Je 15 % sadzba dane z príjmov od roku 2021 len pre mikrodaňovníkov?

Narýchlo schválená zmena týkajúca sa 15 % sadzby dane vyvolala otázky, či sa nová úprava týka len mikrodaňovníkov alebo širšej skupiny osôb. Zákon a jeho dôvodová správa sa totiž nezhodujú.

15 % sadzba dane v roku 2020 a od roku 2021 – zdaniteľné príjmy

V roku 2020 platí 15 % sadzba dane pre fyzické osoby s príjmami z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti a pre právnické osoby, ak ich príjmy (výnosy) neprevýšia 100 000 eur. Novela zákona o dani z príjmov schválená 2.12.2020 upresnila, že ide len o zdaniteľné príjmy, a to aj spätne, t. j. prvýkrát sa toto znenie použije už pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2020. Ak totiž majú osoby aj príjmy nezdaňované (t. j. ktoré nie sú predmetom dane alebo sú oslobodené), mohli by kumuláciou príjmov presiahnuť hranicu a dostať sa do vyššej sadzby dane.

15 % sadzba dane v roku 2021 pre všetkých s obratom do 49 790 eur?

Druhá zmena nastala v tom, že suma 100 000 eur sa nahradila sumou „ustanovenou osobitným predpisom“, pričom sa odvoláva na ustanovenie zákona o DPH upravujúce povinnosť registrácie pri dosiahnutí obratu 49 790 eur (za najviac 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov). Zo znenia zákona teda vyplýva, že 15 % sadzba dane ostáva od roku 2021 vyššie uvedeným daňovníkom s obratom do 49 790 eur, namiesto pôvodných 100 000 eur v roku 2020. Hoci sa zákon pri tejto hranici odvoláva na zákon o DPH, nie je v tomto prípade vôbec podstatné, či ide o platiteľa alebo neplatiteľa DPH, skúmajú sa zdaniteľné príjmy konkrétneho zdaňovacieho obdobia.

V spoločnej správe gestorských výborov, ktorá túto zmenu „prepašovala“ do novely zákona po 1. čítaní v parlamente je však uvedené: Zákon o dani z príjmov umožňuje od 1.1.2020 daňovníkom – fyzickým osobám, ktorí dosahujú príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2, a právnickým osobám uplatniť zníženú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 %, ak zdaniteľné príjmy (výnosy) daňovníka nepresiahnu sumu 100 000 eur. S účinnosťou od 1. 1. 2021 sa 15 % sadzba ponecháva iba pre mikrodaňovníkov, ktorých definícia je uvedená v § 2 písm. w) zákona ako podpora malého a stredného podnikania.

Prečítajte si tiež

Dôležité je poznamenať, že táto zmena nebola v pôvodne predkladanom návrhu zákona, ktorý prešiel štandardným legislatívnym procesom (teda aj pripomienkovaním), rovnako ako ani ďalšie zmeny, napríklad úpravy v daňovom bonuse, nezdaniteľnej časti na kúpeľníctvo, zrušenie oslobodení 13. a 14. platu. Viac si môžete prečítať v článku Schválená novela zákona o dani z príjmov od roku 2021 – čo prinesie?

Kto je mikrodaňovník a prečo je ťažké sa ním stať?

Mikrodaňovník je však nový inštitút, ktorý je zadefinovaný detailnejšie ako len podmienkou obratu. Podľa § 2 písm. w) je mikrodaňovníkom:

  • fyzická osoba, ktorej príjmy (výnosy) z podnikania alebo inej SZČ za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 € (odvoláva sa tiež na sumu podľa zákona o DPH),
  • právnická osoba, ktorej príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 49 790 €.

Mikrodaňovníkom však nie je daňovník:

  1. ktorý je závislou osobou podľa písmen n) až r) zákona a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie (napr. blízka osoba, ekonomicky prepojená osoba alebo subjekt a pod.),
  2. na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
  3. ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.
Článok pokračuje pod reklamou

Predovšetkým prvý bod, kvôli ktorému mnohé osoby nebudú mikrodaňovníkom, je dosť široko nastavený. Zákonodarca chcel docieliť, aby osoba nemohla „optimalizovať“ svoje príjmy tým, že budú prebiehať fakturácie medzi závislými osobami (napr. medzi firmou otca a syna a pod.). Avšak, kontrolované transakcie sú definované omnoho širšie – stačí, že spoločník požičia svojej firme, prenajíma si priestor od rodinného príslušníka a podobné bežne sa vyskytujúce situácie. Tieto budú dôvodom, prečo firma nebude mikrodaňovníkom a nebude môcť čerpať výhody, ktoré sú s týmto statusom spojené. Viac o zvýhodneniach pre mikrodaňovníka sa dočítate v článku Kto je mikrodaňovník a aké bude mať výhody od roku 2021?

Pre koho teda ostala v roku 2021 sadzba dane z príjmov 15 %?

Hoci sa zákon a dôvodová (resp. spoločná správa) nezhodujú, zákon hovorí jasne, že sa pri 15 % sadzbe dane skúma len podmienka zdaniteľných príjmov, nie je potrebné byť mikrodaňovníkom. Každý mikrodaňovník (nakoľko ten vždy spĺňa podmienku obratu aj ďalšie kritériá) bude mať sadzbu dane 15 %, ale táto nižšia sadzba dane bude uplatnená aj u ostatných fyzických osôb (podnikateľov) a právnických osôb s výškou zdaniteľných príjmov neprevyšujúcich 49 790 eur. Ak nebudú spadať pod definíciu mikrodaňovníka, ostatné výhody v odpisovaní či umorovaní straty sa ich však týkať nebudú.

Prečítajte si tiež

Poznámka: V rámci ďalších opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia (tzv. podnikateľského „kilečka“ 2) sa však uvažuje s vypustením mikrodaňovníka. Nechajme sa teda prekvapiť, ako dlho bude táto úprava platná.

O všetkých platných sadzbách dane z príjmov sa dočítate v článku Sadzby dane z príjmov v roku 2021

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Konateľ/spoločník a používanie majetku firmy z daňového hľadiska

Môže konateľ/spoločník používať firemné vozidlo aj na súkromné účely? Musí byť úročená poskytnutá pôžička od spoločníka spoločnosti a naopak? Za akých podmienok môže spoločník využívať firemnú nehnuteľnosť?

Mikrodaňovník v roku 2023: podmienky a výhody

Kto sa môže v roku 2023 považovať za mikrodaňovníka a aké daňové výhody mu z tohto postavenia vyplývajú napríklad pri odpisovaní majetku či odpočte daňovej straty?

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2023

Medzi spôsoby zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb patrí uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Aké sú podmienky a výška pre uplatnenie nároku v roku 2023?

Stravné od 1.6.2023

Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste sa od 1.6.2023 opäť zvýši. Suma diét v prvom časovom pásme ovplyvní aj ďalšie veličiny. Ako sa zmení minimálny gastrolístok či suma daňových výdavkov pre SZČO?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky