Prijatý dar u podnikateľa – zdaňovanie a účtovanie

Prijatý dar u podnikateľa – zdaňovanie a účtovanie
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Je prijatý dar u podnikateľa predmetom dane z príjmov? Ako má podnikateľ prijatý dar zdaniť a ako ho má správne zaúčtovať v jednoduchom či podvojnom účtovníctve?

Prijatý dar u podnikateľa – fyzickej osoby z pohľadu dane z príjmov

Z pohľadu zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“) platí, že predmetom dane z príjmom nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) tohto zákona.

Následne zákon o dani z príjmov uvádza výnimky, ktorými sú dary prijaté v súvislosti s výkonom závislej činnosti a v súvislosti s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov a darmi, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.

Medzi príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov patria:

 • príjmy z podnikania
  • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
  • príjmy zo živnosti,
  • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov,
  • príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti;
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti, sú príjmy
  • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov (dohoda o neuplatnení zrážkovej dane), z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,
  • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
  • znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu,
  • z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,
  • príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.
 • príjmy z prenájmu
 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu
 • príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj
  • príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,
  • úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku,
  • výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

Znamená to, že ak podnikateľ (ktorý dosahuje niektorý z vyššie uvedených príjmov), v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti, prijme dar, tento prijatý dar je predmetom dane z príjmov a hodnota takto poskytnutého daru sa zahrnie do príjmov z činnosti, na ktorú boli poskytnuté.

Ak je dar prijatý v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s výkonom inej samostatnej zárobkovej činnosti, podnikateľ, ktorý, ak prijme dar a zaradí ho do obchodného majetku alebo ak ho bude využívať v podnikaní, je povinný prijatý dar zdaniť.

Príklad na prijatý dar v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti fyzickej osoby

Fyzická osoba vykonávajúca stolárske práce na základe živnostenského oprávnenia v rámci výkonu tejto činnosti dostala ako dar od svojho odberateľa pracovné nástroje. Je tento dar predmetom dane z príjmov?

Áno, keďže ide o vec, ktorá je určená na stolárske práce, a teda je preukázaná súvislosť poskytnutého daru s výkonom činnosti podnikateľa, tento dar u fyzickej osoby predstavuje príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov ako príjem z podnikania.

Z hľadiska zákona o dani z príjmov sa hodnota daru do príjmov z podnikateľskej činnosti, ako aj výdavky k prijatému daru, uplatňujú rovnakým spôsobom, ako v prípade zahrňovania dotácií, podpôr a príspevkov do základu dane podnikateľa.

Podnikateľ do zdaniteľných príjmov v roku prijatia daru zahrnie len pomernú časť príjmov, zodpovedajúcu výške odpisu uplatneného v daňových výdavkoch. Ak teda podnikateľ dostane dar, ktorý je hmotným odpisovaným majetkom, hodnotu daru zahrnie do základu dane postupne.

V prípade podnikateľa, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, platí, že prijatý dar nezahrnie medzi svoje príjmy v tom zdaňovacom období, kedy dar prijal, ak nebol použitý na úhradu daňových výdavkov. Takýto prijatý dar nepoužitý na úhradu daňových výdavkov zahrnie do základu dane obdobne, ako je to v prípade pri zahrnovaní dotácií, podpôr a príspevkov do základu dane:

 • postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
 • v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

V prípade podvojného účtovníctva platí podobný princíp a rovnako sa vychádza z postupu ako pri majetku obstaraného z dotácii. U podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v prípadoch, ak účtovné a daňové odpisy tohto majetku (daru) nie sú rovnaké, sa zahŕňa do základu dane v príslušnom zdaňovacom období vo výške zodpovedajúcej sumy uplatnených daňových odpisov. Podnikateľ by mal prijatý dar zaúčtovať obdobne ako prijatú dotáciu na účet výnosov budúcich období a postupne ho rozpúšťať do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s uplatňovaním účtovných odpisov. Pri zahrnovaní dotácie (a daru) do základu dane sa však vychádza z daňových odpisov. Zahrnovanie dotácie na obstaranie odpisovaného hmotného majetku má preto neutrálny vplyv na základ dane, keďže dotácia zvyšuje základ dane v rovnakej výške, v akej základ dane znižujú odpisy tohto hmotného majetku.

Príklad na zahrnutie prijatého daru do základu dane u podnikateľa – fyzickej osoby

Kaderníčka, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, dostala ako dar zariadenie do svojho salónu – kreslo na strihanie s umývadlom, ktoré zaradila do užívania v mesiaci november 2022. Prijatý dar je predmetom dane z príjmov, pretože súvisí s podnikateľskou činnosťou. Ako má kaderníčka postupovať po prijatí daru a akým spôsobom ho má zahrnúť do základu dane?

Prijatý dar je hmotným odpisovaným majetkom. Prijatý dar nebude zdaniteľným príjmom jednorazovo v roku poskytnutia, ale počas doby jeho odpisovania. Kadernícke kreslo sa zaradí do príslušnej odpisovej skupiny (2. odpisová skupina s počtom rokov odpisovania 6). V roku 2022 si živnostníčka uplatní do daňových výdavkov odpis daru vo výške 1/6 vstupnej ceny v alikvotnej sume v závislosti od počtu mesiacov, t. j. v roku 2022 to bude odpis za 2 mesiace. Suma rovnajúca sa daňovému odpisu sa každoročne zahrnie do zdaniteľných príjmov. Základ dane sa v tomto prípade bude upracovať len v prípade, ak účtovné odpisy budú odlišné od daňových odpisov.

Prijatý dar u podnikateľa – právnickej osoby z pohľadu dane z príjmov

V prípade právnickej osoby, napr. s.r.o. alebo a.s. platí, že príjem získaný darovaním nie je predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov. Výnimkou je opäť dar prijatý poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Príjem získaný darovaním právnická osoba vylúči zo základu dane v podanom daňovom priznaní, okrem daru, ktorý poskytol držiteľ definovaný v § 2 písm. y) zákona o dani z príjmov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Prijatý dar u podnikateľa účtujúceho v jednoduchom účtovníctve

Prijatý dar zaúčtuje podnikateľ do peňažného denníka. Ak podnikateľ prijme vecný dar, ktorým je dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok, má povinnosť podľa § 10 ods. 1 Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať takýto majetok aj do knihy dlhodobého majetku v ocenení podľa účtovných predpisov, resp. u odpisovaného majetku aj podľa zákona o dani z príjmov. V knihách dlhodobého majetku sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý dodávateľským spôsobom, vlastnou činnosťou, bezodplatne, majetok preradený z osobného užívania do podnikania a podobne. V peňažnom denníku sa účtuje ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v rámci uzávierkových účtovných operácií pri súčasnej aplikácii postupu ako v prípade, ak by bol majetok obstaraný z dotácií.

Prečítajte si tiež

Príjem nepeňažného daru podnikateľ do peňažného denník neúčtuje v ten deň, kedy dar prijal, pretože neprijal reálne peniaze, teda peňažné prostriedky. Prijatie nepeňažného daru zaúčtuje podnikateľ, podľa § 8 ods. 4 písm. a) bod 1a. Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve, ako uzávierkovú účtovnú operáciu k poslednému dňu účtovného obdobia, ako príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Príjmy celkom“ a príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Ostatné príjmy“.

Príklad na účtovanie prijatého nepeňažného daru v jednoduchom účtovníctve

Petrovi, ktorý prenajíma nehnuteľnosti na základe živnostenského oprávnenia a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, daroval brat nové auto. Peter bude auto využívať na svoje podnikanie. Peter zaúčtuje prijatý dar v knihe dlhodobého majetku. Peter vypočíta zo vstupnej ceny automobilu daňový odpis alikvotne podľa počtu mesiacov. V rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje v peňažnom denníku sumu vypočítaného odpisu ako zvýšenie výdavkov o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa podľa zákona o dani z príjmov zahrnujú do základu dane z príjmov do výdavkov celkom a ostatných výdavkov. Suma vo výške odpisu sa uvedie v rámci uzávierkových účtovných operácií ako zvýšenie príjmov o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmy celkom a do položky ostatné príjmy.

V prípade prijatého finančného daru platí, že sa zaúčtuje v peňažnom denníku ako príjem peňažných prostriedkov do pokladnice alebo na bankový účet a súčasne ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v druhovom členení „ostatný príjem“.

Ak sú ako dar u podnikateľa prijaté zásoby, napr. notebook, mobil, kancelárske potreby, atď., táto skutočnosť sa osobitne vyznačí v knihe zásob. Podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude o prijatom dare účtovať v knihe zásob alebo v knihe dlhodobého majetku. Ak by sa však podnikateľ rozhodol účtovať prijatý dar ako zásobu, do daňových výdavkov sa neuplatní nič, pretože ide o dar, nie zakúpenú zásobu, ktorý by bolo možné uznať do výdavkov. Obdobne aj v prípade dlhodobého hmotného majetku by sa účtovné odpisy uvádzali v peňažnom denníku ako výdavky neovplyvňujúce základ dane.

Prijatý dar u podnikateľa účtujúceho v podvojnom účtovníctve

V zmysle Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve sa na účte 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu majetku, napríklad darovanej zásoby alebo hotovosti.

Podľa § 33 ods. 4 Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve sa dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04- Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov. Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Osobitne sa ešte pristupuje k majetku nadobudnutému darom od spoločníkov. Dlhodobý a nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok prijatý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie sa účtuje na ťarchu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku a súvzťažne v prospech účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy.

Príklad účtovanie prijatého daru – zásoby v podvojnom účtovníctve

Na základe dohodnutých zmluvných podmienok získala účtovná jednotka – stavebná firma od svojho dodávateľa televízor s nadrozmernou uhlopriečkou ako zľavu z ceny za odobratý stavebný materiál za rok. Ako má účtovná jednotka zaúčtovať zľavu poskytnutú dodávateľom v tomto prípade a v akom ocenení?

V prípade nepeňažného dodania iného druhu zásob ako je prijatý tovar, výrobok alebo služba, sa toto nepeňažné plnenie nepovažuje za zľavu z ceny a účtuje sa podľa § 33 ods. 4 alebo § 78 ods. 4 postupov účtovania, t. j. v závislosti od rozhodnutia účtovnej jednotky 042/384, resp. 132/648 v reálnej hodnote.

Zdroj príkladu: Finančná správa SR

Ocenenie majetku nadobudnutého darom

Majetok, ktorý je bezodplatne nadobudnutý, čiže ide o prijatý dar, sa oceňuje reálnou hodnotou v zmysle § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Takto sa postupuje v prípade dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku i zásob.

Na účely zákona o účtovníctve sa reálnou hodnotou rozumie:

 • trhová cena,
 • hodnota zistená oceňovacím modelom, ak nie je trhová cena známa,
 • hodnota zistená oceňovacím modelom,
 • posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa vyššie uvedeného.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?

Prehľad o zrazených preddavkoch a hlásenie o vyúčtovaní dane v roku 2024 (vzor)

Od roku 2024 sa podáva prehľad o zrazených preddavkoch na daň na novom tlačive, zmenou tiež prešiel formulár hlásenia, ktorý sa v apríli 2024 bude podávať za uplynulý rok. Aké sú nové vzory?

Daňový bonus na dieťa v roku 2024

Daňový bonus na dieťa si za uplynulé roky prešiel niekoľkými zmenami, úpravami a doplneniami. Aká je výška a aké podmienky platia pre uplatnenie daňového bonusu na dieťa v roku 2024?

Daňové priznanie právnických osôb za rok 2023: čo treba vedieť

Ktoré právnické osoby musia v roku 2023 podávať daňové priznanie k dani z príjmov a v akých termínoch? Ako vypočítať základ dane, aké sú sadzby dane aj ďalšie užitočné informácie sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky