Sociálne podniky a DPH

Registrované sociálne podniky uplatňujú na dodané tovary a služby zníženú sadzbu DPH vo výške 10 %. Čo je to registrovaný sociálny podnik a aké podmienky musí dodržať?

Ako sme informovali v článku Sadzby DPH v roku 2020 na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky dodáva oprávnenému zákazníkovi registrovaný sociálny podnik sa uplatňuje znížená 10 %-ná sadzba dane z pridanej hodnoty. Kto sa však považuje za registrovaný sociálny podnik a kedy môže uplatniť túto zníženú sadzbu dane?

Pri definovaní registrovaného sociálneho podniku musíme vychádzať zo zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch“).

Znížená sadzba dane 10 % na tovary a služby dodané registrovaným sociálnym podnikom

V § 27 ods. 2 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) je uvedené, že znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje aj na tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky registrovaný sociálny podnik, ktorý 100 % svojho zisku po zdanení používa na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, dodáva oprávnenému zákazníkovi, ak tým nedochádza k narušeniu hospodárskej súťaže nezlučiteľnému s vnútorným trhom.

Oprávneným zákazníkom je pritom osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjektom sociálnej ekonomiky alebo subjektom verejnej správy.

Podľa § 3 ods. 1 zákona o DPH je zdaniteľnou osobou každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť definovanú v § 3 ods. 2 zákona o DPH bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že zdaniteľnými osobami sú osoby, ktoré vykonávajú činnosť, z ktorej dosahujú príjmy, a to bez ohľadu na ich právnu formu.

To znamená, že ak registrovaný sociálny podnik dodá tovary alebo služby fyzickej osobe, subjektu sociálnej ekonomiky alebo subjektu verejnej správy, uplatní zníženú sadzbu dane 10 % len, ak nepôjde o zdaniteľnú osobu podľa vyššie uvedenej definície. Napr. ak integračný registrovaný sociálny podnik vykonáva činnosť práčovne a dodáva služby fyzickým osobám – nepodnikateľom, ako aj obchodnej spoločnosti (ktorá nie je subjektom sociálnej ekonomiky ani subjektom verejnej správy ), na služby práčovne dodané fyzickým osobám – nepodnikateľom uplatní zníženú sadzbu 10 % a na služby dodané obchodnej spoločnosti uplatní základnú sadzbu 20 %.

V súvislosti s vyššie uvedeným potrebujeme poznať najmä:

 • čo je to sociálna ekonomika,
 • aký je to registrovaný sociálny podnik,
 • kto je subjektom sociálnej ekonomiky.

Čo je to sociálna ekonomika?

Podľa § 3 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa sociálnou ekonomikou rozumie súhrn produktívnych, distribučných alebo spotrebiteľských aktivít vykonávaných prostredníctvom hospodárskej činnosti alebo nehospodárskej činnosti nezávisle od štátnych orgánov, ktorých hlavným cieľom je dosahovanie pozitívneho sociálneho vplyvu.

Prečítajte si tiež

Uvedené znamená, že ide o aktivity vykonávané nezávisle od štátnych orgánov, a to znamená, že sociálna ekonomika nie je súčasťou štátneho sektora.

Kto sa považuje za subjekt sociálnej ekonomiky?

Subjekt sociálnej ekonomiky je definovaný v § 4 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, podľa ktorého subjektom sociálnej ekonomiky je:

 • občianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvestičný fond,
 • nezisková organizácia,
 • účelové zariadenie cirkvi,
 • obchodná spoločnosť,
 • družstvo, alebo
 • fyzická osoba – podnikateľ, ktorá je zamestnávateľom,

pričom tieto subjekty musia splniť nasledovné kritériá:

 • nie sú väčšinovo riadení štátnym orgánom, štátny orgán ich z väčšej časti nefinancuje, nevymenúva ani nevolí štatutárny orgán ani viac ako polovicu jeho členov a nevymenúva ani nevolí viac ako polovicu členov riadiaceho orgánu alebo dozorného orgánu,
 • vykonávajú hospodársku činnosť alebo nehospodársku činnosť v rámci aktivít sociálnej ekonomiky,
 • ak podnikajú alebo vykonávajú inú zárobkovú činnosť podľa osobitných predpisov, nevykonávajú ich výhradne na účely dosiahnutia zisku alebo zisk z nich používajú spôsobom podľa tohto zákona.
Článok pokračuje pod reklamou

Aký je to registrovaný sociálny podnik?

Podľa § 5 ods. 2 zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch je registrovaným sociálnym podnikom taký sociálny podnik, ktorému bol priznaný štatút registrovaného sociálneho podniku. Sociálny podnik, ktorý chce požiadať o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, podáva žiadosť na príslušný odbor Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Prečítajte si tiež

Sociálnym podnikom je pritom podľa § 5 ods. 1 subjekt sociálnej ekonomiky:

 • ktorý vykonáva sústavne, samostatne, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť hospodársku činnosť,
 • ktorého hlavným cieľom je dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu,
 • v ktorom k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu prispievajú tovary a služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo k nemu prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania,
 • ktorý ak zo svojej činnosti dosiahne zisk, použije viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie hlavného cieľa, či časť zisku rozdeľuje podľa Obchodného zákonníka, pričom ju rozdeľuje podľa postupov a pravidiel, ktoré nenarúšajú hlavný cieľ,
 • ktorý do spravovania svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby.

Druhy a príklady registrovaných sociálnych podnikov

Z hľadiska zamerania činnosti môže byť registrovaný sociálny podnik:

 • integračný sociálny podnik: podporuje zamestnanosť prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, ide o sociálne podniky typu napr. práčovne, ručné umývanie áut, zber odpadu a pod.,
 • sociálny podnik bývania: podporuje zabezpečenie spoločensky prospešného nájomného bývania, t. j. poskytuje bývanie, správu, údržbu a obnovu bytového fondu prostredníctvom nájmu bytov oprávneným osobám, ak najmenej 70 % bytov, ktoré vlastní prenajíma za nájomné zodpovedajúce nákladom na byt,
 • všeobecný registrovaný sociálny podnik: poskytuje spoločensky prospešné služby, ako je napríklad zdravotná starostlivosť, výchovu, vzdelávanie, humanitárnu starostlivosť a pod.
Prečítajte si tiež

V súčasnej dobe je podľa zoznamu registrovaných sociálnych podnikov zverejnených na webovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na Slovensku 165 registrovaných sociálnych podnikov, pričom v značnej miere ide o integračné sociálne podniky, ktorých hlavných predmetom podnikania je napr.:

 • poskytovanie kompletných služieb v oblasti stavebníctva, výroby drevených výrobkov,
 • prevádzkovanie práčovne,
 • prevádzkovanie ubytovacích a reštauračných služieb,
 • poskytovanie služieb v lesníctve a poľnohospodárstve,
 • výroba tovarov z plastov,
 • a iné.

V prípade, ak vyššie uvedené registrované sociálne podniky, dodajú svoje tovary a služby oprávnenému zákazníkovi, pričom 100 % svojho zisku po zdanení použijú na dosiahnutie svojho hlavného cieľa, uplatnia na dodané tovary a služby zníženú sadzbu DPH, a to vo výške 10 %.

Akým rizikám a výzvam čelia sociálne podniky v súvislosti so šírením COVID-19 sa dozviete v článku Sociálne podniky a koronavírus.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Životné minimum od 1.7.2024 do 30.6.2025

Aká výška životného minima platí od 1.7.2024 do 30.6.2025, ktoré ďalšie veličiny sa menia v nadväznosti na zmenu výšky životného minima a od kedy nové sumy platia?

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky