Živnostenské podnikanie v roku 2017

Aké sú podmienky pre živnostenské podnikanie v roku 2017 a kto môže takto začať podnikať? Ako si zistiť, či je živnostenské podnikanie voľnou, viazanou alebo remeselnou živnosťou?

Živnosť je jedna z viacerých foriem, ako môžete podnikať

Ak sa niekto rozhodol začať podnikať, musí sa ďalej rozhodnúť, že prostredníctvom akej právnej formy bude svoje podnikanie prevádzkovať. Ak to osobitné predpisy upravujúce daný predmet podnikania nevylučujú, môže si fyzická osoba vybrať, či bude podnikať ako fyzická osoba alebo si na podnikanie založí právnickú osobu (niektorú z obchodných spoločností).

Pokiaľ sa rozhodnete podnikať ako fyzická osoba, môžete:

 • podnikať na základe živnostenského oprávnenia,
 • podnikať na základe iného oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikateľ zapísaný do evidencie podľa osobitného predpisu.

V rámci vyššie uvedených kategórii podnikania fyzických osôb v zásade nie je možné si vybrať, pretože podnikanie, ktoré upravujú osobitné predpisy (napríklad výkon činnosti advokátov, lekárov, znalcov a iných slobodných povolaní), nie je považovaný za živnostenské podnikanie a podobne to platí aj naopak. Z daňového a odvodového hľadiska medzi nimi rozdiely nie sú. Aj keď najčastejšie je živnosť spájaná s podnikaním fyzických osôb, tak aj takmer každá právnická osoba (obchodná spoločnosť) má nejakú živnosť, pretože potrebuje nejaké oprávnenie na podnikanie.

Čo je živnostenským podnikaním a čo živnostenským podnikaním v roku 2017 nie je

Najrozšírenejším typom podnikania fyzických osôb je živnostenské podnikanie. Upravuje ho osobitný predpis, ktorým je zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). V tomto zákone je v § 3 a 4 uvedených aj množstvo činností, ktoré živnostenským podnikaním nie sú.

Nie každé podnikanie musí byť živnosťou.

Živnostenským podnikaním nie je napríklad: autorská činnosť, činnosť lekára, advokáta, znalca, daňového poradcu, architekta, stavebného inžiniera, geodeta, činnosť bánk, poisťovní, dôchodkových správcovských spoločností, poľnohospodárstvo, lesníctvo, či prenájom nehnuteľností, ak sa poskytujú len základné služby spojené s prenájmom, činnosť športových trénerov a niekoľko ďalších.

Živnosti sa podľa náročnosti podmienok, ktoré sa vyžadujú na ich prevádzkovanie, rozdeľujú na voľné živnosti, remeselné živnosti a viazané živnosti.

Rozdelenie živností na remeselné, viazané a voľné

Činnosti, ktoré sú živnostenským podnikaním, živnostenský zákon nevymenováva úplne. Živnostenský zákon úplne vymenúva len všetky remeselné živnosti a všetky viazané živnosti. Remeselné živnosti sú vymenované v prílohe č. 1 živnostenského zákona a viazané živnosti sú vymenované v prílohe č. 2 živnostenského zákona. Zoznam voľných živností živnostenský zákon neobsahuje. Dôvodom je, že voľnou živnosťou môže byť v zásade akákoľvek podnikateľská činnosť, ktorá nie regulovaná osobitným predpisom, nie je remeselnou živnosťou, nie je viazanou živnosťou a zároveň nejde činnosť, o ktorej živnostenský zákon vyslovene hovorí, že nie je živnostenským podnikaním.

Živnosť môže byť voľná, viazaná alebo remeselná.

Voľnou živnosťou tak je napríklad predaj bicyklov, vedenie účtovníctva, poskytovanie reklamných služieb a iné. Zoznam najčastejších voľných živností má zverejnené na svojej stránke Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Platí, že ohlasovateľ živnosti si môže zvoliť aj úplne inú živnosť, ktorá v tomto zozname nie je uvedená. Musí však túto činnosť dostatočne určito a zrozumiteľne pomenovať.

Všeobecné podmienky na prevádzkovanie živnostenského podnikania

V živnostenskom zákone sú upravené aj podmienky na vykonávanie živnostenského podnikania. Podmienky na vykonávanie živnostenského podnikania sa líšia v závislosti od toho, či má ísť o prevádzkovanie voľnej živnosti, remeselnej živnosti alebo viazanej živnosti. Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti musí spĺňať každý, kto chce získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Na prevádzkovanie voľných živností postačuje spĺňať len všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti. Na prevádzkovanie remeselných a voľných živností sa vyžaduje spĺňať aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti:

 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony,
 • bezúhonnosť.

Za bezúhonného sa na účely živnostenského podnikania nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania. U právnickej osoby musí všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom. Podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj samotná právnická osoba, keďže v súčasnosti sa vzťahuje trestná zodpovednosť aj na právnické osoby. Ak teda o živnostenské oprávnenie bude žiadať fyzická osoba, musí sama spĺňať podmienku bezúhonnosti. Ak by o živnostenské oprávnenia žiadala s.r.o., musia podmienku bezúhonnosti spĺňať všetci jej konatelia a rovnako aj samotná s.r.o.

Osobitné podmienky prevádzkovania remeselných a viazaných živností

V prípade získania oprávnenia na prevádzkovanie remeselných a viazaných živností už nepostačuje splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti, ale treba preukázať aj splnenie osobitných podmienok prevádzkovania živnosti.

Podmienkou prevádzkovania remeselnej živnosti je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

Článok pokračuje pod reklamou

Tieto doklady je pre potreby získania remeselnej živnosti možné nahradiť jedným z týchto dokladov:

 • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príbuzného odboru a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore,
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore,
 • dokladom o ukončení najmenej strednej školy, ak nejde o prípady uvedené v prvých dvoch bodoch, a osvedčením o získanom vzdelaní pre príslušnú živnosť v akreditovanej vzdelávacej inštitúcii a dokladom o vykonaní následnej najmenej dvojročnej praxe v odbore alebo trojročnej praxe v príbuznom odbore,
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní následnej najmenej jednoročnej praxe v odbore alebo dvojročnej praxe v príbuznom odbore,
 • osvedčením o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčením o úplnej kvalifikácii podľa osobitného predpisu alebo
 • dokladom o vykonaní najmenej desaťročnej praxe v odbore, od ktorej ukončenia neuplynuli viac ako tri roky.

Pokiaľ ide o viazané živnosti, podmienkou na ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná iným spôsobom, než je to v prípade remeselných živností. Najčastejšie ide o rôzne osvedčenia, ktoré oprávňujú podnikateľa vykonávať špecifickú činnosť a garantujú jej správne vykonávanie. V prílohe č. 2 živnostenského zákona, ktorá obsahuje zoznam viazaných živností, je pri každej viazanej živnosti uvedené, aké osvedčenie alebo vzdelanie sa na jej prevádzkovanie vyžaduje.

Podmienky vykonávania remeselných a viazaných živností pre právnické osoby a fyzické osoby, ktoré nespĺňajú osobitné podmienky ich prevádzkovania

Ak chce právnická osoba, teda napríklad s.r.o. podnikať v oblasti, ktorá spadá pod remeselnú alebo viazanú živnosť, tiež musí preukázať splnenie osobitných podmienok jej prevádzkovania. Podľa živnostenského zákona u právnickej osoby musí osobitné podmienky prevádzkovania živnosti spĺňať jej zodpovedný zástupca. Ak chce teda obchodná spoločnosť prevádzkovať viazanú alebo remeselnú živnosť, musí si ustanoviť zodpovedného zástupcu pre tieto živnosti. Zodpovedného zástupcu si môže ustanoviť aj fyzická osoba, ak chce prevádzkovať remeselnú alebo viazanú živnosť a sama osobitné podmienky na jej prevádzkovanie nespĺňa (napríklad nemá požadované vzdelanie v danom odbore). Aj napriek tomu môže v tejto oblasti podnikať, ale musí si ustanoviť zodpovedného zástupcu pre túto živnosť.

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, prostredníctvom ktorej podnikateľ zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania živnosti. Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi. Inak povedané, so zodpovedným zástupcom musí mať podnikateľ uzatvorený trvalý pracovný pomer (nesmie to byť dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru). Povinnosť mať so zodpovedným zástupcom uzatvorený pracovný pomer neplatí, ak je zodpovedným zástupcom manžel (manželka) podnikateľa alebo podnikateľov príbuzný v priamom rade alebo súrodenec, alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen.

Zodpovedný zástupca musí spĺňať všeobecné i osobitné podmienky prevádzkovania živnosti. Nepostačuje teda, aby mal príslušné osvedčenie alebo odborné vzdelanie, ale musí mať aj aspoň 18 rokov, byť spôsobilý na právne úkony a bezúhonný. Zodpovedný zástupca musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt na Slovensku. Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie, je potrebné oznámiť živnostenskému úradu v lehote 15 dní.

Doklad preukazujúci oprávnenie na živnostenské podnikanie

Preukazom živnostenského oprávnenia je osvedčenie o živnostenskom oprávnení, resp. výpis zo živnostenského registra. Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení je potrebné voľnú, viazanú alebo remeselnú živnosť najskôr ohlásiť a tým podstúpiť celý s tým súvisiaci administratívny proces. Prevádzkovať živnosť je možné už dňom ohlásenia živnosti, aj keď podnikateľ ešte nemá doručený originál osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Výnimkou sú vznikajúce obchodné spoločnosti a fyzické osoby - podnikatelia, ktoré sa povinne zapisujú do obchodného registra. Týmto subjektom vzniká oprávnenie prevádzkovať živnosť až dňom zápisu do obchodného registra.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti v Rakúsku

Aké podmienky je potrebné splniť pre založenie živnosti v Rakúsku a čo všetko budete k tomu potrebovať? Základné informácie o založení rakúskej živnosti fyzickou či právnickou osobou v článku.

Sociálne odvody SZČO od 1. 7. 2024

Aká je hranica príjmov, pri ktorej SZČO (ne)vzniká povinnosť platiť sociálne odvody od 1. 7. 2024, resp. 1. 10. 2024? Ako sa podnikateľ dozvie o výške odvodov a aká je ich minimálna a maximálna výška?

Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky