Odklad eKasy sa pre podnikateľov presúva z októbra 2019 na január 2020

Podnikatelia do konca roka 2019 nebudú sankcionovaní, ak sa nepripoja do systému eKasa. Odkladom sankcií reaguje štát na zdĺhavú certifikáciu a meškajúce dodávky pokladníc.

Návrh neukladať pokuty za nepripojenie na eKasu

Dňa 11. júna 2019 bol na rokovaní vlády schválený návrh, ktorým sa mení zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“ v príslušnom tvare). Návrh bol zameraný len na to, aby podnikatelia, ktorí nebudú môcť od 1. júla 2019 na evidenciu svojich tržieb v hotovosti používať pokladnicu kompatibilnú s eKasa systémom, nedostali za to od daňového úradu pokutu.

Dôvodom navrhovaného ústupku vlády sú problémy so zavádzaním online registračných pokladníc do praxe. Najväčšie problémy eKasy podľa našich informácií sú, že:

  1.  mnoho výrobcov a distribútorov pokladníc nezískalo od Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky certifikáciu na svoje pokladnice, 
  2. je nedostatok pokladníc na trhu a 
  3. problematickým je aj napojenie pokladníc na softvéry tretích strán (napríklad účtovné programy).

Prezidentka finančnej správy Lenka Wittenbergerová 12. júna 2019 po rokovaní vlády, kde schválili novelu zákona, povedala: „K dnešnému dňu máme registrovaných v systéme eKasa viac ako 77 % používateľov elektronických registračných pokladníc, čo je aktívnych 185 000 pokladníc, pričom už 57 000 sa do systému eKasa zapojilo napriek tomu, že väčšina z nich má povinnosť až od 1. júla 2019.“

Optimisticky vyzerajúce čísla registrovaných pokladníc, nehovoria nič o tom, koľko pokladníc majú podnikatelia aj skutočne kúpených a nainštalovaných. Pri pohľade na tieto štatistiky je situácia 12 dní pred pôvodne schváleným termínom zavedenia eKasy nelichotivá. Počet pokladníc, ktoré vytvárajú pokladničný doklad, teda aktívnych eKás je k 19. júnu 52 812 a z tohto počtu je väčšina používateľov virtuálnej registračnej pokladnice. Iba 22 704 sú online registračné pokladnice, teda fyzické pokladnice v prevádzkach, ktoré podnikatelia upgradovali alebo vymenili za nové. Treba pripomenúť, že na Slovensku sa používa viac ako 200 000 pokladníc.

Samotní podnikatelia ako obchodníci za tieto problémy objektívne nemôžu, preto vláda navrhovala, aby im za určitých podmienok bola povinnosť používať online registračnú pokladnicu odložená najdlhšie do 1. októbra 2019. 

Parlament však pri rokovaní o návrhu zákona schválil pozmeňujúci návrh z dielne SNS, ktorý pokuty posúva až na január 2020 a zároveň rozširuje ich neudeľovanie na väčšiu skupinu podnikateľov.

Niektorí podnikatelia tak najdlhšie do 31. decembra 2019 nedostanú pokutu za nepoužívanie online registračnej pokladnice napojenej na eKasa systém.

Na ktorého podnikateľa sa bude vzťahovať odklad od používania eKasy

Pokutu za nepoužívanie online registračnej pokladnice daňový úrad alebo colný úrad od 1. júla 2019 najdlhšie do 31. decembra 2019 neudelí podnikateľovi:

  • ktorý používa na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu,
  • ktorý požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient najneskôr do dňa nadobudnutia účinnosti navrhovanej novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

Vyššie uvedené podmienky musia byť splnené súčasne, aby podnikateľ za nepoužívanie eKasy nedostal pokutu. V prvom rade je potrebné zdôrazniť, že výnimka sa bude vzťahovať len na tých podnikateľov, ktorí sa pri prechode na eKasu rozhodnú používať hardvérovú online registračnú pokladnicu. Podnikatelia, ktorí budú používať softvérovú virtuálnu registračnú pokladnicu výnimku mať nebudú, lebo s jej napojením na eKasu problémy nie sú.

Aby mal podnikateľ v súčasnosti používajúci elektronickú registračnú pokladnicu dostať výnimku, musí ešte nevyhnutne do dňa nadobudnutia účinnosti novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice požiadať daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.

Príklady na rôzne situácie, ktoré môžu u podnikateľov nastať

Príklad na to, kedy bude podnikateľovi udelená výnimka z používania eKasy:

Podnikateľ v súčasnosti používa klasickú elektronickú registračnú pokladnicu. Vie o eKasa systéme a tak sa rozhodol od 1. júla 2019 používať online registračnú pokladnicu. Podnikateľ si preto 17. júna 2019 objednal online registračnú pokladnicu u výrobcu, ktorí však ešte len čaká na certifikáciu od Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, a preto mu ju nemôže najneskôr k 1. júlu 2019 dodať.. V tento deň požiadal aj daňový úrad o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient.

Vzhľadom na to, že podnikateľ používa elektronickú registračnú pokladnicu a požiadal o pridelenie kódu eKasa pokladnice ešte pred nadobudnutím účinnosti novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, nedostane od daňového úradu pokutu za to, že ešte do dodania certifikovanej eKasa pokladnice používa starú elektronickú registračnú pokladnicu.

Príklad na to, kedy podnikateľovi nebude udelená výnimka z používania eKasy:

Podnikateľ používajúci elektronickú registračnú pokladnicu si dňa 17. júna 2019 objednal u predajcu eKasa pokladníc online registračnú pokladnicu, ktorá má vydaný certifikát.  Keď bude chcieť podnikateľ pokladnicu prvýkrát použiť v priebehu júla 2019 zistí, že potrebuje na jej spustenie aj kód pokladnice eKasa klient (dovtedy bude používať elektronickú registračnú pokladnicu). Preto o tento kód hneď ešte v tento deň požiada daňový úrad.

Keďže na uplatnenie výnimky z pokuty tento podnikateľ mal požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient ešte pred tým, než novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice nadobudla účinnosť, môže mu byť za používanie starej elektronickej registračnej pokladnice v priebehu júla daňovým úradom udelená pokuta vo výške od 330 eur do 3 300 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Kým bude podnikateľovi dodaná online registračná pokladnica, môže používať starú elektronickú registračnú pokladnicu

V prípade, že podnikateľ splnil všetky spomínané podmienky na udelenie výnimky z používania online registračnej pokladnice, môže najdlhšie do 31. decembra 2019 používať svoju pôvodnú elektronickú registračnú pokladnicu. Pokladničné doklady z tejto elektronickej registračnej pokladnice budú naďalej riadne uznaným daňovým výdavkom.

V zmysle prechodných ustanovení súčasného znenia zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice však má byť daňový kód každej elektronickej registračnej pokladnice automaticky zrušený k 1. júlu 2019. Za normálnych okolností by podnikateľ elektronickú registračnú pokladnicu bez daňového kódu používať počnúc 1. júlom 2019 nemal. 

Z tohto dôvodu sa novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice schválilo to, aby ak bol aj podnikateľovi zrušený daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a podnikateľ k tomuto dátumu neuviedol do prevádzky pokladnicu eKasa klient, mohol používať elektronickú registračnú pokladnicu aj so zrušeným daňovým kódom.

V prípade, že by daňový úrad alebo colný úrad podnikateľovi spĺňajúcemu podmienky na výnimku z používania online registračnej pokladnice udelil pokutu, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa ruší v časti týkajúcej sa nepoužívania online registračnej pokladnice.

Akonáhle bude podnikateľovi dodaná eKasa pokladnica, musí ju začať používať

V súvislosti s výnimkou na používanie eKasa pokladnice pre tých podnikateľov, ktorí splnia spomínané podmienky a plánujú používať online registračnú pokladnicu, je potrebné dodať, že táto výnimka pre nich nemusí platiť až do 31. decembra 2019.

Okamihom dodania online registračnej pokladnice na vás výnimka prestáva platiť.

V prípade, ak je podnikateľovi, na ktorého sa vzťahuje výnimka, v období do 31. decembra 2019 dodaná online registračná pokladnica, musí ju začať ihneď používať. Ladislav Hanikker, generálny riaditeľ sekcie boja proti podvodom a analýzy rizík finančnej správy, k tomu na tlačovej konferencii po rokovaní vlády 12. júna povedal, že samotný nástup eKasy zostáva v termíne 1. júla, a teda nie je posunutý. To znamená, že podnikateľ musí začať pokladnicu napojenú na eKasa systém používať v momente, keď mu ju jeho dodávateľ dodá.

Keď by teda podnikateľ naďalej používal elektronickú registračnú pokladnicu napriek tomu, že mu už nič nebráni v používaní dodanej online registračnej pokladnice, bude mu daňovým úradom uložená pokuta vo výške od 330 eur do 3 300 eur.

Ako postupujú noví podnikatelia, ktorým povinnosť používať pokladnicu vznikla prvýkrát od 1. apríla 2019

Podľa prechodných ustanovení zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice mali tí podnikatelia, ktorým vznikla povinnosť evidovať tržby v pokladnici prvýkrát od 1. apríla 2019 do 30. júna 2019, povinnosť už od začiatku používať eKasa pokladnicu (online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu). Aj týmto podnikateľom sa mohlo stať, že ak sa rozhodli pre online registračnú pokladnicu, tak im ešte nebola dodaná. Návrh novely zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice myslí aj na nich.

Prečítajte si tiež

Pokutu za nepoužívanie online registračnej pokladnice daňový úrad alebo colný úrad od 1. júla 2019 najdlhšie do 31. decembra 2019 neudelí podnikateľovi, ktorému vznikla povinnosť evidovať tržby v pokladnici prvýkrát od 1. apríla 2019, ak preukáže:

  • že požiadal o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a
  • že pri evidencii tržieb v hotovosti viedol náhradnú evidenciu formou paragónov.

Ak daňový úrad alebo colný úrad takémuto podnikateľovi pokutu už uložil, rozhodnutie o uložení takejto pokuty sa ruší v časti týkajúcej sa nepoužívania online registračnej pokladnice. Prípadne, ak sa už konanie o uložení takejto pokuty začalo, zastaví sa.

V prípade, že by takémuto podnikateľovi v období do 31. decembra 2019 bola dodaná online registračná pokladnica, musí ju hneď začať používať a od tohto okamihu už nesmie svojím zákazníkom vydávať paragóny.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky