty nezdaniteľných častí základu dane – na daňovníka, na manželku / manžela a ďalšej vyplývajúcej z dobrovoľných príspevkov do II. piliera za zdaňovacie obdobie 2013.

Do výpočtov vstupuje suma platného životného minima platného k 1. 1. 2013, ktorá je vo výške 194,58 EUR.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka 2013

Na výšku nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka v roku 2013 vplýva výška jeho základu dane. V závislosti od nej je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka nasledovná: 

základ dane daňovníka nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
je nižší / rovný ako 100 x životné minimum (19 458 EUR) 19,2 x životné minimum  = 3 735,94 EUR
je vyšší ako 100 x životné minimum (19 458 EUR) 44,2 x životné minimum – ¼ základu dane daňovníka = 8 600,436 – ¼ základu dane daňovníka (ak je suma nižšia ako nula, nevzniká nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti ZD na daňovníka)

Uvedená výška nezdaniteľnej časti základu dane je sumou za rok 2013, mesačná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je vo výške 311,32 EUR.

Ako výpočítať nezdaniteľné časti základu dane na daňovníka v roku 2020 nájdete v článku Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2020.

Článok pokračuje pod reklamou

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku / manžela 2013

Na výšku nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela okrem základu dane daňovníka vplýva aj výšku príjmu manželky / manžela.

Podľa § 11 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa za manželku / manžela, na ktorú si daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku / manžela považuje osoba žijúca s daňovníkom v jednej domácnosti, ktorá:

  • sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v jednej domácnosti alebo
  • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo
  • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie alebo
  • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím alebo
  • sa považuje za občana s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vlastným príjmom manželky / manžela sa rozumie príjem manželky / manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka / manžel v príslušnom zdaňovacom období bola povinná z tohto príjmu zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky / manžela sa nezahŕňa:

  • zamestnanecká prémia
  • daňový bonus
  • zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť
  • štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom)
  • štipendium poskytované študentovi, ktorý sa sústavne pripravuje na budúce povolanie (okrem doktorandského štúdia).

Výpočet výšky nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela uvádzame v nasledujúcej tabuľke.

základ dane daňovníka manželka / manžel suma nezdaniteľnej časti
je nižší / rovný ako 176,8 x životné minimum (34 401,74 EUR) nemá vlastný príjem 19,2 x životné minimum (3 735,94 EUR)
má vlastný príjem 19,2 x životné minimum – vlastný príjem manželky / manžela = 3 735,94 EUR – vlastný príjem manželky / manžela
je vyšší ako 176,8 x životné minimum (34 401,74 EUR) nemá vlastný príjem 63,4 x životné minimum – 1/4 základu dane = 12 336,372 – ¼ základu dane daňovníka
má vlastný príjem 63,4 x životné minimum – 0,25 x základ dane- vlastný príjem manželky / manžela znížený o zaplatené poistné a príspevky = 12 336,372 – ¼ základu dane daňovníka – vlastný príjem manželky /manžela

 Ak je suma takto vypočítanej nezdaniteľnej časti základu dane na manželku / manžela nižšia ako nula, daňovníkovi nevzniká nárok na odpočítanie nezdaniteľnej časti základu dane na manžela / manželku.

Prečítajte si tiež

Ďalšou nezdaniteľnou časťou základu dane je  aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (II. pilier), a to najviac do výšky 2 % zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov zo závislej činnosti (§ 5)  alebo z príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1) alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2) alebo zo súčtu čiastkových základov dane z týchto príjmov. Hornou hranicou je suma 943,20 EUR.

Zdroj: Spracované podľa informácie k výške nezdaniteľných častí základu dane v roku 2013 vydanej Finančným riaditeľstvom SR

Kedy dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane nájdete v článku Krátenie nezdaniteľnej časti základu dane v roku 2019

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Dôležité čísla v podnikaní v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité čísla v podnikaní pre fyzické aj právnické osoby v roku 2024, ako sú napr. životné minimum, nezdaniteľné časti základu dane, sadzby daní, hranice príjmov a mnohé ďalšie podstatné veličiny v prehľadných tabuľkách.

KVÍZ – Vyznáte sa v daniach? Otestujte sa

V daňovej oblasti sa neustále niečo mení. Ako ste na tom so znalosťou daňových zákonov vy? Overte si svoje vedomosti v našom kvíze a zistite, či sa v daniach vyznáte.

Nezdaniteľné časti základu dane v roku 2024

Nezdaniteľné časti základu dane sa v roku 2024 opätovne zvyšujú, a to vplyvom zmeny výšky životného minima. Aké sú podmienky pre ich uplatnenie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky