Uvedenie podnikateľského priestoru do prevádzky

Mnoho podnikateľov zabúda na povinnosť získať súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva s uvedením priestorov do prevádzky. Táto povinnosť sa pritom týka každého.

Súhlas na uvedenie podnikateľských priestorov do prevádzky

Medzi povinnosti, na ktoré podnikatelia častokrát zabúdajú už na začiatku podnikania, patrí povinnosť získať povolenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva na uvedenie podnikateľských priestorov do prevádzky. Podnikateľský priestor musí pred tým, ako ho budete využívať na podnikanie, získať rozhodnutie, na základe ktorého ho príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva schváli na podnikanie. Uvedená povinnosť vyplýva zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia“).

Každý podnikateľ musí získať súhlas s uvedením priestorov do prevádzky.

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v § 52 vymenúva povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb a v ods. 1 písm. b) hovorí o povinnosti podnikateľov predkladať „návrhy uvedené v § 13 na posúdenie príslušnému orgánu verejného zdravotníctva“. A práve v § 13 ods. 4 písm. a) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je uvedené, že úrad verejného zdravotníctva „rozhoduje o návrhoch na uvedenie priestorov do prevádzky vrátane návrhov na zmenu v ich prevádzkovaní a ak si to vyžaduje objektivizáciu faktorov životného prostredia alebo pracovného prostredia, o návrhoch na uvedenie priestorov do skúšobnej prevádzky“.

Ktoré podnikateľské priestory je potrebné uvádzať do prevádzky rozhodnutím úradu verejného zdravotníctva?

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia hovorí o povinnosti podnikateľov žiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o súhlas s uvedením priestorov do prevádzky veľmi všeobecne, bez akýchkoľvek konkrétností. Rovnako tento predpis neobsahuje ani žiadne výnimky z tejto povinnosti. Vychádzajúc z uvedeného je možné odvodzovať, že súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva musí podnikateľ získať pre každý priestor, v ktorom priamo vykonáva akúkoľvek podnikateľskú činnosť alebo ktorý má vo vzťahu k jeho podnikateľskej činnosti súvisiaci charakter. Znamená to, že v praxi je potrebné žiadať regionálny úrad verejného zdravotníctva o súhlas s uvedením priestorov do prevádzky pre výrobnú halu, predajňu, kanceláriu, reštauráciu, sklad a podobne.

Súhlas s uvedením priestorov do prevádzky potrebujete pre obchod, kanceláriu aj sklad.

Okrem iného je veľmi dôležité vedieť aj to, že v prípade, keď v jednom a v tom istom priestore vykonáva podnikateľskú činnosť viacero subjektov, súhlas s uvedením priestorov do prevádzky potrebuje získať každý jeden podnikateľský subjekt. V takomto prípade nepostačuje, aby pre ten istý priestor získal súhlas s uvedením do prevádzky len jeden z podnikateľov. Ak teda v jednom priestore podnikateľskú činnosť vykonávajú dve firmy, každá z nich potrebuje získať súhlas úradu verejného zdravotníctva s uvedením tohto priestoru do prevádzky.

Aj na prenajatý priestor potrebuje jeho prenajímateľ získať súhlas s uvedením do prevádzky

Mnoho podnikateľov si myslí, že ak majú prenajatý priestor, v ktorom vykonávajú svoju podnikateľskú činnosť, nie je potrebné pre tento priestor získavať súhlas regionálneho úradu verejného zdravotníctva s uvedením priestorov do prevádzky, pretože sa domnievajú, že túto povinnosť za nich splní prenajímateľ. Pravdou však je, že aj vtedy, ak podnikáte v prenajatom priestore, potrebujete získať priamo vy ako prenajímateľ súhlas s uvedením priestoru do prevádzky. Pri získavaní súhlasu s uvedením priestoru do prevádzky totižto nie je dôležité, na základe akého právneho vzťahu tento priestor na podnikanie užívate (vlastníctvo, prenájom, súhlas vlastníka s užívaním), ale dôležité je, kto je jeho užívateľom.

Oznámiť je potrebné aj zmenu v používaní schváleného podnikateľského priestoru

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia podnikateľom ustanovuje aj povinnosť oznámiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva zmenu v prevádzkovaní priestoru, na ktorý bolo predtým udelené rozhodnutie o súhlase s uvedením do prevádzky. Ak by ste v určitom priestore napríklad mali maloobchodnú predajňu a po určitom čase by ste v tomto priestore chceli mať reštauráciu, pôvodné rozhodnutie s uvedením tohto priestoru do prevádzky by vám nepostačovalo. Musíte regionálny úrad verejného zdravotníctva požiadať o zmenu v prevádzkovaní tohto priestoru a znovu získať jeho súhlasné rozhodnutie. Rovnako to platí aj pre prípad, keď by ste pôvodný priestor napríklad rozšírili o prístavbu alebo iba jednoducho vymeníte kanceláriu za inú v rovnakej budove a u rovnakého prenajímateľa.

Článok pokračuje pod reklamou

Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky

Žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky sa podáva regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (hovorene nazývaný aj ako „hygiena“) miestne príslušnému podľa toho, kde sa predmetný priestor nachádza. Keď napríklad firma zo Zvolena bude mať kanceláriu v Banskej Bystrici, bude žiadať o uvedenie tohto priestoru do prevádzky regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici.

Podanie návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky stojí 50 eur.

Formulár žiadosti o uvedenie priestorov do prevádzky má väčšinou len jednu stranu a dostupný je na internetových stránkach regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Názov tohto formuláru je „Žiadosť o vydanie rozhodnutia/záväzného stanoviska orgánu verejného zdravotníctva v zmysle zákona NRSR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Správny poplatok za podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia k návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky je 50 eur. V prípade, že žiadosť podáte elektronicky cez portál www.slovensko.sk, priložíte k nej všetky prílohy v elektronickej podobe a podpíšete ju kvalifikovaným elektronickým podpisom, poplatok bude 25 eur.

 

V návrhu na uvedenie priestorov do prevádzky podnikateľ uvádza predovšetkým:

  • obchodné meno, adresa sídla, IČO, telefón, e-mailová adresa, zastúpenie, ak ide o právnickú osobu (fyzická osoba namiesto obchodného mena uvádza svoje meno a priezvisko a namiesto adresy sídla uvádza adresu svojho trvalého pobytu),
  • označenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorému sa návrh na uvedenie priestorov do prevádzky podáva,
  • označenie (krížikom), že podnikateľ navrhuje uvedenie priestorov do prevádzky alebo zmenu v ich prevádzkovaní,
  • označenie prevádzky, adresa prevádzky a opis podnikateľských činností, ktoré budú vykonávané v prevádzke a ktoré majú byť predmetom posúdenia,
  • priloženie oprávnenia na podnikanie (overená kópia osvedčenia o živnostenskom oprávnení alebo výpis z obchodného registra),
  • doklad príslušného stavebného úradu preukazujúci povolenie užívania stavby na určený účel (takýmto dokladom je kolaudačné rozhodnutie alebo v prípade zmeny účelu užívania stavby rozhodnutie o zmene účelu užívania stavby).

V závislosti od konkrétneho regionálneho úradu verejného zdravotníctva môžu byť požadované aj ďalšie prílohy ako napríklad list vlastníctva alebo nájomná zmluva k nehnuteľnosti, na ktorej sa nachádza priestor navrhovaný na uvedenie do prevádzky. Dôležitým dokladom, ktorý by si podnikatelia mali skontrolovať ešte pred podaním žiadosti, je kolaudačné rozhodnutie. Podnikateľom v tejto súvislosti odporúčame overiť si, či je v kolaudačnom rozhodnutí uvedený správny účel užívania stavby ešte pred uzatvorením nájomnej zmluvy. Častým problémom v praxi je, že príslušný podnikateľský priestor nemá v kolaudačnom rozhodnutí uvedený správny účel užívania stavby – je tam uvedené napríklad bývanie. Ak to tak nie je, je potrebné ešte pred podaním žiadosti regionálnemu úradu verejného zdravotníctva požiadať stavebný úrad o zmenu účelu užívania stavby, resp. konkrétneho priestoru v rámci stavby.

TIP: Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku na vypracovanie prevádzkového poriadku pre vaše pracovisko.

Pokuta za neuvedenie priestoru do prevádzky

Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia neustanovuje lehotu, v ktorej je podnikateľ povinný príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva podať žiadosť o uvedenie priestorov do prevádzky. Ale vychádzajúc z ustanovenia § 52 ods. 1 písm. b), ktoré podnikateľom prikazuje „do času kladného posúdenia zdržať sa vykonávania posudzovaných opatrení alebo činností“, je zrejmé, že priestor musí byť uvedený do používania ešte pred tým, než v ňom začnete vykonávať podnikateľskú činnosť. Ak regionálnemu úradu verejného zdravotníctva nepredložíte návrh na uvedenie podnikateľských priestorov do prevádzky, resp. začnete v danom priestore vykonávať podnikateľskú činnosť ešte pred získaním súhlasného rozhodnutia s uvedením priestoru do prevádzky, bude vám uložená pokuta od 150 eur do 20 000 eur.

Za podnikanie v priestore, ktorý nie je uvedený do prevádzky, dostanete pokutu od 150 do 20 000 eur.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vám túto pokutu bude musieť uložiť vzhľadom na rozkazovací spôsob formulácie zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia „príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu“. V súvislosti s ukladaním pokuty za to, že si podnikateľ nesplnil povinnosť uviesť priestor do prevádzky, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia obsahuje aj akúsi prekluzívnu lehotu. Konanie o uloženie pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný orgán verejného zdravotníctva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Ak nemáte k priestorom súhlas s uvedením do prevádzky, pracovná zdravotná služba to bude musieť nahlásiť

Jednou z povinností podnikateľa, ktorý je zároveň aj zamestnávateľom, je zabezpečovať pre svojich zamestnancov pracovnú zdravotnú službu. Podľa § 30c ods. 1 písm. e) a § 30c ods. 3 písm. c) zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je pracovná zdravotná služba povinná podať podnet príslušnému orgánu verejného zdravotníctva, ak zistí, že zamestnávateľ napriek opakovanému upozorneniu neplní povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci. Predpisom na zabezpečenie ochrany zdravia pri práci je samozrejme aj zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorom je uvedená povinnosť podnikateľa získať súhlasné rozhodnutie regionálneho úradu verejného zdravotníctva o uvedení priestorov do prevádzky.

Ak teda pracovná zdravotná služba u podnikateľa zistí zanedbanie povinnosti získať pre každý priestor súhlas s uvedením do prevádzky, upozorní ho na to, ale pri ďalšom zistení rovnakého nedostatku je povinná túto skutočnosť nahlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Ak by si pracovná zdravotná služba nesplnila povinnosť nahlásiť podnikateľa regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, mohla by za to dostať pokutu od 150 eur do 20 000 eur. Ak by si pracovná zdravotná služba túto povinnosť nesplnila opakovane, úrad verejného zdravotníctva jej odoberie oprávnenie na výkon pracovnej zdravotnej služby.


Prevádzkový poriadok - rýchlo a bez starostí, kontaktujte nás.

Nemáte ešte vypracovaný prevádzkový poriadok? Vyžiadajte si nezáväznú cenovú ponuku.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť ENDORF s.r.o., IČO: 50403184. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky