Stavby podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je povinný podať každý daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom stavby alebo jej časti. Ako vypočítať výšku dane zo stavieb na rok 2019? A v ktorých prípadoch je stavba oslobodená od dane, prípadne môže byť znížená jej daň na rok 2019?

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Všeobecné informácie o dani z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Daň z nehnuteľností na rok 2019.

Kedy vzniká daňová povinnosť a kedy zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Prihliada sa pritom na stav k nehnuteľnosti k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, to znamená, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019 sa podáva v prípade, ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2018 do 1.1.2019 (vrátane).

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani zo stavieb na rok 2019?

Daňové priznanie k dani zo stavieb na rok 2019 je povinný podať daňovník, ktorým je:

 • vlastník stavby,
 • správca stavby vo vlastníctve štátu,
 • správca stavby vo vlastníctve obce,
 • správca stavby vo vlastníctve vyššieho územného celku.

V prípade stavieb, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond a ktoré sú v nájme, je daňovníkom nájomca. Ak nie je možné určiť daňovníka, tak daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá stavbu skutočne užíva.

Ak stavbu vlastnia viacerí daňovníci, daňovníkom je v tomto prípade každý spoluvlastník, a to do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť a zvoliť si jedného z nich ako zástupcu a ostatní ručia za daň do výšku svojho podielu na dani. V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň zo stavieb spoločne a nerozdielne.

O tom, ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019.

Čo je predmetom dane zo stavieb na rok 2019?

Daň zo stavieb na rok 2019 sa platí za stavbu na území Slovenskej republiky, pričom ide o tieto stavby:

 • stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,
 • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • chaty a stavby na individuálnu rekreáciu,
 • samostatne stojace garáže,
 • stavby hromadných garáží,
 • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou,
 • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,
 • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou,
 • ostatné stavby vyššie neuvedené.

Daň zo stavieb sa platí aj za stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží a ktoré sú spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami.

Na daňovú povinnosť k dani zo stavieb nemá vplyv skutočnosť, že sa prestala stavba užívať.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať výšku dane zo stavieb na rok 2019?

Daň z nehnuteľností je špecifická tým, že daňovník v podanom daňovom priznaní k dani z nehnuteľností nevypočíta svoju daňovú povinnosť. Daňovník v daňovom priznaní len uvedie údaje, ktoré sú potrebné pre výpočet výšky dane, ktorú vypočíta správca dane. Správca dane oznámi každému daňovníkovi výšku dane, ktorú má zaplatiť.

Správca dane vypočíta daň zo stavieb ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb, pričom:

 • ročná sadzba dane zo stavieb je ustanovená zákonom vo výške 0,033 eura za každý aj začatý m2 zastavanej plochy, avšak správca dane môže túto ročnú sadzbu dane znížiť alebo aj zvýšiť prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia a taktiež môže správca dane určiť rôznu ročnú sadzbu dane zo stavieb určenú na rôzne účely,
 • základ dane je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou je pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezarátava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

V prípade viacpodlažnej stavby, sa daň zo stavieb vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb, ktorá je zvýšené o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie (nezapočítava sa prvé nadzemné podlažie).

Keď stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vyráta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane (zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie).

Kedy má daňovník nárok na oslobodenie, resp. zníženie dane zo stavieb na rok 2019?

Správca dane prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia určí, to ako je potrebné požiadať o oslobodenie, resp. zníženie dane zo stavieb. O zníženie, resp. oslobodenie od dane zo stavieb je potrebné podať žiadosť, v termíne na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, t. j. do 31. januára 2019.

Zákon o miestnych daniach ustanovuje, ktoré stavby sú oslobodené od dane. Správca dane však môže ustanoviť okrem stavieb ustanovených zákonom aj iné prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia.

Medzi stavby, ktoré ustanovuje zákon a sú oslobodené od dane patrí:

 • stavby alebo ich časti vo vlastníctve štátu alebo samosprávnych krajov, ktoré slúžia materským školám, základným školám, stredným školám a pod.,
 • stavby alebo ich časti vo vlastníctve verejných vysokých škôl alebo vo vlastníctve štátu v správe štátnych vysokých škôl, ktoré slúžia na vysokoškolské vzdelávanie alebo na vedeckovýskumné účely,
 • a iné.

Medzi stavby, ktoré môže obec oslobodiť od dane, resp. znížiť daň zo stavieb patria napríklad:

 • stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,
 • stavby slúžiace školám, zdravotníckym zariadeniam, na účely sociálnej pomoci a pod.
 • stavby na bývanie, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, či držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby, ktorým byty slúžia na ich trvalé bývanie,
 • a iné.

Bližšie informácie o jednotlivých daniach z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Pozemky podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019 alebo Byty a nebytové priestory podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022)

Vyšla vám v daňovom priznaní za rok 2021 (v roku 2022) daň na úhradu? V tomto článku sa dozviete, na aké číslo účtu daň zaplatiť a ako platbu dane správne označiť.

Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022

Na aké číslo účtu zaplatiť daň v roku 2022? Aký variabilný symbol použiť? Aké zmeny nastanú vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane od 1.1.2022?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky