Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2020

Aký účet, variabilný symbol, či konštantný symbol má použiť daňový subjekt pri platení daní v roku 2020?

Platenie daní a označovanie platieb daní upravuje Vyhláška Ministerstva financií SR č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane (ďalej len „vyhláška o spôsobe označovania platby dane“).

Daňový subjekt platí daň správcovi dane, ktorým môže byť:

 • daňový úrad (napr. platba dane z príjmov, platba dane z pridanej hodnoty), alebo
 • colný úrad (napr. platba spotrebných daní).

Prehľad predčíslí, variabilných a konštantných symbolov pre správnu platbu dane v roku 2021 nájdete v článku Platenie daní a označovanie platieb daní v roku 2021.

Akými spôsobmi môže daňový subjekt platiť dane?

Daňový subjekt sa pri platení dane môže rozhodnúť pre jeden z nasledujúcich spôsobov úhrady dane v roku 2020:

 • úhrada dane poštovým poukazom,
 • úhrada dane bezhotovostným prevodom (t. j. z účtu daňového subjektu).

Ak sa daňový subjekt rozhodne pre platenie dane poštovým poukazom, označí platbu dane:

 • číslom účtu správcu dane, na ktorý sa platba dane uhrádza (tzv. osobný účet daňovníka, ktorý bol oznámený daňovému subjektu),
 • variabilným symbolom,
 • sumou platby dane v eurách a eurocentoch,
 • informáciou pre správcu dane (ak je to potrebné),
 • menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu (ak je daňový subjekt fyzická osoba),
 • obchodným menom a sídlom daňového subjektu (ak je daňový subjekt právnická osoba).

Ak sa daňový subjekt rozhodne pre platenie dane bezhotovostným prevodom, označí platbu dane, tak ako by ju označil pri platbe dane poštovou poukážkou (bez uvedenia mena a priezviska, adresy trvalého pobytu fyzickej osoby, či obchodného mena a sídla právnickej osoby), pričom pri platbe daní bezhotovostným prevodom označí platbu dane navyše aj:

 • číslom účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba dane uhrádza.

Čo je to osobný účet daňovníka a ako ho zistiť?

Bez toho, aby daňový subjekt poznal svoj osobný účet daňovníka, nie je možné vykonať platenie daní. Osobný účet daňovníka, resp. základné číslo účtu bol pridelený každému daňovníkovi správcom dane a rovnako tento osobný účet daňovníka bol aj každému daňovému subjektu oznámený správcom dane (napr. po registrácii pre daň z príjmov).

Osobný účet daňovníka (t. j. číslo účtu pre úhradu príslušnej dane) sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátne pokladnice.

Osobný účet daňovníka má nasledovný tvar:

5XXXX 8XXXXXXXXX/ 8180
predčíslie označujúce druh dane základné číslo účtu označujúce daňový subjekt (OÚD) kód Štátnej pokladnice

Upozorňujeme, že osobný účet musí daňový subjekt prekonvertovať na formát medzinárodného bankového čísla účtu – IBAN.

Ak chce daňovník zistiť svoj osobný účet daňovníka, resp. si ho chce overiť, môže tak urobiť pomocou webovej stránky Finančnej správy v časti „Platenie daní“.

Predčíslia účtov pre platenie daní správcovi dane – daňovému úradu v roku 2020

Názov účtu Predčíslie účtu
Daň z pridanej hodnoty 500240
Zábezpeka na DPH 501104
Daň z príjmov fyzických osôb nerezidentov zo zdrojov na území SR 500216
Daň z príjmov fyzických osôb z podnikania a prenájmu (aj úhrada dane na základe DP FO typ A a DP FO typ B) 500208
Daň z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti 500259
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v tuzemsku 500224
Daň z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí 500232
Daň z príjmu vyberaná zrážkou 500267
Zabezpečenie dane na DPFO 501120
Zabezpečenie dane na DPPO 501139
Daň z motorových vozidiel 501163
Osobitný odvod finančných inštitúcií 501075
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 501091
Vratky prostriedkov poukázaných na verejnoprospešný účel 500689
Odvod časti poistného 501198
Daň z poistenia 501219

Aký variabilný symbol použiť pre označenie platby dane správcovi dane – daňovému úradu v roku 2020?

V prípade, ak daňový subjekt platí daň určenú rozhodnutím správcu dane, platbu dane označí variabilným symbolom, ktorý je uvedený v predmetom rozhodnutí a ktorý určil správca dane.

Ak daňový subjekt platí daň bez rozhodnutia správcu dane (t. j. napríklad za daň z pridanej hodnoty za január 2020 na základe podaného daňového priznania k DPH), daňový subjekt označí platbu dane variabilným symbolom, ktorý je potrebné vytvoriť podľa prílohy č. 1 vyhlášky o spôsobe označovania platby dane. Správca dane, ktorým je daňový úrad spravidla na webovej stránke Finančnej správy v časti „Platenie daní“ uvádza zoznam variabilných symbolov pre platenie daní a preddavkov na príslušný štvrťrok.

Daňový subjekt si môže vytvoriť 10 – miestny variabilný symbol pre označenie platby dane nasledovným postupom:

1. prvé štyri číslice 10 – miestneho variabilného symbolu označujú druh platby dane, a to nasledovne:

 • 1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
 • 1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
 • 8100 – iná platba dane,

2. ďalších šesť číslic 10 – miestneho variabilného symbolu označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare:

 • MMRRRR – kde MM je kalendárny mesiac a RRRR je kalendárny rok, ak ide o platenie dane za mesačné obdobie (napr. daň z pridanej hodnoty za január 2020 označíme ako 012020),
 • QQRRRR – kde QQ je kalendárny štvrťrok a RRRR je kalendárny rok, ak ide o platenie dane za štvrťročné obdobie (napr. platbu dane z prvý štvrťrok označíme ako 412020, platbu dane za posledný štvrťrok označíme ako 442020),
 • PPRRRR – kde PP je kalendárny polrok a RRRR je kalendárny rok, ak ide o platenie dane za polročné obdobie (platbu dane za prvý polrok označíme ako 212020 a za druhý polrok označíme ako 222020),
 • 99RRRR – kde 99 je fixná hodnota a RRRR je ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania na základe daňového priznania alebo hlásenie. Ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označí sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka (platbu dane z príjmov za rok 2019 označíme ako 992019),
 • 000000 – ak sa platba dane neviaže k obdobiu,
 • 00RRRR – kde 00 je fixná hodnota a RRRR je príslušné ročné zdaňovacie obdobie, na ktoré sa platia preddavky. Ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka.

Príklady na tvorbu variabilného symbolu pri platbe daní v roku 2020

Príklad na tvorbu variabilného symbolu pri platbe daní za mesačné a štvrťročné obdobie

Ako má vytvoriť spoločnosť ABCX, s. r. o. variabilný symbol, ak platí:

 • daň z pridanej hodnoty za mesiac január 2020,
 • preddavok na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2020?

Platbu dane z pridanej hodnoty za mesiac január 2020 označí spoločnosť ABCX, s. r. o. nasledovne: 1100012020 (kde 1100 je označenie druhu platby dane a 012020 je mesiac a rok, za ktorý sa daň platí).

Platbu preddavku na daň z motorových vozidiel za I. štvrťrok 2020 označí spoločnosť ABCX, s. r. o. nasledovne: 1100412020 (kde 1100 je označenie druhu platby dane a 412020 je štvrťrok a rok, za ktorý sa daň platí).

Príklad na tvorbu variabilného symbolu pri platbe daní za ročné obdobie

Ako má vytvoriť živnostník Martin variabilný symbol, ak platí daň z príjmov na základe podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2019?

Platbu dane z príjmov na základe podaného daňového priznania – typ B za rok 2019 označí Martin nasledovne: 1700992019.

Predčíslia účtov pre platenie daní a zloženie zábezpeky na daň správcovi dane – colnému úradu v roku 2020

Názov účtu Predčíslie účtu
SPD z elektriny tuzemsko C 500005
SPD z minerálnych olejov – tuzemsko C 500013
SPD z liehu – tuzemsko C 500021
SPD z piva – tuzemsko C 500048
SPD z tabakových výrobkov – tuzemsko C 500056
SPD z uhlia - tuzemsko C 500064
SPD z vína – tuzemsko C 500072
SPD zo zemného plynu – tuzemsko C 500080
Poplatky za nakladanie s núdzovými zásobami C 500099
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Banská Bystrica 500101
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Bratislava 500128
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Michalovce 500136
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Košice 500144
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trnava 500152
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Žilina 500160
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Nitra 500179
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Prešov 500187
Depozit – daňová zábezpeka všetkých SPD Trenčín 500195

Aký variabilný symbol použiť pre označenie platby dane správcovi dane – colnému úradu v roku 2020?

Pre platbu dane správcovi dane, ktorým je colný úrad (bez rozhodnutia vydaného colným úradom), označí daňový subjekt platbu dane 10 – miestnym variabilným symbolom, ktorý je v tvare SDDSRRMMDD. Uvedené písmená variabilného symbolu označujú nasledovné:

1.SD označuje druh spotrebnej dane
dvojčíslie označujúce druh spotrebnej dane druh spotrebnej dane
10 minerálny olej
20 tabakové výrobky
30 lieh
40 víno
50 pivo
60 elektrina
70 uhlie
80 zemný plyn
90 tabaková surovina
11 bezdymový tabakový výrobok
2.DS označuje druh daňového subjektu
dvojčíslie označujúce druh daňového subjektu druh daňového subjektu
01 prevádzkovateľ daňového skladu
02 oprávnený príjemca
03 odberateľ tovaru mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely
04 malý samostatný pivovar
05 liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia
06 registrovaný odosielateľ
07 malý výrobca vína
08 užívateľský podnik
09 zásielkový obchod
10 platiteľ dane z elektriny
11 platiteľ dane z uhlia
12 platiteľ dane zo zemného plynu
13 platiteľ dane zo stlačeného zemného plynu
14 platiteľ dane z tabakovej suroviny
15 súkromný výrobca destilátu
88 zahraničná osoba
99 iný

3.     RR – označuje posledné dvojčíslo kalendárneho roka vzniku daňovej povinnosti (pri vzniku daňovej povinnosti v roku 2020, označíme ako „20“),

4.     MM – označuje mesiac vzniku daňovej povinnosti (mesiace označíme od 01 – január po 12 – december),

5.     DD – označuje kalendárny deň vzniku daňovej povinnosti (od prvého do deviateho dňa, je potrebné uviesť pred číslo nulu).

Článok pokračuje pod reklamou

Aký konštantný symbol použiť pre označenie platby dane v roku 2020?

Napriek tomu, že vo vyhláške o spôsobe označovania platby dane nie je uvedená povinnosť označovania platby dane konštantným symbolom, môže tak daňový subjekt dobrovoľne urobiť. Pri platbe daní v roku 2020 môže použiť daňový subjekt napr. tieto konštantné symboly:

Druh platby dane Konštantný symbol
Bežná platba dane, preddavok na daň 1144
Doúčtovanie daní za predchádzajúce obdobie 1344
Vyúčtovanie dane za posledné zdaňovacie obdobie – daň z príjmov FO a PO 1744
Zúčtovanie preddavkov dane z príjmu závislej činnosti 1944
Dodatočne vyrubená daň 2144
Sankčný úrok, penále 3344
Nadmerný odpočet 5344
Pokuta z kontroly 6344
Pokuta zo správy 6544
Úrok pri odklade platenia 7344
Exekučné náklady 7544
Blokové pokuty od daňového úradu 7944
Platba (účtovaná súčasne s predpisom) 8144

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky