Byty a nebytové priestory podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je povinný podať každý daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom bytu, resp. nebytového priestoru. Ako vypočítať výšku dane z bytov na rok 2019? A kedy je byt, resp. nebytový priestor oslobodený od dane?

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Všeobecné informácie o dani z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Daň z nehnuteľností na rok 2019.

Kedy vzniká daňová povinnosť a kedy zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Prihliada sa pritom na stav k nehnuteľnosti k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, to znamená, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019 sa podáva v prípade, ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2018 do 1.1.2019 (vrátane).

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na rok 2019?

Daňové priznanie k dani z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“) na rok 2019 je povinný podať daňovník, ktorým je:

 • vlastník bytu alebo nebytového priestoru,
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu,
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce,
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku.

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý jeden spoluvlastník do výšky svojho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, že na účely dane z bytov ich bude zastupovať jeden z nich, ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho podielu na dani.

V prípade, že je byt alebo nebytový priestor v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia a ručia za daň spoločne a nerozdielne.

O tom, ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019.

Čo je predmetom dane z bytov na rok 2019?

Daňovník platí daň z bytov na rok 2019 za byt alebo nebytový priestor, ktorý sa nachádza v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor vlastní fyzická alebo právnická osoba.

Byt alebo tá časť bytu, ktorá sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako na bývanie (napr. podnikanie), sa považuje za nebytový priestor.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať výšku dane z bytov na rok 2019?

Daňovník v podávanom daňovom priznaní k dani z nehnuteľností nevypočíta svoju daňovú povinnosť, on len uvedie potrebné údaje pre jej výpočet. Výšku dane z nehnuteľností vypočíta správca dane na základe týchto údajov uvedených v daňovom priznaní. Správca dane oznámi každému daňovníkovi výšku dane, ktorú má zaplatiť.

Správca dane vypočíta daň z bytov ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov, pričom:

 • ročná sadzba dane z bytov je ustanovená zákonom vo výške 0,033 eura za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru, avšak správca dane môže túto ročnú sadzbu dane znížiť alebo aj zvýšiť prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia a taktiež môže správca dane určiť rôznu ročnú sadzbu dane z bytov a za nebytových priestorov určenú na rôzne účely,
 • základ dane je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m 2.

Kedy má daňovník nárok na oslobodenie, resp. zníženie dane z bytov na rok 2019?

Správca dane prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia určí, to ako je potrebné požiadať o oslobodenie, resp. zníženie dane z bytov. O zníženie, resp. oslobodenie od dane z bytov je potrebné podať žiadosť, v termíne na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, t. j. do 31. januára 2019.

Zákon o miestnych daniach ustanovuje, ktoré byty a nebytové priestory sú oslobodené od dane. Správca dane však môže ustanoviť okrem bytov a nebytových priestorov ustanovených zákonom aj iné prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia.

Medzi byty a nebytové priestory, ktoré ustanovuje zákon a sú oslobodené od dane patrí:

 • nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
 • byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
 • a iné.

Medzi byty a nebytové priestory, ktoré môže obec oslobodiť od dane, resp. znížiť daň z bytov patria napríklad:

 • byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,
 • byty, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, či držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby, ktorým byty slúžia na ich trvalé bývanie,
 • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiaca ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
 • a iné.

Bližšie informácie o jednotlivých daniach z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Pozemky podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019 alebo Stavby podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?

Kam zaplatiť daň z príjmov a ako označiť platbu dane za rok 2021 (v roku 2022)

Vyšla vám v daňovom priznaní za rok 2021 (v roku 2022) daň na úhradu? V tomto článku sa dozviete, na aké číslo účtu daň zaplatiť a ako platbu dane správne označiť.

Platenie a označovanie platieb daní v roku 2022

Na aké číslo účtu zaplatiť daň v roku 2022? Aký variabilný symbol použiť? Aké zmeny nastanú vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane od 1.1.2022?

Odklad platenia dane má miernejšie podmienky

Finančná správa podala pomocnú ruku daňovníkom, ktorí sa dostali do nepriaznivej situácie v podobe zmiernenia podmienok pri odklade platenia dane a zaplatení dane v splátkach. Čo sa mení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky