Sociálne podniky a koronavírus

Sociálne podniky a koronavírus
Zdroj: Unsplash.com
Michelle Chmelová

Analytička Slovak Business Agency, ktorá sa v súčasnosti okrem iných tém bližšie špecializuje aj na problematiku sociálneho podnikania. Je absolventkou doktorandského štúdia na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti vyštudovala študijný odbor Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte EUBA.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Akým rizikám a výzvam čelia sociálne podniky v súvislosti so šírením COVID-19?

Pred vyhlásením núdzového stavu v marci 2020, bolo v registri sociálnych podnikov registrovaných niečo cez 90 subjektov. Zdá sa, že koronavírus zatiaľ nemal významnejší vplyv na proces registrácie sociálneho podniku. Deje sa tak aj vzhľadom na prijatú novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorou sa žiadateľom umožnilo počas trvania mimoriadnej situácie požiadať o štatút aj elektronicky (bez kvalifikovaného elektronického podpisu).

Na druhej strane však sociálne podniky čelia významným rizikám a výzvam. Niektoré subjekty prešli dočasne na výrobu nového druhu produktu, alebo služby. Iné boli nútené obmedziť prevádzky. Všetky subjekty však spája neistota do budúcnosti.

Akým rizikám a výzvam čelia sociálne podniky?

V máji 2021 to budú tri roky od kedy je v účinnosti zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorý má priaznivo podporovať sociálne podnikanie a takisto rozvíjať celkový sektor sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Pri kreovaní podporného prostredia sektora sociálnej ekonomiky si nikto ani len nevedel prestaviť, akým vážnym výzvam budú sociálne podniky čeliť v tak krátkom období.

S prepuknutím COVID-19 sociálne podniky tak, ako aj ostatné podnikateľské subjekty, čelili, resp. čelia rýchlo meniacemu sa prostrediu a pretrvávajúcej neistote spojenej s vývojom koronavírusu. Najmä z hľadiska rozvoja sociálnej ekonomiky a udržateľnosti podnikov, možno súčasné obdobie vnímať za veľmi krehké.

Osobitnou snahou v prípade sociálnych podnikoch je dosahovanie rovnováhy medzi finančnou udržateľnosťou a maximalizáciou pozitívneho spoločenského vplyvu. S prepuknutím koronavírusu začali sociálne podniky čeliť nielen výzve rovnováhy, ako takej ale aj ďalším špecifickým výzvam. Jednou z nich je aj udržanie zamestnanosti, omeškanie vyplácania vyrovnávacích príspevkov, ale aj dlho očakávané spustenie investičnej pomoci ako funkčného systému investičnej podpory.

Podpora na udržanie zamestnanosti

Spustením projektu „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti, ktorý realizuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, mohli sociálne podniky začať žiadať o podporu. Treba povedať, že sa nerozlišuje medzi neregistrovaným alebo registrovaným sociálnym podnikom, čo znamená, že sa uplatňujú rovnaké podmienky pre oba typy subjektov.

Okrem toho v prípade registrovaných subjektov však nie je možný súbeh s inými príspevkami na rovnaký účel. V praxi to znamená, že registrované sociálne podmienky, ktoré potenciálne spĺňajú podmienky pre získanie príspevku na udržanie zamestnanosti z tzv. Prvej pomoci, majú na výber či požiadajú o tento príspevok, ale budú naďalej poberať príspevky na mzdy v rámci aktívnych opatrení trhu práce.

Článok pokračuje pod reklamou

Omeškané vyplácanie vyrovnávacích príspevkov pre integračné sociálne podniky

Začiatkom roka došlo k omeškaniu vyplácania vyrovnávacích príspevkov pre registrované integračné podniky. Schvaľovací proces schémy štátnej pomoci, prostredníctvom ktorého môžu žiadať integračné sociálne podniky o vyrovnávacie príspevky sa omeškal, čím boli subjekty vystavené špecifickej výzve v čase obmedzenej prevádzky a tým naviazaného výpadku príjmov.

Prečítajte si tiež

Omeškanie spôsobilo výpadok príspevku za mesiac január a február 2021. Okrem toho nebolo možné podpisovať ani zmluvy s registrovanými sociálnymi podnikmi, ktoré zamestnávajú zdravotne znevýhodnené osoby. Začiatkom marca sa proces vyplácania vyrovnávacích príspevkov obnovil a v Obchodnom vestníku bola uverejnená Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených pracovníkov a pracovníkov so zdravotným postihnutím. Príslušná schéma nahradila v plnom rozsahu pôvodnú schému.

Pozitívne je, že o príspevok je možné požiadať aj spätne, t. j. od 1. januára 2021 a to až po splnení zákonom stanovených podmienok. Na druhej strane pokiaľ by výpadok trval dlhšie, mohlo by to spôsobiť značné výpadky v oblasti financovania integračných podnikov.

Prístup k investičnému kapitálu pre sociálne podniky

Vzhľadom na obmedzený prístup sociálnych podnikov k investičnému kapitálu, investičná pomoc je rozhodujúca. Jedna zo zákonne definovanej formy podpory sociálnym podnikom je poskytovanie investičnej podpory, pričom má isť o kombináciu návratnej a nenávratnej zložky. Návratná zložka je už dlhšie spustená, pričom sa čakalo už len na dobudovanie nenávratnej časti, čím by sa vytvoril funkčný systém investičnej podpory pre sociálne podniky a zároveň by sa posilnila aj zamestnanosť znevýhodnených a zraniteľných osôb.

Prečítajte si tiež

V októbri 2020 bolo na stránkach Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny zverejnené oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o poskytnutie investičnej pomoci v rámci národného projektu „Investičná pomoc pre sociálne podniky – nenávratná zložka“. Začiatkom roka prebiehala aktualizácia oznámenia. V súčasnosti ide už o štvrtú aktualizáciu, v rámci ktorej boli upravené termíny prijímania žiadostí a podpisovania dohôd o poskytnutie investičnej pomoci.

Zhrnutie

Sociálne podniky majú v súčasnosti z hľadiska maximalizácie spoločenského vplyvu ešte väčšiu opodstatnenosť ako kedykoľvek predtým. Ich význam je nespochybniteľný. Napriek tomu podliehajú v súčasnosti viacerým neočakávaným rizikám. Vzhľadom na to, že časť sociálnych podnikov sa nachádzala pred vypuknutím koronakrízy vo fáze nachádzania stabilizácie, súčasné obdobie je z pohľadu rozvoja sociálnej ekonomiky výzvou.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michelle Chmelová
Michelle Chmelová

Analytička Slovak Business Agency, ktorá sa v súčasnosti okrem iných tém bližšie špecializuje aj na problematiku sociálneho podnikania. Je absolventkou doktorandského štúdia na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti vyštudovala študijný odbor Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte EUBA.


Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) od roku 2023

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP) má určité osobitné pravidlá. Aké povinnosti ukladá zákon zamestnávateľom v tejto oblasti?

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.

Pandemická OČR počas epidémie respiračných ochorení

Aké sú podmienky nároku na pandemické ošetrovné, ako si uplatniť nárok na dávku a ako o ňu žiadať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky