Pozemky podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je povinný podať každý daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom pozemku. Ako vypočítať výšku dane z pozemkov na rok 2019? A ktoré pozemky sú od dane oslobodené?

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Všeobecné informácie o dani z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Daň z nehnuteľností na rok 2019.

Kedy vzniká daňová povinnosť a kedy zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Prihliada sa pritom na stav k nehnuteľnosti k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, to znamená, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019 sa podáva v prípade, ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2018 do 1.1.2019 (vrátane).

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z pozemkov na rok 2019?

Daňové priznanie k dani z pozemkov na rok 2019 je povinný podať daňovník, ktorým je:

 • vlastník pozemku,
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností,
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobu až do vykonania pozemkových úprav,
 • nájomca, ak:
 1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností,
 2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
 3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky (podľa tretieho bodu).

ktorému vznikla daňová povinnosť v zdaňovacom období.

Ak nie je možné určiť daňovníka, tak daňovníkom sa stáva osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

O tom, ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019.

Čo je predmetom dane z pozemkov na rok 2019?

Daňovník platí daň z pozemkov, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, ide o tieto pozemky:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
 • záhrady,
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 • stavebné pozemky.

To, o aký pozemok ide je určené zaradením pozemku podľa katastra nehnuteľností. Na zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.

Pozemok sa považuje za stavebný pozemok, ak je uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celková výmera stavebného pozemku sa skladá z parciel, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Za stavebný pozemok sa nepovažuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu alebo stavebnú úpravu.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať výšku dane z pozemkov na rok 2019?

Špecifikum tejto dane z nehnuteľností je to, že daňovník v daňovom priznaní k dani z nehnuteľností nevypočíta svoju daňovú povinnosť. Výšku dane z nehnuteľností vypočíta správca dane, ktorý oznámi vypočítanú výšku aj dane z pozemkov na rok 2019 daňovníkovi, a to po podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Správca dane vypočíta daň z pozemkov ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov, pričom:

 • ročná sadzba dane z pozemkov je ustanovená zákonom vo výške 0,25 %, avšak správca dane môže túto ročnú sadzbu dane znížiť alebo aj zvýšiť prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia,
 • základ dane je napríklad v prípade ornej pôdy súčin výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona, ostatné základy dane sú ustanovené v § 7 zákona o miestnych daniach.

Kedy má daňovník nárok na oslobodenie, resp. zníženie dane z pozemkov na rok 2019?

Správca dane prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia určí, to ako je potrebné požiadať o oslobodenie, resp. zníženie dane z pozemku. O zníženie, resp. oslobodenie od dane z pozemku je potrebné podať žiadosť, v termíne na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, t. j. do 31. januára 2019.

Zákon o miestnych daniach ustanovuje, ktoré pozemky sú oslobodené od dane. Správca dane však môže ustanoviť okrem pozemkov ustanovených zákonom aj iné prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia.

Medzi pozemky, ktoré ustanovuje zákon a sú oslobodené od dane patrí:

 • pozemky vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
 • pozemky vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov, ktoré slúžia materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie,
 • a iné.

Medzi pozemky, ktoré môže obec oslobodiť od dane, resp. znížiť daň z pozemkov patria napríklad:

 • pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,
 • pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia len na ich osobnú potrebu,
 • pozemky, na ktorých sú cintoríny,
 • a iné.

Bližšie informácie o jednotlivých daniach z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Byty a nebytové priestory podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019 alebo Stavby podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022)

Vyšla vám v daňovom priznaní za rok 2021 (v roku 2022) daň na úhradu? V tomto článku sa dozviete, na aké číslo účtu daň zaplatiť a ako platbu dane správne označiť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky