Zdaňovanie poukazov (voucherov) DPH od októbra 2019

Jednoúčelový poukaz podlieha DPH už pri jeho predaji, avšak viacúčelový poukaz podlieha DPH až pri jeho výmene za dodaný tovar alebo poskytnutú službu, na ktorý bol poukaz vystavený. Špecifiká zdaňovania poukazov prinášame v článku.

Dňa 1. októbra 2019 vstúpi do platnosti novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), ktorej predmetom je aj zavedenie nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaní poukazov, tzv. vouchrov, ktoré je možné vymeniť za tovary alebo služby.

Zdaňovanie poukazov (vouchrov) DPH je vymedzené v § 9a a § 22 ods. 10 a vzťahuje sa na poukazy, ktoré sú vystavené po 30. septembri 2019.

Nové ustanovenia v zákone o DPH, ktoré riešia zdaňovanie poukazov, sa však nevzťahujú na tzv. zľavové poukazy, ktoré oprávňujú držiteľa na zľavu z nákupu a nie je v nich obsiahnutý nárok držiteľa na získanie tovaru, resp. služby.

Čo sa považuje za jednoúčelový a viacúčelový poukaz

Poukazom sa rozumie nástroj, s ktorým je spojené právo jeho držiteľa získať tovar alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané.

Zároveň je v § 9a zákona o dani z pridanej hodnoty uvedené, že tovary alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané alebo totožnosť ich možných dodávateľov, musí byť na poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii uvedená (vrátane uvedenia podmienok použitia poukazu). Na základe ustanoveného rozlišujeme:

  • jednoúčelový poukaz: poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, ako aj známa výška splatnej dane z tohto tovaru alebo služby,
  • viacúčelový poukaz: poukaz iný ako jednoúčelový (t. j. nie sú splnené podmienky na identifikáciu jednoúčelového poukazu, ako napr. výška splatnej dane, či miesto dodania tovaru alebo služby).

Poukazom, ktorý podlieha dani z pridanej hodnoty je napr. poukaz v určitej hodnote, ktorý oprávňuje držiteľa na nákup tovaru v sieti obchodného reťazca, či už na nákup potravín alebo oblečenia, taktiež môže ísť o poukaz napr. na ubytovanie v hotelových sieťach a pod.

Je potrebné však upozorniť, že ak si napríklad zákazník objedná a zaplatí pobyt prostredníctvom cestovnej kancelárie, ktorá mu vystaví tzv. voucher, na účely zákona o DPH nepôjde o poukaz, nakoľko v takomto prípade bude voucher považovaný iba za potvrdenie objednávky a platby prostredníctvom cestovnej kancelárie.

Zdaňovanie jednoúčelového poukazu (vouchra) – dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby je zároveň osoba, ktorá aj poukaz predáva

To, čo sa považuje za jednoúčelový poukaz sme si už popísali vyššie článku, ako príklad môžeme uviesť vystavenie poukazu (vouchra) na masáž v ktoromkoľvek hoteli v Slovenskej republike (v takomto prípade je známe miesto poskytnutia služby - § 16 ods. 1 zákona o DPH). Uvedené znamená, že pri jednoúčelovom poukaze je dôležité to, aby bolo možné vopred určiť miesto dodania služby, či tovaru, na ktorý sa poukaz vzťahuje, ako aj výšku splatnej dane z tohto tovaru alebo služby (nemusí ísť o miesto dodania v SR).

V prípade, ak zdaniteľná osoba predá jednoúčelový poukaz a je zároveň aj dodávateľom tovaru alebo poskytovateľom služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje (napr. predajca značkovej obuvi vystaví poukaz na kúpu svojej obuvi v hodnote 50 € s DPH), podlieha DPH podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH predaj tohto jednoúčelového poukazu. Zdaniteľná osoba vyhotoví  napr. pokladnicou e-kasa klient pokladničný doklad, ktorý bude obsahovať všetky zákonom stanovené údaje (aj údaje týkajúce sa DPH).

Z uvedeného je zrejmé, že samotná výmena jednoúčelového poukazu za tovar alebo službu, na ktorú sa poukaz vzťahuje už DPH nepodlieha (ak je hodnota tovaru alebo služby totožná alebo nižšia, ako hodnota uvedená na poukaze). To znamená, že zdaniteľná osoba vyhotoví napr. pokladničný doklad pokladnicou e-kasa klient, avšak tento doklad nebude obsahovať údaje týkajúce sa DPH (základ dane, sadzba dane, výška dane).

Zdaňovanie jednoúčelového poukazu (vouchra) – dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby poverí predajom poukazu inú zdaniteľnú osobu

Podľa § 9a ods. 3 zákona o dani z pridanej hodnoty je zdaňovanie jednoúčelového poukazu v prípade, ak dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby poverí predajom svojho poukazu inú zdaniteľnú osobu, ktorá koná v jeho mene iné, ako keby bol predajcom poukazu samotný dodávateľ tovaru alebo služby.

Zdaňovanie jednoúčelového poukazu podľa § 9a ods. 3 zákona sa použije, ak napríklad prevádzkovateľ aquaparku v Slovenskej republike poverí predajom poukazu na vstup do jeho aquaparku ktorýkoľvek hotel v Slovenskej republike.

Predaj takéhoto jednoúčelového poukazu podlieha dani z pridanej hodnoty u tej zdaniteľnej osoby, v mene, ktorej sa konalo (t. j. osoby, ktorá dodáva tovar alebo poskytuje službu, na ktoré sa poukaz vzťahuje). Napríklad v našom prípade, bude predaj jednoúčelového poukazu podliehať DPH u osoby, ktorá prevádzkuje aquapark. Osoba, ktorá bola poverená predajom tohto jednoúčelového poukazu na základe zmluvy, by mala zachovať ustanovenia týkajúce sa jednoúčelového poukazu, t. j. uviesť na daňovom doklade, ktorý vydáva, dodávateľa, v mene ktorého sa jednoúčelový poukaz predáva a vyhotovený daňový doklad musí obsahovať aj údaje týkajúce sa DPH.

Prečítajte si tiež

Podľa nášho príkladu takýto jednoúčelový poukaz zdaňuje prevádzkovateľ aquaparku (t. j. ten vystavuje daňový doklad) a hotel, ktorý bol poverený predajom tohto poukazu je len povinný pri predaji, na tomto poukaze uviesť názov prevádzkovateľa aquaparku.

Aj tu je zrejmé, že teda výmena samotného poukazu za tovar alebo službu, na ktoré sa poukaz vzťahuje, už nepodlieha DPH (ak hodnota tovaru alebo služby je totožná alebo nižšia ako hodnota uvedená na jednoúčelovom poukaze). Ak bude hodnota dodaného tovaru alebo služby vyššia, ako hodnota uvedená na jednoúčelovom poukaze, tak osoba vyhotoví daňový doklad v hodnote poukazu bez údajov o DPH a na zvyšok hodnoty vystaví daňový doklad so všetkými údajmi o DPH (ide o prijatú tržbu).

Článok pokračuje pod reklamou

Zdaňovanie viacúčelového poukazu (vouchra)

Viacúčelovým poukazom je taký poukaz, pri ktorom v čase jeho vystavenia nie je známa niektorá zo skutočností, ktorá by určila jeho zdaňovanie, ide napríklad o vystavenie poukazu (vouchra) na masáž v ktoromkoľvek hoteli v Slovenskej republike alebo v niektorej zahraničnej krajine (v takomto prípade nie je vopred známe miesto poskytnutia služby, a to akou sadzbou DPH sa bude takýto poukaz zdaňovať).

Uvedené znamená, že viacúčelový poukaz sa bude týkať najmä tých predajcov, ktorí majú svoje prevádzky aj mimo tuzemska, či predávajú tovar, resp. služby s rôznymi sadzbami DPH (napr. poukážka na nákup tovaru v obchodnom reťazci vo výške 50 €, ktorý je možné použiť na nákup chleba so sadzbou DPH 10 %, ale aj na nákup iných potravín so sadzbou DPH 20 %).

V prípade predaja viacúčelového poukazu (vouchra) bude dani z pridanej hodnoty podliehať až skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby ich dodávateľom, a to pri výmene za viacúčelový poukaz. Uvedené znamená, že predaj viacúčelového poukazu nebude podliehať DPH, dani z pridanej hodnoty bude podliehať až samotné odovzdanie tovaru alebo služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje.

Podľa § 22 ods. 10 je základom dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu protihodnota zaplatená za tento poukaz znížená o daň. V prípade, ak dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby nemá informáciu o protihodnote zaplatenej za takýto poukaz, základom dane je peňažná hodnota, ktorá je uvedená na viacúčelovom poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii, znížená o daň vzťahujúcu sa dodaný tovar alebo službu (napr. hotel vydá viacúčelový poukaz v hodnote 50 €, základom dane pri dodaní ubytovacích služieb, ktoré hotel poskytuje bude hodnota 50 € znížená o DPH 4,55 €, t. j. suma 45,45 €).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Novela (zmeny) zákona o DPH od 1.1.2020

Novela zákona o DPH prináša od roku 2020 novú právnu úpravu týkajúcu sa reťazových obchodov, call-off stock režimu či zníženie sadzby DPH na 10 % na niektoré potraviny, noviny, tlač a periodiká.

Režim call-off stock od roku 2020

Novela zákona o DPH od roku 2020 prináša zavedenie nového režimu tzv. „call-off stock“. Ide o zjednodušenie, pri ktorom sa premiestnenie tovaru platiteľom do iného štátu EÚ na účely jeho následného dodania za istých podmienok, nebude považovať za dodanie tovaru podliehajúce DPH.

Predaj tovaru v tuzemsku a do zahraničia z pohľadu DPH

Akým pravidlám podlieha predaj tovaru z pohľadu DPH, ak podnikateľ predáva svoj tovar na Slovensku, v Európskej únii a v tretích krajinách? Aký rozdiel je medzi predajom tovaru platiteľom a neplatiteľom DPH?

Samozdanenie DPH

Kedy sa v DPH uplatňuje samozdanenie a ako funguje? Príklady na tuzemské samozdanenie, aj pri zahraničných službách a tovare a správne vyplnenie samozdanenia do daňového priznania či kontrolného výkazu DPH.
Videonávod na zápis konečného užívateľa výhod

Ako zvládnete zápis svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky