Byty a nebytové priestory podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 je povinný podať každý daňovník, ktorý sa stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom bytu, resp. nebytového priestoru. Ako vypočítať výšku dane z bytov na rok 2019? A kedy je byt, resp. nebytový priestor oslobodený od dane?

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach“).

Všeobecné informácie o dani z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Daň z nehnuteľností na rok 2019.

Kedy vzniká daňová povinnosť a kedy zaniká daňová povinnosť k dani z nehnuteľností na rok 2019?

Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia, ktoré nasleduje po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti. Prihliada sa pritom na stav k nehnuteľnosti k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok, to znamená, že daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2019 sa podáva v prípade, ak sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti v rozmedzí od 2.1.2018 do 1.1.2019 (vrátane).

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na rok 2019?

Daňové priznanie k dani z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“) na rok 2019 je povinný podať daňovník, ktorým je:

 • vlastník bytu alebo nebytového priestoru,
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu,
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve obce,
 • správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve vyššieho územného celku.

Ak sú byty alebo nebytové priestory v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý jeden spoluvlastník do výšky svojho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, že na účely dane z bytov ich bude zastupovať jeden z nich, ostatní spoluvlastníci ručia za daň do výšky svojho podielu na dani.

V prípade, že je byt alebo nebytový priestor v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane zo stavieb sú obaja manželia a ručia za daň spoločne a nerozdielne.

O tom, ako podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Daňové priznanie k dani z nehnuteľností na rok 2019.

Čo je predmetom dane z bytov na rok 2019?

Daňovník platí daň z bytov na rok 2019 za byt alebo nebytový priestor, ktorý sa nachádza v bytovom dome, v ktorom aspoň jeden byt alebo nebytový priestor vlastní fyzická alebo právnická osoba.

Byt alebo tá časť bytu, ktorá sa k 1. januáru zdaňovacieho obdobia využíva na iný účel ako na bývanie (napr. podnikanie), sa považuje za nebytový priestor.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať výšku dane z bytov na rok 2019?

Daňovník v podávanom daňovom priznaní k dani z nehnuteľností nevypočíta svoju daňovú povinnosť, on len uvedie potrebné údaje pre jej výpočet. Výšku dane z nehnuteľností vypočíta správca dane na základe týchto údajov uvedených v daňovom priznaní. Správca dane oznámi každému daňovníkovi výšku dane, ktorú má zaplatiť.

Správca dane vypočíta daň z bytov ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov, pričom:

 • ročná sadzba dane z bytov je ustanovená zákonom vo výške 0,033 eura za každý aj začatý m 2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru, avšak správca dane môže túto ročnú sadzbu dane znížiť alebo aj zvýšiť prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia a taktiež môže správca dane určiť rôznu ročnú sadzbu dane z bytov a za nebytových priestorov určenú na rôzne účely,
 • základ dane je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m 2.

Kedy má daňovník nárok na oslobodenie, resp. zníženie dane z bytov na rok 2019?

Správca dane prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia určí, to ako je potrebné požiadať o oslobodenie, resp. zníženie dane z bytov. O zníženie, resp. oslobodenie od dane z bytov je potrebné podať žiadosť, v termíne na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností, t. j. do 31. januára 2019.

Zákon o miestnych daniach ustanovuje, ktoré byty a nebytové priestory sú oslobodené od dane. Správca dane však môže ustanoviť okrem bytov a nebytových priestorov ustanovených zákonom aj iné prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia.

Medzi byty a nebytové priestory, ktoré ustanovuje zákon a sú oslobodené od dane patrí:

 • nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
 • byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane,
 • a iné.

Medzi byty a nebytové priestory, ktoré môže obec oslobodiť od dane, resp. znížiť daň z bytov patria napríklad:

 • byty vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie,
 • byty, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmotnej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 62 rokov, či držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby, ktorým byty slúžia na ich trvalé bývanie,
 • garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiaca ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších ako 62 rokov, držiteľov preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu,
 • a iné.

Bližšie informácie o jednotlivých daniach z nehnuteľností na rok 2019 si môžete prečítať v článku Pozemky podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019 alebo Stavby podliehajúce dani z nehnuteľností na rok 2019.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Platba daní a správnych poplatkov kartou: postup

Cez portál finančnej správy možno uhrádzať dane aj správne poplatky kartou. Aké sú možnosti platby a ako postupovať?

Povolenie odkladu platenia dane alebo splátok od 30. 5. 2024

Finančné riaditeľstvo SR od 30.5.2024 určilo podmienky, na základe ktorých môže správca dane povoliť odklad platenia dane alebo platenie dane v splátkach. Podrobné informácie v článku.

Kam zaplatiť daň a ako označiť platbu dane v roku 2024

Aké číslo účtu a variabilný symbol použiť pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších druhov daní v roku 2024?

Platenie, označovanie platieb daní a variabilné symboly v roku 2023

Aké čísla účtov a variabilné symboly budú používať daňovníci pri realizácii platieb daňovému úradu a colnému úradu napríklad pri úhrade dane z príjmov, dane z pridanej hodnoty a ďalších v roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky