Pozemky podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je povinný podať každý daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom pozemku. Ako vypočítať výšku dane z pozemkov na rok 2019? A ktoré pozemky sú od dane oslobodené?

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Všeobecné informácie o dani z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Daň z nehnuteľností na rok 2019.

Kedy vzniká daňová povinnosť a kedy zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Prihliada sa pritom na stav k nehnuteľnosti k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, to znamená, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019 sa podáva v prípade, ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2018 do 1.1.2019 (vrátane).

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z pozemkov na rok 2019?

Daňové priznanie k dani z pozemkov na rok 2019 je povinný podať daňovník, ktorým je:

 • vlastník pozemku,
 • správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností,
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobu až do vykonania pozemkových úprav,
 • nájomca, ak:
 1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri nehnuteľností,
 2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
 3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka fyzickej alebo právnickej osoby, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky (podľa tretieho bodu).

ktorému vznikla daňová povinnosť v zdaňovacom období.

Ak nie je možné určiť daňovníka, tak daňovníkom sa stáva osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.

O tom, ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019.

Čo je predmetom dane z pozemkov na rok 2019?

Daňovník platí daň z pozemkov, ktoré sa nachádzajú na území Slovenskej republiky, ide o tieto pozemky:

 • orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty,
 • záhrady,
 • zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy,
 • lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 • stavebné pozemky.

To, o aký pozemok ide je určené zaradením pozemku podľa katastra nehnuteľností. Na zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.

Pozemok sa považuje za stavebný pozemok, ak je uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celková výmera stavebného pozemku sa skladá z parciel, ktorých parcelné čísla sú uvedené v právoplatnom stavebnom povolení. Za stavebný pozemok sa nepovažuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení na zmenu stavby, najmä ak ide o prístavbu, nadstavbu alebo stavebnú úpravu.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať výšku dane z pozemkov na rok 2019?

Špecifikum tejto dane z nehnuteľností je to, že daňovník v daňovom priznaní k dani z nehnuteľností nevypočíta svoju daňovú povinnosť. Výšku dane z nehnuteľností vypočíta správca dane, ktorý oznámi vypočítanú výšku aj dane z pozemkov na rok 2019 daňovníkovi, a to po podaní daňového priznania k dani z nehnuteľností.

Správca dane vypočíta daň z pozemkov ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov, pričom:

 • ročná sadzba dane z pozemkov je ustanovená zákonom vo výške 0,25 %, avšak správca dane môže túto ročnú sadzbu dane znížiť alebo aj zvýšiť prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia,
 • základ dane je napríklad v prípade ornej pôdy súčin výmery pozemkov v m2 a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe č. 1 zákona, ostatné základy dane sú ustanovené v § 7 zákona o miestnych daniach.

Kedy má daňovník nárok na oslobodenie, resp. zníženie dane z pozemkov na rok 2019?

Správca dane prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia určí, to ako je potrebné požiadať o oslobodenie, resp. zníženie dane z pozemku. O zníženie, resp. oslobodenie od dane z pozemku je potrebné podať žiadosť, v termíne na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, t. j. do 31. januára 2019.

Zákon o miestnych daniach ustanovuje, ktoré pozemky sú oslobodené od dane. Správca dane však môže ustanoviť okrem pozemkov ustanovených zákonom aj iné prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia.

Medzi pozemky, ktoré ustanovuje zákon a sú oslobodené od dane patrí:

 • pozemky vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
 • pozemky vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov, ktoré slúžia materským školám, na základné vzdelávanie, na stredné vzdelávanie a na vyššie odborné vzdelávanie,
 • a iné.

Medzi pozemky, ktoré môže obec oslobodiť od dane, resp. znížiť daň z pozemkov patria napríklad:

 • pozemky vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,
 • pozemky, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, ak tieto pozemky slúžia len na ich osobnú potrebu,
 • pozemky, na ktorých sú cintoríny,
 • a iné.

Bližšie informácie o jednotlivých daniach z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Byty a nebytové priestory podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019 alebo Stavby podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022)

Vyšla vám v daňovom priznaní za rok 2021 (v roku 2022) daň na úhradu? V tomto článku sa dozviete, na aké číslo účtu daň zaplatiť a ako platbu dane správne označiť.

Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022

Na aké číslo účtu zaplatiť daň v roku 2022? Aký variabilný symbol použiť? Aké zmeny nastanú vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane od 1.1.2022?

Odklad platenia dane má miernejšie podmienky

Finančná správa podala pomocnú ruku daňovníkom, ktorí sa dostali do nepriaznivej situácie v podobe zmiernenia podmienok pri odklade platenia dane a zaplatení dane v splátkach. Čo sa mení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky