Daňové povinnosti a lehoty zamestnávateľov

Aké daňové povinnosti má zamestnávateľ? Aké lehoty a dátumy by si mal zamestnávateľ pamätať, ak je platiteľom dane zo závislej činnosti? Prinášame prehľadné zhrnutie.

Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb

Do 31. januára je zamestnávateľ povinný dať podpísať svojim zamestnancom Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb. Toto vyhlásenie obsahuje informácie o uplatňovaní daňového bonusu pre daný rok, o poberaní dôchodku a o nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorú si môže zamestnanec počas zdaňovacieho obdobia uplatňovať iba u jedného zamestnávateľa. Povinnosť podať Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb má zamestnanec, ktorý nastúpil do nového zamestnania najneskôr do konca mesiaca, v ktorom do práce nastúpil.

Prehľad o zrazených preddavkoch a úhrada preddavkov

Podľa zákona o dani z príjmov, je zamestnávateľ povinný predkladať správcovi dane Prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti, ktoré zamestnancom vyplatil, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse do konca kalendárneho mesiaca, po uplynutí kalendárneho mesiaca, za ktorý sa prehľad podáva. Napríklad, za mesiac júl 2017 je potrebné prehľad podať najneskôr do 31. augusta 2017.

Do piatich dní od výplatného termínu je zamestnávateľ povinný odviesť preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti znížené o výšku daňového bonusu. Ak je výplatný termín napr. 8. v mesiaci, preddavky na daň je potrebné uhradiť najneskôr do 13. v mesiaci. Dátum úhrady preddavkov sa uvádza aj v prehľade o zrazených a odvedených preddavkoch.

Ročné zúčtovanie dane

Ročným zúčtovaním dane sa rozumie ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. V ročnom zúčtovaní zamestnávateľ vypočíta daňovú povinnosť zamestnanca zo závislej činnosti, aj z príjmov, ktoré zamestnanec dosiahol u iných zamestnávateľov (a prihliadne aj na ďalšie skutočnosti, napr. nezdaniteľné časti, daňový bonus a pod.). Ročné zúčtovanie dane sa vykonáva zamestnancom, ktorí mali príjmy len zo závislej činnosti, napr. boli zamestnaní na trvalý pracovný pomer, dohodu alebo dostávali odmenu konateľa. Výsledkom ročného zúčtovania je môže byť preplatok, nedoplatok na dani z príjmov alebo nula, kedy sa zaplatené preddavky na dani rovnajú vzniknutej daňovej povinnosti.

Zamestnávateľ je povinný vystaviť Potvrdenie o zdaniteľnej mzde zamestnancom po uplynutí zdaňovacieho obdobia a to:

  • do 10. februára ak zamestnanec do 5. februára požiadal o vyhotovenie potvrdenia a o vykonanie ročného zúčtovania požiadal iného zamestnávateľa
  • do 10. marca tým zamestnancom, ktorým nevykonáva ročné zúčtovanie dane

Do 31. marca zamestnávateľ vyhotoví ročné zúčtovanie a výpočet dane za predchádzajúci rok.

V prípade, ak zamestnanec zistil, že mu vznikla povinnosť podať daňové priznanie a zamestnávateľ mu už Ročné zúčtovanie dane vyhotovil, požiada svojho zamestnávateľa o vystavenie doplnkového ročného zúčtovania. Toto ročné zúčtovanie bude obsahovať - okrem informácií, ktoré už obsahovalo riadne ročné zúčtovanie - doplnené informácie o vysporiadaní daňového nedoplatku/preplatku, resp. daňového bonusu. Zamestnávateľ musí zamestnancovi vystaviť dodatočné Ročné zúčtovanie dane do 10 dní od podania žiadosti zamestnanca.

Najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl je zamestnávateľ povinný zohľadniť svojim zamestnancom preplatok, ktorý im vznikol v ročnom zúčtovaní, prípadne im zohľadniť zamestnaneckú prémiu alebo daňový bonus.

Článok pokračuje pod reklamou

Do 30. apríla musí mať zamestnávateľ splnené tieto povinnosti:

  • doručiť zamestnancom Potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ktoré zahŕňa súhrnné údaje potrebné pre výpočet ročného zúčtovania dane,
  • odviesť nedoplatok na dani zamestnanca, ak chce zamestnanec poukázať 2 %, resp. 3 % z dane v sume nižšej ako 5 eur,
  • vystaviť zamestnancom Potvrdenie o zaplatení dane pre účely poukázania sumy 2 % alebo 3 % zaplatenej dane v prípade, ak ho o to požiadali.

Ak zamestnanec v ročnom zúčtovaní dosiahol nedoplatok vyšší ako 5 eur, zamestnávateľ má povinnosť zraziť zamestnancovi tento nedoplatok najneskôrdo konca roka, v ktorom sa vykonalo ročné zúčtovanie. V najbližšom výplatnom termíne musí zamestnávateľ odviesť zrazený daňový nedoplatok, resp. zrazenú časť daňového nedoplatku z ročného zúčtovania správcovi dane.

V praxi sa môže stať, že zamestnávateľ nemôže zraziť zo mzdy zamestnanca nedoplatok dane alebo nemôže od zamestnanca vybrať daňový bonus z dôvodu, že zamestnancovi už mzdu nevypláca, resp. zamestnancovi podľa osobitných predpisov nemožno vykonať zrážku. Zamestnávateľ túto skutočnosť oznámi správcovi dane, ktorý prislúcha k trvalému bydlisku zamestnanca a zašle mu všetky podklady, na základe ktorých správca zrážku vykoná, do 30 dní odo dňa vzniku skutočnosti.

Viac o ročnom zúčtovaní sa dozviete v článku Ročné zúčtovanie dane (preddavkov na daň) za rok 2016.

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov

Do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, je zamestnávateľ povinný podať Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov správcovi dane. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov hlásenie obsahuje meno a priezvisko osoby, ktorej bol príjem poskytnutý, jej rodné číslo, nezdaniteľné časti základu dane, poistné a príspevky, ktoré platí zamestnanec, preddavky na daň, daňový bonus, zamestnaneckú prémiu a daň.

Kedy sa podnikateľ dopúšťa správneho deliktu a čo mu hrozí nájdete v článku Pokuty, sankcie a úroky z omeškania pri neplnení daňových povinností nepeňažnej povahy

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky