Založenie živnosti online v roku 2021

V článku nájdete obrázkový postup „krok za krokom“ na založenie živnosti elektronicky v roku 2021. Návod je určený pre fyzickú osobu, ale môžu ho použiť aj právnické osoby.

Postup založenia živnosti elektronicky v roku 2021

Podnikanie na základe osvedčenia o živnostenskom oprávnení je najčastejšie využívaným druhom oprávnenia na podnikanie na Slovensku. Živnostenské podnikanie upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Na prevádzkovanie živnosti, resp. živnostenského podnikania, je potrebné najskôr získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, v minulosti nazývané ako „živnostenský list“.

Každý, kto chce prevádzkovať živnosť a získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení, to musí najskôr ohlásiť živnostenskému úradu. Živnostenskými úradmi sú okresné úrady a ich odbory živnostenského podnikania. V súčasnosti tieto inštitúcie plnia úlohy aj tzv. „jednotných kontaktných miest“. Ohlásiť živnosť je možné v listinnej podobe (napríklad osobne alebo zaslaním príslušných dokumentov poštou) alebo v elektronickej podobe. V tomto článku sa zameriame práve na to, ako ohlásiť živnosti elektronickým spôsobom.

Založenie živnosti online prebieha v týchto základných krokoch:

  1. prihlásenie sa na portál www.slovensko.sk,
  2. vyhľadanie a spustenie elektronickej služby na ohlásenie živnosti,
  3. vyplnenie formulára na ohlásenie živnosti,
  4. podpísanie a odoslanie formulára na ohlásenie živnosti,
  5. zaplatenie správneho poplatku za ohlásenie živnosti (ak sa platí),
  6. vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Čo potrebujete na to, aby ste si založili živnosť online?

Predtým, než vás prevedieme založením živnosti online v roku 2021, je potrebné si povedať, čo pre úspešné absolvovanie tejto procedúry budete potrebovať. Je zrejmé, že elektronické ohlásenie živnosti si bude vyžadovať aj prostriedky určené na elektronickú komunikáciu.

V prvom rade musíte mať elektronický občiansky preukaz, teda tzv. „eID kartu“. Táto eID karta musí byť aktivovaná na používanie elektronických služieb, čiže musí byť na nej zadaný bezpečnostný osobný kód (BOK) slúžiaci na vašu autentifikáciu v online priestore. Na to, aby ste mohli formulár ohlásenia živnosti podpísať elektronicky, je nevyhnutný kvalifikovaný elektronický podpis. Preto potrebujete mať na eID karte nahraté aj certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu a poznať PIN kód na vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP PIN). Tieto kódy a certifikáty vám na čip eID karty bezplatne nahrajú na oddelení dokladov Policajného zboru.

Na založenie živnosti online potrebujete eID kartu s dvoma kódmi, čítačku kariet a softvér.

Aby všetko spolu fungovalo, budeme musieť disponovať aj čítačkou čipových kariet, do ktorej budete vkladať eID kartu pri používaní elektronických služieb. Z hľadiska softvéru musíte mať na počítači nainštalovaný ovládač čítačky čipových kariet, aplikáciu pre eID kartu a balík D.Suite/eIDAS potrebný na vytváranie a prezeranie dokumentov podpísaných kvalifikovaným elektronickým podpisom. Všetok tento softvér si môžete bezplatne stiahnuť zo stránky www.slovensko.sk z časti „Na stiahnutie“ nachádzajúcej sa na pravom paneli.

Upozornenie: Pri vypĺňaní a podpisovaní elektronického formuláru na ohlásenie živnosti sa môžete stretnúť s technickými problémami. Tie pravdepodobne súvisia s nekompatibilitou elektronického formuláru a vášho internetového prehliadača. Ak sa s takýmito problémami stretnete, odporúčame vám vyskúšať iný internetový prehliadač.

Krok č. 1: prihlásenie sa na portál www.slovensko.sk

Založenie živnosti online sa začína na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. Najskôr si však k svojmu počítaču pripojte čítačku čipových kariet, zapnite aplikáciu pre eID kartu (Štart eID). Potom do čítačky čipových kariet vložte svoj občiansky preukaz a po výzve zadajte BOK kód. Potom vo svojom internetovom prehliadači prejdite na stránku www.slovensko.sk a v pravom hornom rohu kliknite na „Prihlásiť sa na portál“.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

Potom si vyberte jednu z možností prihlásenia sa. Väčšina bežných ľudí využije možnosť „Prihláste sa so slovenským občianskym preukazom“ (používa sa vtedy, ak máte slovenský občiansky preukaz, doklad o pobyte alebo alternatívny autentifikátor). Potom znovu zadáte váš šesťmiestny BOK kód. Teraz nasleduje pomerne dôležitá časť.

Ak nemáte oprávnenie zastupovať žiaden subjekt, tak budete hneď prihlásený ako fyzická osoba. Ak ale máte možnosť zastupovať viacero subjektov, môžete si vybrať, za ktorý subjekt sa chcete prihlásiť. Napríklad ak je niekto konateľom s. r. o., môže sa tu prihlásiť ako s. r. o., ktorá bude získavať novú živnosť. V takomto prípade je potrebné si vybrať, resp. prihlásiť sa za ten subjekt, pre ktorý chcete získať živnosť. Ak teda niekto chce získať živnosť pre fyzickú osobu, vyberie si fyzickú osobu, a ak chce niekto ako člen štatutárneho orgánu získať živnosť pre právnickú osobu, vyberie si právnickú osobu. To neplatí vtedy, ak budete získavať živnosť pre novozaloženú právnickú osobu. Vtedy je potrebné, aby sa jej budúci člen štatutárneho orgánu prihlásil ako fyzická osoba. Po absolvovaní tohto kroku kliknite na „Prihlásiť sa“.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

Krok č. 2: vyhľadanie a spustenie elektronickej služby na ohlásenie živnosti

Existuje niekoľko možností, ako sa dostať k službe určenej na ohlásenie živnosti. Môžete ju vyhľadať cez možnosť „Nájsť službu“ na pravom paneli, dostať sa k nej cez možnosť „Vybrané e-služby“ na pravom paneli alebo k nej prejsť z úvodnej stránky portálu www.slovensko.sk, prípadne priamo z elektronickej schránky pri vytváraní novej správy. V našom prípade si ukážeme jej vyhľadávanie z pravého panelu, cez voľbu „Nájsť službu“.

Prečítajte si tiež

Po kliknutí na túto možnosť vpíšeme do poľa „Názov elektronickej služby“ kľúčové slovo „živnosť“. V ponuke sa nám zobrazia dve pre nás relevantné služby: „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – fyzická osoba“ a „Ohlasovanie voľnej, remeselnej a viazanej živnosti – právnická osoba“. Ako je možné si všimnúť, iná elektronická služba sa používa na ohlásenie živnosti pre fyzickú osobu a iná elektronická služba sa používa na ohlásenie živnosti pre právnickú osobu. Je potrebné si vybrať konkrétnu službu podľa toho, či budete živnosť získavať pre fyzickú osobu alebo pre právnickú osobu.

Poznámka: Napriek tomu, že my v našom návode budeme ďalej postupovať tak, ako keby sme zakladali živnosť pre fyzickú osobu, všetky nasledujúce kroky budú primerane platiť aj pre právnickú osobu ohlasujúcu živnosť. Rozdiel bude predovšetkým v údajoch a prílohách, ktoré budú vo formulári ohlásenia živnosti pre fyzickú osobu a pre právnickú osobu rozdielne.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

Po vybratí služby na ohlásenie živnosti napíšeme do poľa „Názov inštitúcie alebo úradu“ názov toho okresného úradu, ktorý je vám miestne príslušný podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby. Potom tento konkrétny okresný úrad kliknutím vyberieme a klikneme na tlačidlo vyhľadať.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

Ako výsledok vyhľadávania dostaneme jednu konkrétnu službu na ohlásenie živnosti (voľnej, remeselnej alebo viazanej). Dôležité je, aby išlo o službu toho okresného úradu, ktorý vám prislúcha. Ak je všetko v poriadku, prejdeme do formuláru kliknutím na „Služba“.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

Krok č. 3: vyplnenie formulára na ohlásenie živnosti

Formulár ohlásenia živnosti sa nám otvorí priamo v elektronickej schránke ako správa adresovaná príslušnému okresnému úradu. Formulár ohlásenia živnosti sa bude priebežne ukladať. Nemusíte ho vyplniť a odoslať hneď, ale môžete sa k nemu kedykoľvek vrátiť. Nájdete ho v elektronickej schránke, v priečinku „Rozpracované“. Potom stačí už len kliknúť na „Upraviť správu“ a vo vypĺňaní formulára môžete pokračovať.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

Povinné polia formulára, ktoré musia byť vyplnené, sú označené červenou hviezdičkou. Identifikačné údaje o žiadateľovi by ste mali mať automaticky vyplnené. Pre istotu ich však je potrebné skontrolovať. Ak je všetko v poriadku, prejdeme na ďalšiu časť formulára. Medzi jednotlivými časťami formulára sa môžeme pohybovať cez tlačidlá nachádzajúce sa v hornej časti formulára alebo cez tlačidlá „Späť“ a „Ďalej“ nachádzajúce sa v jeho spodnej časti.

V časti formuláru A1 budete uvádzať údaje o vás ako podnikateľovi. Vypĺňanie formuláru vám výrazne zjednoduší to, ak ste zároveň aj žiadateľom a kliknete na možnosť „rovnaký ako žiadateľ“. Vtedy formulár automaticky vyplní niektoré údaje za vás. Manuálne však budete musieť z povinných polí zadať vaše rodné číslo, štátnu príslušnosť, obec (ktorá je vašim bydliskom) a zdravotnú poisťovňu. Obchodné meno budete mať predvyplnené v zložení meno a priezvisko. Môžete ho zmeniť pridaním akéhokoľvek dodatku. Všetky povinne uvádzané údaje v tejto časti tiež pozorne skontrolujte a prípadne opravte.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

Ďalšia časť formulára sa týka miesta vášho podnikania. Ak miesto podnikania bude odlišné od miesta trvalého bydliska, budete musieť preukázať oprávnenie užívať nehnuteľnosť, ktorú uvediete ako miesto podnikania (napríklad nájomnou zmluvou alebo súhlasom vlastníka nehnuteľnosti). V prípade, že miesto podnikania bude rovnaké ako miesto trvalého bydliska, zaškrtnite túto možnosť v úvode tejto časti formulára a údaje sa vám vyplnia automaticky.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

Ďalšia časť formuláru obsahuje len dve polia. Prvé pole sa vypĺňa len v prípade ohlasovania remeselnej alebo viazanej živnosti. Uvádzajú sa tu doklady, ktorými žiadateľ preukazuje odbornú spôsobilosť. Tieto doklady následne musia byť naskenované a nahraté ako prílohy k formuláru ohlásenia živnosti. Druhé pole sa vypĺňa vtedy, ak miesto podnikania nie je totožné s miestom trvalého bydliska. Uvedú sa tu doklady, ktorými preukazujete právo užívať nehnuteľnosť zapisovanú do živnostenského registra ako miesto podnikania. Tento doklad je následne tiež potrebné naskenovať a priložiť k formuláru.

Článok pokračuje pod reklamou
Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

V nasledujúcej časti B týkajúcej sa predmetov podnikania je potrebné uviesť všetky predmety podnikania, v ktorých sa chystáte prevádzkovať živnosť. Osobitne sa vo formulári zadávajú predmety podnikania pre remeselné a viazané živnosti a osobitne predmety podnikania pre voľné živnosti. V oboch prípadoch si konkrétne predmety podnikania vyberáte z dostupných možností rozbaľovacieho menu po kliknutí na tlačidlo „Vybrať“. Ďalšie predmety podnikania pridávate cez možnosť „Pridať predmet“.

Ak chcete začať živnosť prevádzkovať od určitého dátumu, uveďte ho do poľa „Deň začatia živnosti“. V opačnom prípade ponechajte toto pole prázdne. Oprávnenie prevádzkovať živnosť potom fyzickej osobe vznikne dňom ohlásenia živnosti (odoslania formulára) a právnickej osobe zapisovanej do obchodného registra odo dňa jej zápisu do obchodného registra. Ak neplánujete podnikať na obmedzený čas, pole „Deň ukončenia podnikania“ nevypĺňajte.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

Predposledná časť formuláru ohlásenia živnosti obsahuje možnosť splniť si registračnú povinnosť podľa § 49a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ak zaškrtnete príslušné pole a uvediete číslo svojho bankového účtu, budete zaregistrovaný na daňovom úrade pre daň z príjmov a nebudete musieť si túto povinnosť splniť na daňovom úrade. Možnosť prihlásiť sa na verejné zdravotné poistenie je určená len pre osoby, ktoré ešte nie sú prihlásené na verejné zdravotné poistenie na Slovensku. Toto zaškrtávacie pole teda neoznačujú osoby s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

V poslednej časti formulára zaškrtnite tie zaškrtávacie polia, ktoré sa vás týkajú. Na záver je potrebné zaškrtnúť pole týkajúce sa záverečného vyhlásenia a uviesť dátum.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

Krok č. 4: podpísanie a odoslanie formulára na ohlásenie živnosti

Ak máte formulár ohlásenia živnosti vyplnený a údaje v ňom skontrolované, prejdite na jeho spodnú časť a kliknite na možnosť „Skontrolovať“, ktorá skontroluje, či sú vyplnené všetky povinné polia a či formulár neobsahuje logické chyby. Ak dostane ako výsledok hlásenie „Formulár je správne vyplnený“, môžete pristúpiť k jeho elektronickému podpísaniu.

V spodnej časti formulára klikneme na tlačidlo „Podpísať“. Potom sa vám zobrazí nové okno určené pre samotné elektronické podpisovania formuláru, v ktorom znovu kliknite na tlačidlo „Podpísať“. Nasledujúce kontextové okno je určené na výber certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu. Vyberte si ten certifikát, ktorý má označenie SVK eID ACA a potom stlačte tlačidlo OK. Nad súčasným oknom sa vám o malú chvíľu zobrazí nové, ktoré vás vyzve najskôr na zadanie vášho BOK kódu a potom na zadanie vášho KEP PIN-u kódu. Po úspešnom podpísaní formuláru ohlásenia živnosti zadaním týchto kódov kontextové okno zatvoríte stlačením na tlačidlo OK.

Zdroj: www.slovensko.sk
Zdroj: www.slovensko.sk

Nezabudnite na to, že rovnako, ako sa podpisuje samotný formulár ohlásenia živnosti, je potrebné kvalifikovaným elektronickým podpisom podpísať aj všetky prílohy k nemu. Prílohy sa nahrávajú cez možnosť „Nahrať prílohy z počítača“ a podpisujú sa kliknutím na tlačidlo „Podpísať“. Odporúčaný je formát Portable Document Format (.pdf).

Akonáhle je formulár ohlásenia živnosti elektronicky podpísaný, nemôžete v ňom žiadne údaje meniť. Je možné si ho jedine prezerať. Ak by ste sa rozhodli nejaký údaj meniť, musíte z formuláru odstrániť kvalifikovaný elektronický podpis kliknutím na možnosť „Odobrať podpis“. Ak ste rozhodnutý formulár ohlásenia živnosti odoslať, kliknite na tlačidlo „Odoslať“ nachádzajúce sa v spodnej časti stránky.

Krok č. 5: zaplatenie správneho poplatku za ohlásenie živnosti (ak sa platí)

V prípade, že budete ohlasovať voľnú živnosť, tak pri elektronickom podaní nebudete za to platiť žiaden správny poplatok. V prípade remeselnej alebo viazanej živnosti je pri elektronickom podaní poplatok za každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť 7,50 eura. V takomto prípade okrem rôznych potvrdzujúcich a technických správ do elektronickej schránky dostanete aj správu s podrobnými platobnými inštrukciami na zaplatenie správneho poplatku (ak elektronickú schránku nemáte aktivovanú na elektronické doručovanie, výzva na zaplatenie správneho poplatku vám príde poštou). Až po jeho zaplatení bude vaše ohlásenie spracovávané príslušným živnostenským úradom (jednotným kontaktným miestom).

Krok č. 6: vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

Osvedčenie o živnostenskom oprávnení vám vydajú do troch pracovných dní.

Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie živnosti spĺňa všetky náležitosti a podnikateľ spĺňa všetky podmienky ustanovené zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vydá osvedčenie o živnostenskom oprávnení najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď mu ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov boli doručené. Ak elektronickú schránku máte aktivovanú na elektronické doručovanie, osvedčenie o živnostenskom oprávnení vám bude doručené v elektronickej podobe do nej. Ak elektronickú schránku nemáte aktivovanú na elektronické doručovanie, osvedčenie o živnostenskom oprávnení vám bude doručené poštou.

Prečítajte si tiež

V prípade, že ohlásenie živnosti bude obsahovať nedostatky, budete vyzvaný na ich opravu v lehote do 15 dní. Potom bude vaša žiadosť znovu spracovávaná.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2023

Plánujete začať podnikať a neviete sa rozhodnúť, či by bolo pre vás lepšie založiť s.r.o., alebo začať podnikať ako živnostník? Porovnanie, výhody aj nevýhody vám prinášame v tomto článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky