Ako a kedy je vhodné použiť európsky platobný rozkaz?

Máte dlžníka zo zahraničia a rozmýšľate nad použitím európskeho platobného rozkazu? Kedy môže veriteľ použiť európsky platobný rozkaz a ďalšie podstatné informácie sa dozviete v tomto článku.

Vytvorenie jednotného vnútorného trhu v rámci Európskej únie prinieslo množstvo príležitostí na rozvoj obchodných vzťahov so zahraničnými partnermi. Tieto možnosti však kráčajú ruka v ruke s obavami predovšetkým menších a stredných podnikateľov vstupovať do cezhraničnej spolupráce. Dôvodom je neznalosť zahraničného právneho prostredia a s tým súvisiaci spôsob prípadného riešenia sporov. Jedným z nástrojov Európskej únie na zjednodušenie a zrýchlenie riešenia cezhraničných sporov je európsky platobný rozkaz.

Čo je európsky platobný rozkaz?

Európsky platobný rozkaz je rozhodnutím súdu jedného z členských štátov EÚ a má vlastnosti klasického rozsudku, avšak s platnosťou v celej Únii. To znamená, že na jeho základe je možné zahájiť na dlžníka v zahraničí exekúciu, pričom nemusíte absolvovať komplikovaný postup spojený s uznávaním rozhodnutia (v zahraničí neakceptujú cudzie rozsudky bez zvláštneho konania).

Vydanie európskeho platobného prebieha v zjednodušenom konaní upravenom priamo európskym nariadením a pravidlá sú úplne rovnaké vo všetkých členských štátoch. Pre zjednodušenie postupu a zaistenie univerzálnosti sú vypracované vzorové tlačivá (formuláre) dostupné vo všetkých úradných jazykoch.

Ktoré pohľadávky môžno vymáhať prostredníctvom európskeho platobného rozkazu?

Európsky platobný rozkaz je možné použiť len na cezhraničné peňažné pohľadávky. O cezhraničný spor ide vtedy, ak dlžník má bydlisko/obvyklý pobyt alebo sídlo v inom členskom štáte (okrem Dánska). Pre toto konanie nie je rozhodujúce, či ide o fyzickú alebo právnickú osobu a postup je pre všetkých rovnaký.

Konanie o európskom platobnom rozkaze sa vzťahuje iba na občianske a obchodné veci. Nie je v ňom teda možné riešiť napr. spory o výživné. Samotné nariadenie nedefinuje presne čo je občianska alebo obchodná vec, výslovne však vylučuje zo svojho rozsahu určité kategórie vecí, napr. daňové, colné, administratívne veci.

Peňažná pohľadávka musí byť splatná v čase podania návrhu. Nie je možné podávať návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu, ak ešte neuplynula lehota k splneniu povinnosti.

Príklad: Váš obchodný partner je z Nemecka a evidujete voči nemu neuhradenú faktúru po splatnosti. V takomto prípade sú splnené všetky predpoklady pre zahájenie konania o vydanie európskeho platobného rozkazu.

V ktorej krajine je možné žiadať o vydanie európskeho platobného rozkazu?

Vydanie európskeho platobného rozkazu je možné žiadať vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska, v ktorom nariadenie o európskom platobnom rozkaze neplatí. Ak obchodujete s partnermi v Dánsku, v prípade vymáhania pohľadávky budete nútení obrátiť sa na dánske orgány a zoznámiť sa s ich právnou úpravou. Tomuto sa možete vyhnúť zvolením konkrétneho práva (túto voľbu možete spraviť pre všetky obchodné vzťahy, ak to druhá strana bude akceptovať)

Príklad: „Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky práva a povinnosti z nej vyplývajúce sa budú spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky.“ „Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté zo zmluvy a s ňou súvisiace budú riešené príslušným súdom Slovenskej republiky.“

Článok pokračuje pod reklamou

Na ktorý súd návrh na vydanie európskeho platobného rozkazu poslať?

Každý členský štát si určuje sám, ktoré súdy sú príslušné pre toto konanie. Členské štáty môžu priebežne meniť príslušné orgány, a preto odporúčame skontrolovať pri predkladaní návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu aktuálne zoznamy. Konkrétne súdy si môžete jednoducho vyhľadať na stránke európskeho portálu elektronickej justície zadaním štátu a mesta bydliska/sídla dlžníka.

Aký je postup pri vydávaní európskeho platobného rozkazu?

Konanie o európskom platobnom rozkaze je formulárové. To znamená, že nevytvárate žiadny text žaloby, ale postupuje presne podľa pokynov. V prvom rade formulár je potrebné vyplniť v jazyku, ktorý je súdom akceptovaný (dostupné sú rôzne jazykové verzie). Formuláre sú vcelku jednoduché na vyplňovanie, dôležité je uviesť všetky podstatné informácie o stranách sporu a o Vašej pohľadávke (výška dlhu, príslušenstvo, na základe čoho pohľadávka vznikla- zmluva, faktúra, vzniknuté náklady) a doložiť dôkazy (napr. faktúry, objednávky). Formulár môžete poslať aj elektronicky s využitím zaručeného elektronického podpisu.

Konanie o európskom platobnom rozkaze je písomné, nemusíte nikam cestovať, o to dôležitejšie je však všetko dôkladne popísať a doložiť podkladmi. Výnimku predstavuje nižšie uvedený postup.

Po preskúmaní súd vydá európsky platobný rozkaz v lehote 30 dní. Po doručení európskeho platobného rozkazu do rúk dlžníka môžu nastať nasledujúce situácie:

  1. Dlžník pohľadávku zaplatí.
  2. Dlžník môže pohľadávku poprieť v lehote 30 dní od doručenia rozkazu - Ak sa bude dlžník proti európskemu platobnému rozkazu brániť podaním opravného prostriedku, súd celú vec zmení na klasické vnútroštátne konanie, podľa vnútroštátneho práva, a môže nariadiť ústne pojednávanie. Tejto fáze sa môžete vyhnúť, ak pri podaní návrhu vyplníte Dodatok č. 2 nazvaný: Nesúhlas s pokračovaním občianskeho súdneho konania ako riadneho konania. Tento postup má svoj význam pri menších pohľadávkach, kedy potenciálne náklady súdneho konania sú k výške pohľadávky zjavne neúmerné.
  3. Dlžník európsky platobný rozkaz nenapadne v stanovej lehote ani pohľadávku nezaplatí

Pokiaľ dlžník nevyužije opravný prostriedok (odpor), európsky platobný rozkaz sa stane automaticky vykonateľný. To znamená, že je možné priamo pristúpiť k exekúcii. Európsky platobný rozkaz je potrebné zaslať príslušným orgánom v členskom štáte, v ktorom sa rozkaz bude vykonávať. Ich zoznam opäť môžete nájsť na stránke európskeho portálu elektronickej justície. Exekúcia následne prebieha podľa vnútroštátnych pravidiel tohoto členského štátu.

Dôležité právne predpisy, ktoré problematiku Európskeho platobného rozkazu upravujú:

  • Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006 ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze
  • § 172 - § 174 zákona č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky