Ako postúpiť pohľadávku, záväzok alebo zmluvu?

Svoje práva a povinnosti zo zmluvy môžete previesť na ďalšiu osobu. Pozrite sa, ako postupovať, ak chcete postúpiť pohľadávku, záväzok či celú zmluvu.

Objavil sa investor, ktorý by chcel odkúpiť vašu pohľadávku za dlžníkom, ktorý už dlhšiu dobu nezaplatil faktúru po splatnosti? Našli ste niekoho, kto by prevzal váš záväzok, ktorý nedokážete sám splniť? Dohodli ste sa s niekým, že po ňom prevezmete lukratívny kontrakt na dodávku tovaru či služieb ako celok? V nasledujúcom článku prinášame návod, ako postupovať pohľadávky, záväzky či celé zmluvy na ďalšie osoby.

Čo je to pohľadávka a prečo sa obvykle postupuje?

Pohľadávkou sa rozumie nárok na nejaké plnenie od druhej zmluvnej strany. Môže ísť o finančnú čiastku (napr. pôžičku) alebo o konkrétnu vec (napr. právo na dodanie objednaného tovaru). Častým dôvodom pre postupovanie pohľadávok na tretie osoby je rýchlejšie získanie finančných prostriedkov v situácii, kedy sa podnikateľ pre omeškanie svojho dlžníka sám ocitne v druhotnej platobnej neschopnosti. V závislosti od typu pohľadávky (zmenka, nezaplatená faktúra a pod.) a inkasnej agentúry, ktorá sa na ich vykupovanie a následné vymáhanie špecializuje, môže podnikateľ za svoju neuhradenú pohľadávku obdržať aj niekoľko desiatok percent z jej pôvodnej hodnoty.

Príklad: Podnikateľ A nezaplatil za tovar Podnikateľovi B, ktorý súčasne dlží podnikateľovi C. Aby si Podnikateľ B splnil svoje povinnosti voči podnikateľovi C, svoju pohľadávku za podnikateľom A postúpi spoločnosti, ktorá sa špecializuje na odkupovanie pohľadávok, čím získa finančné prostriedky na úhradu vlastných dlhov.

Pokiaľ je dlžník v konkurze alebo je proti nemu vedených niekoľko exekúcií (tie bude možné zistiť od 1.7.2016 vo verejne prístupnom centrálnom registri exekúcií), nijaká tretia osoba o postúpenie pohľadávky pravdepodobne nebude mať záujem.

Aké pohľadávky je možné postúpiť?

Postupovať je možné pohľadávky, ktoré:

  • už existujú a sú splatné (napr. nesplatená pôžička, neuhradená faktúra);
  • vie sa o nich, že v budúcnosti vzniknú ( napr. splatnosť nastane až za pár mesiacov);
  • sú nesporné, tj. žiadna zo strán nenamieta, že pohľadávka neexistuje;
  • sú sporné, tj. prebieha o nich napr. súdne konanie.

Základným pravidlom je, že pohľadávka, ktorú chcete postúpiť, musí byť vymáhateľná v rámci exekúcie, aby nový veriteľ mal možnosť získať od dlžníka plnenie.

Spolu s pohľadávkou prechádza na nového veriteľa aj príslušenstvo, čo znamená, že aj nový veriteľ môže požadovať úhradu úrokov, úrokov z omeškania či náhradu nákladov spojených s vymáhaním ai. Spolu s pohľadávkou prechádza na nového veriteľa taktiež právo na zmluvnú pokutu.

Načo si dať pozor pri podpise zmluvy o postúpení pohľadávky?

Pred pristúpením k podpisu zmluvy o postúpení pohľadávky si overte, či medzi veriteľom a dlžníkom neexistuje dohoda vylučujúca možnosť pohľadávku postúpiť. Takáto zmluva o postúpení pohľadávky by bolo neplatná.

K postúpeniu pohľadávky môže dôjsť len na základe písomnej zmluvy, ktorá musí obsahovať určenie strán a presnú špecifikáciu pohľadávky, napr. peňažitá pohľadávka za dlžníkom vo výške 100 EUR s príslušenstvom, ktorá vznikla neuhradením ceny diela na základe zmluvy o dielo zo dňa 1. 1. 2015, podľa faktúry č. 1/2015. Podpisy na zmluve nemusia byť úradne overené. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávky nie je potrebný, tomu sa zmena iba oznámi.

Ak je súčasťou zmluvy o postúpení pohľadávky záruka pôvodného veriteľa za vymožiteľnosť pohľadávky, znamená to, že pôvodný veriteľ ručí až do výšky ceny, za ktorú pohľadávku postúpil. Inak povedané, ak sa novému veriteľovi nepodarí vymôcť pohľadávku od dlžníka, môže jej úhradu požadovať tiež od vás ako pôvodného veriteľa.

Do zmluvy odporúčame uviesť, či je pohľadávka zabezpečená napr. záložným právom alebo ručením tretej osoby, a toto zabezpečenie čo najpresnejšie špecifikovať. Postúpením pohľadávky sa nič nemení na jej zabezpečení, ako veriteľ môžete požadovať, aby dlh uhradil napríklad ručiteľ, ale postúpenie musí byť osobám poskytujúcim zabezpečenie oznámené.

V prípade, že je veriteľ postupuje pohľadávku, o ktorej prebieha súdny spor alebo dlžník už je v konkurze, je dôležité okrem podpisu zmluvy učiniť ešte ďalšie kroky. V rámci súdneho sporu je potrebné navrhnúť zmenu účastníka a nový veriteľ musí na súd zaslať svoj súhlas s touto zmenou. Súdu sa dokladá spoločne s návrhom zmluva o postúpení pohľadávky a súhlas nového veriteľ. Ak by sa tak nestalo, súd by pokračoval stále s pôvodným navrhovateľom.

Ak je dlžník už v konkurze , musia zmluvné strany na zmluve o postúpení pohľadávky svoje podpisy úradne osvedčiť a nový veriteľ musí podať na súd návrh na vstup do konkurzného konania. Skutočnosť, či je dlžník v konkurze, odporúčame vždy vopred overiť, pretože lehoty pre prihlásenie do konkurzu sú krátke a ak predchádzajúci veriteľ svoju pohľadávku neprihlásil, nový veriteľ tak už spravidla nestihne učiniť a stratí možnosť získať plnenie.

Čo je to prevzatie dlhu a na čo slúži?

Prevzatím dlhu sa rozumie prevzatie určitej povinnosti dlžníka, napríklad povinnosti zaplatiť alebo dodať vec. K prevzatiu dlhu môže dôjsť napríklad pri započítaní plnení medzi niekoľkými podnikateľmi navzájom.

Príklad: Podnikateľ A dlží podnikateľovi B. Podnikateľ B dlží podnikateľovi C. Ak podnikateľ C prevezme dlh od podnikateľa A, ktorý je jeho dobrým známym, bude mať voči podnikateľovi B pohľadávku i záväzok súčasne. Podnikateľ C si pohľadávku a záväzok započíta, čím podnikateľovi A pomôže.

Článok pokračuje pod reklamou

Na čo si dať pozor pri podpise zmluvy o prevzatí dlhu?

Zmluva o prevzatí dlhu musí byť písomná a podpisy nie je potrebné úradne overovať . Na rozdiel od postúpenia pohľadávky dochádza k zmene na strane dlžníka, čo nemusí byť pre veriteľa výhodné, ak napríklad nový dlžník má problémy s hradením vlastných záväzkov. Z tohto dôvodu sa vyžaduje súhlas veriteľa s touto zmenou. Súhlas nemusí byť písomný, ale z dôvodu právnej istoty sa písomnosť odporúča a môže byť adresovaný pôvodnému alebo novému dlžníkovi. V praxi je vhodné veriteľa uviesť do zmluvy o prevzatí záväzku ako vedľajšieho účastníka a zaistiť si tak jeho súhlas priamo v zmluve.

Ak je dlh zabezpečený, musia so zmenou na strane dlžníka súhlasiť aj osoby, ktoré zabezpečenie poskytujú . Ak dôjde k prevzatiu dlhu bez toho, aby napríklad ručiteľ súhlasil, jeho ručiteľský záväzok zanikne a ak dlžník nesplní svoju povinnosť, nie je možné sa domáhať práva po ručiteľovi.

Dá sa postúpiť celá zmluva?

Postúpenie zmluvy sa na prvý pohľad javí ako veľmi praktický postup, ak chcete „vymeniť“ jednu zmluvnú stranu a pritom zachovať podmienky pôvodnej zmluvy. Bohužiaľ takýto postup slovenské právo nepozná, a preto ak niektorá zo zmluvných strán má záujem previesť svoje práva aj povinnosti, musí uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávky, resp. práv, a zmluvu o prevzatí povinností. Ide o kombináciu vyššie uvedených zmlúv a platia pre ne rovnaké podmienky. V praxi sa v takýchto situáciáchuzatvárajú trojstranné zmluvy o postúpení a prevzatí práv a povinností, ale je možné uzatvoriť aj dve samostatné zmluvy . Spravidla sa na pôvodnú zmluvu iba odkáže a k zmluve o postúpení a prevzatí práv a povinností sa priloží. Nakoľko nejde o postúpenie zmluvy ako celku, môže sa stať, že ustanovenia nemajúce charakter práv ani povinností sa nestanú súčasťou nového vzťahu.

Právne predpisy vzťahujúce sa k tejto problematike

  • §§ 524 - 532 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník
  • §§ 25- 26 zákona č. 7/2005 Z. z., o konkurze a reštrukturalizácii
  • § 92 zákona č. 99/1963 Zb., občiansky súdny poriadok

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?

Nové donucovacie opatrenia a vyššie pokuty v exekúcii od roku 2023

Novela Exekučného poriadku od 1. 4. 2023 priniesla nové mechanizmy, ktoré majú zrýchliť vedenie exekúcií. Dlžníkom sa tak sťažuje situácia.

Exekučné zrážky od 1.7.2023

Zmena sumy životného minima ovplyvňuje, okrem iného, aj výpočet sumy, z ktorej možno vykonať exekúciu zrážkou zo mzdy. Aké hodnoty platia od 1.7.2023?

Zmenka

Čo je zmenka, aké musí spĺňať náležitosti, akú má splatnosť a aké sú riziká jej zneužitia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky