Prijatý dar u podnikateľa – zdaňovanie a účtovanie

Prijatý dar u podnikateľa – zdaňovanie a účtovanie
Zdroj: Pexels.com
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Je prijatý dar u podnikateľa predmetom dane z príjmov? Ako má podnikateľ prijatý dar zdaniť a ako ho má správne zaúčtovať v jednoduchom či podvojnom účtovníctve?

Prijatý dar u podnikateľa – fyzickej osoby z pohľadu dane z príjmov

Z pohľadu zákona č. 595/2003 z. z. o dani z príjmov (ďalej aj „zákon o dani z príjmov“) platí, že predmetom dane z príjmom nie je peňažný a nepeňažný príjem získaný darovaním v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) tohto zákona.

Následne zákon o dani z príjmov uvádza výnimky, ktorými sú dary prijaté v súvislosti s výkonom závislej činnosti a v súvislosti s príjmami podľa § 6 zákona o dani z príjmov a darmi, ktoré boli poskytnuté poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti od držiteľa.

Medzi príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov patria:

 • príjmy z podnikania
  • príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,
  • príjmy zo živnosti,
  • príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov,
  • príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti;
 • príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti, ak nepatria do príjmov zo závislej činnosti, sú príjmy
  • z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 zákona o dani z príjmov (dohoda o neuplatnení zrážkovej dane), z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva,
  • z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním,
  • znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu,
  • z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou,
  • príjmy z činnosti športovca alebo športového odborníka podľa osobitného predpisu vrátane príjmov na základe zmluvy o sponzorstve v športe.
 • príjmy z prenájmu
 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu
 • príjmom z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti je aj
  • príjem z akéhokoľvek nakladania s obchodným majetkom daňovníka,
  • úroky z peňažných prostriedkov na bežných účtoch, ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
  • príjem z predaja podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku,
  • výška odpusteného dlhu alebo jeho časti u dlžníka, ktorá súvisí a je dôsledkom nakladania s jeho obchodným majetkom.

Znamená to, že ak podnikateľ (ktorý dosahuje niektorý z vyššie uvedených príjmov), v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti, prijme dar, tento prijatý dar je predmetom dane z príjmov a hodnota takto poskytnutého daru sa zahrnie do príjmov z činnosti, na ktorú boli poskytnuté.

Ak je dar prijatý v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti alebo v súvislosti s výkonom inej samostatnej zárobkovej činnosti, podnikateľ, ktorý, ak prijme dar a zaradí ho do obchodného majetku alebo ak ho bude využívať v podnikaní, je povinný prijatý dar zdaniť.

Príklad na prijatý dar v súvislosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti fyzickej osoby

Fyzická osoba vykonávajúca stolárske práce na základe živnostenského oprávnenia v rámci výkonu tejto činnosti dostala ako dar od svojho odberateľa pracovné nástroje. Je tento dar predmetom dane z príjmov?

Áno, keďže ide o vec, ktorá je určená na stolárske práce, a teda je preukázaná súvislosť poskytnutého daru s výkonom činnosti podnikateľa, tento dar u fyzickej osoby predstavuje príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov ako príjem z podnikania.

Z hľadiska zákona o dani z príjmov sa hodnota daru do príjmov z podnikateľskej činnosti, ako aj výdavky k prijatému daru, uplatňujú rovnakým spôsobom, ako v prípade zahrňovania dotácií, podpôr a príspevkov do základu dane podnikateľa.

Podnikateľ do zdaniteľných príjmov v roku prijatia daru zahrnie len pomernú časť príjmov, zodpovedajúcu výške odpisu uplatneného v daňových výdavkoch. Ak teda podnikateľ dostane dar, ktorý je hmotným odpisovaným majetkom, hodnotu daru zahrnie do základu dane postupne.

V prípade podnikateľa, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov, platí, že prijatý dar nezahrnie medzi svoje príjmy v tom zdaňovacom období, kedy dar prijal, ak nebol použitý na úhradu daňových výdavkov. Takýto prijatý dar nepoužitý na úhradu daňových výdavkov zahrnie do základu dane obdobne, ako je to v prípade pri zahrnovaní dotácií, podpôr a príspevkov do základu dane:

 • postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
 • v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

V prípade podvojného účtovníctva platí podobný princíp a rovnako sa vychádza z postupu ako pri majetku obstaraného z dotácii. U podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v prípadoch, ak účtovné a daňové odpisy tohto majetku (daru) nie sú rovnaké, sa zahŕňa do základu dane v príslušnom zdaňovacom období vo výške zodpovedajúcej sumy uplatnených daňových odpisov. Podnikateľ by mal prijatý dar zaúčtovať obdobne ako prijatú dotáciu na účet výnosov budúcich období a postupne ho rozpúšťať do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s uplatňovaním účtovných odpisov. Pri zahrnovaní dotácie (a daru) do základu dane sa však vychádza z daňových odpisov. Zahrnovanie dotácie na obstaranie odpisovaného hmotného majetku má preto neutrálny vplyv na základ dane, keďže dotácia zvyšuje základ dane v rovnakej výške, v akej základ dane znižujú odpisy tohto hmotného majetku.

Príklad na zahrnutie prijatého daru do základu dane u podnikateľa – fyzickej osoby

Kaderníčka, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, dostala ako dar zariadenie do svojho salónu – kreslo na strihanie s umývadlom, ktoré zaradila do užívania v mesiaci november 2022. Prijatý dar je predmetom dane z príjmov, pretože súvisí s podnikateľskou činnosťou. Ako má kaderníčka postupovať po prijatí daru a akým spôsobom ho má zahrnúť do základu dane?

Prijatý dar je hmotným odpisovaným majetkom. Prijatý dar nebude zdaniteľným príjmom jednorazovo v roku poskytnutia, ale počas doby jeho odpisovania. Kadernícke kreslo sa zaradí do príslušnej odpisovej skupiny (2. odpisová skupina s počtom rokov odpisovania 6). V roku 2022 si živnostníčka uplatní do daňových výdavkov odpis daru vo výške 1/6 vstupnej ceny v alikvotnej sume v závislosti od počtu mesiacov, t. j. v roku 2022 to bude odpis za 2 mesiace. Suma rovnajúca sa daňovému odpisu sa každoročne zahrnie do zdaniteľných príjmov. Základ dane sa v tomto prípade bude upracovať len v prípade, ak účtovné odpisy budú odlišné od daňových odpisov.

Prijatý dar u podnikateľa – právnickej osoby z pohľadu dane z príjmov

V prípade právnickej osoby, napr. s.r.o. alebo a.s. platí, že príjem získaný darovaním nie je predmetom dane podľa § 12 ods. 7 písm. b) zákona o dani z príjmov. Výnimkou je opäť dar prijatý poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Príjem získaný darovaním právnická osoba vylúči zo základu dane v podanom daňovom priznaní, okrem daru, ktorý poskytol držiteľ definovaný v § 2 písm. y) zákona o dani z príjmov poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti.

Článok pokračuje pod reklamou

Prijatý dar u podnikateľa účtujúceho v jednoduchom účtovníctve

Prijatý dar zaúčtuje podnikateľ do peňažného denníka. Ak podnikateľ prijme vecný dar, ktorým je dlhodobý hmotný alebo nehmotný majetok, má povinnosť podľa § 10 ods. 1 Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve zaúčtovať takýto majetok aj do knihy dlhodobého majetku v ocenení podľa účtovných predpisov, resp. u odpisovaného majetku aj podľa zákona o dani z príjmov. V knihách dlhodobého majetku sa účtuje dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý dodávateľským spôsobom, vlastnou činnosťou, bezodplatne, majetok preradený z osobného užívania do podnikania a podobne. V peňažnom denníku sa účtuje ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v rámci uzávierkových účtovných operácií pri súčasnej aplikácii postupu ako v prípade, ak by bol majetok obstaraný z dotácií.

Prečítajte si tiež

Príjem nepeňažného daru podnikateľ do peňažného denník neúčtuje v ten deň, kedy dar prijal, pretože neprijal reálne peniaze, teda peňažné prostriedky. Prijatie nepeňažného daru zaúčtuje podnikateľ, podľa § 8 ods. 4 písm. a) bod 1a. Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve, ako uzávierkovú účtovnú operáciu k poslednému dňu účtovného obdobia, ako príjem ovplyvňujúci základ dane v stĺpci „Príjmy celkom“ a príjem v druhovom členení príjmov celkom v stĺpci „Ostatné príjmy“.

Príklad na účtovanie prijatého nepeňažného daru v jednoduchom účtovníctve

Petrovi, ktorý prenajíma nehnuteľnosti na základe živnostenského oprávnenia a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, daroval brat nové auto. Peter bude auto využívať na svoje podnikanie. Peter zaúčtuje prijatý dar v knihe dlhodobého majetku. Peter vypočíta zo vstupnej ceny automobilu daňový odpis alikvotne podľa počtu mesiacov. V rámci uzávierkových účtovných operácií zaúčtuje v peňažnom denníku sumu vypočítaného odpisu ako zvýšenie výdavkov o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa podľa zákona o dani z príjmov zahrnujú do základu dane z príjmov do výdavkov celkom a ostatných výdavkov. Suma vo výške odpisu sa uvedie v rámci uzávierkových účtovných operácií ako zvýšenie príjmov o sumy doteraz nezaúčtované v peňažnom denníku, ktoré sa zahrnujú do základu dane z príjmov do položky príjmy celkom a do položky ostatné príjmy.

V prípade prijatého finančného daru platí, že sa zaúčtuje v peňažnom denníku ako príjem peňažných prostriedkov do pokladnice alebo na bankový účet a súčasne ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v druhovom členení „ostatný príjem“.

Ak sú ako dar u podnikateľa prijaté zásoby, napr. notebook, mobil, kancelárske potreby, atď., táto skutočnosť sa osobitne vyznačí v knihe zásob. Podnikateľ sa môže rozhodnúť, či bude o prijatom dare účtovať v knihe zásob alebo v knihe dlhodobého majetku. Ak by sa však podnikateľ rozhodol účtovať prijatý dar ako zásobu, do daňových výdavkov sa neuplatní nič, pretože ide o dar, nie zakúpenú zásobu, ktorý by bolo možné uznať do výdavkov. Obdobne aj v prípade dlhodobého hmotného majetku by sa účtovné odpisy uvádzali v peňažnom denníku ako výdavky neovplyvňujúce základ dane.

Prijatý dar u podnikateľa účtujúceho v podvojnom účtovníctve

V zmysle Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve sa na účte 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti účtuje bezodplatne nadobudnutý majetok so súvzťažným zápisom na ťarchu vecne príslušného účtu majetku, napríklad darovanej zásoby alebo hotovosti.

Podľa § 33 ods. 4 Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve sa dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý bezodplatne účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04- Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 - Výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov. Bezodplatne nadobudnutý dlhodobý hmotný majetok o ktorom sa účtuje v účtovej skupine 03 - Dlhodobý hmotný majetok - neodpisovaný sa účtuje so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Osobitne sa ešte pristupuje k majetku nadobudnutému darom od spoločníkov. Dlhodobý a nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok prijatý bezodplatne od spoločníkov alebo členov, ktorým sa nezvyšuje základné imanie sa účtuje na ťarchu účtovej skupiny 04 - Obstaranie dlhodobého majetku a súvzťažne v prospech účtu 413 - Ostatné kapitálové fondy.

Príklad účtovanie prijatého daru – zásoby v podvojnom účtovníctve

Na základe dohodnutých zmluvných podmienok získala účtovná jednotka – stavebná firma od svojho dodávateľa televízor s nadrozmernou uhlopriečkou ako zľavu z ceny za odobratý stavebný materiál za rok. Ako má účtovná jednotka zaúčtovať zľavu poskytnutú dodávateľom v tomto prípade a v akom ocenení?

V prípade nepeňažného dodania iného druhu zásob ako je prijatý tovar, výrobok alebo služba, sa toto nepeňažné plnenie nepovažuje za zľavu z ceny a účtuje sa podľa § 33 ods. 4 alebo § 78 ods. 4 postupov účtovania, t. j. v závislosti od rozhodnutia účtovnej jednotky 042/384, resp. 132/648 v reálnej hodnote.

Zdroj príkladu: Finančná správa SR

Ocenenie majetku nadobudnutého darom

Majetok, ktorý je bezodplatne nadobudnutý, čiže ide o prijatý dar, sa oceňuje reálnou hodnotou v zmysle § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Takto sa postupuje v prípade dlhodobého hmotného majetku, dlhodobého nehmotného majetku i zásob.

Na účely zákona o účtovníctve sa reálnou hodnotou rozumie:

 • trhová cena,
 • hodnota zistená oceňovacím modelom, ak nie je trhová cena známa,
 • hodnota zistená oceňovacím modelom,
 • posudok znalca, ak pre oceňovanú položku majetku nie je možné zistiť jeho reálnu hodnotu podľa vyššie uvedeného.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Pukalovič
Dominika Pukalovič

Absolventka odboru Daňovníctvo a daňové poradenstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave, daňová poradkyňa a členka Slovenskej komory daňových poradcov. Zaoberá sa najmä oblasťou dane z príjmov a dane z pridanej hodnoty s aplikáciou na malé a stredné podniky.


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky