Zodpovedný zástupca v podnikaní

Chcete podnikať v oblasti, v ktorej sa vyznáte, ale nespĺňate zákonom stanovené podmienky pre získanie príslušnej živnosti, napríklad z dôvodu chýbajúceho odborného vzdelania? Podnikať môžete aj prostredníctvom zodpovedného zástupcu.

Kedy je nutné mať zodpovedného zástupcu?

Množstvo bežne rozšírených podnikateľských aktivít nie je možné vykonávať len na voľnú živnosť, ale je nutné splniť podmienky pre výkon remeselnej alebo viazanej živnosti prostredníctvom osvedčenia odbornej spôsobilosti. V prípade remeselných živností ide o preukázanie vzdelania v príslušnom obore, viazané živnosti sú obvyklé podmienené zložením odborných skúšok alebo získaním autorizácie od príslušného štátneho orgánu.

Poznámka: Zoznam remeselných živností a viazaných živností spolu s uvedením požadovanej odbornej kvalifikácie tvorí prílohy č. 1 a č. 2 k živnostenskému zákonu.

Práve v remeselných a viazaných živnostiach preto nemôže samostatne podnikať ktokoľvek, kto spĺňa len všeobecné podmienky získania živnosti, na podnikaní sa aktívne musí podieľať osoba, ktorá má požadovanú odbornú spôsobilosť. Ak takúto odbornú spôsobilosť nemá sám podnikateľ, musí si ustanoviť zodpovedného zástupcu.

Zodpovedného zástupcu musí mať podnikateľ aj v prípade, že má k podnikaniu zriadených viacero prevádzkarní. Ak totiž aj sám spĺňa odbornú spôsobilosť, môže ako zodpovedný zástupca zodpovedať len za jednu prevádzkareň. Živnostenský úrad však z tohto môže povoliť výnimku, napríklad vtedy, ak otváracie hodiny rôznych prevádzkarní umožňujú výkon tejto funkcie jednej osobe.

Príklad: Podnikateľ prevádzkuje vo forme živnosti reštauráciu a sám má oprávnenie k pohostinskej činnosti (remeselná živnosť ) . V inom meste si chce zároveň otvoriť bar, pričom obe tieto prevádzky chce mať otvorené aj vo večerných hodinách. Napriek tomu, že by spĺňal podmienky odbornej spôsobilosti aj pre prevádzku baru, musí si pre túto novú prevádzkareň ustanoviť zodpovedného zástupcu. Z predpokladaného spôsobu prevádzky je totiž zrejmé, že nemôže sám zodpovedať za chod oboch prevádzok naraz.

Podnikateľ si musí zástupcu ustanoviť aj v prípade, že nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo iné úradné oprávnenie na pobyt (napríklad prechodný pobyt).

Zodpovedného zástupcu musí mať vždy právnická osoba, ktorá prevádzkuje remeselnú alebo viazanú živnosť. Môže ísť o spoločníka alebo konateľa spoločnosti (ak majú príslušnú odbornú kvalifikáciu), nesmie však ísť o člena dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu firmy.

Kto môže byť ustanovený za zodpovedného zástupcu?

Čo musí zodpovedný zástupca okrem odbornej kvalifikácie spĺňať? Musí ísť o fyzickú osobu, ktorá

  • je v pracovnom pomere k podnikateľovi, pokiaľ nejde priamo o spoločníka alebo člena právnickej osoby. Zástupca nemusí byť v pracovnom pomere tiež v prípade, ak ide o manžela (manželku) podnikateľa alebo príbuzného v priamom rade (to znamená priameho predka alebo potomka podnikateľa) alebo súrodenca,
  • má na území Slovenskej republiky bydlisko alebo inú formu povoleného pobytu,
  • nie je sama vylúčená zo získania živnosti – musí teda spĺňať všeobecné podmienky živnostenského oprávnenia
  • nemala v posledných troch rokoch právoplatne zrušené živnostenské oprávnenie zo strany živnostenského úradu (z dôvodu porušovania zákonných povinností)

Podnikateľ si môže zodpovedného zástupcu ustanoviť aj dobrovoľne. Rovnako nie je vylúčené, aby jedna prevádzkareň mala viacero zodpovedných zástupcov.

Poznámka: Pôjde najmä o prípady nepretržitých prevádzok, kde túto funkciu objektívne nemôže zvládať jediná osoba.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako ustanoviť zodpovedného zástupcu?

V prípade nevyhnutnosti ustanovenia zodpovedného zástupcu musí podnikateľ takúto osobu bezodkladne ohlásiť príslušnému živnostenskému úradu. K tomuto je potrebné doložiť:

  • osobné údaje zodpovedného zástupcu
  • doklady preukazujúce jeho odbornú spôsobilosť
  • výpis z registra trestov
  • vyhlásenie zodpovedného zástupcu o tom, že mu nebolo zrušené živnostenské oprávnenie a o tom, že nemá súdom alebo iným orgánom určený zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti
  • súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie

Upozornenie: Príslušné tlačivá pre vyhlásenie a súhlas zodpovedného zástupcu je možné získať na webových stránkach Ministerstva vnútra.

Oznámiť ustanovenie zodpovedného zástupcu živnostenskému musí podnikateľ do 15 kalendárnych dní. Rovnaká lehota platí aj pre oznámenie o ukončení výkonu jeho funkcie. Táto povinnosť však neplatí pre prípady zodpovedného zástupcu z dôvodu viacerých prevádzkarní – podnikateľ je povinný zástupcu mať, zmeny v jeho osobu ale hlásiť nemusí.

Na druhej strane pokiaľ sa podnikateľ rozhodne zodpovedného zástupcu mať v prípade, keď to nie je povinné, musí jeho účasť na podnikaní taktiež ohlásiť.

V prípade, že zodpovedný zástupca prestane vykonávať svoju funkciu, no podnikateľ hodlá v danom obore naďalej podnikať (a sám stále podmienky nespĺňa), musí nového zodpovedného zástupcu ustanoviť tiež v lehote 15 dní. Počas tejto doby môže dočasne podnikateľ prevádzkovať živnosť aj bez zodpovedného zástupcu, nesmie tým ale ohroziť živnosť, zdravie a bezpečnosť ľudí.

Čo hrozí podnikateľovi, ktorý si nesplní povinnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu?

Pokiaľ si podnikateľ nezaobstará zástupcu v prípade, že sám v danom obore remeselnej alebo viazanej živnosti nemôže podnikať, a teda sám nemôže získať príslušné živnostenské oprávnenie, pôjde z jeho strany o neoprávnené podnikanie, za ktoré hrozí pokuta od živnostenského úradu až do výšky 3 319 eur.

V ostatných prípadoch hrozí za neustanovenie zodpovedného zástupcu, ak je jeho účasť na podnikaní povinná, pokuta do výšky 1 659 eur. Pokuta do 663 eur môže byť uložená v prípade, ak podnikateľ nestihne oznámiť ustanovenie nového zástupcu alebo zánik jeho funkcie v určených lehotách. Pokutu do tejto výšky môže podnikateľ dostať aj v prípade, že ustanovil zodpovedného zástupcu v prípade, kedy tak nebol povinný urobiť, ale nenahlásil túto skutočnosť živnostenskému úradu

V prípade závažného alebo opakovaného porušovania týchto povinností môže živnostenský úrad taktiež zrušiť živnostenské oprávnenie.

Zdroje, ktoré problematiku zodpovedného zástupcu upravujú

Zákon č. 455/1991 Zb., živnostenský zákon

TIP: Chystáte sa zakladať živnosť? Využite naše služby a založte si živnosť z pohodlia domova.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky