Zmeny v podnikaní od 1.7.2019

Podnikateľov čaká od 1.7.2019 viacero legislatívnych noviniek. Prinášame vám súhrnný prehľad tých najvýznamnejších.

Podnikateľské prostredie v SR je plné častých legislatívnych zmien, čo sťažuje samotné podnikanie. Zaregistrovať všetky tieto zmeny a pripraviť sa na ne je náročné. Nedodržanie týchto povinností je navyše často sankcionované vysokými pokutami. Od 1.7.2019 nadobúdajú účinnosť nasledovné legislatívne zmeny súvisiace s podnikaním.

Podnikatelia sa v roku 2019 museli zaoberať zmenami v priemere každých 11 dní. Viac sa dočítate v článku Dôležité zákony pre podnikateľov sa v roku 2019 menili takmer trikrát do mesiaca.

Prechod na eKasu a povinnosť požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa

Najdiskutovanejšou témou v podnikateľských kruhoch v posledných dňoch je povinné zavedenie systému eKasy. Pôvodne Národná rada SR schválila novelu, na základe ktorej mali dotknuté subjekty povinnosť od 1.7.2019 pripojiť pokladnice na portál finančnej správy.

Z dôvodu viacerých aplikačných problémov (nedostatok pokladníc na trhu, problém napojenia pokladníc na účtovné programy, problémy s certifikáciou dodávateľov) NR SR prijala zákon, ktorým posunula povinnosť pripojenia pokladníc na portál finančnej správy bez pokuty na 1.1.2020. Podnikatelia tak do 31.12.2019 nedostanú pokutu za používanie online registračnej pokladnice nepojenej na eKasa systém.

Napriek uvedenému odkladu systému eKasa musí podnikateľ, ktorý v súčasnosti používa elektronické registračnú pokladnicu, požiadať príslušný daňový úrad o pridelenie kódu eKasa do 30.6.2019. EKasu má potom čas si zaobstarať do konca roka.

Zvýšenie sumy stravného

Zmenou, ktorá sa dotkne podnikateľov, je aj zvýšenie sumy stravného. Osoba na pracovnej ceste má nárok na stravné, a to za každý deň pracovnej cesty. Pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín v danom dni sa zvyšuje suma stravného z 4,80 eur na 5,10 eur. Pri ceste v trvaní od 12 do 18 hodín sa zvyšuje suma stravného z 7,10 eur na 7,60 eur a pri pracovnej ceste nad 18 hodín sa zvyšuje stravné zo sumy 10,90 eur na 11,60 eur.

Súčasne suma stravného pri pracovnej ceste v trvaní od 5-12 hodín v danom dni ovplyvňuje aj minimálnu cenu gastrolístka alebo maximálny daňový výdavok zamestnávateľa na stravu pre zamestnancov.

Hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % zo sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín, t. j. 75 % zo sumy 5,10 eur, čo predstavuje sumu 3,83 eur. Ak teda zamestnávateľ poskytuje zamestnancom gastrolístky v nižšej sume (napr. v hodnote 3,80 eur), od 1.7.2019 bude povinný poskytnúť zamestnancom nové gastrolístky v hodnote najmenej 3,83 eur. Viac o zvýšení sumy stravného sa dočítate v článku Stravné od 1.7.2019 sa zvyšuje.

Zvýšenie sumy životného minima

Ďalšou zmenou, ktorá sa dotkne aj podnikateľov, je zvýšenie sumy životného minima, ktoré sa zvýši na sumu 210,20 eur mesačne. Suma životného minima má vplyv na ďalšie veličiny, ako napr. daňový bonus na dieťa, nezdaniteľnú časť základu dane, základ dane z príjmov alebo na základnú nepostihnuteľnú sumu pri zrážkach exekúcie.  

Zvýšenie odvodov SZČO do Sociálnej poisťovne

Každý rok v júli sa väčšine SZČO (živnostníkov) mení výška odvodov do Sociálnej poisťovne. Aktuálnu výšku oznámi poisťovňa každému platiteľovi listom. Minimálne mesačné odvody však budú vo výške 158,11 eur a maximálne na úrovni 2 213,75 eur.

Niektorým SZČO práve od 1.7.2019 vznikne povinnosť platiť odvody, a to tým, ktorí podali daňové priznanie k dani z príjmov v radnej lehote, čiže do 1.4.2019, a ktorých príjem z podnikania presiahol 12-násobok priemernej mesačnej mzdy za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné.

Viac sa dočítate v článku Odvody SZČO (živnostníkov) do Sociálnej poisťovne.

Minimálna mzda a zastropovanie dôchodkového veku budú ústavnými právami

NR SR prijala ústavný zákon, na základe ktorého sa do Ústavy SR začlenilo právo zamestnanca na minimálnu mzdu. Tá je stanovená osobitným predpisom a pre rok 2019 je to suma 520 eur.

Prečítajte si tiež

Súčasťou Ústavy SR bude od 1.7.2019 aj zastropovanie dôchodkového veku. Vek potrebný na vznik nároku na starobný dôchodok nesmie presiahnuť 64 rokov. U žien sa táto hranica dôchodkového veku znižuje, v závislosti od počtu vychovaných detí. Pri jednom dieťati sa dôchodkový vek ženy znižuje o šesť mesiacov (na 63,5 rokov), pri dvoch vychovaných deťoch o 12 mesiacov (na 63 rokov) a pri troch vychovaných deťoch sa znižuje o 18 mesiacov (na 62,5 rokov).

Žiadosť vo veci dvojitého zdanenia

Dvojité zdaňovanie prináša pre mnohých podnikateľov veľké ťažkosti. NR SR za účelom minimalizácie problémov súvisiacich s dvojitým zdaňovaním prijala zákon o pravidlách riešenia sporov v otázkach zdaňovania týkajúcich sa zdanenia medzi SR a tretími štátmi (štátmi EÚ alebo štátmi, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o zamedzení dvojitého zdaňovania) (zákon č. 11/2019 Z. z.).

Uvedený zákon upravuje postup pri riešení dvojitého zdanenia. Podnikateľ, ktorého sa týka problém dvojitého zdanenia, má možnosť obrátiť sa na Ministerstvo financií SR so žiadosťou o začatie konania o zamedzení dvojitého zdanenia. Ministerstvo financií v súčinnosti s tretím štátom následne vyrieši danú spornú otázku, o čom vyrozumie podnikateľa. Žiadosť o začatie konania však musí podnikateľ doručiť aj orgánu tretieho štátu. Ministerstvo financií SR by malo v zmysle zákona vyriešiť spornú otázku v lehote dvoch rokov. 

Článok pokračuje pod reklamou

Nové práva akcionárov vo verejnej akciovej spoločnosti

S účinnosťou od 1.7.2019 sa mení aj Obchodný zákonník, a to v časti upravujúcej práva akcionárov verejnej akciovej spoločnosti (takej, ktorej akcie sú obchodované na regulovanom trhu).

Novela Obchodného zákonníka zavádza pre akcionárov nasledovné práva:

  • o odmeňovaní členov orgánov spoločnosti budú po novom rozhodovať už len akcionári (do 30.6.2019 je možné, aby o tom rozhodovala napr. dozorná rada spoločnosti). Po novom však dozorná rada bude môcť rozhodovať o odmeňovaní členov orgánov už len v súkromnej akciovej spoločnosti. Novela Obchodného zákonníka súčasne podrobne stanovuje pravidlá odmeňovania členov orgánov spoločnosti.
  • právo akcionárov žiadať od spoločnosti vydanie potvrdenia o vyhodnotení a započítaní ich hlasov v rámci hlasovania na valnom zhromaždení a to v lehote 15 dní od žiadosti - novela Obchodného zákonníka zavádza pre akcionárov uvedené právo za účelom kontroly, či spoločnosť ich hlasy započítala správne. Z uvedeného práva však platí výnimka, a to v prípade, ak poskytla spoločnosť akcionárovi zápisnicu z valného zhromaždenia alebo ak táto zápisnica bola zverejnená na webovej stránke.
  • právo akcionára na potvrdenie o prijatí hlasu v prípade využitia elektronických prostriedkov pri hlasovaní v spoločnosti.
  • po novom budú akcionári vo verejnej akciovej spoločnosti schvaľovať všetky významné obchodné transakcie (tie, ktoré sú v prospech spriaznenej osoby, ako napr. štatutárny orgán spoločnosti alebo prokurista a ktoré súčasne presiahnu hodnotu 10 % základného imania spoločnosti. V prípade viacerých obchodov v priebehu 12 mesiacov sa transakcia považuje za významnú, ak súhrnná hodnota presiahne 10 % základného imania spoločnosti).

Uzatvorenie zmluvy o poskytnutí podnikového štipendia s vysokou školou

Od 1.7.2019 nadobúda účinnosť aj novela zákona o vysokých školách. Tá upravuje podmienky poskytovania tzv. podnikových štipendií. V zmysle tejto novely bude môcť podnikateľ uzatvoriť s vysokou školou zmluvu o štipendijnom programe na poskytovanie podnikových štipendií. Účelom novely je podpora štúdia - prostredníctvom štipendia finančne motivovať štúdium konkrétnych študijných programov, ale taktiež aj motivácia k voľbe určitej témy záverečnej práce.

Prečítajte si tiež

Priemerná mesačná výška podnikového štipendia poskytnutá študentovi v jednom akademickom roku nesmie presiahnuť sumu štvornásobku životného minima, ktoré sa od 1.7.2019 zvyšuje na sumu 210,20 eur. V akademickom roku 2019/2020 tak bude možné študentovi poskytnúť v priemere mesačne podnikové štipendium až vo výške 840,80 eur.

Podnikové štipendium bude vyplácané priamo podnikateľom, ktorí ho budú následne vyplácať študentom. Je zakázané, aby podnikatelia podmieňovali poskytnutie štipendia dodatočnými požiadavkami alebo povinnosťami, ktoré nie sú súčasťou študijného programu študenta. Podnikatelia nesmú zneužívať tento inštitút ako určitú náhradu za mzdu vyplácanú študentovi za vykonanú prácu. Splnenie podmienok na poskytnutie štipendia vyhodnocuje vysoká škola spolu so zamestnávateľom.

Povinnosť predložiť informačné formuláre ohľadom uzatváraného poistenia

V oblasti poisťovníctva nadobúda od 1.7.2019 účinnosť novela zákona o poisťovníctve, ktorá prináša novú povinnosť predložiť poistníkom informačné formuláre ohľadom uzatváraného poistenia. Cieľom novely je zvýšenie transparentnosti pri uzatváraní poistných zmlúv.

Tieto formuláre musia poisťovne predkladať svojim klientom v prehľadnej a zrozumiteľnej forme. Obsahom formuláru sú hlavné položky vstupujúce do poistenia pri uzatváranej poistnej zmluve. Poistník tak po novom dostane informáciu o tom, koľko zaplatí poisťovni za celú dobu poistenia, vyčíslenie toho, aká časť z tejto zaplatenej sumy tvorí rizikové poistenie, distribučné a ostatné náklady, alebo koľko reálne zaplatí za krytie rizík.

Ak chcete byť dostatočne a včas informovaný o pripravovanej alebo schválenej legislatíve, ktorá sa týka podnikania, stiahnite si aplikáciu BiznisInfo.

Aké zmeny v legislatíve čakajú na podnikateľov od roku 2020 nájdete v článku Legislatívne zmeny pre podnikateľov v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky