Aký je vzťah medzi podnikaním a bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov?

Ako podnikanie ovplyvňuje majetkové vzťahy medzi manželmi.

Podnikanie jedného z manželov významne ovplyvňuje súkromný a spoločný majetok manželov,či už ide o podnikanie vo forme živnosti, alebo s.r.o. Ktorý majetok však možno považovať za spoločný a ako ho ochrániť pred rizikami spojenými s podnikaním?

Čo tvorí bezpodielové spoluvlastníctvo manželov?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM) tvorí majetok, ktorý nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva s výnimkou vecí darovaných, zdedených, získaných v reštitúcii alebo tých, ktoré slúžia výkonu povolania len jedného z manželov (podnikanie sa považuje za výkon povolania).

Tak ako akékoľvek nadobudnutie majetku či mzda patria do BSM aj majetok, príjmy z podnikania či zisk získané v rámci podnikania. Nie je rozhodujúce, či je daná vec užívaná primárne v rámci podnikania alebo nie, podľa zákona patrí obom manželom rovnako a manžel nepodnikateľ má na ňu rovnaký nárok.

Príklad: Jeden z manželov zdedí nebytové priestory, ktoré začne prenajímať ako podnikateľ. Zatiaľ čo zdedená nehnuteľnosť je výlučným majetkom manžela, príjmy z prenájmu patria do BSM. O rovnakú situáciu pôjde v prípade, ak jeden z manželov zdedí finančné prostriedky, za ktoré nakúpi akcie, alebo ktoré vloží do s.r.o. – obchodný podiel bude výlučným majetkom jedného z manželov, podiel na zisku je však spoločný.

Aby bolo možné vylúčiť „podnikateľské veci“ z BSM, musia skutočne slúžiť výlučne k podnikaniu len jedného z manželov (druhý manžel ich vôbec neužíva) a obidvaja manželia sa na takomto využití musia zhodnúť. Nie je vyžadovaná žiadna písomná zmluva, zhoda môže byť daná aj mlčky.

Živnostník ručí celým majetkom, aj majetkom manžela, či manželky

Najväčšie riziko pre majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov predstavuje podnikanie na živnosť. Živnostník ručí celým svojím majetkom, to znamená aj súkromným, ktorý na podnikanie vôbec nepoužíva. Ak nie je schopný plniť svoje záväzky z podnikania, exekútor môže siahnuť aj na súkromné účty oboch manželov, či zabaviť dom.

Ako ochrániť majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov pred exekúciou?

Majetok rodiny pri začatí podnikania je možné ochrániť pred exekúciou týmito spôsobmi:

  1. Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  2. Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  3. Vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov k zániku manželstva
Článok pokračuje pod reklamou

Zúženie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Manželia sa môžu dohodnúť na zúžení spoločného majetku kedykoľvek, bez ohľadu na to, či jeden z nich podniká. Takáto dohoda musí mať formu notárskeho zápisu. V praxi je možné zúžiť BSM len do budúcna - majetok už nadobudnutý zostane spoločným. Môže ísť o konkrétnu vec (napr. auto), alebo všeobecne o majetok.

Aby dohoda o zúžení mala skutočne svoj význam v podnikaní, je nutné o nej veriteľov oboznámiť. Nemusia poznať obsah, postačí vedomosť o jej existencii. Odporúčame túto skutočnosť uviesť napr. do zmluvy vo forme prehlásenia s tým, že druhá strana to berie na vedomie. V opačnom prípade by veriteľ mohol požadovať uspokojenie aj z majetku manžela.

Zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Nárok na zrušenie BSM počas manželstva vzniká v situácii, ak jeden z manželov získa podnikateľské oprávnenie, pričom podnikať musí ako fyzická osoba (toto neplatí, ak sa stane napr. spoločníkom v s.r.o.). Manžel nepodnikateľ môže podať návrh na súd a ten BSM automaticky zruší. Pozastavenie živnosti nie je dôvodom pre nevyhovenie návrhu. Opäť je nevyhnutné o tejto zmene informovať veriteľov.

Vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov k zániku manželstva

Tento postup je vhodný v prípade, ak obidvaja manželia podnikajú a potrebujú sa flexibilne a samostatne rozhodovať. Vyhradenie vzniku BSM k zániku manželstva je potrebné učiniť vo forme notárskej zápisnice, o ktorej musia byť veritelia informovaní. Do BSM sa de facto dostanú len tie veci, ktoré niektorý z manželov získa v posledný deň manželstva.

Spoločník v s.r.o. a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Podnikanie v spoločnosti predstavuje pre BSM len minimálne riziká v porovnaní so živnosťou. Získanie obchodného podielu v spoločnosti predstavuje nadobudnutie majetku, ktorý sa za trvania manželstva stáva spoločným, i keď je v registri uvedený iba jeden z manželov. Bežnú správu podielu, t.j. práva a povinnosti spoločníka, vykonáva však manžel uvedený v obchodnom registri.

Prečítajte si tiež

Ak má spoločník záujem podiel patriaci do BSM previesť, musí k tomu získať súhlas manžela (pretože nejde o tzv. obvyklú správu majetku). Bez súhlasu je zmluva o prevode neplatná. Ide však o relatívnu neplatnosť, takže dotknutý manžel musí neplatnosť namietnuť (najneskôr do troch rokov od prevodu), inak sa zmluva považuje za platnú. Súhlas manžela stačí získať aj dodatočne.

Rovnaký postup ako pri prevode platí aj pri nadobudnutí obchodného podielu. V praxi sa odporúča priložiť k zmluve o prevode podielu súhlasy manželov na oboch stranách.

Aký je dopad rozvodu na podnikanie jedného z manželov?

Súčasťou BSM je všetok majetok, ako aj práva a záväzky, ktoré manžel podnikateľ počas podnikania nadobudol (ak nedošlo k zúženiu alebo zrušeniu BSM).

Veci, ktoré slúžia výlučne k výkonu povolania jedného z manželov sa nevyporiadavajú a ich hodnota sa nezapočítava do delenia majetku. Majetok v BSM sa vyporiada spravidla podľa dohody manželov alebo v súdnom konaní – každý má nárok na polovicu.

Ak je týmto majetkom obchodný podiel, vyporiadava sa rovnako. V prípade obchodného podielu sa však nevyporiadava údaj uvedený v obchodnom registri, ale trhová hodnota podielu, ktorá bude závislá od množstva faktorov.

Príklad: Spoločník úspešnej s.r.o. s podielom 5000 EUR sa rozvedie. V rámci vyporiadania BSM však nevyporiada hodnotu 5000 EUR, ale skutočnú hodnotu podielu – napr. 20000 EUR.

V praxi bude obchodný podiel prisúdený tomu z manželov, ktorý je spoločníkom. Súd zároveň stanoví čiastku, ktorú vyplatí druhému z manželov. Okrem obchodného podielu patrí do BSM taktiež zisk, takže zisk vyplatený za obdobie trvania manželstva sa vyporiadava a delí medzi manželov.

Dôležité právne predpisy, ktoré problematiku podnikania a bezpodielového spoluvlastníctva manželov upravujú

  • § 143 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) súdom

Ako funguje vyporiadanie BSM súdom? Aké sú poplatky za vyporiadanie BSM? Čo sa stane ak to manželia nestihnú v zákonných lehotách? Aké sú najčastejšie sporné otázky, ktoré pri vyporiadaní BSM riešia súdy?

Vyporiadanie BSM dohodou

Ako možno dosiahnuť dohodu o rozdelení spoločného majetku manželov, ako má dohoda vyzerať a aké majú manželia možnosti, ak k dohode nevedia dospieť?

Exekúcia a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

Kedy sa exekúcia týka aj spoločného majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a čo robiť, ak exekúcia postihuje majetok patriaci do výlučného vlastníctva manžela nedlžníka?

Vyporiadanie majetku manželov po rozvode alebo zániku BSM z iného dôvodu

Aký je postup rozdelenia majetku v prípade zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov? Ktorá možnosť vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov je najvhodnejšia a ktorá najrýchlejšia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky