Sadzby DPH v roku 2018

Na Slovensku sa uplatňuje základná a znížená sadzba dane. Od 1.1.2019 dochádza k zmene zákona o DPH v rámci uplatňovania zníženej sadzby dane. V článku sa dočítate viac informácií, na ktoré tovary a služby sa uplatňuje základná a na ktoré znížená sadzba DPH.

Sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) v roku 2018

Sadzby dane sú uvedené v § 27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“). Podľa zákona o DPH poznáme teda základnú sadzbu dane na tovary a služby a zníženú sadzbu dane.

Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane. Táto sadzba dane sa použije na všetky tovary a služby, ktoré nepodliehajú zníženej sadzbe dane.

Znížená sadzba dane sa uplatní vo výške 10 % zo základu dane. Táto sadzba dane sa použije na tovary uvedené v prílohe č. 7 zákona o DPH.

Od 1.5.2018 vstupuje do platnosti zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a tým dochádza k zmene zákona o DPH.

S účinnosťou od 1.1.2019 sa znížená sadzba dane uplatní vo výške 10 % zo základu dane okrem tovarov, ktoré sú uvedené v spomínanej prílohe zákona o DPH aj na tovary a služby, ktoré registrovaný sociálny podnik v rámci aktivít sociálnej ekonomiky dodáva oprávnenému zákazníkovi. Takýto registrovaný sociálny podnik musí využívať 100 % svojho zisku po zdanení na dosiahnutie svojho hlavného cieľa. Oprávneným zákazníkom je osoba iná ako zdaniteľná osoba, ak je fyzickou osobou, subjekt sociálnej ekonomiky alebo subjekt verejnej správy.

Je dôležité poznamenať, že v prípade zmeny sadzby dane sa pri každom vzniku daňovej povinnosti použije sadzba dane platná v deň vzniku daňovej povinnosti.

Sadzby DPH platné pre rok 2020 spolu s prehľadom tovarov a služieb, ktoré budú v roku 2020 zaradené do zníženej sadzby dane nájdete v článku Sadzby DPH v roku 2020.

Na ktorý tovar sa vzťahuje znížená sadzba DPH vo výške 10 %?

Tovar, na ktorý sa uplatňuje znížená sadzba DPH, je uvedený v Spoločnom colnom sadzobníku Európskej únie. V tomto colnom sadzobníku je uvedený číselný kód tovaru a stručný opis tohto tovaru.

Podnikatelia si musia dávať veľký pozor na správne určenie sadzby DPH na tovar, ktorý je predmetom ich podnikateľskej činnosti. Ak podnikateľ nevie s istotou správne zatriediť tovar na účel uplatnenia zníženej sadzby DPH, má možnosť požiadať oddelenie colných taríf Colného úradu Bratislava o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru.

Žiadosť o vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru sa podáva v listinnej podobe na predpísanom tlačive. Údaje uvedené v tejto žiadosti o vydanie záväznej informácie musia byť pravdivé a úplné. V žiadosti môže podnikateľ uviesť len jeden druh tovaru, ktorý žiada zatriediť. Prílohou žiadosti je vzorka tovaru, fotodokumentácia, projekty, prospekty či iné dokumenty (napr. znalecký posudok, opis výrobného procesu a pod.) V žiadosti sa upozorňuje na to, že osobitné náklady, ktoré vzniknú colným orgánom v dôsledku analýz, znaleckých posudkov alebo vrátenia vzoriek, vám môžu byť účtované.

Článok pokračuje pod reklamou

Prinášame vám zoznam tovarov z prílohy č. 7 zákona o DPH, na ktoré sa vzťahuje znížená sadzba DPH vo výške 10 % zo základu dane:

Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka Opis tovaru
0201 Mäso z hovädzích zvierat, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých hovädzích zvierat položky 0102
ex 0203 Mäso zo svíň, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso z domácich svíň, čerstvé alebo chladené
ex 0204 Mäso z oviec alebo kôz, čerstvé, chladené alebo mrazené len mäso z oviec alebo kôz, čerstvé alebo chladené okrem mäsa z divých oviec a kôz
ex 0207 Mäso a jedlé droby, z hydiny položky 0105, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácej hydiny, čerstvé alebo chladené
ex 0208 Ostatné mäso a jedlé mäsové droby, čerstvé, chladené alebo mrazené - len mäso a jedlé droby z domácich králikov, čerstvé alebo chladené
ex 0301 Živé ryby - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0302 Ryby, čerstvé alebo chladené, okrem rybieho filé a ostatného rybieho mäsa položky 0304 - len sladkovodné ryby okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00
ex 0304 Rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté), čerstvé, chladené alebo mrazené - len rybie filé a ostatné rybie mäso (tiež mleté) zo sladkovodných rýb okrem ozdobných rýb položky 0301 11 00, čerstvé alebo chladené
ex 0401 Mlieko a smotana nezahustené ani neobsahujúce pridaný cukor ani ostatné sladidlá - len mlieko
0405 10 Maslo
ex 1905 90 30 Chlieb, neobsahujúci pridaný med, vajcia, syr alebo ovocie a obsahujúci v sušine najviac 5 % hmotnosti cukrov a najviac 5 % hmotnosti tuku - len čerstvý chlieb podľa osobitného predpisu.
ex2844 40 Rádioaktívne prvky a izotopy a zlúčeniny, iné ako podpoložiek 2844 10, 2844 20 alebo 2844 30; zliatiny, disperzie (vrátane cermetov), keramické výrobky a zmesi obsahujúce tieto prvky, izotopy alebo zlúčeniny; rádioaktívne zvyšky - len pre zdravotníctvo
2925 11 00 Sacharín a jeho soli
2941 Antibiotiká
30 Farmaceutické výrobky
3822 00 00 Diagnostické alebo laboratórne reagencie na podložke a pripravené diagnostické alebo laboratórne reagencie, tiež na podložke, iné ako v položke 3002 alebo 3006; certifikované referenčné materiály
ex3922 90 00 Ostatné sanitárne výrobky z plastov - len sedačka do vane na použitie pre ťažko zdravotne postihnutých občanov
4901 Tlačené knihy, brožúry, letáky a podobné tlačiarenské výrobky, tiež v jednotlivých listoch, okrem kníh, brožúr, letákov a podobných tlačiarenských výrobkov, tiež v jednotlivých listoch, v ktorých reklama a inzercia predstavujú jednotlivo alebo spolu viac ako 50 % celkového obsahu výrobku
4903 00 00 Obrázkové knižky, predlohy na kreslenie alebo maľovanie, pre deti
4904 00 00 Hudobniny, tlačené alebo v rukopise, tiež viazané alebo ilustrované
6115 10  ex6602 00 00 Pančuchový tovar s odstupňovanou kompresiou (napr. pančuchy na kŕčové žily) Vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké bičíky a podobné výrobky - len pre nevidiace a čiastočne vidiace osoby
ex8428 90 95 Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia – len vaňový zdvihák na použitie pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím
ex8471 49 00 Ostatné zariadenia na automatické spracovanie údajov, predkladané vo forme systému - len zariadenia s hlasovým alebo hmatovým výstupom pre nevidiacich a slabozrakých
ex8518 40 Elektrické nízkofrekvenčné zosilňovače (audiofrekvenčné) – len individuálne zosilňovače pre nedoslýchavých, zosilňovače pre indukčné slučky pre nedoslýchavých, indukčné slučky pre nedoslýchavých, skupinové zosilňovače pre vyučovanie sluchovo postihnutých detí
ex8531 80 95 Ostatné elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (iné ako položky 8512 alebo 8530) – len pre osoby so sluchovým a zrakovým postihnutím
8713 Vozíky pre telesne postihnuté osoby, tiež motorizované alebo s iným mechanickým pohonom
8714 20 00 Časti, súčasti a príslušenstvá vozíkov pre telesne postihnuté osoby
9001 30 00 Kontaktné šošovky
9001 40 Okuliarové šošovky zo skla
9001 50 Okuliarové šošovky z ostatných materiálov
9021 Ortopedické zariadenia vrátane bariel, liečebných a chirurgických pásov a bandáží; dlahy a ostatné pomôcky na liečenie zlomenín; umelé časti tela; načúvacie pomôcky a ostatné zariadenia nosené alebo dopravované na tele alebo v tele implantované, na kompenzovanie nejakej chyby alebo neschopnosti.
9619 00 Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a prebaly pre deti, a podobné výrobky, z akéhokoľvek materiálu – určené len na inkontinenciu

Ako uviesť sadzbu DPH na faktúre vyhotovenej za dodávku plnenia, ktoré podlieha tuzemskému prenosu daňovej povinnosti na odberateľa?

Platiteľ dane, ktorý dodá tovary a služby inému platiteľovi dane, je povinný vyhotoviť faktúru pri predmetných dodávkach. Faktúra musí obsahovať náležitosti, ktoré sú stanovené zákonom. Jednou z dôležitých náležitostí je aj uvedenie uplatnenej sadzby dane.

V prípade platiteľa, ktorý dodá v tuzemsku inému platiteľovi dane tovary alebo služby, pri ktorých sa uplatní prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH a vyhotoví faktúru pri predmetných dodávkach, na tejto faktúre dodávateľ nie je povinný uvádzať sadzbu dane. Sadzbu dane dodávateľ na faktúre neuvádza, nakoľko pri prenose daňovej povinnosti žiadnu sadzbu DPH neuplatňuje.

Prečítajte si tiež

Správnu sadzbu dane pri prenose daňovej povinnosti uplatňuje príjemca plnenia, ktorý za jej správnosť zodpovedá, má povinnosť daň priznať a riadne ju zaplatiť.

Príklad na uvedenie sadzby DPH pri tuzemskom samozdanení: Platiteľ DPH dodáva kovový šrot inému platiteľovi DPH, na faktúre dodávateľ kovového šrotu uvádza okrem iných náležitostí aj slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Je dodávateľ kovového šrotu povinný uviesť na faktúre aj sadzbu dane? Ak áno, 20 % alebo 0 %?

Na základe informácie z Finančného riaditeľstva z apríla 2018 dodávateľ kovového šrotu na faktúre neuvádza sadzbu dane. Na faktúre nemôže uviesť nulovú sadzbu DPH, nakoľko zákon o DPH nulovú sadzbu dane nepozná.

Prehľad sadzieb DPH pre členské krajiny Európskej únie nájdete v článku Sadzby DPH v členských krajinách Európskej únie v roku 2018.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky