Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Odklad platenia dane a povolenie splátok upravuje § 57 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“).

Podľa daňového poriadku platí, že na žiadosť daňového subjektu môže správca dane povoliť odklad platenia dane, ktorej správu vykonáva, alebo povoliť platenie tejto dane v splátkach, a to za podmienok, ktoré určí finančné riaditeľstvo a uverejní ich na svojom webovom sídle. Aktuálne vydané podmienky nadobudli účinnosť 30. mája 2024.

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach môže správca dane povoliť najskôr odo dňa splatnosti dane, a to aj spätne.

Podmienky určené finančným riaditeľstvom pre povolenie odkladu/splátok dane

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach možno povoliť, ak je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:

 • zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných;
 • u daňového subjektu došlo k poklesu príjmov, a preto nie je možné očakávať zaplatenie dane v lehote splatnosti, a to hlavne v dôsledku mimoriadnej situácie, ktorou je napríklad obdobie pandémie alebo živelná pohroma;
 • zaplatenie dane by zvýšilo platobnú neschopnosť daňového subjektu pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR;
 • iné preukázateľné dôvody vážneho charakteru, pre ktoré nie je možné daň zaplatiť.

Správca dane neposudzuje splnenie uvedených podmienok, ak o povolenie odkladu/splátok žiada vysoko spoľahlivý daňový subjekt.

Poznámka: Daňové subjekty sa delia na vysoko spoľahlivé, spoľahlivé, menej spoľahlivé a nehodnotené.

Pri ktorých platbách je možné požiadať o povolenie odkladu/splátok?

Odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach sa vzťahuje na všetky dane, vrátane sankcií (pokuty, úrok z omeškania), pretože podľa § 2 písm. b) daňového poriadku na účely daňového poriadku sa daňou rozumie daň podľa osobitných predpisov vrátane úroku z omeškania, úroku a pokuty podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov. Ustanovenie § 57 daňového poriadku sa vzťahuje aj na povolenie odkladu daňového nedoplatku alebo na povolenie platenia daňového nedoplatku v splátkach. Nevzťahuje sa však na preddavky na daň, pretože tieto nie sú daňou.

Rozhodovanie o povolení odkladu/splátok

Predpokladom pre rozhodovanie o povolení odkladu/splátok je:

1. Podanie žiadosti o odklad platenia dane alebo žiadosti o povolenie platenia dane v splátkach

Žiadosť sa podáva príslušnému správcovi dane písomne alebo ústne do zápisnice alebo elektronicky prostredníctvom elektronickej podateľne. Tí, ktorí majú povinnosť komunikovať s daňovým úradom výlučne elektronicky (podnikatelia, platitelia DPH atď.), podávajú aj túto žiadosť elektronicky.

2. Náležitosti žiadosti o odklad platenia dane alebo žiadosti o povolenie platenia dane v splátkach

Správca dane posudzuje žiadosť podľa jej obsahu, avšak zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • kto žiadosť podáva,
 • v akej veci,
 • čo sa navrhuje.

Písomná žiadosť musí byť podpísaná osobou, ktorá žiadosť podáva.

Prečítajte si tiež

V prípade žiadosti o povolenie odkladu/splátok daňový subjekt musí v žiadosti jednoznačne uviesť niektorú z podmienok, ktoré určilo Finančné riaditeľstvo SR, na základe ktorej žiada o povolenie odkladu/splátok. Spolu so žiadosťou musia byť predložené aj doklady preukazujúce jeho tvrdenia. Ak daňový subjekt svoje tvrdenie nepreukáže, a ani správca dane nemá tvrdenie daňového subjektu preukázané napr. dokladmi, písomnosťami získanými pri správe daní, nachádzajúcimi sa v daňovom spise tohto subjektu, žiadosti nebude možné vyhovieť.

Preukázanie splnenia podmienky ohrozenia výživy daňovníka alebo iných osôb

Daňový subjekt môže preukázať, že zaplatením dane by bola ohrozená výživa daňového subjektu alebo osôb na jeho výživu odkázaných predložením napr.:

 • prehlásenia o počte osôb na výživu daňovníka odkázaných, z toho nezaopatrené deti,
 • potvrdenia od zamestnávateľa o dosiahnutom príjme manžela/manželky a ostatných osôb na jeho výživu odkázaných,
 • rozhodnutia, resp. potvrdenia o poberaní sociálnych dávok,
 • aktuálnej výšky starobného a invalidného dôchodku,
 • dokladov, ktoré potvrdzujú úhradu preukázateľných výdavkov na bývanie (napr. nájomné, mesačná platba inkasa, zaplatená daň z nehnuteľností, nákup paliva).

Preukázanie splnenia podmienky poklesu príjmov

Daňový subjekt môže preukázať splnenie podmienok na odklad platenia dane, resp. platenie dane v splátkach z dôvodu poklesu príjmov predložením napr.:

 • aktuálnych účtovných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané hlavnou knihou,
 • účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti.

Preukázanie splnenia podmienky zvýšenia platobnej neschopnosti

Daňový subjekt môže preukázať, že zaplatenie dane by zvýšilo jeho platobnú neschopnosť pri výraznom obmedzení, alebo prerušení vykonávania podnikateľskej činnosti na základe prijatých rozhodnutí vlády SR, napr.:

 • predložením aktuálnych účtovných výkazov spracovaných po priebežnej účtovnej závierke alebo informácie preukázané hlavnou knihou,
 • predložením účtovných dokladov o nákladoch na financovanie obežného majetku za 3 kalendárne mesiace predchádzajúce podaniu žiadosti,
 • uvedením konkrétneho dôvodu obmedzenia vykonávania podnikateľskej činnosti.

Je vhodné, ak sa pred podaním žiadosti skontaktujete so svojím správcom dane a odkonzultujete si rozsah potrebnej dokumentácie.

Nedostatky v žiadosti o odklad platenia dane/o povolenie platenia dane v splátkach

Pokiaľ žiadosť o povolenie odkladu/splátok bude mať také nedostatky, pre ktoré nebude spôsobilá na prerokovanie, daňový subjekt bude správcom dane vyzvaný, aby tieto nedostatky podľa pokynu správcu dane a v určenej lehote odstránil.

Ak daňový subjekt nedostatky podania v požadovanom rozsahu a v určenej lehote odstráni, bude správca dane takéto podanie považovať za podané bez nedostatkov a bude v danej veci konať. Ak daňový subjekt nedostatky podania v požadovanom rozsahu a v určenej lehote neodstráni, považuje sa toto podanie za nepodané a správca dane túto skutočnosť oznámi daňovému subjektu.

Návrh výšky splátok a lehoty splatnosti

Okrem podstatných náležitostí žiadosti, bez ktorých nie je možné ďalej konať, je potrebné v žiadosti navrhnúť výšku splátok (splátky môžu byť navrhnuté v rovnakej/stúpajúcej/klesajúcej výške) a lehotu ich splatnosti, resp. lehotu odkladu.

Ak daňový subjekt v žiadosti o povolenie odkladu/splátok uvedie, že žiada povoliť odklad/splátky napr. odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dane, správca dane môže povoliť odklad/splátky aj od iného dňa, než daňový subjekt žiada.

Ak daňový subjekt žiada o povolenie odkladu alebo splátok v čase, keď sa daň stala daňovým nedoplatkom, pričom v žiadosti neuvedie, od ktorého dňa povolenie odkladu alebo splátok žiada, správca dane môže určiť, od ktorého dňa povolí odklad alebo splátky.

3. Zaplatenie správneho poplatku

Vydanie rozhodnutia o povolení odkladu/splátok podlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona o správnych poplatkoch v zmysle položky 143 písm. a) sadzobníka správnych poplatkov.

Výška správneho poplatku je 14 eur, pri žiadosti podanej elektronickými prostriedkami je výška správneho poplatku znížená o 50 % z poplatku určeného podľa sadzobníka správnych poplatkov, teda 7 eur.

Pretože spoplatnené je vydanie rozhodnutia, správnemu poplatku podlieha vydanie rozhodnutia o povolení odkladu/splátok, ako aj rozhodnutie, ktorým správca dane žiadosti o odklad/splátky nevyhovie.

Článok pokračuje pod reklamou

Zabezpečenie dlžnej sumy

Správca dane môže odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach podmieniť zabezpečením dlžnej sumy podľa § 81 daňového poriadku, a to vzhľadom na výšku dane, ktorej odklad platenia alebo platenie v splátkach žiada daňový subjekt, plnenie nepeňažných povinností daňového subjektu a jeho platobnú disciplínu, ak je to vzhľadom na jeho majetkové pomery možné.

Podmienky stanovené pre odklad dane alebo splátky daňovým poriadkom

Daňový poriadok stanovuje zákonné podmienky pre povolenie odkladu/splátok, ktoré sú uvedené v tabuľke.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR.
Podmienky stanovené daňovým poriadkom Ustanovenie daňového poriadku
Povoliť odklad/splátky možno len vtedy, ak daňový subjekt splnil podmienky určené v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu/splátok. Ak daňový subjekt nesplní podmienky určené v rozhodnutí o povolení odkladu/splátok, ďalší odklad/splátky správca dane môže povoliť, iba ak uplynuli najmenej 2 roky odo dňa, ktorý bol v poslednom rozhodnutí o povolení odkladu/splátok určený ako deň, keď mala byť daň zaplatená. § 57 ods. 8
Povoliť odklad/splátky je možné najviac na 24 mesiacov odo dňa splatnosti dane alebo rozdielu dane oproti vyrubenej dani. § 57 ods. 3
Povoliť odklad/splátky možno, ak je to v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). Odklad platenia dane, resp. povolenie zaplatenia dane v splátkach sa nepovažuje za poskytnutie štátnej pomoci, ak výška úrokovej sadzby pre výpočet úroku pri odkladoch a splátkach v zmysle § 57 ods. 5 daňového poriadku je vyššia ako platná referenčná sadzba. Od 1.1.2024 stanovila Európska komisia pre SR základnú sadzbu pre výpočet referenčnej a diskontnej sadzby vo výške 4,11 %. Pre stanovenie referenčnej sadzby sa k základnej sadzbe bežne pripočítava 100 bázických bodov t. j. 1 %. § 57 ods. 7

Úrok z povoleného odkladu/splátok

Za dobu povoleného odkladu/splátok zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo zo sumy povolenej splátky.

Pri výpočte úroku sa (od 17. mája 2024) použije základná sadzba pre stanovenie referenčnej a diskontnej sadzby v Slovenskej republike zverejnená na webovom sídle Protimonopolného úradu Slovenskej republiky platná v deň, ktorý nasleduje po dni splatnosti dane, zvýšená o 100 bázických bodov; ak je táto základná sadzba zvýšená o 100 bázických bodov nižšia ako 3 %, pri výpočte úroku sa použije ročná úroková sadzba 3 %. Pod splatnosťou dane je potrebné rozumieť pôvodnú splatnosť dane vyplývajúcu napr. z daňového priznania alebo z rozhodnutia správcu dane.

Úrok sa vypočíta za každý deň povoleného odkladu/splátok. Ak daňový subjekt zaplatí odloženú sumu dane alebo daň v splátkach uloženú rozhodnutím v lehote kratšej, ako ukladá rozhodnutie, správca dane úrok z odloženej sumy vyrubí do dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo do dňa zaplatenia dane v splátkach. To znamená, že úrok z odloženej sumy sa počíta za skutočnú dobu odkladu platenia dane, resp. platenia dane v splátkach vrátane dňa zaplatenia odloženej sumy dane alebo dňa zaplatenia poslednej splátky za predpokladu, že daňový subjekt dodržal všetky splátky.

Úrok z odloženej sumy sa nevyrubí, ak nepresiahne 5 eur. Úrok z odloženej sumy je splatný do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia.

Nemožnosť podať odvolanie proti rozhodnutiu o odklade/splátkach

Proti rozhodnutiu o odklade platenia dane alebo rozhodnutiu o platení dane v splátkach nemožno podať odvolanie. Lehotu určenú v rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane alebo v rozhodnutí o povolení platenia dane v splátkach nemožno predĺžiť ani odpustiť jej zmeškanie. Ak zanikla daň, na ktorú správca dane povolil odklad alebo jej zaplatenie v splátkach, ruší sa rozhodnutie o povolení odkladu platenia dane alebo rozhodnutie o povolení platenia dane v splátkach vrátane rozhodnutia o úroku.

Dôsledky nezaplatenia odloženej dane alebo nezaplatenia splátky dane v lehote

Ak daňový subjekt nezaplatí odloženú daň vo výške a v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí alebo nezaplatí splátku dane vo výške a v lehote určenej správcom dane v rozhodnutí, stáva sa splatnou celá suma neuhradenej dane dňom pôvodnej splatnosti dane alebo splátky dane. Správca dane zo sumy neuhradenej dane vyrubí úrok z omeškania (podľa § 156 daňového poriadku). Správca dane je povinný začať daňové exekučné konanie do 30 pracovných dní odo dňa, keď mala byť daň alebo splátka dane zaplatená.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR, daňový poriadok

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022)

Vyšla vám v daňovom priznaní za rok 2021 (v roku 2022) daň na úhradu? V tomto článku sa dozviete, na aké číslo účtu daň zaplatiť a ako platbu dane správne označiť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky