Prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia

Čo musí obsahovať prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia? Ako postupovať pri jeho vypracovaní? Na čo si dať pozor? A mnoho iného.

Čo je ubytovacie zariadenie?

Ubytovacie zariadenia definuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z.. Podľa nej sa ubytovacím zariadením rozumie nielen ubytovacie zariadenie pre cestovný ruch (penzión, hotel a pod.), ale aj:

 • ubytovacie zariadenie s celoročným ubytovaním (internáty),
 • ubytovacie zariadenie sociálnych služieb (napr. zariadenie pre seniorov),
 • ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním (napr. zariadenia núdzového bývania,  domovy na polceste a pod.),
 • ubytovanie v rámci vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 • ubytovacie zariadenia s dlhodobým alebo krátkodobým pobytom v rámci vykonávania sociálnej služby,
 • jednoduché ubytovacie zariadenie s prechodným ubytovaním (napr. robotnícke ubytovne),
 • ubytovacie zariadenie s nižším štandardom (napr. nocľaháreň a útulok),
 • ubytovacie zariadenie sociálnych služieb formou rodinného ubytovania,
 • ubytovacie zariadenie v mieste výkonu väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody.

Jednou z podmienok, ktoré musí majiteľ ubytovacieho zariadenia splniť je vypracovanie prevádzkového poriadku, ktorý je potrebné ešte pred samotným otvorením zariadenia nechať schváliť príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Proces schvaľovania prevádzkových poriadkov je súčasťou uvedenia priestorov do prevádzky.

Čo je prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok je definovaný podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia ako súhrn opatrení na ochranu zdravia zamestnanca a na ochranu verejného zdravia v zariadení, v ktorom existuje riziko. Zjednodušene povedané, prevádzkový poriadok je dokument, v ktorom sú opísané opatrenia slúžiace na zníženie rizík vyskytujúcich sa na danom pracovisku a na ochranu zdravia zamestnancov. Povinnosť vypracovať prevádzkový poriadok má aj osoba, ktorá nezamestnáva žiadnych zamestnancov, a teda nie je zamestnávateľom v zmysle Zákonníka práce.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia má povinnosť prevádzkový poriadok nielen vypracovať, ale aj predložiť na základe žiadosti príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie, ktorý ho následne buď schváli alebo vráti zamestnávateľovi s pripomienkami na prepracovanie. Povinnosťou všetkých zamestnancov je dodržiavať schválený prevádzkový poriadok.

Nie všetci zamestnávatelia však musia mať prevádzkový poriadok. Zákon 355/2007 Z. z. ustanovuje 10 typov zamestnávateľov, ktorí sú povinní vlastniť schválený prevádzkový poriadok. Medzi nimi aj prevádzkovatelia ubytovacích zariadení.

Prečítajte si tiež

Neexistuje univerzálny vzor prevádzkového poriadku. Je potrebné ho vypracovať s ohľadom na podmienky odvetvia a konkrétnej prevádzkarne. Napríklad prevádzkový poriadok poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa bude svojou štruktúrou a obsahom značne odlišovať od prevádzkového poriadku pre poskytovateľov ubytovacích zariadení.

Čo obsahuje prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia?

Náležitosti obsahu prevádzkového poriadku upravuje § 15 vyhlášky MZ SR č. 259/2008 Z. z. Paragraf určuje, z akých častí (kapitol) má dokument pozostávať. Mnohé regionálne úrady verejného zdravotníctva majú na svojich webových stránkach k dispozícií vzorové formuláre, ktoré môžu na jednej strane uľahčiť vypracovanie prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia a na strane druhej pomáha rešpektovanie týchto vzorov k hladšiemu schváleniu príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Prevádzkovaný poriadok ubytovacieho zariadenia zvyčajne obsahuje nasledovné body:

 1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia;
 2. Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb;
 3. Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia;
 4. Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny;
 5. Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia;
 6. Postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu;
 7. Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov;
 8. Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie;
 9. Frekvencia zisťovania prítomnosti alergénov a roztočov.

Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia

Neexistuje stanovený zoznam identifikačných údajov, ale obvykle sa uvádzajú nasledovné:

 1. názov zariadenia (prevádzky),
 2. adresa zariadenia,
 3. IČO, DIČ a kontaktné údaje majiteľa, prípadne inej splnomocnenej osoby.

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb

Do tejto časti sa uvádzajú informácie o type ubytovacieho zariadenia, vybavení izieb, kapacite a doplnkových službách. Táto časť prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia môže obsahovať napríklad tieto informácie:

 1. identifikácia zariadenia,
 2. opis základného vybavenia izieb,
 3. vybavenie a umiestnenie zariadení na osobnú hygienu,
 4. údaje o celkovej kapacite ubytovacieho zariadenia,
 5. informácie o iných doplnkových službách.

Identifikácia zariadenia – dispozičné riešenie, umiestnenie stavby, počty podlaží, počty izieb (vrátane informácie o počte lôžok – stále lôžka, prístelky), okolie ubytovacieho zariadenia (parkovisko,prístrešok na sedenie, dvor, ihrisko a pod.),

Príklad na identifikáciu zariadenia:

Budova hotela Hviezdička *** je umiestnená v rámci oploteného areálu rekreačného strediska Kvietok. Súčasťou hotelového areálu je aj detské ihrisko, parkovisko s kapacitou 50 parkovacích miest a letná terasa. Budova hotela Hviezdička *** pozostáva z ôsmich poschodí a dvoch vstupov – jeden centrálny vstup pre návštevníkov a samostatný vstup pre zamestnancov hotela.

Celkový počet izieb: (dopíše sa počet izieb v rámci celého ubytovacieho zariadenia a priemerný počet izieb na jednom podlaží. Ak ide o hotel alebo penzión, kde je viac izieb rozličného štandardu - apartmány, klasické izby, rodinné izby a pod. - uvedú sa aj počty jednotlivých izieb).

Informácie o počte lôžok: (v tejto časti je ideálne uviesť presný počet stálych lôžok, tzn. postelí a počet dočasných lôžok, tzn. prístelky).

Ak ide o iný, tzv. neštandardný druh ubytovacieho zariadenia je dôležité uviesť, pre aký typ klientov je zariadené určené (napr. týrané matky s deťmi).

Opis základného vybavenia izieb - televízia, stolíky, stoličky, lôžko a pod.

Príklad na opis vybavenie:

Vybavenie štandardných izieb pozostáva z dvoch postelí s možnosťou jednej prístelky, dvoch nočných stolíkov, dvoch stolových lámp, dvoch kresiel, jedného konferenčného stolíka, televízie a pod.

V prípade rozličných štandardov izieb je potrebné uviesť príklad vybavenia pre každý typ izby, tzn. zvlášť pre apartmány, zvlášť pre klasické a rodinné izby.

Vybavenie a umiestnenie zariadení na osobnú hygienu

Príklad k informáciám o zariadeniach na osobnú hygienu:

Zariadenia na osobnú hygienu hostí sú súčasťou každej izby. Toaleta je spojená so sprchovacím kútom a umývadlom, ku ktorým je zabezpečený prívod teplej a studenej pitnej vody. Steny sú opatrené hygienickou maľovkou, na potrebných miestach opatrené keramickým obkladom. Podlahy zariadení sú pokryté dlažbou. Vykurovanie je zabezpečené radiátorom umiestneným priamo v zariadení, vetranie je zabezpečené prirodzene oknami a nútene pomocou ventilátora. Osvetlenie je denné a umelé pomocou žiaroviek.

V prípade, že sa zariadenia na osobnú hygienu nenachádzajú zvlášť na každej izbe, ale ide o spoločné toalety a kúpeľne, je potrebné uviesť, kde sa nachádzajú (napr. na každom poschodí), ich počet, či sú oddelené podľa pohlavia zvlášť pre mužov a ženy, ako je zabezpečené súkromie (napr. či je možnosť uzamknutia kúpeľne a toalety) a popísať vybavenie dámskych a pánskych toaliet a kúpeľní.

Údaje o celkovej kapacite ubytovacieho zariadenia

Príklad na údaje o celkovej kapacite:

Celková ubytovacia kapacita hotela je 80 osôb. Vzhľadom na lokalizáciu hotela je priemerná obsadenosť hotela vyššia v letných mesiacoch. Maximálna kapacita osôb v rámci jednej izby je 5 ľudí. Rovnako, 80 osôb, je kapacita stravovacieho zariadenia, ktoré je súčasťou hotela.

Informácie o iných doplnkových službách - do tejto časti sa všeobecne vymenujú všetky služby, ktoré zariadenie okrem ubytovania ponúka.

Príklad na informácie o službách:

Súčasťou poskytovaných služieb sú wellness procedúry, masáže, sauny, bowling a služby detských animátorov.

Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

V tejto časti sa zvyčajne uvádzajú nasledovné informácie:

 1. umiestnenie a vybavenie šatne pre zamestnancov, zariadení na osobnú hygienu alebo dennej miestnosti zamestnancov,

Príklad na informácie o miestnostiach pre zamestnancov:

Na ukladanie pracovného a civilného odevu zamestnancov slúžia skrinky v šatniach, ktoré sú oddelené zvlášť pre mužov a ženy.  Súčasťou šatní je aj zariadenie na osobnú hygienu a sprcha.

V prípade, že má zariadenie viac toaliet pre zamestnancov, opíše sa umiestnenie všetkých.

    2. povinnosti prevádzkovateľa a zamestnancov ubytovacieho zariadenia - táto časť slúži na opis pracovnej náplne všetkých zamestnancov, podľa ich pracovného zaradenia (opis pracovnej náplne recepčnej, chyžnej, barmanky a pod.)

    3. zásobovanie pitnou vodou a odvod odpadových vôd (ako je zabezpečený),

    4. osvetlenie, vykurovanie a vetranie ubytovacieho zariadenia (centrálne, klimatizáciou),

    5. zásady ochrany zdravia zamestnancov, napr. umiestnenie a vybavenie lekárničky.

Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny

V tejto časti sa zvyčajne uvádza:

 1. spôsob skladovania: kde a ako sa skladuje čistá a použitá bielizeň,
 2. manipulácia s bielizňou: spôsob prania, čistenia – vlastná práčovňa/firemná práčovňa (zmluvne), spôsob dopravy do firemnej práčovne (firemné auto, vlastným vozidlom),
 3. frekvencia výmeny špinavej bielizne (ako často sa vymieňa posteľná bielizeň, uteráky, župany a pod.),
 4. informácie o zodpovednej osobe, ktorá manipuluje s čistou a špinavou bielizňou.
Článok pokračuje pod reklamou

Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

Táto časť zahŕňa:

 1. informácie o tom, ako často sa vykonáva upratovanie a čo sa upratuje: denne, týždenne, mesačne, štvrťročne (podrobný rozpis všetkých úkonov),
 2. popis miestnosti na uloženie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a náčinia na upratovanie,

Príklad na popis upratovacej miestnosti:

Uskladňovanie čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a upratovacích pomôcok je zabezpečené v samostatne vyčlenenom priestore pre upratovacie potreby. Súčasťou miestnosti je umývadlo s výlevkou.

    3. frekvencia maľovania (najčastejšie sa uvádza rok posledného maľovania),

    4. informácie o zodpovednej osobe, ktorá zabezpečuje upratovanie priestorov. V prípade viacerých osôb stačí uviesť iba ich pracovné zaradenie a počet.

Postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu

Zahŕňa:

 1. informácie o tom, kto tieto činnosti vykonáva (upratovačka, externá firma),
 2. vymenovanie všetkých používaných čistiacich a dezinfekčných prostriedkov,
 3. frekvenciuupratovania zariadení na osobnú hygienu (ako často sa upratujú toalety hostí a zamestnancov),
 4. používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP) pri upratovaní a dezinfekcii (napr. rukavice, rúško, zástera),
 5. informácie o zodpovednej osobe (platí ako v predošlom bode).

Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov

Zahŕňa:

 1. frekvenciu ničenia živočíšnych škodcov (informácie o vykonanej deratizácii, dezinsekcii),
 2. informácie o zodpovednej osobe, ktorá túto činnosť vykonáva.

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvenciu vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenia a dezinfekcie

V tejto časti môžeme uviesť napríklad:

 1. spôsob zhromažďovania a skladovania tuhého odpadu,
 2. frekvenciu odstraňovania odpadu a dezinfekcie odpadových nádob,
 3. spôsob a frekvenciu zneškodňovania tuhého odpadu (či sa realizuje v rámci mestského odvozu alebo prostredníctvom zmluvnej spoločnosti a ako často),
 4. inžinierske siete, spôsob odvodu odpadových vôd (kanalizácia, žumpa).

Frekvencia zisťovania prítomnosti alergénov roztočov

Súčasťou prevádzkového poriadku sú aj informácie o osobe, ktorá prevádzkový poriadok vypracovala (meno, dátum, podpis a odtlačok pečiatky). Do prílohy je nutné uviesť zoznam zamestnancov, ktorí boli s týmto prevádzkovým poriadkom oboznámení (meno, dátum a podpis zamestnanca).

Schválený prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia, s ktorým boli všetci (aj noví) zamestnanci riadne oboznámení, musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Ako postupovať pri vypracovaní prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia?

Zákon nehovorí o tom, kto môže vypracovať prevádzkový poriadok. Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia má preto dve možnosti:

 1. vypracovať si prevádzkový poriadok sám,
 2. najať si odborníka na spracovanie prevádzkových poriadkov (verejný zdravotník, bezpečnostný technik).

Výhody a nevýhody svojpomocného vypracovania prevádzkového poriadku

Ak sa podnikateľ rozhodne vypracovať si prevádzkový poriadok ubytovacieho zariadenia sám, tak je to zvyčajne preto, že chce ušetriť. Výhodou takéhoto riešenia je, že majiteľ (prevádzkovateľ) najlepšie pozná zariadenie a spôsob akým funguje. Ak však nemá s vypracúvaním prevádzkových poriadkov skúsenosti, tak mu jeho vypracovanie zaberie množstvo času a výsledok je neistý.

Nedostatok skúseností, neznalosť aktuálnej legislatívy a  nesprávne pochopenie jednotlivých bodov prevádzkového poriadku môže spôsobiť, že regionálny úrad verejného zdravotníctva takýto prevádzkový poriadok vráti na prepracovanie a celý schvaľovací proces sa predĺži. Častým problémom pri svojpomocnom vypracúvaní prevádzkových poriadkov je aj použitie zastaralých šablón, ktoré nezohľadňujú najnovšie legislatívne zmeny.

Výhody a nevýhody spracovania prevádzkového poriadku odborníkom

Odborníci, ktorí sa vypracovávaniu prevádzkových poriadkov venujú v rámci svojej profesie, majú častokrát mnohoročné skúsenosti, vedia, čo všetko v prevádzkových poriadkoch zamestnanci regionálnych úradov požadujú, čoho sa majú vyvarovať. Poznajú tiež aktuálnu legislatívu ako aj to, čo má byť obsahom prevádzkového poriadku konkrétneho typu ubytovacieho zariadenia.

Prečítajte si tiež

Znalosti však niečo stoja. Cena poskytovaných služieb je u každého odborníka odlišná a u niektorých poskytovateľov sa môže vyšplhať aj na stovky eur. Druhou nevýhodou je tiež nutnosť intenzívnejšej komunikácie s prevádzkovateľom, pretože bez tejto súčinnosti nevie ani ten najlepší odborník prispôsobiť prevádzkový poriadok konkrétnym podmienkam ubytovacieho zariadenia.

Ak sa predsa len rozhodnete vypracovať si prevádzkový poriadok samostatne, doprajte si dostatok času a nespoliehajte sa na poslednú chvíľu. Pozorne si prejdite všetku potrebnú a aktuálnu legislatívu, stiahnite si vzorový prevádzkový poriadok z niektorej zo stránok regionálnych úradov verejného zdravotníctva a na základe týchto podkladov si zhromaždite všetky informácie o vašej prevádzke, ktoré budete pri spracovávaní potrebovať. Nespoliehajte sa iba na vlastný úsudok, ale riaďte sa predpismi.

Nepodceňujte žiadne informácie. Nikdy neviete, či práve ten údaj, ktorý považujete za nepodstatný v prevádzkovom poriadku, nebude dôvodom jeho vrátenia.

Čo nasleduje po vypracovaní prevádzkového poriadku ubytovacieho zariadenia?

Samotný dokument prevádzkového poriadku nie je právoplatný, pokiaľ neprejde schvaľovacím procesom. Schvaľovanie prevádzkových poriadkov zabezpečuje regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v sídle kraja zamestnávateľa.

Na začiatku schvaľovacieho procesu je potrebné zaslať žiadosť na príslušný RÚVZ, ktorú si môžete stiahnuť na internetovej stránke príslušného RÚVZ. Za podanie žiadosti si úrady účtujú tzv. správny poplatok vo výške 50 eur. V prípade elektronicky podanej žiadosti, cez portál slovensko.sk sa výška správneho poplatku znižuje o 50 %. Po pridaní všetkých príloh, v elektronickej podobe a podpísaní elektronickým podpisom, tak zaplatíte 25 eur.

Súčasťou podanej žiadosti je okrem samotného prevádzkového poriadku aj sprievodná dokumentácia. Najčastejšie ide o výpis z obchodného alebo živnostenského registra. V prípade vrátenia prevádzkového poriadku je potrebné nedostatky odstrániť v čase najneskôr do 30 dní alebo po dohode s konkrétnym pracovníkom RÚVZ a celý proces zopakovať.

So schváleným prevádzkovým poriadkom sa musia oboznámiť všetci, aj novo prichádzajúci zamestnanci a umiestni sa na miesto, ktoré je dostupné všetkým zamestnancom.

Aké hrozia sankcie v súvislosti s prevádzkovým poriadkom

V prípade, že prevádzkovateľ poruší povinnosť ustanovenú zákonom 355/2007 Z. z., nevypracuje a následne nepredloží prevádzkový poriadok na schválenie RÚVZ, hrozí mu v zmysle tohto zákona pokuta vo výške od 150 eur do 20 000 eur.

Zhrnutie na záver

Či už sa rozhodnete si prevádzkový poriadok vypracovať samostatne, alebo sa obrátite na špecialistov, dbajte na kvalitu obsahu. Kvalitne poskytnuté informácie o prevádzke ušetria nielen váš čas (prípadne čas inej osoby, ktorá prevádzkový poriadok spracováva), ale aj vašu peňaženku. A nezabúdajte, prevádzkový poriadok je tzv. večne živý dokument. Znamená to, že jeho obsah je potrebné pravidelne a priebežne aktualizovať, minimálne vždy pri zmene pracovných podmienok, zmene alebo rozširovaní prevádzky, či pri zmene pracovných postupov.


Prevádzkový poriadok - rýchlo a bez starostí, kontaktujte nás.

Nemáte ešte vypracovaný prevádzkový poriadok? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti v roku 2024

Prenajímate v roku 2024 nehnuteľnosť? Aké sú podmienky pre zdaňovanie tohto príjmu pre rok 2024? Oplatí sa zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku alebo je lepšie nezaradiť?

Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky