Zdaňovanie poukazov (voucherov) DPH od októbra 2019

Jednoúčelový poukaz podlieha DPH už pri jeho predaji, avšak viacúčelový poukaz podlieha DPH až pri jeho výmene za dodaný tovar alebo poskytnutú službu, na ktorý bol poukaz vystavený. Špecifiká zdaňovania poukazov prinášame v článku.

Dňa 1. októbra 2019 vstúpi do platnosti novela zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“), ktorej predmetom je aj zavedenie nových pravidiel uplatňovania DPH pri dodaní poukazov, tzv. vouchrov, ktoré je možné vymeniť za tovary alebo služby.

Zdaňovanie poukazov (vouchrov) DPH je vymedzené v § 9a a § 22 ods. 10 a vzťahuje sa na poukazy, ktoré sú vystavené po 30. septembri 2019.

Lenka Kollárová zo Slovenskej komory daňových poradcov dodáva, že úprava zdaňovania poukazov v slovenskom zákone o dani z pridanej hodnoty vychádza zo smernice Rady EU č. 2016/1065, ktorá stanovuje pravidlá pre zaobchádzanie s poukazmi. V zmysle tejto smernice sa za poukazy nepovažujú zľavové kupóny, ktoré oprávňujú držiteľa na získanie zľavy a nie je v nich obsiahnutý nárok držiteľa na získanie tovaru, resp. služby (napr. zľavový kupón do siete rýchleho občerstvenia uverejnený v časopise), poukazy vystavené cestovnými kanceláriami na vopred zaplatený pobyt, vstupenky (napr. na výstavy, veľtrhy a konferencie), poštové známky, cestovné lístky či  tzv. cash back poukazy. 

Čo sa považuje za jednoúčelový a viacúčelový poukaz

Poukazom sa rozumie nástroj, s ktorým je spojené právo jeho držiteľa získať tovar alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané.

Zároveň je v § 9a zákona o dani z pridanej hodnoty uvedené, že tovary alebo služby, ktoré majú byť na základe použitia poukazu dodané alebo totožnosť ich možných dodávateľov, musí byť na poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii uvedená (vrátane uvedenia podmienok použitia poukazu). Na základe ustanoveného rozlišujeme:

  • jednoúčelový poukaz: poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru alebo miesto dodania služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje, ako aj známa výška splatnej dane z tohto tovaru alebo služby,
  • viacúčelový poukaz: poukaz iný ako jednoúčelový (t. j. nie sú splnené podmienky na identifikáciu jednoúčelového poukazu, ako napr. výška splatnej dane, či miesto dodania tovaru alebo služby).

Poukazom, ktorý podlieha dani z pridanej hodnoty je napr. poukaz v určitej hodnote, ktorý oprávňuje držiteľa na nákup tovaru v sieti obchodného reťazca, či už na nákup potravín alebo oblečenia, taktiež môže ísť o poukaz napr. na ubytovanie v hotelových sieťach a pod. Lenka Kollárová zo Slovenskej komory daňových poradcov dodáva, že v súčasnosti sú veľmi využívané zľavové kupóny zakupené cez zľavové portály, ktoré tiež spadajú pod novú právnu úpravu.

Je potrebné však upozorniť, že ak si napríklad zákazník objedná a zaplatí pobyt prostredníctvom cestovnej kancelárie, ktorá mu vystaví tzv. voucher, na účely zákona o DPH nepôjde o poukaz, nakoľko v takomto prípade bude voucher považovaný iba za potvrdenie objednávky a platby prostredníctvom cestovnej kancelárie.

Zdaňovanie jednoúčelového poukazu (vouchra) – dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby je zároveň osoba, ktorá aj poukaz predáva

To, čo sa považuje za jednoúčelový poukaz sme si už popísali vyššie článku, ako príklad môžeme uviesť vystavenie poukazu (vouchra) na masáž v ktoromkoľvek hoteli v Slovenskej republike (v takomto prípade je známe miesto poskytnutia služby - § 16 ods. 1 zákona o DPH). Uvedené znamená, že pri jednoúčelovom poukaze je dôležité to, aby bolo možné vopred určiť miesto dodania služby, či tovaru, na ktorý sa poukaz vzťahuje, ako aj výšku splatnej dane z tohto tovaru alebo služby (nemusí ísť o miesto dodania v SR).

V prípade, ak zdaniteľná osoba predá jednoúčelový poukaz a je zároveň aj dodávateľom tovaru alebo poskytovateľom služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje (napr. predajca značkovej obuvi vystaví poukaz na kúpu svojej obuvi v hodnote 50 € s DPH), podlieha DPH podľa § 9 ods. 2 zákona o DPH predaj tohto jednoúčelového poukazu. Zdaniteľná osoba vyhotoví  napr. pokladnicou e-kasa klient pokladničný doklad, ktorý bude obsahovať všetky zákonom stanovené údaje (aj údaje týkajúce sa DPH).

Z uvedeného je zrejmé, že samotná výmena jednoúčelového poukazu za tovar alebo službu, na ktorú sa poukaz vzťahuje už DPH nepodlieha (ak je hodnota tovaru alebo služby totožná alebo nižšia, ako hodnota uvedená na poukaze). To znamená, že zdaniteľná osoba vyhotoví napr. pokladničný doklad pokladnicou e-kasa klient, avšak tento doklad nebude obsahovať údaje týkajúce sa DPH (základ dane, sadzba dane, výška dane).

Zdaňovanie jednoúčelového poukazu (vouchra) – dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby poverí predajom poukazu inú zdaniteľnú osobu

Podľa § 9a ods. 3 zákona o dani z pridanej hodnoty je zdaňovanie jednoúčelového poukazu v prípade, ak dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby poverí predajom svojho poukazu inú zdaniteľnú osobu, ktorá koná v jeho mene iné, ako keby bol predajcom poukazu samotný dodávateľ tovaru alebo služby.

Zdaňovanie jednoúčelového poukazu podľa § 9a ods. 3 zákona sa použije, ak napríklad prevádzkovateľ aquaparku v Slovenskej republike poverí predajom poukazu na vstup do jeho aquaparku ktorýkoľvek hotel v Slovenskej republike.

Predaj takéhoto jednoúčelového poukazu podlieha dani z pridanej hodnoty u tej zdaniteľnej osoby, v mene, ktorej sa konalo (t. j. osoby, ktorá dodáva tovar alebo poskytuje službu, na ktoré sa poukaz vzťahuje). Napríklad v našom prípade, bude predaj jednoúčelového poukazu podliehať DPH u osoby, ktorá prevádzkuje aquapark. Osoba, ktorá bola poverená predajom tohto jednoúčelového poukazu na základe zmluvy, by mala zachovať ustanovenia týkajúce sa jednoúčelového poukazu, t. j. uviesť na daňovom doklade, ktorý vydáva, dodávateľa, v mene ktorého sa jednoúčelový poukaz predáva a vyhotovený daňový doklad musí obsahovať aj údaje týkajúce sa DPH.

Prečítajte si tiež

Podľa nášho príkladu takýto jednoúčelový poukaz zdaňuje prevádzkovateľ aquaparku (t. j. ten vystavuje daňový doklad) a hotel, ktorý bol poverený predajom tohto poukazu je len povinný pri predaji, na tomto poukaze uviesť názov prevádzkovateľa aquaparku.

Aj tu je zrejmé, že teda výmena samotného poukazu za tovar alebo službu, na ktoré sa poukaz vzťahuje, už nepodlieha DPH (ak hodnota tovaru alebo služby je totožná alebo nižšia ako hodnota uvedená na jednoúčelovom poukaze). Ak bude hodnota dodaného tovaru alebo služby vyššia, ako hodnota uvedená na jednoúčelovom poukaze, tak osoba vyhotoví daňový doklad v hodnote poukazu bez údajov o DPH a na zvyšok hodnoty vystaví daňový doklad so všetkými údajmi o DPH (ide o prijatú tržbu).

Článok pokračuje pod reklamou

Zdaňovanie viacúčelového poukazu (vouchra)

Viacúčelovým poukazom je taký poukaz, pri ktorom v čase jeho vystavenia nie je známa niektorá zo skutočností, ktorá by určila jeho zdaňovanie, ide napríklad o vystavenie poukazu (vouchra) na masáž v ktoromkoľvek hoteli v Slovenskej republike alebo v niektorej zahraničnej krajine (v takomto prípade nie je vopred známe miesto poskytnutia služby, a to akou sadzbou DPH sa bude takýto poukaz zdaňovať).

Uvedené znamená, že viacúčelový poukaz sa bude týkať najmä tých predajcov, ktorí majú svoje prevádzky aj mimo tuzemska, či predávajú tovar, resp. služby s rôznymi sadzbami DPH (napr. poukážka na nákup tovaru v obchodnom reťazci vo výške 50 €, ktorý je možné použiť na nákup chleba so sadzbou DPH 10 %, ale aj na nákup iných potravín so sadzbou DPH 20 %). "V praxi sa často využívajú dobíjacie kupóny, ktoré sú vystavované operátormi a ktoré oprávňujú ich držiteľov použiť ich na úhradu telekomunikačných služieb, parkovného, cestovného a pod. Vzhľadom na rozmanitosť služieb, ktoré je možné zakúpiť za dobíjacie kupóny, sa dobíjacie kupóny považujú za viacúčelové poukazy," dopĺňa Lenka Kollárová zo Slovenskej komory daňových poradcov. 

V prípade predaja viacúčelového poukazu (vouchra) bude dani z pridanej hodnoty podliehať až skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby ich dodávateľom, a to pri výmene za viacúčelový poukaz. Uvedené znamená, že predaj viacúčelového poukazu nebude podliehať DPH, dani z pridanej hodnoty bude podliehať až samotné odovzdanie tovaru alebo služby, na ktoré sa poukaz vzťahuje.

Podľa § 22 ods. 10 je základom dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu protihodnota zaplatená za tento poukaz znížená o daň. V prípade, ak dodávateľ tovaru alebo poskytovateľ služby nemá informáciu o protihodnote zaplatenej za takýto poukaz, základom dane je peňažná hodnota, ktorá je uvedená na viacúčelovom poukaze alebo v súvisiacej dokumentácii, znížená o daň vzťahujúcu sa dodaný tovar alebo službu (napr. hotel vydá viacúčelový poukaz v hodnote 50 €, základom dane pri dodaní ubytovacích služieb, ktoré hotel poskytuje bude hodnota 50 € znížená o DPH 4,55 €, t. j. suma 45,45 €).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky