Fyzická a právnická osoba – v čom sa líšia?

Aký je rozdiel medzi fyzickou a právnickou osobou? Prostredníctvom ktorých foriem môžu na Slovensku podnikať? Musí mať aj právnická osoba živnostenské oprávnenie?

Kým začnete vykonávať podnikateľskú činnosť, mali by ste si dobre rozmyslieť, či chcete podnikať ako fyzická alebo ako právnická osoba. Je to dôležité najmä preto, že každá z týchto variant má svoje špecifiká (výhody i nevýhody). Ktorá forma podnikania je výhodnejšia sa dozviete v článku porovnávajúcom dve najčastejšie možnosti Živnosť alebo s. r. o. z hľadiska daní a odvodov v roku 2020.

Kto je fyzická osoba?

Fyzickou osobou sa rozumie prirodzená osoba, ľudská bytosť, t. j. človek ako jednotlivec. Je to každý občan SR, ale aj cudzinec.

Občiansky zákonník ustanovuje, že fyzická osoba nadobúda spôsobilosť na práva a povinnosti narodením a spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu až dovŕšením plnoletosti (spravidla dovŕšením 18. roku veku). Výnimkou je prípad, kedy sa plnoletosť nadobúda pred dosiahnutím tohto veku, a to uzavretím manželstva – to však neplatí pre oblasť podnikania, pretože napríklad na založenie živnosti je nevyhnutnou podmienkou dovŕšenie 18. roku veku (nie dosiahnutie plnoletosti). To znamená, že osoba, ktorá uzavrela manželstvo pred dovŕšením 18. rokom veku síce nadobudla plnoletosť, ale nemôže si sama založiť živnosť, pretože nespĺňa jednu z podmienok, a to že nemá 18. rokov.

Kto je právnická osoba?

Právnická osoba predstavuje umelý (vytvorený) subjekt. Spravidla ide o organizáciu osôb alebo majetku vytvorenú na nejaký účel. Môže to byť podnikateľský subjekt (napr. s.r.o., a.s.), ale aj nepodnikateľský subjekt (napr. nadácia, obec).

Právnická osoba nadobúda spôsobilosť na práva a povinnosti a spôsobilosť na právne úkony (t. j. právnu subjektivitu) jej vznikom, teda zápisom do príslušného registra (napr. obchodného registra). 

Občiansky zákonník určuje, že právnickými osobami sú:

 • združenia fyzických alebo právnických osôb (napr. obchodné spoločnosti, občianske združenia),
 • účelové združenia majetku (napr. nadácie),
 • jednotky územnej samosprávy (napr. obce),
 • iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon (napr. banky).

Aký je rozdiel medzi fyzickou a právnickou osobou?

Definícia fyzickej a právnickej osoby nie je v legislatíve presne vymedzená. Právnická osoba je, na rozdiel od fyzickej osoby, umelým subjektom vzniknutým podľa práva. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma subjektmi teda spočíva v tom, že kým fyzická osoba ako človek sa narodí, právnická osoba musí byť zriadená, spravidla písomnou zmluvou, prípadne zakladateľskou listinou a následne musí vzniknúť zápisom do registra. 

Obidve, fyzická aj právnická osoba, môžu na území SR podnikať, teda realizovať podnikateľskú činnosť. Avšak pre účely podnikania sú právnickými osobami obchodné spoločnosti (napr. s.r.o., akciová spoločnosť) či družstvo. 

Akými formami môže podnikať fyzická osoba?

Na Slovensku môže fyzická osoba vykonávať podnikateľskú činnosť ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO), teda napríklad ako:

 • živnostník (podľa živnostenského zákona), ktorý podniká na základe živnostenského oprávnenia – napr. murár, kaderníčka
 • slobodné povolanie, ktoré osoba vykonáva na základe iného než živnostenského oprávnenia (podľa osobitných predpisov) – napr. daňový poradca, advokát, spisovateľ
 • samostatne hospodáriaci roľník (podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov), ktorý vykonáva poľnohospodársku výrobu.  

Akými formami môže podnikať právnická osoba?

Právnické osoby môžu podnikať rôznymi formami, a to napríklad ako:

 • obchodná spoločnosť (podľa Obchodného zákonníka) – spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), akciová spoločnosť (a.s.), verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.) či komanditná spoločnosť (k.s.)
 • družstvo (podľa Obchodného zákonníka)
 • nadnárodná spoločnosť – Európske zoskupenie hospodárskych záujmov, Európska spoločnosť (podľa nariadenia Rady o stanovách európskej spoločnosti a zákona o európskej spoločnosti), Európske družstvo (podľa nariadenia Rady o stanovách európskeho družstva a zákona o európskom družstve)

Najviac využívanou formou podnikania fyzickej osoby je živnosť, pri právnickej osobe je to zase spoločnosť s ručením obmedzeným. Tak ako pri založení živnosti fyzickej osoby, aj pri založení s.r.o. ako právnickej osoby je jednou z podmienok získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Živnosť je pritom sústavnou činnosťou prevádzkovanou samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Avšak podnikanie živnostníka je potrebné odlišovať od živnosti s.r.o.

Živnosť pri fyzickej osobe – živnostník  

Živnostník je fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (osvedčenia o živnostenskom oprávnení) udeleného živnostenským úradom. Ide o jednoduchú formu podnikania, všetky práva a povinnosti upravuje živnostenský zákon.

Na založenie živnosti (získanie oprávnenia) musí spĺňať tri všeobecné podmienky: 

 1. bezúhonnosť
 2. spôsobilosť na právne úkony
 3. vek 18 rokov.

V prípade založenia remeselnej či viazanej živnosti musí spĺňať aj osobitné podmienky (napr. odbornú prax, vzdelanie). 

Článok pokračuje pod reklamou

Po získaní živnostenského oprávnenia sa živnostník zapisuje do živnostenského registra. Podnikať (prevádzkovať živnosť) však môže už odo dňa ohlásenia živnosti živnostenskému úradu (prípadne neskorší deň, ktorý si sám živnostník zvolil).

Podnikanie neplnoletej (maloletej) osoby

Na to, aby mohla fyzická osoba na Slovensku legálne prevádzkovať živnosť, musí splniť všetky tri vyššie uvedené podmienky, a to bez ohľadu na druh živnosti (voľné, remeselné, viazané). Živnostenský zákon ukladá, že hlavnou podmienkou je dosiahnutie veku 18 rokov. To znamená, že bez jej splnenia nemôže fyzická osoba, t. j. neplnoletá osoba (mladšia ako 18. rokov), získať osvedčenie o živnostenskom oprávnení.

Zákon však uvádza, že v mene a na účet fyzickej osoby, ktorá z dôvodu nedostatku veku nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, možno živnosť prevádzkovať so súhlasom súdu, ak to navrhne jej zákonný zástupca. Maloletý tak na Slovensku nemôže podnikať samostatne, ale len so súhlasom súdu a s tým, že ho vo všetkých veciach týkajúcich sa podnikania (vrátane podania návrhu na súd) zastupuje zákonný zástupca (rodič). Porovnanie podnikania mladistvých v SR a ČR si prečítajte v článku Podnikanie neplnoletých – v Česku už roky, na Slovensku zatiaľ nie.

Prečítajte si tiež

Čo sa týka podnikania neplnoletých na základe autorského zákona (napr. umelec, spisovateľ) tak zákon ustanovuje, že autorom je fyzická osoba, ktorá vytvorila dielo (čiže môže to byť aj osoba mladšia ako 18. rokov). Pokiaľ však ide o možnosť neplnoletej osoby ako autora nakladať so svojím dielom (napr. udeľovať súhlas na jeho použitie – uzavretie licenčnej zmluvy) tak v takom prípade je potrebné zastúpenie jej zákonným zástupcom (rodičom).

Živnosť pri právnickej osobe – s.r.o.  

Živnosť môže prevádzkovať aj právnická osoba, ak splní podmienky ustanovené živnostenským zákonom. Práva a povinnosti právnickej osoby sa riadia Obchodným zákonníkom. Podmienkou založenia s.r.o. je aj získanie živnostenského oprávnenia, t. j. povolenia živnostenského úradu na podnikanie.

Pred vznikom s.r.o. je potrebné požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti v tomto prípade musí spĺňať fyzická osoba, ktorá je štatutárnym orgánom s.r.o. (konateľom) s tým, že podmienku bezúhonnosti musí spĺňať aj samotná s.r.o.

Osobitné podmienky (napr. odbornú prax) musí spĺňať zodpovedný zástupca s.r.o. To znamená, že právnická osoba, ktorá prevádzkuje remeselnú alebo viazanú živnosť musí mať vždy zodpovedného zástupcu. Môže to byť napríklad aj spoločník alebo konateľ (ak spĺňajú osobitné podmienky), nesmie ale ísť o člena dozornej rady alebo iného kontrolného orgánu spoločnosti.

Až po získaní živnostenského oprávnenia (a splnení ďalších podmienok na založenie s.r.o.), môže dôjsť k zápisu do obchodného registra, teda ku vzniku právnickej osoby. 

Upozornenie: Každá živnosť je podnikaním, ale nie každé podnikanie je živnosťou.  Živnosťou nie sú činnosti, ktoré upravujú osobitné právne predpisy (napr. činnosť advokáta, športovca). O rozdieloch medzi podnikaním a živnosťou si prečítajte v článku Čo je podnikanie a živnosť – definícia a rozdiely

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Voľná živnosť – ako ju založiť v roku 2024?

Ako postupovať pri ohlásení živnosti, aké doklady sú potrebné, aká je výška poplatkov a ako si založiť živnosť on-line cez portál www.slovensko.sk.

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky