V centrálnom registri exekúcií si od 1. 7. 2016 môžete preveriť dlžníkov

Od 1. 7. 2016 bude pre verejnosť dostupný centrálny register exekúcií. Aké informácie v ňom bude možné získať? Prinášame vám prehľad najdôležitejších údajov evidovaných v tomto registri a výhody s ním spojené nielen pre podnikateľov.

Čo je to centrálny register exekúcií?

Centrálny register exekúcií je verejným zoznamom, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii. Budú v ňom teda evidované všetky prebiehajúce exekúcie na dlžníkov vedené u slovenských exekútorov, od podania návrhu na zahájenie exekúcie až do jej skončenia (buď vymožením, alebo zastavením). Centrálny register exekúcií bude od 1. 7. 2016 dostupný na webovej stránke Slovenskej komory exekútorov, ktorá bude zodpovedná za jeho nepretržitú a bezpečnú prevádzku.

Aké informácie v centrálnom registri exekúcií nájdete?

V centrálnom registri exekúcií nájdete informácie týkajúce sa konkrétnej exekúcie:

 • údaje o súde, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,
 • meno povereného exekútora,
 • dátumy vzťahujúce sa k exekúcii (napr. udelenie poverenia na vykonanie exekúcie, vydanie uznesenia o povolení odkladu alebo zastavenie exekúcie),
 • označenie vymáhaného nároku, teda akú čiastku exekútor vymáha,
 • údaje o povinnej osobe.

Pozor! Centrálny register exekúcií nebude obsahovať údaje o exekúciách vedených daňovými úradmi, justičnou pokladnicou, orgánmi štátnej správy a samosprávy. Nebudú v ňom uvedené ani rozsudky súdov či rozhodnutia o nedoplatkoch na poistení, pokiaľ nebola do tej doby.

V praxi je možné, že váš potenciálny partner dlží niekoľkým subjektom peniaze a rozsudkom mu už bola stanovená povinnosť k úhrade, avšak pokiaľ veriteľ nezahájil exekúciu, nedozviete sa to.

Ako často sa údaje v centrálnom registri exekúcií aktualizujú?

Databáza exekúcií sa už momentálne plní konkrétnymi záznamami od súdnych exekútorov. Počet exekúcií v centrálnom registri exekúcií ešte stále nie je konečný a súdni exekútori sú povinní vykonať zápis všetkých právoplatne neskončených exekúcií vedených ich úradom najneskôr do 30. 6. 2016. Po sprístupnení pre verejnosť by mala byť databáza kompletná.

Súdni exekútori sú povinní zapísať do registra každú novú exekúciu do siedmich dní od zahájenia a priebežne aktualizovať údaje o už prebiehajúcej a neukončenej exekúcii. Zároveň musia do štrnástich dní vymazať z registra všetky údaje o exekúciách, ktoré boli právoplatne ukončené. To znamená, že údaje z minulosti v registri nenájdete.

Aké sú výhody centrálneho registra exekúcií?

Nepochybne najväčšou výhodou tohto registra pre podnikateľov je možnosť vopred si preveriť potenciálneho obchodného partnera a vyhodnotiť riziká. Ak po získaní výpisu z tejto databázy zistíte, že na vášho partnera je vedených niekoľko exekúcií, môžete sa rozhodnúť, či do obchodného vzťahu vstúpiť a prípadne nastaviť podmienky spolupráce tak, aby ste sa vyhli riziku.

Článok pokračuje pod reklamou

V prípade, že dlžník vám dlh dlhodobo nespláca a domnievate sa, že je v úpadku,nový centrálny register vám umožní dohľadať ďalších veriteľov a spojiť sa s nimi pri príprave návrhu na vyhlásenie konkurzu. Doteraz bolo veľmi komplikované označiť v návrhu iných veriteľov, čo by sa po 1. 7. 2016 mohlo značne uľahčiť.

V praxi sa občas stáva, že dôjde k vydaniu rozhodnutia bez toho, aby sa o tom dlžník dozvedel (napríklad ak nebolo možné rozhodnutie doručiť) a následne je vedená exekúcia bez jeho vedomia. Po spustení centrálneho registra exekúcií od 1. 7. 2016 bude mať každý možnosť presvedčiť sa o tom, či je alebo nie je voči nemu vedená exekúcia a predísť tak zbytočným nákladom spojeným s vymáhaním pohľadávok.

Ako si vyžiadať výpis z centrálneho registra exekúcií?

Do registra zatiaľ môžu nahliadať len štátne orgány, čo sa však zmení a od 1. 7. 2016 bude mať do centrálneho registra exekúcií prístup každá fyzická a právnická osoba. Žiadosť o informácie bude možné podať prostredníctvom webovej stránky Slovenskej komory exekútorov, na ktorej bude pre tento účel vytvorená špeciálna aplikácia. K podaniu tejto elektronickej žiadosti nebude potrebný zaručený elektronický podpis.

Výpis z registra exekúcií je verejnou listinou , ktorá preukazuje stav evidovaný v registri ku dňu jeho vydania. Na vašu žiadosť vydá Slovenská komora exekútorov aj výpis alebo potvrdenie o tom, že určitý zápis v registri exekúcií nie je. Podnikatelia môžu výpis z centrálneho registra exekúcií využiť ako doklad pri verejnom obstarávaní o tom, že proti nim nie je vedená žiadna exekúcia. Žiadosť na vydanie výpisu z registra bude spoplatnená vo výške 2,50 eur za stranu.

Aký je poplatok za prístup k informáciám v centrálnom registri exekúcií?

Centrálny register bude bezplatný pre exekútorov a orgány verejnej správy. Použitie registra všetkými fyzickými aj právnickými osobami bude podmienené registráciou a zaplatením administratívneho poplatku. Výška tohto poplatku sa určí v závislosti od počtu prístupov (žiadostí) danej osoby za jeden rok.

Poplatky za informáciu o exekúcii sú nasledovné:

 • do 500 prístupov 2 eurá za žiadosť,
 • od 501 do 1 000 prístupov 1 euro za žiadosť,
 • od 1 001 do 10 000 prístupov 0,50 eur za žiadosť,
 • od 10 001 do 500 00 prístupov 0,25 eur za žiadosť,
 • od 500 001 prístupov 0,20 eur za žiadosť.

Dôležité zdroje, ktoré problematiku Centrálneho registra exekúcií upravujú

 • § 221 zákona č. 233/1995 Z. z., o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
 • Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 355/2014 Z. z., o centrálnom registri exekúcií

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Uznanie dlhu (vzor)

Vedeli ste, že uznať možno aj už premlčaný dlh? Ako funguje tento zabezpečovací inštitút a aké výhody z neho plynú?

Ako podať návrh na povolenie reštrukturalizácie a čo musí obsahovať

Čo je potrebné pripraviť pred podaním návrhu na reštrukturalizáciu, aké náležitosti musí návrh obsahovať, ako prebieha jeho podanie a koľko stojí?

Reštrukturalizácia a konkurz – v čom je rozdiel?

V čom sa líši konkurz od reštrukturalizácie? Kedy sa reštrukturalizácia oplatí a kedy zmysel nemá? Čo hrozí podnikateľovi pri nepodaní návrhu na konkurz?

Firmy (dlžníci) v reštrukturalizácii

Ak má podnikateľ pohľadávku voči dlžníkovi, ktorý je v reštrukturalizácii a chce si uplatňovať svoje práva v reštrukturalizačnom konaní (chce aspoň nejaké peniaze späť) musí si do tohto konania prihlásiť svoju pohľadávku. Uvedené má logiku, ale nie všetci majú skúsenosti ako a kde hľadať informácie, formuláre, aké im bežia lehoty.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky