Môže podnikať trestne stíhaná alebo odsúdená osoba?

Aké možnosti podnikania majú trestne stíhané alebo odsúdené osoby.

Podnikanie na živnosť odsúdenou osobou

Pokiaľ plánujete začať podnikať ako živnostník, jednou zo základných podmienok pre získanie živnosti je tzv. bezúhonnosť. Za bezúhonné sa považujú vždy osoby, ktoré neboli nikdy trestne stíhané ani odsúdené.

Ak ste však odsúdený boli, neznamená to automaticky, že nemôžete už nikdy podnikať. Za bezúhonnú sa totiž v zmysle živnostenského zákona považuje aj osoba s trestnou minulosťou, ak nebola odsúdená za:

  • majetkový trestný čin (napr. krádež, sprenevera či podvod);
  • hospodársky trestný čin (napr. neoprávnené zamestnávanie alebo neoprávnené podnikanie);
  • úmyselný trestný čin, ktorý súvisí s predmetom podnikania. V tomto prípade musí ísť vždy o úmyselné konanie. Ak ste sa takéhoto trestného činu dopustili iba z nedbalosti, nie je to prekážkou pre získanie živnosti.

Príklad 1: Ak ste boli odsúdený za výtržníctvo a máte živnosť alebo plánujete založiť živnosť a pracovať ako zámočník alebo stolár, odsúdenie za tento trestný čin nemá žiadnu súvislosť s predmetom podnikania a neexistujú dôvody, prečo by ste nemohli začať alebo pokračovať v podnikateľskej činnosti.

Príklad 2: Pokiaľ ste boli odsúdený za neoprávnené užitie cudzieho motorového vozidla, vaša žiadosť o vydanie živnosti v oblasti obchodovania s motorovými vozidlami by bola s veľkou pravdepodobnosťou zamietnutá.

Živnostenský úrad vždy pri podaní žiadosti o vydanie živnosti preveruje, či žiadateľ nemá trestnú minulosť. Na základe údajov uvedených v žiadosti si živnostenský úrad pred udelením živnostenského oprávnenia zaistí pre tieto účely výpis z registra trestov a overí bezúhonnosť žiadateľa. Ak výpis z registra trestov obsahuje záznam o odsúdení za úmyselný trestný čin, môže živnostenský úrad v pochybnostiach vyzvať podnikateľa, aby predložil právoplatný rozsudok o odsúdení.

Ak už podnikáte a boli ste odsúdený za trestný čin, ste povinný vždy stratu bezúhonnosti bezodkladne oznámiť živnostenskému úradu, ktorý rozhodne, či vám bude živnostenské oprávnenie zrušené alebo nie. Živnostenský úrad posudzuje osobitne v každom prípade súvislosť s predmetom podnikania a dôvodnosť obavy, že sa odsúdená osoba dopustí rovnakého alebo podobného trestného činu pri vykonávaní živnosti.

Založenie spoločnosti odsúdenou osobou

V prípade založenia spoločnosti je situácia iná. V prvom rade je potrebné rozlíšiť, či chcete byť len spoločníkom, alebo aj konateľom spoločnosti. Pokiaľ máte záznam v registri trestov, môžete byť vlastníkom spoločnosti, to znamená spoločníkom, a rovnako môžete založiť novú spoločnosť. Zákon túto skutočnosť nijako nezohľadňuje. Problémom však už je, ak má osoba so záznamom v registri trestov vystupovať ako štatutárny orgán spoločnosti.

Do funkcie štatutárneho orgánu (konateľa) možno vymenovať len bezúhonnú osobu v zmysle živnostenského zákona. Táto osoba musí pri zápise predložiť výpis z registra trestov. Takže zjednodušene povedané, spoločník, ktorý má záznam v registri trestov, musí zabezpečiť v pozícii štatutárneho orgánu spoločnosti osobu, ktorá podmienku bezúhonnosti spĺňa.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako dlho po odsúdení je možné začať alebo pokračovať v podnikaní?

Ako sme už vyššie v článku spomínali, výpisom z registra trestov sa overuje bezúhonnosť osôb. Uvádzajú sa v ňom všetky aktuálne tresty, ktoré platia a trvajú.

Je dôležité uviesť, že po uplynutí istého času od vykonania trestu dochádza k tzv. zahladenie trestu. Tento časový úsek sa líši pre jednotlivé trestné činy a závisí predovšetkým od závažnosti. Zahladený trest už následne nie je zaznamenaný vo výpise z registra trestov a na „potrestaného“ sa hľadí, akoby trestaný nebol a môže požiadať o živnosť alebo sa stať konateľom. Všetky tresty, s výnimkou odňatia slobody, sú zahladené ich vykonaním. Čo sa týka trestu odňatia slobody, odsúdený môže po uplynutí zákonom stanovenej lehoty podať žiadosť o zahladenie. Táto doba sa líši podľa dĺžky odsúdenia. Na zahladenie nie je nárok, ale rozhoduje súd po zvážení konkrétnych skutočností.

Čo hrozí odsúdenej osobe, ktorá sa rozhodne podnikať aj napriek zákazu?

V prípade, ak osoba s trestnou minulosťou nezíska živnostenské oprávnenie alebo sa nestane konateľom z dôvodu odsúdenia pre určitý trestný čin, musí počkať na zahladenie trestu. Ak by sa napriek tomu rozhodla podnikať bez živnostenského oprávnenia alebo ak by bolo toto oprávnenie pozastavené napríklad z dôvodu odsúdenia, dopustila by sa neoprávneného podnikania.

Za neoprávnené podnikanie ukladá živnostenský úrad pokutu. Pokiaľ podniká daná osoba v oblasti remeselnej alebo viazanej živnosť, môže jej byť uložená pokutu až do výšky 3 319 eur.

Príklady remeselnej a viazanej živnosti: h odinárstvo , stolárstvo, kaderníctvo, oprava obuvi, prevádzkovanie cestovnej agentúry alebo ubytovacích služieb, reštaurácia predmetov

Za neoprávnené podnikanie, ktoré je predmetom voľnej živnosti, môže živnostenský úrad uložiť pokutu až do výšky 1 659 eur.

Príklady voľnej živnosti: reklamné a marketingové služby, činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, administratívne služby

Ak je konanie posudzované ako trestný čin (v závislosti od závažnosti a okolností prípadu), môže súd za neoprávnené podnikanie uložiť tieto sankcie:

  • trest odňatia slobody až na jeden rok, ak osoba bez oprávnenia podnikať spôsobí škodu prevyšujúcu 266 eur,
  • trest odňatia slobody až na tri roky, ak osoba bez oprávnenia podnikať spácha tento trestný čin závažnejším spôsobom (napr. použije inú osobu ako pracovnú silu, vystupuje ako verejný činiteľ a pod.),
  • trest odňatia slobody na jeden až päť rokov, ak osoba bez oprávnenia podnikať spôsobí škodu prevyšujúcu 26 600 eur,
  • trest odňatia slobody na štyri až osem rokov, ak osoba neoprávnene podniká ako člen nebezpečného zoskupenia alebo svojím činom spôsobí škodu väčšiu ako 133 000 eur.

Dôležité právne predpisy, ktoré problematiku podnikania odsúdených osôb upravujú:

  • § 6, § 45a, §63 zákon č. 455/1991 Zb., živnostenský zákon
  • § 92 an., §51 zákona č. 300/2005 Zb., trestný zákon

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Bezúhonnosť a jej preukazovanie

Čo je bezúhonnosť a ktoré právne predpisy ju upravujú? Ako sa pri začatí podnikania preukazuje a kedy je podmienkou vzniku pracovného pomeru? Prinášame praktické informácie a príklady.

Splnomocnenie (plná moc)

Čo je splnomocnenie, aké druhy splnomocnení existujú a v čom sa líšia? Čo musí splnomocnenie obsahovať, aby bolo platné?

Dočasná ochrana podnikateľov v súvislosti koronavírusom

Čo prinesie dočasná ochrana podnikateľov? Na koho sa bude vzťahovať? Ako treba postupovať pre poskytnutie tejto ochrany?

Nekalá súťaž a ochrana pred ňou

Čo je nekalá súťaž? Aké druhy nekalej súťaže existujú? Ako sa môže brániť podnikateľ voči nekalosúťažnému konaniu iného podnikateľa?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky